Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Застосування цінного папера як особливого документа і засвідчення ним майна, наділення його спеціальним правовим режимом відносять до епохи раннього ...полностью>>
'Документ'
С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. 5 ДНЗ № 9 + + Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. ДНЗ № 1 + + Лікар з ГДіП Замишля...полностью>>
'Документ'
ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬ...полностью>>
'Расписание'
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу на автобусе с посещением современного района Парижа – Ля Дефанс, Марсового поля, Люксембургского сада, Собора И...полностью>>

Назва модуля: Технології проектування комп’ютерних систем Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Технології проектування комп’ютерних систем

 2. Код модуля: ЕОМ_6039_СО1

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 8

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 81 (кредитів ЄКТС – 1.5)
  аудиторні години – 42 (лекції – 28, лабор. – 14)

 6. Лектор: ст.викл. Хомич Сергій Володимирович

 7. Результати навчання:

В результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати класифікацію та принципи організації САПР,

  • знати класифікацію існуючого апаратного забезпечення для побудови промислових комп’ютерних систем,

  • знати технології проектування модулів розширення промислових комп’ютерних систем,

  • вміти самостійно виконати аналіз поставленої задачі, при потребі здійснити вибір необхідної САПР для проектування комп’ютерної системи,

  • вміти вибрати базове апаратне забезпечення для побудови промислової комп’ютерної системи,

  • вміти спроектувати необхідний модуль розширення промислової комп’ютерної системи

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • пререквізити Комп’ютерна схемотехніка, Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем, Моделювання комп’ютерних систем, Периферійні пристрої, Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів

  • кореквізити:

 3. Зміст навчального модуля:

Ознайомлення студентів з сучасними підходами до проектування комп’ютерних систем з використанням різних САПР, класифікацією та складом, технічним, математичним та програмним забезпеченням САПР, сучасним існуючим апаратним забезпеченням промислових комп’ютерних систем, технологіями проектування модулів розширення таких систем. Одержані при вивченні курсу знання необхідні для подальшої практичної діяльності спеціаліста та для засвоєння дисциплін

 1. Рекомендована література:

  • Кузелин М.О., Кнышев Д.А., Зотов В.Ю. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx. Справочное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004

  • Левкин Г.Н., Левкина В.Е. Введение в схемотехнику ПЭВМ PC/AT. – М.: изд-во МПИ, 1991

  • Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004

  • Петров С.В. Шины PCI, PCI Express. Архитектура, дизайн, принципы функционирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006

 2. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 3. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

  • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік):
   тестування (35%), письмово-усна форма (35%)

 4. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»
 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 502/03 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-8.
 3. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 501/01 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”,
 4. Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 7

  Документ
  Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 і 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”).
 5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"

  Конспект
  В конспекті розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності, визначаються шляхи використання експертних систем, аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства

Другие похожие документы..