Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільство...полностью>>
'Конкурс'
Школа 5.11.11. Классные руководители , Овчарова Н.И., Сергеева В.М. Праздничный концерт СДК 5....полностью>>
'Диплом'
Данная работа посвящена теме ферментативного катализа и механизмам его регуляции в организме человека. Она рассматривается автором в качестве возможн...полностью>>
'Заседание'
В целях консолидации усилий и объединения потенциала для совместного решения актуальных проблем в области обеспечения санитарно-эпидемического благоп...полностью>>

Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Умовою відвантаження виробником (переробником) го­тової продукції, виготовленої з давальницької сировини, його власникові або за його дорученням іншій особі є документаль­не підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми акцизного збору на поточний рахунок вироб­ника (переробника).

При визначенні суми акцизного збору, вирахування бази ПДВ щодо операцій з надання послуг з перероблення давальницької сировини і готової продукції, виготовленої за таких умов, варто керуватися Ме­тодичними рекомендаціями із застосування законодавчих актів щодо стягнення ПДВ із операцій з надання послуг з пе­рероблення давальницької сировини та готової продукції, виго­товленої за таких умов, затверджених ДПАУ від 10.09.2001 р. № 12142/7/16-1201.

Як роз'ясняє ДПАУ в зазначеному листі, власник сирови­ни й готової продукції, на яку встановлена ставка акцизного збору у твердій сумі, не лише компенсує переробному підприємству (далі ─ переробник) витрати з надання послуг з перероблення давальницької сировини і перераховує йому суму акцизного збору, який останній сплачує до бюджету. Оскільки ставки акцизного збору у твердій сумі встановлені щодо товарів, а не до вартості послуг, у тому числі послуг з перероблення давальницької си­ровини, перелік яких визначений законодавством, і об'єктом для обкладання ПДВ є операції із продажу товарів (робіт, по­слуг) на території України, то сума акцизного збору в перероб­ного підприємства не включається до бази обкладання ПДВ вартості послуг з перероблення. При цьому сума акцизного збору в розрахунковому та іншому платіжному й супровідно­му документах повинна бути виділена окремим рядком.

Зазначені суми акцизного збору включаються до бази об­кладання ПДВ під час реалізації готової продукції, виготовленої із давальницької сировини, незалежно від того, хто здійснює операції із продажу го­тової продукції (її власник або переробник).

У тих випадках, коли власник готової продукції, виготов­леної з давальницької сировини, самостійно здійснює операції з її продажу, сума акцизного збору, попередньо перерахована переробникові давальницької сировини, так само, як і будь-яка сума коштів, що надходить у рахунок оплати продукції, включається таким продавцем у базу обкладання ПДВ, визна­чену відповідно до статті 4 Закону про ПДВ, незалежно від форми проведення розрахунків.

При цьому сума ПДВ, яка окремим рядком зазначена в по­датковій накладній, виписаній перероблення підприємством на операцію з надання послуги з переробки давальницької сировини і визначена вихо­дячи з договірної вартості такої послуги з переробки (без ура­хування акцизного збору, перерахованого замовником пере­робникові для проведення останнім розрахунків з бюджетом по акцизному збору), включається в податковий кредит за умови виконання вимог пункту 7.4. статті 7 Закону про ПДВ.

Підбиваючи підсумок викладеному вище, можна зазначи­ти, що для цілей обкладання акцизним збором об'єктом для переробника є обсяг відвантаженої готової продукції (товару), для цілей обкладання ПДВ - вартість наданої замовникові по­слуги з переробки. Саме замовник, який у подальшому буде реалізовувати продукцію, виготовлену з давальницької сиро­вини, зобов'язаний включати до бази обкладання ПДВ суму акцизного збору, сплаченого ним переробникові.

Чинним законодавством на сьогоднішній день визначений тільки один вид товару, з якого ставка акцизного збору вста­новлена у відсотках до обороту, - ювелірні вироби. Відповідно до вимог Декрету платниками акцизного збору з ювелірних товарів, виготовлених на давальницьких умовах, є як замовни­ки такої продукції, так і її переробники. При цьому, відповідно до пункту "а" статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", сума акцизу на ювелірні вироби обчис­люється, виходячи з вартості їхньої реалізації (обороту із про­дажу) за вільними цінами.

Під час реалізації власником готових ювелірних виробів акциз­ний збір нараховується ним на обороти з реалізації ювелірних виробів у повному обсязі (а до бюджету безпосередньо спла­чується сума акцизного збору, зменшена на суму, що вже була сплачена виробникові), але така загальна сума акцизного збору включається до бази оподаткування на додану вартість.

При розрахунках замовника готовою продукцією (ювелірними виробами) з переробником за послуги з перероб­лення давальницької сировини загальна сума акцизного збору включається до бази оподаткування у замовника (власника го­тової продукції).

При перевірці правильності визначення оподатковуваних обо­ротів під час реалізації імпортних товарів варто звернути увагу на те, що акцизний збір розраховується, виходячи з їхньої закупівельної вартості з обліком фактично сплачених сум митних зборів, ввізного мита й акцизного збору без ПДВ, і сплачується у валюті України.

Важливим моментом перевірки є правомірність застосування пільг, передбачених законодавчими актами України.

Посадова особа податкової служби під час документальної переві­рки приділяє увагу факту використання ввезених товарів з метою, що не відповідає заявленій при декларуванні, а також випадкам не­правильного розрахунку сум ПДВ і акцизного збору, нарахованих і сплачених як при митному оформленні, так і при подальшому вико­ристанні на території України. При виявленні таких випадків здій­снюється стягнення з платника в бюджет сум зборів та інших штраф­них санкцій, що передбачені законодавством України.

Важливим питанням під час перевірки є правильність нарахуван­ня акцизного збору на імпортні товари. Порядок розрахун­ку акцизного збору за імпортовані в Україну товари визначений Декретом Кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 р. з урахуванням подальших змін і доповнень, а також «Положенням про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акциз­ного збору», затвердженим Наказом ДПА України від 19.03.2001р. № 111 з подальшими змінами та доповне­ннями.

11 КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ

НА ПРИБУТОК

11.1 Теоретичні засади стягування податку на прибуток Регулювання стягування податку на прибуток здійснюється па підставі Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» від 22.05.97 р. № 283 / 97 - ВР з подальшими змінами і доповненнями.

Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. Відповідно до законодавства платниками податку на прибуток є:

─ суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські й інші підприємства, установи й організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами;

─ з числа нерезидентів ─ фізичні чи юридичні особи, створе­ні в будь-якій організаційно-правовій формі, що отримують доходи з джерелом їх походження в Україні, за винятком установ і організацій, що мають дипломатичний статус чи імунітет відповідно до міжнародних договорів України;

─ дипломатичні представництва, консульські установи й інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні орга­нізації та їхні представництва;

─ філії, відділення й інші відособлені підрозділи платників по­датку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території, ніж платник податку; ─ бюджетні організації.

Об'єктом оподатковування є прибуток підприємств, що визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних від­рахувань.

Валовий дохід ─ це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриману протягом звітного періоду, в грошовій, матеріальній формах.

До складу валових доходів входять:

─ загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають стату­су юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів; ─ доходи від здійснення банківських, страхових та інших опера­цій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями і вимогами; ─ доходи від спільної діяльності й у вигляді дивідендів, отрима­них від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимо­гами, а також доходи від здійснення операцій лізингу (оренди); ─ доходи, не враховані при обчисленні валового доходу попере­дніх періодів і виявлені в звітному періоді;

─ доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій.

Валові витрати виробництва ─ сума будь-яких витрат платни­ка податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, що здійснюється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що здобуваються платником податку для їхнього подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат, входять:

─ суми будь-яких витрат, сплачені протягом звітного періоду в зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, про­дажем продукції й охороною праці;

─ суми грошових коштів або вартість майна, добровільно пе­рераховані в Державний бюджет України, до неприбуткових органі­зацій;

─ суми коштів, перераховані підприємствам всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб;

─ суми коштів, внесених у страхові резерви;

─ суми внесених (нарахованих) податків, зборів;

─ суми витрат, не включені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або псуванням документів;

─ суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущеними помилками і виявлені в звітному податково­му періоді в розрахунку податкового обов'язку;

─ суми безнадійної заборгованості;

─ суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів;

─ суми зборів на обов'язкове державне пенсійне забезпечення;

─ будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів з боргових зобов'язань протягом звітного періоду.

Амортизаційні відрахування ─ це поступове відне­сення витрат на придбання, виготовлення чи поліпшення основних засобів, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Амортизації підлягають витрати:

а) на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання;

б) на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих нестатків;

в) на проведення усіх видів ремонту, реконструкції, модерні­зації й інших видів поліпшення основних фондів;

г) на поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом.

Платники податку самостійно визначають суми податку, що під­лягають сплаті. Податок сплачується в бюджет не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Не пізніше 25 числа мі­сяця, що настає за звітним кварталом, представляють у податкові органи декларацію про прибуток за звітний квартал, розрахований наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

Платники податку не пізніше 15 лютого року, що настає за звітним, надають податковому органу річний бухгалтерський звіт, що може бути підтверджений висновками аудиту.

Бюджетні організації сплачують податок па прибуток, отрима­ний від підприємницької діяльності, щокварталу наростаючим під­сумком з початку податкового року.

У сучасних умовах оподатковування доходів юридичних осіб здійснюється за ставкою 25%.

11. 2 Перевірка правильності обчислення й повноти

сплати податку на прибуток

Одним з основних питань податкового контролю є перевірка правильності обчислення і повноти сплати податку на прибуток.

Під час перевірки інспектор у першу чергу визначає, хто є плат­ником податку на прибуток відповідно до законодавства України. Особлива увага приділяється резидентству платників, правильнос­ті їх реєстрації в податкових органах.

Під час проведення перевірки має місце перевірка правильності оформлення декларації про прибуток підприємства. Форми і по­рядок складання декларацій з податку на прибуток підприємства встановлені Наказом ДПА України від 29.03.2003 р. .№143 зі зміна­ми та доповненнями від 12.10.2005 р. № 448.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися первин­ними документами, даними бухгалтерського обліку і відповідати податковому обліку і звітності. Вірогідність даних підтверджується підписами керівників підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби ─ фахівця, що веде облік, і завіряється печаткою.

Необхідно враховувати, що по­даткова декларація надається платником незалежно від того, ви­никло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податків.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається плат­ником до податкового органу за місцезнаходженням платника (До­даток К). Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі. Заповне­ння олівцем не дозволяється.

Декларація складається із головної та двох основних частин і оди­надцяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щоквартально, у тому числі за. рік, а чотири (Р1-4) подаються виключно за рік.

Додаток К1 складається з двох частин ─ К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюєть­ся платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин.

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають по­датковому органу передбачені відповідним рядком декларації до­датки.

У головній частині декларації потрібно зробити позначку про вид Декларації: 1. Звітна стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

2. Звітна консолідована форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями. 3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиції
податкового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.

Податковий орган може запропонувати подати нову деклара­цію лише у таких випадках:

─ не заповнені обов'язкові реквізити (заголовна частина декла­рації);

─ декларація не підписана посадовими особами (директором, го­ловним бухгалтером або особами, які виконують їх функції);

─ декларація не завірена печаткою.

Порядок формування показників декларації з податку на при­буток наведений у табл. 11.1.

Таблиця 11.1 - Порядок формування показників декларації з податку на прибуток

Показник

Код

рядка

Примітки

1

2

3

Валовий дохід від всіх видів діяльності, у тому числі:

01

- доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

Загальні доходи від продажу товарів (ро­біт, послуг), у тому числі допоміжних та об­слуговуючих виробництв, що не мають ста­тусу юридичної особи, основних засобів і нематеріальних активів

- приріст балансової вартості запасів

01.2

К1

У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка КІ/І. Показник із знаком «-» рядка А графи 6 зазначеної таблиці пере­носиться у рядок 01.2 декларації без знака

Продовження табл. 11.1

1

2

3

- доходи від виконання довгострокових дого­ворів

01.3

К2

Дохід виконавців у звітному періоді виз­начається як добуток загально-договірної ціни довгострокового договору (контракту) на оцін­ний коефіцієнт виконання довгострокового контракту

- прибуток від опера­цій з цінними папе­рами, фондовими та товарними дери­вативами

01.4

К3

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних па­перів, а також деривативів, отримані (нара­ховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

- прибуток від операцій з землею

01.5

К1

Платник податку включає до складу валових доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок продажу землі як окре­мого об'єкта власності, та сумою витрат, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єк­та власності, збільшених на відповідний коефіцієнт індексації. При продажі землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу валових доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого

Продовження табл. 11.1

1

2

3

внаслідок такого продажу, та сумою оцінної вартості такої землі, визначеної згідно зі встановленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу

- інші доходи, крім визначених у 01.1─01.5

01.6

Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, борговими зобов'язаннями та вимогами.

Доходи від спільної діяльності та у вигляді ди­відендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди).

Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді; сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; сум штрафів та/або неустойки чи пені,

Продовження табл.11.1

1

2

3

фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду; сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду; сум акцизного збору, сплачених покупцями підакцизних товарів на користь платника такого акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежів

Коригування валових доходів, у тому числі:

02

(02.102.2+02.3)

- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку ─ продавець та платник податку ─ покупець здій­снюють відповідний перерахунок вало-вих до­ходів у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації

- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих по­даткових періодів

02.2

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді

- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3

К4

Відповідно до статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Продовження табл. 11.1

1

2

3

Скоригований валовий дохід

03

(01±02)

Валові витрати, у тому числі:

04

- втрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

- убування балансової вартості запасів

04.2 К1

У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «+» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака

- витрати на оплату праці

04.3

До складу валових витрат платника податку відносять витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань

Продовження табл. 11.1

1

2

3

вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру (ЦПД), будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб). Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та вклю­ченням суми виплат до складу валових витрат платника податку

- сума страхового збору (внесків) до фонду державного загально-обов'язкового

страхування

04.4

До складу валових витрат платника податку відносять суми збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування та внесків на загально-обов'язкове державне соціальне страху­вання, нараховані на виплати, зазначені в рядку 04.3, у розмірах і порядку, встановлених законом

Продовження табл. 11.1

1

2

3

- сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5 Р1

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя платник податку сплачує за власний рахунок добровільні страхові платежі на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий платник податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених страхових платежів, що не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше ніж 6 000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року. При цьому якщо платник податку одночасно сплачує внески на додаткове пенсійне за­безпечення (страхування) працівника, такий платник податку може віднести до валових витрат кожного календарного кварталу суму внесків, фактично сплачених на довгострокове страхування життя працівника та на його додаткове пенсійне забезпечення (страхування), які сукупно не перевищують 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу

- сума податків, зборів, крім визначених у 04.4

04.6 Р2

Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених Законом України «Про систему оподаткування»

Продовження табл. 11.1

1

2

3

- витрати, пов'язані із

виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному періоді

- добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт.

послуг)

04.8

Р3

Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїн-ських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодій-ної діяльності, але не більше 10 відсот-ків оподаткованого прибутку поперед-нього звітного періоду. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менше 10 років на підземних роботах або не менше 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують в

Продовження табл. 11.1

1

2

3

разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культу-ри, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (для гро­мадських організацій інвалідів не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду). Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік

- від'ємне значення об'єкта оподатку­вання попереднього податкового року

04.9

Якщо об'єкт оподаткування платника подат­ку з числа резидентів за результатами по­даткового року має від'ємне значення об'єк­та оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розра­хунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох

Продовження табл. 11.1

1

2

3

кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення

- витрати на поліпшен­ня основних фондів та нафтогазових

свердловин

04.10К1

Суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу відносять до валових витрат звітного періоду. Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазна-чену суму, збільшують балансову вартість груп 2. 3 і 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп та таких окремих об'єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу. Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом. Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліп-шенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів з експлуатації. У разі одночасного заповнен-

Продовження табл. 11.1

1

2

3

ня додатків К1/1 Та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

- 85% витрат від варто­сті товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р4

У разі укладення договорів, які перед-бачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи під час здійснення розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно під того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг)

- інші витрати, крім визначених у 04.1- 4.11

04.12

Статті 5, 8, 9, 22 Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств»

Коригування валових витрат, у тому числі:

05

(±05.1±05.2+05.3)

Продовження табл. 11.1

1

2

3

- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку ─ продавець та платник податку ─ покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації

- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих податкових періодів

05.2

Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05. 3 К4

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Скориговані валові витрати

06

(0.4±05)

Сума амортизаційних відрахувань

07

К1

У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та КІ/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка КІ/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

Продовження табл. 11.1

1

2

3

Об'єкт оподаткуван­ня позитивний (+) від'ємний (─)

08

(03 ─ (±06) ─ 07)

Балансові збитки, не компенсовані прибут­ками до 01.01. наступного року (наприклад-2009р.)

09

Якщо платник податків задекларував від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки) (наприклад, за резуль-татами 2008 року), такі збитки враховуються окремо, не входять до валових витрат і зменшують об'єкт оподаткування наступних податкових періодів протягом 12 календар-них кварталів з моменту їх виникнення. Якщо такого від'ємного значення за три роки не погашено, залишок збитків надалі для цілей оподаткування не зменшує об'єкта і не може бути включений до валових витрат

Прибуток, звільнений від оподаткування

10

К5

Звільняється від оподаткування прибу-ток підприємств та організацій громадських орга­нізацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, пос­луг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми

загальних витрат на оплату праці, що відносять до складу валових витрат виробництва (обігу)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» охоплює питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності
 2. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 Суми

  Конспект
  Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.
 3. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 1 Суми

  Конспект
  Менеджмент - це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності, спрямованої на досягнення в будь-якій господарській сфері комерційного підприємства, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання

Другие похожие документы..