Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Главнейшая цель школы — подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности. «Литература как один из ведущих гуманитарных уче...полностью>>
'Державний стандарт'
Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі — Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнава...полностью>>
'Конкурс'
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в ці...полностью>>
'Документ'
КВАША Екатерина Александровна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйст...полностью>>

Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чисельність зайнятих та найманих працівників у західних регіонах України в 2003-2009 рр.,

(тис. осіб)

Показники

Роки

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2009 до

2003, %

Україна в цілому

Чисельність зайнятих за всіма видами економічної діяльності

20163,3

20680,0

20730,4

20904,7

20972,3

20191,5

100,1

Чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

14330,1

14005,3

14071,3

14001,9

13938,9

12948,5

90,4

Львівська область

Чисельність зайнятих за всіма видами економічної діяльності

1069,4

1064,6

1070,1

1077,3

1092,5

1085,0

101,5

Чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

737,2

723,1

744,6

735,0

732,1

673,2

91,3

Тернопільська область

Чисельність зайнятих за всіма видами економічної діяльності

374,1

425,1

411,7

423,5

424,9

422,1

112,8

Чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

260,7

249,2

256,7

242,6

245,3

223,3

85,7

Волинська область

Чисельність зайнятих за всіма видами економічної діяльності

452,7

429,9

430,2

433,9

438,6

428,0

94,5

Чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

275,0

263,6

272,3

271,3

271,2

253,2

92,1

Івано-Франківська область

Чисельність зайнятих за всіма видами економічної діяльності

473,2

522,5

522,3

535,7

541,9

526,3

111,2

Чисельність найманих працівників за видами економічної діяльності

301,4

291,7

301,5

305,3

301,7

276,6

91,8

 1. Зберігається негативна динаміка збільшення частки молоді в структурі незайнятого населення західних регіонів України. Так, протягом 2009 р. при загальному збільшенні пропозиції робочих місць для молоді віком до 35 років ( на 1 січня 2003 р. чисельність вакансій для усієї вікової категорії становила 15,5 % до загальної кількості, а вже на 1 січня 2009 р. – 36,5 %. на обліку в державній службі зайнятості перебували 975,5 тис. осіб віком до 35 років, у тому числі 74,1 тис. осіб – випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів). Однак такі тенденції, характерні як для регіональних ринків праці, так і для ринку праці країни загалом, свідчать про певну дискримінацію цих категорій економічно активного населення.

 2. Зберігаються значні обсяги регіонального молодіжного безробіття, основними присинами чого є невідповідність обсягів та напрямів професійного навчання потребам економіки та ринку праці, недостатній рівень якості професійної підготовки, незадовільні умови праці, які пропонуються роботодавцями молоді. Така ситуація виникла внаслідок недосконалої системи фахової підготовки працівників, спричиненої відсутністю дієвого механізму її фінансування та формування державного замовлення на підготовку кадрів, незалежної кваліфікаційної атестації випускників навчальних закладів, неналагодження тісних взаємозв’язків між навчальними закладами, роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади, недостатньої мотивації молоді до оволодіння робітничими професіями, низького рівня професійної адаптації молодих працівників на виробництві.

 3. Збільшується частка вивільнених працівників, що негативним чином відображається на функціонуванні ринку праці, а, відтак і виступає передумовою зниження рівня життя населення регіону. Попри переважання чисельності прийнятих працівників над чисельністю звільнених (загальна чисельність працевлаштованих громадян у 2009 р. більш, ніж у 4 р. перевищила звільнених працівників (702,5 тис. осіб проти 175,0 тис.) прогресуючими темпами відбувається вивільнення працівників з підприємств (кількість вивільнених працівників у 2009 р. зросла у порівнянні з 2005 роком в 1,3 р., у у порівнянні з 2008 р. – в 2,2 р.). Подібна тенденція простежується і на регіональних ринках праці: кількість працевлаштованих значно перевищує кількість звільнених працівників (у Волинській області – в 7, 4 р.; Івано-Франківській – в 6,3 р.; Львівській – у 5 р.; Тернопільській – у 13,2 р. ). Разом з тим, частка вивільнених працівників зросла у 2009 році у порівнянні з 2008 р. в середньому по Україні на 33,8 % (найвищим темпом росту вивільнення характеризувалася Волинська область, де частка вивільнених працівників збільшилася на 30 %, зниження частки вивільнених притаманне було Івано-Франківській області – частка вивільнених скоротилася на 0,8 %). Ранжування виявило, що коефіцієнт звільнення працівників у Тернопільській області (1,05) є одним із найвищих.

Щодо взаємозалежності показників працевлаштування та звільнення за видами економічної діяльності, то вони відрізняються залежно від розвитку того чи іншого виду діяльності (табл. 5, 6). Так, у Львівській області найбільшим коефі­цієнтом інтенсивності звільнення працівників характеризувалося сільське господарство (2,26), у Тернопільській, Волинській та Івано-Франківській областях – фінансова діяльність (відповідно 4,51; 5,5; 11,14) (рис. 11).

При цьому аналіз структури зайнятих на підприємствах за формами власності дозволив виявити, що у західних областях України (за винятком Тернопільської області) їх чисельність є приблизно однаковою (рис. 12). Це свідчить про більш прийнятні умови діяльності, вищий розмір заробітної плати, інші умови, які створюються на приватних підприємствах.

Вагомим чинником підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення його соціальної безпеки виступає вартість робочої сили. Ефективне використання трудового потенціалу передбачає оплату праці за виконаний обсяг робіт, причому нарахована заробітна плата повинна забезпечити задоволення якщо не всіх, то хоча б основних потреб працівника. В протилежному випадку повністю знецінюються мотиваційні стимули до продуктивної праці.

Таблиця 5

Коефіцієнти звільнення працівників за видами економічної діяльності Західного регіону України у 2009 р3-4.

п/п

Область,

види економічної діяльності

Частка зайнятих певним видом економічної діяльності в загаль­ній чисельності зайнятих, %

Частка звільне­них працівників, зайня­тих певним видом економічної діяльності, в загальній чисельності звільнених*, %

Коефіцієнт інтенсивності звільнення

працівників

Ранг виду економічної діяльності

1.

Львівська область, всього

2,8

0,05

0,02

4

у т.ч.:

 • сільське господарство

2,6

5,9

2,26

1

 • промисловість

23,5

33,7

1,43

2

 • торгівля; діяльність готелів та ресторанів

9,2

7,4

0,8

3

 • фінансова діяльність

2,4

0,7

0,29

4

2.

Тернопільська область, всього

2,0

2,1

1,05

1

у т.ч.:

 • сільське господарство

28,2

43,7

1,54

3

 • промисловість

12,5

61,4

4,90

2

 • торгівля; діяльність готелів та ресторанів

16,7

19,1

1,14

4

 • фінансова діяльність

1,2

6,7

5,5

1

3.

Волинська область, всього

2,1

1,6

0,76

2

у т.ч.:

 • сільське господарство

27,3

29,5

1,08

3

 • промисловість

12,9

28,4

2,20

2

 • торгівля; діяльність готелів та ресторанів

21,2

10,1

0,47

4

 • фінансова діяльність

1,4

6,3

4,51

1

4.

Івано-Франківська область, всього

2,6

1,4

0,54

3

у т.ч.:

 • сільське господарство

24,2

26,1

1,07

4

 • промисловість

16,1

35,1

2,18

3

 • торгівля; діяльність готелів та ресторанів

18,4

42,9

2,33

2

 • фінансова діяльність

1,4

15,6

11,14

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 2. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (1)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, докторант кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..