Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для жизни человеку необходима вода и пища, которая содержит химическую энергию. Однако пища, которую он употребляет, как правило, не может непосредст...полностью>>
'Программа'
Цель программы: создание условий для всестороннего личностно развития студентов и устранения причин, вызывающих аддиктивное поведение, проявляющееся ...полностью>>
'Автореферат'
Ведущая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный научный центр горного производства – Институт горного дела им. ...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц...полностью>>

8. 03050801 "фінанси І кредит" (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

23


київський національний університет

імені тараса шевченка

економічний факультет

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності

8.03050801 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

(спеціалізована програма "Менеджмент державних фінансів")

.

КИЇВ – 2010
Зміст

Вступ

Модуль 1. Теорія фінансів

  1. Економічна природа і призначення фінансів

  2. Фінансова система

  3. Фінансова наука

  4. Фінансова політика і фінансова безпека

  5. Фінансові ресурси

  6. Фінансовий механізм

  7. Фінансове планування і прогнозування

  8. Державні фінанси

  9. Бюджет і бюджетна система

  10. Місцеві фінанси

  11. Податки і податкова політика

  12. Фінанси підприємницьких структур

  13. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення

  14. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

  15. Страхові та резервні фонди фінансових ресурсів

  16. Державний кредит і державний борг

  17. Фінансовий ринок

  18. Фінансовий контроль

Рекомендована література

Модуль 2. Гроші та кредит

  1. Економічна природа, сутність та функції грошей.

  2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання.

  3. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку

  4. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації.

  5. Сутність та функції кредиту

  6. Форми та різновиди кредиту

  7. Кредитна система та банківська справа в Україні

  8. Теоретичні основи діяльності комерційних банків

  9. Сутність та структура грошово-кредитної системи

  10. Грошово-кредитна система США

  11. Грошово-кредитні системи країн ЄС

  12. Грошово-кредитна система Росії

Рекомендована література

Модуль 3. Фінансовий ринок

  1. Фінансовий ринок, його призначення і основи організації

  2. Основні фінансові інструменти

  3. Похідні фінансові інструменти

  4. Ризик та дохід

  5. Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку

  6. Діяльність комерційних банків та інших фінансових інститутів

  7. Основи організації та функціонування фондового ринку

  8. Інформаційне забезпечення фондового ринку

  9. Основи функціонування кредитного ринку

  10. Валютний ринок: основи організації та функціонування

  11. Міжнародний фінансовий ринок: учасники і фінансові інструменти

Рекомендована література

Модуль 4. Податкова система

  1. Податки в економічній системі держави

  2. Теорія податків як складова фінансової науки

  3. Податкова система і податкова політика

  4. Податкові системи зарубіжних країн

  5. Інтеграція податкової системи україни до європейського економічного простору

  6. Податок на додану вартість

  7. Акцизний податок

  8. 4.8. Мито

  9. Податок на прибуток підприємств

  10. Податок з доходів фізичних осіб

  11. Вплив єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на доходи платників

  12. Податки на власність

  13. Плата за ресурси та послуги.

  14. Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу

  15. Місцеві податки і збори

  16. Податковий процес та контроль

Рекомендована література

Модуль 5. Міжнародні фінанси

  1. Об’єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних фінансів

  2. Склад і структура міжнародного фінансового ринку

  3. Операції на міжнародному валютному ринку

  4. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів

  5. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів

  6. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція

  7. Розвиток регіональних валютно-фінансових угруповань

  8. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів

  9. Міжнародні фінансові інституції

  10. Регулювання міжнародних валютно – фінансових відносин

  11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

  12. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

  13. Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів

  14. Гроші як основа фінансових ресурсів

  15. Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України

  16. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову

Рекомендована література

Вступ

Вступні випробування мають за мету з’ясувати рівень засвоєння теоретичних знань абітурієнтів, оцінити їх аналітичні здібності та навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів та виявити достатність рівня підготовки до навчання в магістратурі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03050801 - "Фінанси і кредит".

Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 8.03050801 - "Фінанси і кредит"є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Оволодіння системою знань, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з економіки та підприємництва класичних університетів за спеціальністю 8.03050801 - "Фінанси і кредит" передбачає, що вступники повинні мати базову вищу освіту за зазначеною спеціальністю, вільно володіти державною мовою, мати здібності до оволодіння знаннями та навичками в галузі фундаментальних та професійно орієнтованих економічних дисциплін, мати схильність до наукових досліджень.

Характеристика змісту програми вступного іспиту. Іспит має комплексний характер і базується на провідних навчальних дисциплінах, що формують знання та уміння бакалавра і визначають рівень його кваліфікації. Програма іспиту є міждисциплінарною, охоплює основну проблематику навчальних дисциплін, що вивчають студенти в межах навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і включає наступні модулі:

Модуль 1. Теорія фінансів

Модуль 2. Гроші та кредит

Модуль 3. Фінансовий ринок

Модуль 4. Податкова система

Модуль 5. Міжнародні фінанси

Основними критеріями при оцінювання знань студента під час іспиту виступають: знання навчального матеріалу дисципліни; вміння виділяти істотні положення навчальної дисципліни; вміння формулювати конкретні положення навчальної дисципліни; уміння застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних економічних ситуацій та вирішення прикладних проблем.

Порядок проведення вступних випробувань визначається «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік».

Формою проведення вступного іспиту до магістратури зі спеціальності «Фінанси і кредит» за спеціалізованою програмою «Менеджмент державних фінансів» є письмовий екзамен.

Модуль 1. фінанси

Тема 1.1. Економічна природа і призначення фінансів

Виникнення та розвиток фінансів. Фінанси як економічна категорія. Призначення та функції фінансів. Фонди грошових коштів держави, підприємств, громадян та інших суб'єктів економічної діяльності. Роль фінансів на макро- та мікрорівні.

Тема 1.2. Фінансова система

Економічний зміст і структура фінансової системи. Правова та організаційна основа фінансової системи. Органи управління фінансами та їх функції. Державні фінанси; фінанси підприємств і організацій; фінанси домогосподарств; страхові та резервні фонди; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Форми і методи створення, розподілу і використання фінансових ресурсів.

Тема 1.3. Фінансова наука

Предмет та зміст фінансової науки. Мета, задачі та функції фінансової науки. Форм та методи створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення загальнодержавних потреб. Фінансова наука як складова соціально-економічних наук. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки.

Тема 1.4. Фінансова політика і фінансова безпека

Фінансова політика держави. Заходи, методи, форми організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства. Основна мета та завдання фінансової політики. Фактори, що визначають фінансову політику уряду. Сучасна бюджетно-податкова політика Система мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структур і населення.

Правова основа та напрями реалізації фінансової політики. Внутрішня та зовнішня фінансова політика. Принципи фінансової політики, форми і методи її реалізації. Поняття фінансової безпеки держави, критерії її визначення.

Тема 1.5. Фінансові ресурси

Зміст, поняття та економічна природа фінансових ресурсів. Склад та структура фінансових ресурсів держави. Джерела, цільове призначення фінансових ресурсів. Характеристика зведеного балансу фінансових ресурсів держави.

Тема 1.6. Фінансовий механізм

Форми і методи фінансового механізму. Складові фінансового механізму. Фінансове планування й прогнозування, фінансові показники, нормативи, ліміти й резерви, стимули й санкції, система управління фінансами.

Фінансові інструменти: штрафи, пільги, фінансові нормативи, ліміти й резерви.

Фінансове регулювання та фінансове забезпечення.

Тема 1.7. Фінансове планування і прогнозування

Необхідність та сутність фінансового планування. Основна мета та функції фінансового планування. Методи фінансового планування. Види фінансових планів. Організація фінансового планування. Принципи фінансового планування та прогнозування. Необхідність та зміст фінансових балансів в економічній системі держави.

Тема 1.8. Державні фінанси

Державні фінанси як складова частина фінансової системи держави. Призначення державних фінансів. Методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави. Складові державних фінансів: державний бюджет, централізовані фонди соціального страхування, фінанси підприємств і організацій державної власності, державний кредит, державні страхові та резервні фонди.

Сфера функціонування державних фінансів. Фінанси підприємств державної власності. Державний бюджет України як основний інструмент державного регулювання економічного й соціального розвитку. Місцеві бюджети у фінансовому забезпечені розвитку регіонів. . Страхові та резервні фонди держави. Державний кредит та збалансованість бюджету. Фінансові моделі “держави добробуту” різних країн.

Тема 1.9. Бюджет і бюджетна система

Призначення та роль бюджету. Структура та принципи побудови бюджетної системи. Склад і структуру бюджетної системи. Принципи побудови та організація функціонування бюджетної системи. Типи бюджетних систем. Правова основа бюджетної системи. Бюджетний процес та бюджетна класифікація. Дефіцит бюджету. Бюджетна політика ЄС після розширення.

Тема 1.10. Місцеві фінанси

Місцеві фінанси як важлива ланка фінансової системи держави. Форми мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Система фінансових відносин між місцевими та державним бюджетами. Форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх розрахунку.

Тема 1.11. Податки і податкова політика

Економічна сутність, ознаки та функції податків. Класифікація податків: державні, місцеві; прямі та непрямі податки, податки з юридичних та фізичних осіб. Механізм нарахування та сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів.

Тема 1.12. Фінанси підприємницьких структур

Фінанси підприємницьких структур як самостійна й особлива сфера функціонування фінансів. Специфіка організації та принципи реалізації фінансів підприємницьких структур. Сутність і зміст фінансів підприємницьких структур.

Фонди фінансових ресурсів підприємства. Взаємозв'язки та взаємовідносини між підприємствами і державою при сплаті платежів до бюджету, фінансування і дотацій із бюджету. Фінанси підприємницьких структур: фінансовий стан, санація та банкрутство.

Тема 1.13. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення - самостійна ланка фінансової системи. Необхідність створення та функціонування фондів фінансових ресурсів цільового призначення. Створення та використання фондів соціального страхування. Принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів. Джерела формування та використання коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами зумовленими народженням та похованням, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, Фонду захисту інвалідів. Шляхи вдосконалення системи загальнообов’язкового та недержавного соціального страхування.

Тема 1.14. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

Соціальні гарантії - обов'язковий елемент економічної системи держави. Форми соціальних гарантій. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. Стан й розвиток системи соціальних гарантій в Україні.

Тема 1.15. Страхові та резервні фонди фінансових ресурсів

Страхування як специфічна ланка фінансової системи. Страхові фонди, страховики, страхувальники, об'єкт страхування, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, страховий платіж, страховий тариф. Фінансові аспекти соціального страхування.

Тема 1.16. Державний кредит і державний борг

Сутність та форми державного кредиту. Державний борг та його економічно обґрунтуванні межи. Форми державного кредиту. Ефективність використання державних запозичень. Поняття: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення і анулювання позики. Державний борг України та механізм його обслуговування. Боргова політика уряду та сучасні методи реструктуризації державної заборгованості.

Тема 1.17. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – обслуговуюча ланка фінансової системи держави. Валютний ринок; ринок кредитів; ринок цінних паперів; ринок фінансових послуг. Інструменти та операції на фінансовому ринку. Складові фінансового ринку. Необхідність, призначення, внутрішня структура кожної складової фінансового ринку.

Тема 1.18. Фінансовий контроль

Зміст та принципи фінансового контролю. Функції, методи та види фінансового контролю. Основні елементи системи фінансового контролю, тенденції її розвитку. Органи виконавчої та законодавчої влади, що здійснюють фінансовий контроль.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базилевич В.Д., Баластрік Л.О. Державні фінанси. – К., 2004

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник).

 3. М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

 4. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., випр. і перероб. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України.– К.: Вища школа, 2006

 6. Гридчіна М.В. Субботович Ю.Л. Фінанси. (Теоретичні основи) .– К. 2004

 7. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Підручник- К.: Центр учбової літератури , 2007

 8. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В., Тропіна В.Б., Субботович Ю..Л. Податкова система: Навч.посіб.– 2009.

 9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) .– К.: КНЕУ, 2008

 10. Павлюк К.В. Бюджетна система України. – К., 2008

 11. Теорія фінансів: Підручник/за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія/ Л.Л.Лазебник, В.Б. Тропіна/ К.: ЦУЛ, 2010.

Модуль 2. Гроші та кредит

Тема 2.1. Економічна природа, сутність та функції грошей.

Товарне виробництво як об'єктивна умова виникнення грошей. Розвиток засобів виробництва, спеціалізація та кооперація праці як об'єктивні умови виникнення товарообміну. Поняття товару-еквіваленту. Якості які повинен мати товар-еквівалент. Використання дорогоцінних металів в товарообміні. Історія та еволюція грошей. Розвиток держави та карбування грошей. Металеві гроші. Історія виникнення монетного обігу. Еволюція грошового обігу на території України. Масштаб грошової одиниці. Номінальна та реальна вартість грошової одиниці, сеньйораж. Повноцінні та неповноцінні гроші. Виникнення паперових грошей. Причини витіснення з грошового обігу повноцінних грошей паперовими. Сутність і функції грошей. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей та рівень цін. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб накопичення. Гроші як кошти платежу та виникнення кредитних грошей. Закони грошового обігу.

Тема 2.2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання.

Структурно-логічна схема розвитку монетарної теорії. Основи теорії грошей: предмет дослідження, базові категорії, основні дискусійні питання. Теорії грошей як складові економічних теорій. Ускладнення взаємозв'язку між суб'єктами грошових відносин та спроби їх вирішення в теоріях грошей. Перші теоретичні погляди на суть грошей в Стародавній Греції. Розвиток теорії грошей у вченні меркантилістів. Ранній меркантилізм У.Стаффорда та Г.Скаруффі. Гроші в формуванні "системи торгівельного балансу" в працях представників пізнього меркантилізму в XVI-XVII ст. Зародження кількісної теорії грошей в роботах Ж.Бодена, Дж.Локка, Д.Юма. Розвиток теорії грошей представниками англійської класичної політичної економії: В.Петті, А.Смітом, Д.Рікардо. Розвиток теорії грошових відносин в працях К.Маркса.

Передумови виникнення кількісної теорії грошей: класична теорія виробництва, сукупного попиту та зайнятості. "Рівняння обміну" Ірвінга Фішера та основні висновки щодо закономірностей попиту на гроші. Кембриджська версія кількісної теорії: особливості підходу до дослідження попиту на гроші. Визначення ставки відсотку у класичній моделі.

Основні принципи концептуального підходу Джона М. Кейнса до теорії грошей. Порівняльні якості грошей і боргових цінних паперів як засобів збереження вартості. Мотиви утримання готівки. Визначення попиту на гроші через "переваги ліквідності". Трансакційний мотив утримання готівки: фактори що його визначають. "Перевага ліквідності" при формуванні страхового запасу. Механізм формування спекулятивного запасу готівки. Кейнсіанська функція попиту на гроші. Особливості монетаристського М. Фрідмена підходу до дослідження попиту на гроші. Обґрунтування слабкої чутливості попиту на гроші до ставки відсотку. Принцип "нейтральності грошей". Проциклічний характер швидкості обігу грошей. Основні засади теорії "портфельного вибору". Основні фактори, що визначають попит на активи. Принципи формування оптимального портфелю збережень. Сучасні теорії грошей. Неокейнсіанська теорія грошей. Використання теорії переваг ліквідності у фінансовому менеджменті. Неокласичний та кейнсіанський синтез. Гіпотеза раціональних очікувань і формування нової класичної моделі. Сучасна кейнсіанська теорія раціональних договорів. Сучасні модифікації неокейнсіанської теорії грошей. Теорія раціонального циклу ділової активності.

Тема 2. 3. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку

Основні суб'єкти, що визначають обсяг пропозиції грошей. Поняття грошової бази та її складові. "Рівняння банківських резервів" та структура грошової бази з точки зору джерел формування.

Політика обов'язкових резервів: призначення та основні параметри. Кредитна діяльність центрального банку. "Урядове обмеження" та вплив фінансування дефіциту бюджету на грошову пропозицію. Поняття флоуту та його вплив на пропозицію грошей. Операції рефінансування: кредитні аукціони, ломбардний кредит, операції ИЕРО, дисконтні (облікові) позики. Організація операцій на "відкритому ринку". Поняття власної грошової бази та ступінь керованості грошової пропозиції. Вплив депозитних операцій на загальну суму грошових засобів у банківській системі. Основні операції депозитних інститутів, що змінюють пропозицію грошей. Ефект мультиплікації депозитів. Простий депозитний мультиплікатор. Додаткові фактори, що впливають на мультиплікацію депозитів. Грошовий мультиплікатор Мі. Чинники, які викликають зміни складових грошового мультиплікатора. Основні форми кривої грошової пропозиції.

Поняття "попит на гроші". Теоретичні моделі попиту на гроші. Трансакційний попит на гроші та попит на гроші з боку активів. Фактори, що визначають попит на гроші.

Зміст рівноваги на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка. Вплив "ефекту доходу" та "ефекту рівня цін" на рівноважну процентну ставку. Вплив зміни пропозиції грошей на стан рівноваги: кейнсіанський підхід. Монетаристська концепція впливу грошової пропозиції: ефекти ліквідності, доходу, рівня цін та очікуваної інфляції. Співвідношення ефектів зміни пропозиції грошей та характер впливу змін у грошовій пропозиції на рівновагу на грошовому ринку.

Тема 2. 4. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації.

Теоретичні засади та сутність грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики та їх ієрархія. Концепції грошово-кредитної політики в економічних теоріях та моделі їх використання в країнах ринкової економіки. Вибір проміжного орієнтиру грошово-кредитної політики: номінальна процентна ставка, грошова маса, номінальний доход - дискусії щодо прийнятності. Механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Гроші та кредит в механізмі грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. Роль НБУ в реалізації грошово-кредитної політики та стабілізації грошово-кредитного ринку. Банківський нагляд. Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання. Стабільність національної грошової одиниці - основна мета грошово-кредитної політики. Проблеми державного боргу. Валютна політика як складова грошово-кредитної політики НБУ. Міжнародні фінансові інститути та їх вплив на грошово-кредитний ринок в Україні.

Тема 2.5. Сутність та функції кредиту

Походження кредиту. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту. Економічна природа кредиту. Сутність та структура кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Натуралістична та капіталотворча теорії кредиту. Теорії банківського кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Основні ознаки кредитних відносин. Основні функції кредиту та роль кредиту у ринковій економіці.. Економічні межі кредиту. Позичковий процент. Кредит у ринковій економіці.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 8. 03050801 "фінанси І кредит" (2)

  Документ
  Вступні випробування мають за мету з’ясувати рівень засвоєння теоретичних знань абітурієнтів, оцінити їх аналітичні здібності та навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів та виявити
 2. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» Схвалено на засіданні

  Документ
  Комплексний фахове всупне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” на рівень «магістр» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету
 3. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» Схвалено на засіданні

  Документ
  Комплексний фахове вступне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” на рівень «спеціаліст» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету
 4. Правила прийому до магістратури за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»

  Документ
  до магістратури за спеціальністю 8. 03050801 «Фінанси і кредит» Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
 5. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" зі спеціальності 03050801 " Фінанси І кредит"

  Документ
  Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними комісіями.

Другие похожие документы..