Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
В кабине машиниста расположены главные органы управления тормозами –контроллер дистанционного крана машиниста усл. № 130, кран резервного управления ...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В методическом пособии изложены цель и основные задачи курсовой работы, на решение которых ориентируются студенты при выполнении курсовой работы. При...полностью>>
'Учебник'
Можно ли считать «резонером» Петю Трофимова? Почему? В чем двойственность этого образа? (Режиссёрские интерпретации образа Трофимова резко расходятся:...полностью>>
'Методические указания'
5. Теории слуха: резонансная теория Гельмгольца (ее подтвержденние в клинике и експерименте - опыты Л.А.Андреева), гипотезы Бекеши, Лазарева, Ухтомсь...полностью>>

Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2011 удк 502. 14 (477)(07) ббк 20. 1 (4укр)я 7

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конфіскація вилученого предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, може застосовуватися виключно за рішенням суду й полягає в примусовому безоплатному переданні цього предмета у власність держави. Конфіскованим може бути лише предмет, який є особистою власністю порушника.

Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права полювання), застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.

Адміністративне стягнення може накладатися не пізніше як через два місяці від дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні − два місяці від дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття криміналь­ної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністратив­ного правопорушення, адміністративне стягнення може накладатися не пізніше як через місяць від дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

2. Протокол про адміністративне правопорушення

У разі вчинення адміністративного правопорушення складається протокол про адміністративне правопорушення уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначається:

− дата й місце його складення;

− посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

− відомості про особу порушника (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження (для осіб від 16 до 18 років, окрім того, день та місяць), сімейний склад, розмір останньої заробітної плати, поштова домашня адреса, повна назва та поштова адреса місця роботи, посада);

− місце, час вчинення й суть адміністративного правопорушен­ня. Суть порушення повинна описуватися таким чином, щоб яко­мога точніше відповідати вимогам певної статті порушених норма­тивних актів;

− нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення (відповідні статті законів України, нормативних актів, частина та стаття Кодексу України про адміністративне пра­вопорушення);

− прізвища, адреси свідків і потерпілих (їх відсутність не позбавляє протокол чинності);

− пояснення порушника;

− інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад, відомості про відбір аналітичних проб, наявність актів обстеження тощо, позначки про те, чи чинила опір або непокору особа, на яку складається протокол, позначки про огляд транспортних засобів чи особистих речей порушника, про наявність речей, які підтверджують правопорушення, а також позначка про вилучені речі);

− позначка про роз’яснення порушнику його прав, а також про попередження його про час та місце розгляду справи щодо адміністративних правопорушень.

Протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, та особою, яка його склала; за наявності свідків і потерпілих протокол може підписуватися також і цими особами. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від пояснень протоколі та його підписання, в ньому робиться запис про це.

Якщо особу порушника не встановлено (порушник вчинив правопорушення й зник із місця його скоєння) протокол складається без зазначення у ньому відомостей про особу порушника. Якщо правопорушником вчинено шкоду природним ресурсам, протокол негайно направляється в органи внутрішніх справ для встановлення особи порушника.

У разі неможливості скласти протокол на місці вчинення правопорушення порушника можна доставити в міліцію чи до штабу доб­ровільної народної дружини з охорони громадського порядку працівником міліції або народним дружинником. У разі вчинення лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства й охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону та використання тваринного світу, якщо особу порушника неможливо встановити на місці порушення, посадові особи можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції або до приміщення виконавчого комітету селищної, сільської ради. Доставляння порушника може провадитись також народними дружинниками, громадськими інспекторами з охорони навколишньою природного середовища, громадськими мисливськими інспектора­ми, громадськими інспекторами органів рибоохорони та гро­мадськими лісовими інспекторами.

Речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, огляду транспорт­них засобів або огляду речей, вилучаються. Вилучені речі й доку­менти зберігаються до розгляду справи про адміністративне право­порушення в місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх, у встановленому законодавством України порядку, конфісковують, повертають власнику або знищують. У разі вчинення лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства й охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону та використання тваринного світу, в порушників можуть вилучатися документи, які необхідні для подальшого вирішення справи, а також до­кументи, які засвідчують надання порушнику спеціального права (наприклад, посвідчення мисливця й контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання), для вирішення пи­тання про позбавлення порушника цього права на певний строк та позначки про порушення.

Про вилучення речей і документів робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, на вилучені речі та документи порушнику видається опис вилученого.

3. Постанова в справі про адміністративне правопорушення

Постанова в справі про адміністративні правопорушення повин­ні містити:

– відомості про посадову особу, яка винесла постанову;

− дату розгляду справи;

− відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

− викладення обставин, установлених під час розгляду справи, які повинні викладатися якомога ближче до відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Законів України та порушених нормативних актів, із застосуванням відповідної термінології;

− зазначення всіх статей КУпАП та їх частин у разі скоєння двох або більше правопорушень, Законів України та нормативних актів, які передбачають відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

− прийняте в справі рішення;

− в разі встановлення з матеріалів справи, що правопорушенням завдано матеріальної шкоди, в постанові необхідно запропонувати порушнику добровільно відшкодувати суму цієї шкоди;

− вирішення питання про вилучені речі й документи;

− вказівку про порядок виконання постанови;

− вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія вручається правопорушнику під розписку, а в разі, коли копія постанови надсилається, про це робиться відповідна позначка в справі.

Копія постанови відразу вручається або надсилається потерпілому на його прохання.

Якщо в постанові в справі про адміністративне правопорушення згадано про вогнепальну зброю та бойові припаси, на які порушник має відповідний дозвіл органів внутрішніх справ, чинний під час виконання службових обов’язків, або дозвіл на особисту вогнепаль­ну зброю для полювання чи з метою самооборони, посадова особа, крім того, надсилає копії постанови відповідному підприємству, установі або організації для відома й органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепаль­ною зброєю.

Постанову в справі про адміністративне правопорушення може оскаржити особа, щодо якої її винесено, а також потерпілий.

Скаргу на постанову в справі про адміністративне правопору­шення можна подати протягом десяти днів від дня винесення по станови (фактично цей строк обчислюється від дня отримання по­станови особою, відносно якої її винесено).

Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними й громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особа­ми й громадянами.

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується посадовою особою, яка винесла постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Штраф має бути сплаченим порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування постанови − не пізніше як через п’ятнадцять днів від дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником до установи ощадного банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення.

Постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчи­нення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушен­ня, виконується судовими виконавцями при районних (міських) судах.

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого підмета й примусового безоплатного повернення цього предмета у власність держави.

Особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавле­ними спеціального права від дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо зазначені особи, яких позбавлено спеціального права, ухиляються від здавання документа, що засвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється від дня здавання або вилучення такого документа. Після закінчен­ня призначеного строку позбавлення спеціального права, а також у разі його скорочення, особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи.

4. Заходи дисциплінарного впливу

Дисциплінарна відповідальність є одним із заходів правового впливу на осіб, які допустили правопорушення в зв’язку зі своєю службовою діяльністю. В цьому випадку органи з охорони навколишнього природного середовища мають право вносити міністерствам, відомствам, підприємствам, установам та організаціям пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема, про повне або часткове позбавлення премії за основними результатами господарської діяльності службових осіб, винних у порушенні вимог природоохоронного законодавства.

З метою притягнення до дисциплінарної відповідальності матеріали, куди, крім клопотання, обов’язково входить і протокол про порушення, передаються на розгляд керівництву об’єкта, який перевіряється, а за притягнення до відповідальності керівників − відповідні вищі організації.

Організації й установи, куди передаються подібні клопотання, зобов'язані проінформувати природоохоронні органи про вжиті заходи.

5. Відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» належать до відшкодування збитки, заподіяні об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями, громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Збитки відшкодовуються в розмірах і порядку, встановлених цивільним законодавством. Для розрахунків збитків за основу беруться втрати в народному господарстві трудових, матеріальних, фі­нансових і природних ресурсів, які пов’язані з необхідністю лікві­дації негативних наслідків порушення природоохоронного законо­давства та погіршення стану природних ресурсів.

Претензії на відшкодування збитків юридичними особами пода­ються безпосередньо до них, а в разі відмови від відшкодування позо­ви до цих організацій розглядаються господарськими судами.

Позови до громадян подаються одразу до суду, який і приймає рішення про відшкодування.

Всі заподіяні збитки розраховуються за відповідними методиками.

6. Обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництва

Вказаний захід впливу застосовується, коли будівництво або ре­конструкція об’єктів здійснюється за відсут­ності позитивного висновку екологічної експертизи, а також за пря­мих порушень природоохоронного законодавства, які допускаються в процесі будівництва об’єктів і які призводять до забруднення та виснаження навколишнього природного середовища. Цей же захід впливу застосовується й тоді, коли під час будівництва або реконструкції об’єктів надається перевага нарощуванню темпів будівництва виробничих потужностей, а будівництво природоохоронних спо­руд ведеться з відставанням або не ведеться взагалі.

Обмеження або припинення (тимчасово) будівництва, рекон­струкції, розширення об’єктів, що ведеться з порушенням природоохоронного законодавства, здійснюються через подання до банків відповідних постанов про припинення фінансування вказаних об’єктів.

7. Обмеження або зупинення виробничої діяльності

Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Постановою Верховної Ради України про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинен­ня) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів, у разі порушення ними законодавства про охорону навко­лишнього природного середовища, органи охорони довкілля мо­жуть застосовувати такий вид санкцій, як обмеження або тимчасова заборона (зупинення) виробничої діяльності окремих промислових установок, цехів, підприємств, організацій і установ, експлуа­тація яких здійснюється за систематичного перевищення лімітів використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів і стандартів, а також вимог екологічної безпеки.

Обмеження чи тимчасова зупинка виробничої діяльності є заходом, який застосовується тоді, коли всі інші заходи вичерпались, не дають позитивних результатів. До винесення постанови на обмеження чи тимчасове зупинення керівництво об'єкта обов'язково попереджається про це письмово.

Як правило, обмеження чи тимчасове зупинення виробничої діяльності готуються заздалегідь, але в окремих випадках, за аварійно високого забруднення навколишнього середовища, загрози здоров’ю чи життю населення тощо, рішення про зупинення чи обмеження може виноситись негайно з відповідним документальним оформленням цього заходу.

Крім керівництва об’єкта, виробнича діяльність якого обмежується чи тимчасово призупиняється, органи, які виносять постанову, зобов’язані проінформувати про це відповідні міністерства й відомства, а також місцеву держадміністрацію.

Призупинення виробничої діяльності може супроводжуватись опломбуванням окремих агрегатів, вузлів, ділянок, які мають вплив на технологічні процеси. У цьому разі обов’язково складається акт опломбування. Керівництво об’єкта несе відповідальність за цілість поставлених пломб.

Постанова на обмеження або тимчасове зупинення виробничої діяльності може скасовуватись органом, який її виніс, або вищий органом. Під час винесення цих постанов необхідно враховувати, що забороняється зупинення об’єктів, якщо це може привести до аварії, порушення водопостачання населення тощо.

У цих випадках органи охорони довкілля повинні звертатися до прокуратури для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.

8. Припинення дії дозволів та права спеціального використання природних ресурсів

Одним із крайніх заходів впливу, що застосовується до порушників природоохоронного законодавства, є позбавлення права на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди (скиди) забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, а також спеціального використання природних ресурсів – рубки лісу, видобування корисних копалин тощо.

Скасування дозволу на перелічені види природокористування може бути тимчасовим чи остаточним. У першому випадку після виконання природо- користувачем-порушником відповідних вимог дозвіл поновлюється, а замість скасованого дозволу йому видається припис, в якому обговорено умови тимчасового природокористування.

Остаточне скасування дозволу, як правило, пов’язане з ліквідацією підприємств, установ, організацій, виснаженням або вичерпанням природних ресурсів, закінченням строку природокористування або грубими й систематичними порушеннями умов природокористування, які негативно впливають на навколишнє природне середовище.

Остаточне скасування дозволу забезпечується шляхом демонтажу споруд і пристроїв, за допомогою яких здійснюється використання природних ресурсів. При цьому демонтажі за наявності порушень умов природокористування повинні виконуватися за рахунок порушника, що спеціально обумовлюється в постанові про скасування дозволу.

9. Притягнення до кримінальної відповідальності

У випадках особливо небезпечних порушень природоохоронного законодавства органи охорони навколишнього природного середовища надсилають відповідні матеріали до прокуратури для пору­шення кримінальної справи.

Матеріали, які надсилаються в прокуратуру, повинні містити:

− повну назву підприємств, установ, організацій, які порушили закон, їх адресу і підпорядкованість;

− конкретний вид порушення, яке призвело до наднормативного забруднення природного середовища з негативними наслідками;

− конкретні дані про шкідливі наслідки забруднення, розміри матеріальної шкоди; − перелік осіб, винних у забрудненні, із визначенням міри вини кожної службової особи;

− оригінали актів перевірок, протоколів про порушення, результати хімічних аналізів, фотодокументи, офіційні висновки тощо.

Застосування об’єктивних та доцільних засобів впливу до порушників природоохоронного законодавства забезпечує запобігання наступним порушенням, негативному впливу на довкілля, сприяє поліпшенню екологічної ситуації.

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« Природоохоронне інспектування»

НЕ

Компетен-

ції (прогнозо-вані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності тип поточн-ого контролю

ІндЗ

(за вибо-ром)

Кількість балів за ІндЗ

Всь-

ого балів за НЕ

Л

С

Пр

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовний модуль 1

Теоретичні аспекти природоохоронного інспектування

НЕ 1.1

Знати і розуміти

роль державного екологічного контролю як основи раціонального природокорис-

тування

НЕ 1.1. (Лекція)

Основні вимоги до організації робіт із природоохоронного інспектування

Практична робота № 1

Порядок оформлення актів перевірок, приписів, протоколів та постанов про правопорушення

Самостійна робота:

Громадський екологічний контроль

1. Порядок проведення перевірки.

 1. 2. Документальне оформлення перевірки

2

3

2

Усне опитування

Інформація на практичній роботі

-

-

4

НЕ 1.2

Знати і розуміти

зміст та порядок державного контролю за використання водних ресурсів

НЕ 1.2. (Лекція)

Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів

Практична робота 2

Розрахунки стягнень за збитки, спричинені порушенням водного господарства

(Методичні вказівки)

Практична робота 3

Розрахунок розмірів відшкодуван-ня збитків, заподіяних державі внаслідок порушень правил охорони водних ресурсів наземних водного фонду, пошкодження водогосподар-ських споруд і пристроїв, порушень правил їх експлуатації

(Методичні вказівки)

Практична робота 4

Порядок проведення перевірки водоохорон-ної діяльності на підприємстві

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Скласти перелік перевірки підприємств житлово- комунального господарства

 1. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів

 2. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси

 3. Основні порушення водного законодавства

2

4

2

4

2

Усне опитування

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму. Комплексне опитування по зробленій роботі

-

-

7

НЕ 1.3

Знати і розуміти

зміст та порядок державного контролю за станом атмосферного повітря

НЕ 1.3. (Лекція).

Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря

Практична робота № 5

розрахувати стягнень та збитки, спричинені забрудненням атмосферного повітря

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Робота інспектора при перевірці хімічного заводу

1. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

2. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря.

3. Основні порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

2

6

2

Усне опитування

Інформація на практичній роботі

5

НЕ 1.4

Знати і розуміти

порядок державного контролю за використанням та охороною земель, раціональним використанням надр

НЕ 1.4. (Лекція).

Здійснення державного контролю за охороною земель та використанням надр

Практична робота № 6

Визначення розміру шкоди, зумовленої забруднення та засміченням земельних ресурсів

(Методичні вказівки)

Практична робота 7

Обчислення розмірів збитків за забруднення довкілля нафтою

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Вимоги законодавства в галузі охорони надр

Самостійна робота:

Перевірка стійкості ґрунтів до стійкості ерозії

1. Державний контроль за охороною земель.

2. Основні порушення земельного законодавства. 3. Державний контроль за використанням надр.

4. Основні порушення в галузі використання надр.

2

6

4

2

2

Усне опитування

Комплексне опитування по зробленій роботі

Інформація на практичній роботі

7

Модульний

контроль №1

Модульна контрольна

робота

-

10

Всього за ЗМ-1

8

23

16

33

Змістовний модуль 2

Прикладні аспекти природоохоронного інспектування

НЕ 2.1.

Знати і розуміти порядок державного контролю за утворенням та розміщенням відходів, пестицидами та хімікатами.

НЕ 2.1. (Лекція)

Здійснення державного контролю у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Практична робота № 8

Порядок проведення перевірки об’єкта щодо питань поводження з відходами

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Перевірка місця складування хімікатів

Самостійна робота:

Перевірка місця складування відходів у сільському населеному пункті

1. Державний контроль за поводженням із відходами.

2. Перевірка об’єктів щодо питань поводження з відходами.

3. Основні порушення у сфері поводження з відходами.

4. Державний контроль у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами й агрохімікатами

2

4

4

2

Усне опитування

Комплексне опитування по зробленій роботі

Інформація на практичній роботі

7

НЕ

2.2

Знати і розуміти:

порядок здійснення державного контролю в галузі збереження лісів та інших рослинних ресурсів

НЕ 2.2 (Лекція)

Здійснення державного контролю у галузі збереження лісів та інших рослинних ресурсів

Практична робота № 9

Обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству

(Методичні вказівки)

Практична робота № 10

Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням населеним пунктами

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Порядок перевірки держлісгоспу

1. Державний контроль лісів та інших рослинних ресурсів.

2. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів і виробленої з них продукції.

3. Основні порушення законодавства в галузі збереження лісів та інших рослинних ресурсів

2

6

2

2

2

Усне опитування

Комплексне опитування по зробленій роботі

8

НЕ

2.3

Знати і розуміти:

порядок здійснення державного контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та за станом природно-заповідного фонду

НЕ 2.3. (Лекція)

Здійснення державного контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та за станом природно-заповідного фонду

Практична робота № 11

Порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин та обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного їх використання чи знищення

(Методичні вказівки)

Практична робота № 12

Розрахунок розмірів компенсації за здобування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України

(Методичні вказівки)

Практична робота № 13

Обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та об’єктам ПЗФ

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Порядок перевірки мисливського господарства

1. Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу.

2. Основні порушення законодавства про тваринний світ.

3. Державний контроль за природокористуванням і заповідним режимом на територіях природно-заповідного фонду.

4 Основні порушення законодавства про природно-заповідний фонд

2

6

2

2

2

Усне опитування

Інформація на практичній роботі

8

НЕ

2.4.

Знати і розуміти здійснення екологічного контролю на державному кордоні

НЕ 2.4. (Лекція)

Здійснення екологічного контролю на державному кордоні

Практична робота 14

Порядок проведення радіоекологічного контролю.

(Методичні вказівки)

Практична робота 15

Порядок проведення екологічного контролю вантажів.

(Методичні вказівки)

Практична робота № 16

Порядок проведення хіміко-аналітичного контролю речовин.

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Засади державного екологічного контролю на кордоні

1. Концептуальні засади державного екологічного контролю на кордоні.

2. Екологічний контроль транспортних засобів.

3. Екологічний контроль вантажів.

4. Екологічний контроль об’єктів рослинного та тваринного світу.

5. Радіаційний контроль.

6. Хіміко-аналітичний контроль речовин

2

8

2

2

2

Усне опитування

Комплексне опитування по зробленій роботі

Інформація на практичній роботі

8

НЕ

2.5

Знати і розуміти

види відповідальнос-

ті та заходи впливу до порушників природоохорон-ного законодавства

НЕ 2.5. (Лекція)

Види відповідальності та застосування заходів впливу до порушників природоохо-ронного законодавства

Самостійна робота:

Вивчення вимог Кодексу України про адміністратив-ні порушення щодо порушення природоохор-онного законодавства

1. Адміністративні заходи впливу.

2. Протокол про адміністративне правопорушення.

3. Постанова в справі про адміністративне правопорушення.

4. Заходи дисциплінарного впливу.

5. Відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства.

6. Обмеження або припинення фінансування об'єктів будівництва.

7. Обмеження або зупинення виробничої діяльності.

8. Припинення дії дозволів та права спеціального використання природних ресурсів.

9. Притягнення до кримінальної відповідальності.

1

6

Усне опитування

6

Модульний

контроль № 2

Модульна контрольна робота

10

Всього за ЗМ-2

9

34

18

-

37

Модульний

контроль

(підсумковий)

Підсумкова контрольна робота

30

Всього

17

57

34

100

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ 1. Поняття природоохоронного інспектування

 1. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

 2. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 3. Законодавство України про державну екологічну інспекцію

 4. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси Правила оформлення документації при притягненні до адміністративної відповідальності

 5. Основні порушення законодавства атмосферного повітря

 6. Особливості перевірки меліоративних систем

 7. Перевірка транспортних засобів

 8. Мета та порядок здійснення інспекторських перевірок по охороні довкілля

 9. Операція «Чисте повітря»

 10. Державний контроль в галузі використання та відтворення рибних запасів

 11. Структура державної екологічної інспекції України та області

 12. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

 13. Заходи дисциплінарного впливу

 14. Права інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 15. Поводження з відходами та контроль в сфері діяльності пов’язані з пестицидами та агрохімікатами

 16. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 17. Обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 18. Завдання державної екологічної інспекції щодо державного контролю, використання і відтворення тваринного світу

 19. Проблеми природно – заповідного фонду

 20. Шляхи здійснення охорони диких тварин

 21. Виявлення порушень природоохоронного законодавства

 22. Правила оформлення протоколу про адміністративне порушення вимог природоохоронного законодавства

 23. Організація перевірки у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

 24. Основні порушення водного законодавства

 25. Правила оформлення акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

 26. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена

 27. Етапи перевірок

 28. Правила оформлення постанови про обмеження, зупинення (тимчасово) роботи чи будівництва підприємств та інших об’єктів, використання природних ресурсів, що здійснюються з порушенням природоохоронного законодавства

 29. Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і утилізації відходів

 30. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників

 31. Державний екологічний контроль на державному кордоні

 32. Міжнародне співробітництво зв’язане з питаннями попередження екологічних правопорушень

 33. Комплексна перевірка промислових підприємств

 34. Проведення рейдових перевірок. Основні принципи Законодавства України про державну екологічну інспекцію

 35. Статус екологічного інспектора

 36. Заключний етап перевірки

 37. Мета та порядок здійснення державного екологічного контролю

 38. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів

 39. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

 40. Шляхи вирішення проблем лісокористування в лісах Буковини і Карпат

 41. .Права та обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 42. Особливості державного екологічного контролю природно – заповідних територій та об’єктів

 43. Здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму

 44. Обмеження або зупинення виробничої діяльності

 45. Адміністративна відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 46. Контроль за проектуванням, розміщенням споруд та інших об’єктів

 47. Проблеми лісокористування в лісах Карпат і Буковини

 48. Відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 49. Адміністративні заходи впливу при порушенні природоохоронного законодавства

 50. Особливості державного контролю лісів

 51. Заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства

 52. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря

 53. Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами

 54. Планування перевірок та підготовка до візиту на об’єкт

 55. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

 56. Перевірки об’єктів з питань поводження з відходами

 57. Відповідальність за незаконне добування природних ресурсів

 58. Типи перевірок

 59. Види адміністративних стягнень при порушенні вимог природоохоронного законодавства

 60. Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів

 61. Державний контроль за охороною та раціональним використанням надр

 62. Забезпечення охорони та відповідальних за порушення законодавства в сфері охорони, відтворення та використання видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

 63. Обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництва

ЗМІСТ

Лекція № 1. Основні вимоги до організації робіт із природоохоронного інспектування…………………………………….3

Лекція № 2. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів………………………...8

Лекція № 3.Здійснення державного контролю в галузі охорони атмосферного повітря……………………………………………………23

Лекція № 4. Здійснення державного контролю за охороною земель та використанням надр…………………………………………………….33

Лекція № 5. Здійснення державного контролю у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами………………….54

Лекція № 6. Здійснення державного контролю в галузі збереження лісів та інших рослинних ресурсів………………………………………72

Лекція № 7. Здійснення державного контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та природно-заповідного фонду……………………………………………………….90

Лекція № 8. Екологічний контроль на державному кордоні ……………………………………………………………………………..116

Лекція № 9. Види відповідальності та застосування заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства……………………..130

Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Природоохороннеінспектування»…………………………………..141

Контрольні запитання та завдання до курсу …………………………………………………………………………….159

Для нотаток

Навчальне видання

ПРИДООХОРОННЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

Конспект лекцій

Укладачі: Сівак Володимир Карлович

Солодкий Володимир Дмитрович

Данілова Ольга Миколаївна

Пантело Ірина Миколаївна

Відповідальний за випуск Ю.С. Ющенко

Літературний редактор О.В. Колодій

Підписано до друку ……Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ізографічний. Ум.друк.арк. ………..

Обл.-вид.арк……..Зам……….Тираж……

Друкарня Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул.Коцюбинського, 2 Свідоцтво суб'екта видавничої справи ДК № 891 від 08.04.2002 р.

165Скачать документ

Похожие документы:

 1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 2. К.,1998. Державна служба: організаційно-правові основи І шляхи розвитку. К.,1999. Виконавча влада І адміністративне право. К.,2002. Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 3. Клавдія Йосифівна Кілінська Фізична географія Карпато-Подільського регіону навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  П.Г. Шищенко – доктор географічних наук, професор кафедри географії України, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Президент Геогра­фіч­ного товариства України,
 4. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 5. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..