Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Астафуров С.В., Шилько Е.В., Псахье С.Г. Изучение общих закономерностей отклика интерфейсных материалов и сред, находящихся в сложных условиях нагруже...полностью>>
'Урок'
Проблема чтения в настоящее время является одной из самых актуальных и острых вопросов в образовательном и воспитательном процессе каждой школы. От ч...полностью>>
'Сочинение'
Как-то очень давно, когда я училась во 2 классе, учительница задала нам домашнее задание: написать сочинение на тему «Кем я хочу быть». И я, будучи 1...полностью>>
'Сказка'
Керала – замечательное место на самом юге Индии. Длинная полоска морского побережья с прекрасными солнечными пляжами, спокойными изумрудными заводями...полностью>>

Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцеві (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від часу погашення заборгованості.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Торгівля у розстрочку ─ господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент.

Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Торговий патент ─ державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відо­кремленого) підрозділу провадити такі види підприємницької діяльності:

─ торговельна діяльність (за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток);

─ діяльність з обміну готівкових валютних цінностей;

─ діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу;

─ діяльність із надання побутових послуг.

Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 2.

Упущена вигода ─ дохід або прибуток, що його міг би одержа­ти суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції та якого він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передба­чуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Факторинг ─ операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попереднього або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Фіксований сільськогосподарський податок ─ податок, який не змінюється протягом визначеного терміну і справляється з одиниці земельної площі. Ф. с. п. сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

─ податку на прибуток підприємств;

─ плати (податку) за землю;

─ податку з власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин і механізмів;

─ комунального податку;

─ збору за геологорозвідувальні роботи, виконані коштом дер­жавного бюджету;

─ збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту насе­лення;

─ збору на обов'язкове соціальне страхування;

─ збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав­томобільних доріг загального користування України;

─ збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

─ збору до Державного інноваційного фонду;

─ плати за придбання торгового патенту на здійснення торго­вельної діяльності;

─ збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства).

«Про фіксований сільськогосподарський податок», стаття 1.

Фінансова звітність ─ бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Фінансова інвестиція ─ операція, що передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінан­сових інструментів. Ф. і. поділяються на прямі та портфельні.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий кредит ─ кошти, які надаються банком ─ резиден­том або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або рези­дентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансо­вих установ, згідно з відповідним законодавством у позику юри­дичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового вико­ристання та під процент. Правила падання Ф. к. встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг ─ договір лізингу, внаслідок укладення яко­го лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користу­вання від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору Ф. л. по­винна включати не менше 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору Ф. л. об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

«Про лізинг», стаття 4.

Фінансовий лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає, відповідно до договору Ф. л. (о.), передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

─ об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

─ сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;

─ якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк;

─ майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Під терміном "строк фінансового лізингу" розуміється строк від дати передання майна лізингоодержувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоодержувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше.

Незалежно від того, належить лізингова операція до фінансового лізингу чи ні, сторони договору можуть визначити під час укладення договору таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг (оренда) ( додаткові роз’яснення) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов'язковою подаль­шою передачею права власності на такі основні фонди орендарю. Ф. л. (о.) є різновидом фінансового кредиту. Витрати орендодавця на купівлю об'єктів Ф. л. (о.) не входять до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у Ф. л. (о.), входять до складу основних фондів орендаря.

Фінансово-кредитна установа ─ юридична особа, яка прово­дить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Фонд банківського управління ─ кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фондова біржа ─ організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил Ф. б.. Ф. б. може бути створено не менш як 20 засновниками ─ торгов­цями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення ко­мерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови вне­сення ними до статутного фонду не менш ніж 500 грн. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації Кабінетом Міністрів України.

«Про цінні папери і фондову біржу», статті 32, 33.

Фондовий дериватив ─ стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу Ф. д. встановлюються державним органом, що на нього покладаються функції регулю­вання ринку цінних паперів.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Форвардний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого Ф. к.. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Претензії щодо невиконання або неналежного виконання Ф. к. можуть пред'являтися виключно емітенту такого Ф. к. Продавець Ф. к. не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця Ф. к. Покупець Ф. к. має право без погодження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) Ф. к. продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого Ф. к.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фрахт ─ винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:

─ перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;

─ перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Під терміном "базова ставка фрахту" розуміють суму фрахту, включаючи витрати з навантаження, роз-вантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшену на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Ф'ючерсний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами кон­тракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець Ф. к. має право продати такий контракт протягом стро­ку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Холдингові компанії ─ юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридични­ми особами як пов'язані особи.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Цінні папери ─ грошові документи, що засвідчують право во­лодіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і здебільшого передбача­ють виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 1.

Юридичні особи ─ організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

Цивільний кодекс України, стаття 23.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України.

 2. Про Державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 3. Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 4. Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

 5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

 6. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

 7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

 9. Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.01р, № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 р. № 2775-ІV.

 10. Про оподаткування прибутку підприємств. ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

 11. Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996г. № 378/96-ВР.

 12. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 13. Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 14. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами і державними цільовими фондами. ─ Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

 15. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язково-го державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 р. № 3235-ІV.

 16. Про систему оподаткування. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

 17. Про акцизний збір. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92.

 18. Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 № 2806-ІV.

 19. Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

 20. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

 21. Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

 22. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

 23. Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

 24. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

 25. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

 26. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 115.

 27. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

 28. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

 29. Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03.1999 р. № 112.

 30. Інструкція про порядок ведення органами Державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.99 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

 31. Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.1998 р. № 552), зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

 32. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

 33. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

 34. Інструкція про порядок ведення органами Державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.05. № 276.

 35. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

 36. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності ─ юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р. № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.05 р. № 327.

 37. Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

 38. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

 39. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. № 166.

 40. Автоматизація роботи в органах Державної податкової служби / За заг. ред. Росоловського В.М. та Ріппи С.П. ─ Ірпінь: Академія ДПС Ук­раїни, 2002. ─ 401 с.

 41. Антология экономической классики / Сост. И. Столяров. ─ М.; ЭКОНОВ КЛЮЧ, 1993. ─ 475 с. ─ (Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложения).

 42. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Укранне. ─ Киев: А.С.К., 2000. ─ 639 с.

 43. Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування. Моно­графія. ─ Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. ─ 517 с.

 44. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.С.Пономаренка ─ К,: Видавничий центр «Академія», 2002. ─ 544 с.

 45. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

 46. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливос­ті поєднання. ─ Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2000. ─ 246 с.

 47. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. — К.: Кондор, 2002. ─ 256 с.

 48. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К., 2008.─ 328с.

 49. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой Украины. ─ Интернет: http://www.liga.kiev.ua

 50. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. ─ М.: Финансы и статистика, 2000. ─ 352 с.

 51. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2005.─ 301с.

 52. Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. / Пер. з англ. ─ К.: Осно­ви, 1999. ─ 676 с.

 53. Сіренко В.Ф. Податкова застава. ─ К.: Кондор, 2004.─84 с.

 54. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. ─ Кн.1. От стагнации к стабилизации: Практ. рук. / Под ред.В.П. Давыдовой. ─ К.: Вища школа, 2002. ─ 222 с.

 55. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. ─ Ірпінь: АДПСУ, 2002. - 292 с.

 56. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. ─ К.: КНЕУ. ─ 2001. ─ 150 с.

 57. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. ─ М.: Изд-во НОРМА, 2001. ─ 336 с.

 58. Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

 59. www.sta.gov.ua

 60. www.rada.kiev.ua

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ СУМДУ

1. Податковий менеджмент: Підручник / Ю.Б. Іванов , А.І. Крисоватий , А.Я. Кізима , В.В. Карпова. ─ К.: Знання, 2008. ─ 525 с.

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

3. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчально-методич-ний посіб­ник. ─ Тернопіль: СМП «АСТОН»,2002. ─ 166 с.

4. Паранчук С.В., Романов Є.М.,Червінська О.С. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Львівська політехніка, 2005. ─ 276 с.

5. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2003.─ 282 с.

6. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент. ─ Кн.2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / Ред.: В.П. Давидова. ─ К.: Кондор, 2007. ─ 414 с.

7. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2006. ─ 224 с.

8. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2007. ─ 224 с.

Навчальне видання

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конспект лекцій

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання О. В. Галахової

Підп. до друку 24.12.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Друк офс.

Ум.друк.арк.. 9,53. Обл.-вид.арк. 8,85.

Тираж 500 пр. Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» охоплює питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності
 2. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 Суми

  Конспект
  Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.
 3. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 1 Суми

  Конспект
  Менеджмент - це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності, спрямованої на досягнення в будь-якій господарській сфері комерційного підприємства, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання

Другие похожие документы..