Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В связи с необходимостью совершенствования поисковых и аварийно-спасательных работ в гражданской авиации центром "Авиаоргпроект" разработан...полностью>>
'Реферат'
Актуальность темы исследования. Изучение роли личности известного деятеля в контексте политической истории является одним из приоритетных методов поз...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «16» декабря 2011 г. в 10 час. 00 мин на заседании диссертационного совета Д 212.062.05 при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный ун...полностью>>
'Документ'
З метою забезпечення проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та на виконанн...полностью>>

Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний інститут стратегічних досліджень

Регіональний філіал у м. Львові

Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

Аналітична доповідь

Львів – 2011

За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання

на видання обов’язкове

Автори:

Волошин В.І., к.е.н.,

Васильців Т.Г., д.е.н., доц.,

Мокій А.І., д.е.н., проф.,

Флейчук М.І., д.е.н., доц.,

Мікула Н.А., д.е.н., проф.,

Борщевський В.В., д.е.н., проф.,

Засадко В.В., к.е.н.,

Мігущенко Ю.В., к.е.н.,

Іляш О.І., к.е.н., доц.,

Полякова Ю.В., к.е.н., доц.,

Антонюк А.Я., к.е.н.,

Лупак Р.Л., к.е.н.,

Матолич Т.Б.

Електронна версія: http://www.niss.lviv.ua

У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону. Обґрунтовано пріоритети та засоби державної політики ефективної реалізації потенціалу конкурентоспроможності регіону.

© Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 2011

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1. Сучасний стан конкурентоспроможності економіки регіону. . . . . . . . . .

5

  1. Соціально-економічні передумови конкурентоспроможності регіону в посткризовий період . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

  1. Інституціональні передумови конкурентоспроможності регіону . . . .

7

  1. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності реального сектору економіки регіону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

  1. Зайнятість і регіональний ринок праці в забезпеченні конкурентоспроможності та соціальної безпеки регіону. . . . . . . . . . . .

27

  1. Розвиток підприємництва в малих містах та сільських поселеннях як чинник просторової конкурентоспроможності регіону . . . . . . . . . . . .

37

2. Характеристика ресурсного потенціалу регіону. . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3. Пріоритети і тактичні засоби реалізації потенціалу конкурентоспроможності регіону у посткризовий період . . . . . . . . . . .

45

  1. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств реального сектора економіки регіону . . . . . . . . . . . . . .

46

  1. Напрями удосконалення інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку західних областей України . . . . . . . . . . . . . .

57

  1. Засоби стимулювання розвитку кластерних та інтеграційних форм господарювання (на прикладі аграрного виробництва) . . . . . . . . . . . .

66

  1. Напрями розвитку міжрегіонального співробітництва західних регіонів України

69

  1. Механізми та інструменти використання переваг інтеррегіонального та транскордонного співробітництва західних регіонів України в контексті зростання їх конкурентоспроможності

74

Рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

ВСТУП

Сучасний посткризовий етап розвитку економіки України потребує активного пошуку дієвих чинників макроекономічної стабілізації, належного відновлення обсягів виробництва та забезпечення подальшого зростання національного господарства. Очевидно, що перспективним напрямом державної політики є посилення конкурентоспроможності регіональних економік з подальшим розвитком міжрегіонального співробітництва.

Попри окремі якісні зміни, що відбулися в системі управління регіональним розвитком, державній політиці у цій сфері бракує системності та наукової обґрунтованості. Крім того, інтеграція України у глобальний та європейський економічний простір, виклики сучасних фінансово-економічних криз можуть завдати істотних негативних соціально-економічних наслідків для тих регіонів, які не виробили власної стратегій конкурентоспроможності та не забезпечили формування відповідних суспільних ідеологій. Особливої актуальності ці завдання набувають в умовах глобальної конкуренції, впливу наддер­жавних систем багатостороннього регулювання. Важливість проблеми обумовлюється й подальшою втратою позицій національної економіки у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності.

На сьогодні до найістотніших перешкод використання конкурентних переваг західних регіонів України відносяться: просторово-структурні диспропорції та деформації; регіональна асиметрія системи міжбюджетних відносин; надмірна і загрозлива для цілісності й безпеки держави диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку та якістю життя людей; нераціональна залежність економіки від кон`юнктурних коливань на зовнішніх ринках та стабільності розвитку – від динаміки експорту і критичного імпорту стратегічних ресурсів; необґрунтованість засобів стратегічного програмування соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях.

Відтак, дедалі більше актуалізується потреба в системному дослідженні і розв’язанні проблем використання потенціалу посилення конкурентоспроможності економік західних регіонів України, насамперед за рахунок удосконалення інвестиційного середовища, зміцнення факторних конкурентних переваг підприємств базових видів економічної діяльності, покращання просторово-структурних характеристик економіки, підвищення рівня життя населення.

Задля досягнення цих пріоритетів першочерговими напрямами державної політики в аналізованій сфері вбачаються: удосконалення інституціонального забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств реального сектора економіки, покращання інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку, активізація діяльності кластерних та інтеграційних форм господарювання, стимулювання міжрегіональної інтеграції, ширшого використання переваг інтеррегіонального та транскордонного співробітництва, забезпечення збалансованого просторово-територіального розвитку, формування раціональної просторово-секторальної структури регіональної економіки, спроможної адекватно реагувати на внутрішньодержавні та зовнішні економічні виклики і загрози.

 1. Сучасний стан конкурентоспроможності економіки регіону

  1. Соціально-економічні передумови конкурентоспроможності регіону в посткризовий період

У поточному 2011 р. економіка Львівської області демонструвала досить високі темпи післякризового економічного відновлення. Зокрема:

 • у січні-серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги промислового виробництва (у натуральному виразі) збільшилися на 14,3 %; вантажних перевезень – на 6,1 %; сільськогосподарського виробництва – на 7,8 % тощо;

 • у I півріччі 2011 р. досягнуто збільшення інвестицій в основний капітал (щоправда, значною мірою за рахунок розвитку дорожньо-транспортного господарства та його інфраструктури при підготовці до проведення Євро-2012) на 25,6 % порівняно з відповідним періодом 2010 р. (у т.ч. збільшення інвестицій у промисловості становило 22,8 %, у секторах транспорту та зв’язку – 32,9 %, операцій з нерухомим майном – 15,4 %, у сфері культури та спорту – 12,1 %); обсяги прямих іноземних інвестицій за 4 місяці 2011 р. зросли на 2,2 %;

 • упродовж трьох кварталів поточного року спостерігається пожвавлення зовнішньої торгівлі товарами (експорт товарів з Львівської області зріс на 28,5 %, або на 143,7 млн дол. США, імпорт – на 57,1 %, або на 608,1 млн дол. США; експорт товарів у країни ЄС збільшився на 27,5 %, а імпорт – на 29,9 %. Збільшення експорту області у зазначений період зумовлене зростанням експорту електричного обладнання та устаткування (на 31,6 %), текстилю (на 29,2 %), деревини та виробів з деревини (на 35,2 %), меблів (в 1,9 разу), жирів та олії (в 1,6 разу);

 • збільшилася частка підприємств, що здійснювали інновації (на 0,4 в.п.) та обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт (лише у II кварталі порівняно з I кварталом 2011 р. – у понад 2 рази).

Водночас, попри низку позитивних тенденцій, ще не відбулося відновлення докризових темпів збільшення обсягів господарської діяльності підприємств реального сектора економіки регіону, а негативними економічними тенденціями і характеристиками, що засвідчують недостатню міцність конкурентних позицій регіону, залишаються такі:

 1. Значне сповільнення темпів приросту інвестицій в економіку регіону (якщо протягом першого півріччя обсяги інвестицій збільшувалися в рази, то за 8 місяців 2011 р. темпи їх приросту за всіма видами економічної діяльності знаходяться в межах до 20-25 % і спостерігається тенденція до подальшого зменшення притоку інвестицій) та нераціональність структури інвестицій в основний капітал у реальному секторі економіки (у галузевій структурі частка інвестицій в основний капітал у сільському господарстві складає лише 6,8 %, тоді як у сфері торгівлі – 64,2 %; інвестиції в основний капітал у промисловості у січні-березні 2011 р. становили лише 22,8 % відносно цього ж періоду 2010 р.).

 2. Істотне зменшення обсягів будівельних робіт (якщо у першому півріччі 2011 р. їх обсяги відносно аналогічного періоду попереднього року збільшувалися, то за 8 місяців поточного року відповідають обсягам аналогічного періоду минулого року).

 3. Помітне погіршення сальдо зовнішньої торгівлі внаслідок уповільнення темпів збільшення експорту товарів (лише на 1 % у червні 2011 р. відносно попереднього місяця) та зростання обсягів імпорту товарів (причому перевищення імпорту над експортом зросло до 26,2 %, а від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 1025,8 млн дол. США); суттєве збільшення імпорту енергетичних матеріалів, а, відтак – енергозалежності економіки і зниження рівня зовнішньоекономічної безпеки регіону (у січні-липні 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. імпорт енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки зріс на 369,2 млн дол. (у 2,6 разу); у загальному обсязі імпорту товарів енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки становили 36,1 % (604,3 млн дол. США)).

 4. Погіршення рентабельності операційної діяльності підприємств будівництва (за результатами господарювання у першому півріччі рентабельність становила -4,5 %), готелів та ресторанів (-8,6 %), діяльності у сфері культури та спорту (-15,5 %); низький рівень рентабельності операційної діяльності в сільському господарстві (за перше півріччя 2011 р. цей показник становив 1,2 % та 4,0 % у промисловості (причому зазначений показник порівняно з 2009 р. у сільському господарстві знизився на 3,2 в.п.)).

 5. Значна частка збиткових підприємств (станом на 1 липня 2011 р. – 44,9 % загалом по економіці, 49,7 % – у промисловості, 59,0 % – у будівництві, 46,2 % – у сфері транспорту та зв’язку).

 6. Від’ємний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у будівництві (-43,5 млн грн, станом на 1 липня 2011 р.), діяльності готелів та ресторанів (-34,1 млн грн), операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (-27,7 млн грн).

 7. Значний рівень зношеності основних засобів (рівень зношеності основних засобів становить 42,2 % у сільському господарстві та 53,6 % у промисловості, а середньорічні коефіцієнти їх оновлення складають лише 5-6 % та 3-4 % відповідно).

 8. Недостатня інноваційна активність (частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, у першому півріччі 2011 р. зменшилася відносно 2010 р. на 0,6 в.п.; частка підприємств, які впроваджували у 2011 р. нові технологічні процеси, становила менше 2 %; частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва зменшилася на 1,9 в.п. та становила лише 1,6 %).

Основними позитивними аспектами соціального розвитку регіону за 9 місяців 2011 р. були:

 • зниження кількісно-якісного дисбалансу між пропозицією і потребою у робочій силі та збільшення кількості працевлаштованих громадян (на 3,4 %), збільшення попиту на працю (кількість вільних робочих місць збільшилася на 6,9 %), поступове зниження навантаження на одне робоче місце (на 57,5 %), істотне зниження рівня зареєстрованого безробіття (на 1,2 %), зниження періоду середньої тривалості пошуку роботи (на 12,3 %);

 • збільшення у серпні у порівнянні з червнем 2011 р. середньої номінальної заробітної плати (на 1,4 % та у порівнянні з серпнем 2010 р. на 13,5 %) та реальної заробітної плати (відповідно на 3,0 та 3,3 %; рівень середньої заробітної плати у червні – серпні 2011 р. перевищував державні соціальні стандарти у 2,5 рази);

 • поступове зростання ролі приватного сектору (частка працюючих на державних підприємствах знизилася на 3,4 %, а на підприємствах приватної форми власності зросла на 4,7 %).

Водночас негативними проявами у соціальному розвитку регіону (які погіршують характеристики якості життя населення) виступають:

- зниження темпів відтворення ринку праці та погіршення демографічної ситуації в регіоні. За січень-серпень 2011 р. Львівська область втратила за рахунок депопуляції 4,4 тис. осіб (кількість населення зменшилася на 0,2 %, при цьому відбулося зниження показника народжуваності, що склало 1,8 %, природне скорочення становило 3,5 тис. осіб, міграційне – 0,9 тис. осіб); відбулося зростання коефіцієнта смертності населення (на 2,5 %, при зниженні рівня життєвості на 2,1 %). Причинами такої демографічної тенденції є зменшення частки дітей у загальній чисельності населення, старіння населення, висока смертність через хвороби системи кровообігу, новоутворення;

- зростання безробіття в сільських поселеннях. Рівень безробіття у сільській місцевості у червні-серпні 2011 р. перевищував аналогічний показник для міського населення (1,5 %)). Найвищим був рівень зареєстрованого безробіття у серпні зафіксований у Бродівському (3,9 %), Золочівському (3,4 %), Миколаївському (2,7 %), Перемишлянському (2,7 %) районах, у містах Борислав (2,9 %) та Новий Розділ (2,8 %);

- уповільнення темпів зростання заробітної плати. Реальна заробітна плата у регіоні збільшилася за аналізований період на 3 %, при позитивній динаміці темпів зростання номінальної заробітної плати на 1,4 %; проте, станом на 1 вересня 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 66,7 млн грн, або 5,1 % від фонду оплати праці і у порівнянні з червнем 2011 р. збільшилася на 4,9 %, а відносно 1 січня 2011 р. – на 4,1 %. Низькою залишається заробітна плата працівників готелів та ресторанів, організацій охорони здоров’я, будівництва, торгівлі, сільського, лісового господарства, операцій з нерухомим майном, сфери послуг, культури і спорту, освіти, тоді як розмір заробітної плати працівників фінансових установ та підприємств з видобування паливно-енергетичних корисних копалин, виробництва продуктів нафтоперероблення, хімічного виробництва у 1,9-1,3 разу перевищив середній рівень в економіці області;

 • зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість з оплати праці у Львівській області за досліджуваний період зросла на 5,8 %, у т.ч. у промисловості становила 8,7 млн грн (12,8 % від загальної суми невиплаченої заробітної плати в економіці) та збільшилася з початку року на 61,8 %. Заробітна плата найманих працівників у сільському господарстві у 2011 р. становить 80,3 % від середнього рівня по регіону та в розрахунку на одну годину використаної праці є найнижчою серед видів економічної діяльності (11,9 грн);

- збільшення масштабів міжнародної міграції трудових ресурсів (у міграційних про­цесах області взяли участь на 3,9 % мігрантів більше, ніж у відповідному періоді 2010 р.).

Відтак, за результатами узагальнення соціально-економічних передумов конкурентоспроможності Львівської області можна виокремити такі найбільш резонансні тенденції на посткризовому етапі розвитку регіональної економіки:

1. Зменшення темпів приросту іноземних інвестицій та обсягів виконаних будівельних робіт, що потребує активізації діяльності регіональних та місцевих органів влади з покращення інвестиційного середовища та залучення інвестицій в економіку регіону.

2. Посилення залежності регіону від імпорту енергоносіїв (причому не лише природного газу, але й електроенергії), що потребує організаційно-економічної підтримки реалізації альтернативних проектів внутрішнього виробництва енергоносіїв, енергозбереження та енергозаміщення.

3. Погіршення демографічної ситуації в регіоні, збільшення обсягів безробіття та зростання заборгованості виплати заробітної плати.

  1. Інституціональні передумови конкурентоспроможності регіону

Позитивно, що у Львівській області розроблена, реалізується Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року та здійснюється її щопіврічний моніторинг. Водночас, будучи більш системним документом державного стратегічного планування регіонального розвитку, вказана стратегія не передбачає окремого підрозділу, орієнтованого на визначення цільових пріоритетів та програмних заходів посилення конкурентоспроможності регіону. Натомість, позитивно, що Фондом «Ефективне управління», Львівською міською радою та компанією «Monitor group» розроблено Стратегію конкурентоспроможності економіки Львова.

Втім, з огляду на сучасний посткризовий період розвитку економіки, положення та цільові орієнтири згадуваних стратегій потребують адекватного коригування. Аналогічна ситуація спостерігається й в системі державного програмування розвитку обласного центру, міст та районів області.

Разом з тим, позитивно, що у поточному 2011 р. були прийняті такі управлінські рішення у сфері забезпечення регіонального розвитку, які частково спрямовані й на зміцнення конкурентних позицій регіону:

1. У сфері регіонального управління Львівською обласною радою було затверджено низку стратегічних документів регіонального рівня: Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 р.; Програма розвитку малого підприємництва на 2011-2012 рр.; Програма інвестиційного розвитку на 2011-2015 рр.; Програма розвитку туризму та рекреації на 2011-2013 рр.; Програма забезпечення реалізації проектів з пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області «Олімпійська надія – 2022»; Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011-2013 рр.; Програма з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у 2011 році та інші.

Очікується, що зазначені документи сприятимуть закріпленню позитивних тенденцій в економіці, забезпеченню сталого розвитку ринку праці області, подоланню негативних процесів у соціальній і гуманітарній сферах. Проте більшість заходів в рамках зазначених програм залишаються декларативними, ідентичними до аналогічних програм попередніх років; обсяги фінансування заходів не є ресурсно чи науково обґрунтованими, а самі програми ухвалені майже з піврічним запізненням.

2. У сфері поглиблення міжрегіонального співробітництва як важливого напряму посилення факторних конкурентних переваг регіону була проведена зустріч голів Харківської та Львівської облдержадміністрацій, на якій обговорювались проблеми міжрегіонального співробітництва в економічній та гуманітарній сферах з подальшим поглибленням співпраці на субрегіональному рівні (між Валківським районом Харківської області та Сколівським районом Львівської області, а також між м. Золочів Львівської області та Золочівським районом Харківської області), підписані Львівською обласною радою Угоди про міжрегіональне співробітництво з Одеською обласною радою, проведені «Дні Криму» у Львові, спрямовані на розвиток міжрегіонального співробітництва у туристичній, у т.ч. оздоровчій, сфері.

3. У сфері розвитку транскордонного співробітництва спостерігаються такі тенденції, як: (1) подальша інституціалізація співпраці (в рамках транскордонної програми «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр.» підписано 6 ґрантових договорів на загальну суму фінансування з бюджету ЄС в розмірі 12,7 млн євро, а також відкрито нове приміщення Генерального консульства Польщі в м. Львові); (2) збільшення кількості прийнятих програмних рішень з проблем розвитку транскордонного співробітництва (щодо проблем запровадження спільного прикордонно-митного контролю в пунктах пропуску на українсько-польському державному кордоні), підготовки спільного Плану щодо подальшої розбудови прикордонної інфраструктури на українсько-польському державному кордоні, практичної реалізації Угоди про малий прикордонний рух, розробки карти прикордонних районів України та Республіки Польща в технології „GIS” згідно зі стандартами програми „INSPIRE”, реалізації ініціативи керівництва Львівської області та Підкарпатського воєводства щодо відновлення роботи Форуму міст-партнерів України та Республіки Польща (останній Форум проводився у жовтні 2001 р. у м. Рівному), підготовки „Дослідження просторового облаштування територій вздовж українсько-польського кордону”, актуалізації „Стратегії українсько-польського міжрегіонального та прикордонного співробітництва” з використанням кластерної моделі, а також досліджень, що проводяться Статистичним управлінням в м. Жешуві, розробки Концепції спільної операційної програми для транскордонного регіону Карпат у рамках фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 рр., яка відображатиме екосистемний підхід до розв’язання проблем транскордонних гірських районів, реалізації Програми транскордонного співробітництва «Україна-Польща-Білорусь» у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства на 2007-2013 рр., розбудови і модернізації дорожньої інфраструктури українсько-польського прикордоння у зв’язку з підготовкою до Євро-2012, розширення автомобільного, залізничного та авіаційного сполучення між прикордонними регіонами, підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні; (3) розширення мережі ділових контактів у регіоні з іноземними партнерами з метою підвищення якісного рівня організаційного забезпечення Євро-2012; (4) проведення комунікативних заходів; (5) інтенсифікації торговельних відносин та транскордонної міграції.

4. У сфері розвитку підприємництва, реального сектора економіки спостерігається: (1) розвиток інституційної інфраструктури (створення контактно-координаційних центрів із залучення інвесторів, відкриття бізнес-сервіс-центрів); (2) створення нових виробничих потужностей і залучення інвестицій в економіку області; (3) започаткування проектів з розвитку альтернативних джерел енергії.

5. У соціальній сфері за аналізований період спостерігається поступовий розвиток діяльності мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

В загальному сучасні тенденції у сфері державного управління регіональним розвитком зводяться до:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 2. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 3. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Тема європейська інтеграція україни як проблема доцільності

  Курс лекцій
  У ході передвиборної боротьби різні політичні сили актуалізують проблемні питання як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Зокрема передвиборні платформи різних партій у розділі "Зовнішня політика" проголошують у тій або

Другие похожие документы..