Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
В этом уроке мы рассмотрим планеты. Солнце и Луна считаются светилами, но следует заметить, что большинство астрологов для простоты говорит о них как...полностью>>
'Статья'
. Действие настоящего Федерального закона распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических пар...полностью>>
'Документ'
Контрольные работы представлены в четырех вариантах. Выбор варианта должен осуществляться по начальной букве фамилии студента, а тема контрольной раб...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Автоматизированные архивные технологии» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента к обязательному миниму...полностью>>

Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк"

Річна фінансова звітність

ЗМІСТ

 1. Аудиторський висновок

 2. Загальна інформація про діяльність банку

 3. Баланс

 4. Звіт про фінансові результати

 5. Звіт про рух грошових коштів

 6. Звіт про власний капітал

 7. Рахунки довірчого управління

 8. Облікова політика

 9. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

 10. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Незалежної аудиторської фірми «Фінком-Аудит»

за наслідками аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства

«Фортуна-банк» за 2009 рік

Акціонерам та Правлінню

АТ „Фортуна-банк”

Національному банку України

Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних принципів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2009р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та згідно вимог щодо розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів, оцінку ризиків, пов’язаних з проведенням операцій з інсайдерами та пов’язаними особами.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

За оцінкою керівництва Банку, інформація стосовно резервів під кредитні ризики у фінансовій звітності надана достовірно. За нашими підрахунками обсяг резерву під нестандартну кредитну заборгованість необхідно збільшити на 5 740 тис.грн. Також ми не можемо вважати, що Банк приділяє достатньо уваги диверсифікації кредитів, у зв’язку з чим наражається на додаткові фінансові ризики.

Умовно-позитивна думка

Результат перевірки, за винятком питання яке зазначено вище, дає підставу стверджувати, що фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку на кінець дня 31.12.2009р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до законодавства України, вимог Національного Банку України, Облікової політики банку.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Банку.

Директор аудиторської фірми “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудитора банків 0005

Свідоцтво НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків)

м. Київ, 15 квітня 2010 р.

Звіт по розкриттю інформації відповідно

до вимог Постанови Правління Національного банку України № 389 від 09.09.2003 р.

1. Завдання і представлення.

Згідно з договором № 76 від 22.10.2009 р. укладеним між аудиторською фірмою «Фінком–Аудит» (Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0618 від 15 грудня 2005р. та Свідоцтва Національного банку України №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення в реєстр аудиторів банків) та Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» надалі “Банк”, проведена перевірка річної фінансової звітності Банку за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2009

Масштаб аудиторської перевірки визначається аудиторами у відповідності статті 69 Закону України „Про банки та банківську діяльність” та п.3.3. „Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 №389 із змінами та доповненнями.

Метою нашої роботи було отримання підтверджень щодо:

 • відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2009 рік згідно вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України №480 від 27.12.2007р. зі змінами та доповненнями, листа Національного банку України за № 12-111/1791-24239 від 29.12.2009р. „Роз’яснення щодо порядку складання фінансової звітності банків України за 2009 рік”;

 • відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, яка базується на підставі аналізу статистичної форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 р. за №353/7674 (зі змінами);

 • якості управління активами та пасивами;

 • якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості;

 • достатності резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

 • оцінки ризиків банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов‘язаними особами;

 • адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку.

При формуванні аудиторського висновку застосовувався принцип суттєвості, який визначається в залежності від впливу вказаних аспектів на прийняття рішень користувачами фінансової інформації.

Джерелом інформації, яка використана в цьому звіті є Облікова політика Банку, дані річної фінансової звітності Банку за 2009 рік. Аудиторська перевірка планується і проводиться шляхом тестування залишку по рахунку або класу операцій та застосування аудиторської вибірки.

Цей звіт призначено для інформації та використання керівництвом Банку та Національним банком України та не може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки питань пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки цих питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України.

2. Процедури та висновки

2.1. Перевірка відповідності складання річної фінансової звітності Банку за 2009 рік вимогам Інструкції „Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України №480 від 27.12.2007 р. та листа Національного банку України за № 12-111/1791-24239 від 29.12.2009 р. „Роз’яснення щодо порядку складання фінансової звітності банків України за 2009 рік”.

Процедури. Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Банку.

Фіксуємо що фінансова звітність підготовлена відповідно до Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку Банку.

Фінансова звітність складена по реальним операціям за період що минув, які були скориговані з тим, щоб обґрунтувати визнання фінансових активів та зобов‘язань за справедливою вартістю. Зазначені оцінки базуються на інформації наявній на дату складання фінансової звітності. Операції, які здійснює банк, відображаються в обліку в день виконання прав чи обов’язків. Операції в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у національній валюті України по офіційному курсу Національного банку України на дату складання звітності.

Вибіркова аудиторська перевірка охоплює всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Банку.

Висновок: ми зазначаємо: Банк належним чином розкрив Загальну інформацію про свою діяльність в примітках 1 та 2. Надана річна фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, відображає результати діяльності Банку, його майновий і фінансовий стан. Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку Банку.

2.2. Перевірка відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення,

Процедури. Банк висвітлив інформацію щодо аналізу фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення у своїй загальній інформації про діяльність Банку та примітці 37 „Управління фінансовими ризиками”. За основу критеріїв розкриття інформації відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення, було прийнято вимоги зі складання статистичної звітності та алгоритм складання форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками” затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. №124 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 р. за №353/7674 (зі змінами).

На кінець дня 31 грудня 2009 року загальні активи/пасиви за даними балансу Банку склали 1 070 285 тис.грн. Джерелом фінансування активних операцій були залучені кошти у розмірі 714 156 тис. грн. та власний капітал у розмірі 314 574 тис. грн.

Обсяг високоліквідних активів (кошти у касі та на кореспондентських рахунках становив) становив 108 357 тис. грн. або 10,1 % від загальних активів Банку.

Розрахунок ресурсних позицій (розривів ліквідності) Банку здійснюється над балансовими активами та зобов'язаннями Банку відповідно до термінів їх повернення згідно угод, договорів та інших документів у розрізі валют та загальний у всіх валютах.

Аналіз нормативів ліквідності банку за станом на 01.01.2010 р. показав, що банк на зазначену дату здатен забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямків використання коштів.

Але у розрізі валют та за строками у структурі активів і пасивів банку присутні розриви між співвідношенням активів та пасивів, а саме:

1. У структурі короткострокових активів та пасивів банку:

строком від 2 до 7 днів -20574 тис. грн. або 1,9% від активів Банку

строком від 8 до 31 дня – 35731 тис. грн. або 3,2% від активів Банку

строком від 32 до 92 днів – 27323 тис. грн.. або 2,4% від активів Банку.

2.У структурі довгострокових активів та пасивів банку невідповідність відсутня.

Аналіз невідповідностей за строками до погашення активів та пасивів свідчить, що рівень ліквідності не перевищував рекомендовані Національним Банком України межі (не більше – 10% загальних активів).

Від‘ємний розрив ліквідності по короткострокових коштах перекривається ліквідними коштами більшої строковості. Банк розміщує довгострокові пасиви в короткострокові активи, переважно на міжбанківському ринку, а також короткострокові кошти клієнтів. Зазначена від‘ємна невідповідність між активами та пасивами не несе значного навантаження на стан ліквідності Банку.

Для аналізу строкового розриву ліквідності Банк проводить централізовану політику управління ліквідністю як у національній валюті, так і в розрізі окремих валют, здійснюючи постійний контроль за забезпеченням певної частки ліквідних активів у загальній структурі балансу Банку.

Основним засобом вимірювання ризику ліквідності ринку є визначення ступеня ліквідності різних видів активів банку та обчислення процентної частки активів з високою ліквідністю до загальних активів банку та до активів з низькою ліквідністю.

Головною метою управління ризиками ліквідності є гарантування постійної ліквідності та платоспроможності банку з дотриманням всіх регламентованих вимог щодо них.

Станом на 01.01.2010р. нормативи Банку наступні: норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 39,45%; норматив поточної ліквідності (Н5) – 64,92%; норматив короткострокової ліквідності (Н6) –20,71%.

Висновок: а) наведені дані форми №631 „Звіт про структуру активів та пасивів банку за строками погашення” свідчать про достатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Банку;

б) активи і пасиви за строками погашення між собою у цілому узгоджені; рівень ліквідності є достатнім.

2.3. Аудит якості управління активами та пасивами Банку.

Процедури. Політика Банку стосовно управління активами і пасивами орієнтована на втілення надійності, прибутковості операцій та підтримування ліквідності балансу. Для цього склад активів урізноманітнено з метою досягнення розумної рівноваги між прибутковістю, ризиком та ліквідністю по відношенню до загальних пасивів і капіталу.

Метод обліку активів та пасивів Банку базується на обґрунтованості й точності в обліку та звітності показників за відповідними рахунками (статтями), достовірності визначення вартості об’єктів обліку у грошовій формі. В обліку і фінансових звітах використовуються методи оцінки вартості активів і зобов’язань за первісною чи справедливою вартістю придбання, зобов’язання – за сумою надходження коштів.

Загальна сума активів Банку за 2009рік зменшилась на 87 555 тис.грн. Загальна структура активів Банку свідчить про виважене ставлення Банку до якості своїх активів. Такий підхід дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією. Управління активами вирішувало проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю притаманних Банку ризиків.

Розкриття інформації за видами активів, у фінансовій звітності Банку, відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про зобов‘язання у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2009 році відбулось зменшення сум зобов’язань на 222 608 тис. грн.

Фінансовий результат діяльності Банку, як показник здатності Банку генерувати достатній рівень прибутку для компенсацій всіх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений акціонерний капітал, наведено в формі „Звіт про фінансові результати ” та примітках до фінансової звітності .

Загальна сума доходів та витрат підтверджена: договорами, актами, розпорядженнями, відомостями з нарахування процентів, меморіальними ордерами та платіжними дорученнями Банку та клієнтів.

На думку аудиторів за результатами проведених аудиторських процедур з перевірки достовірності обліку доходів і витрат Банку у 2009 році та достовірності „Звіту про фінансові результати” за 2009 рік, забезпечено розумну основу для аудиторського висновку про загальний розмір отриманого у 2009 році чистого прибутку Банку, який становить 1 271 тис. грн.

Висновок: а) якість управління активами і пасивами Банку засвідчуємо як задовільну; б) керівництво Банку, в цілому, на належному рівні забезпечує управління активами і пасивами.

2.4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості.

Процедури. За основу критеріїв розкриття інформації про якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості було прийнято вимоги Положення „Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року № 279, зі змінами та доповненнями; Положення „Про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами”, затвердженого Постановою Правлення Національного банку України від 02 лютого 2007 року № 31, зі змінами та доповненнями;Положення „Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”, затвердженого Постановою Правлення Національного банку України від 13 грудня 2002 року № 505, зі змінами та доповненнями;Положення „Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року № 91, зі змінами та доповненнями

Якість кредитного портфеля.

Сукупний кредитний ризик, притаманний кредитним операціям, є помірним, кількість кредитного ризику – помірна, якість кредитним ризиком потребує вдосконалення, очікується, що напрям ризику такий, що зростає.

У Балансі Банку кредити відображаються за сумою основного боргу за мінусом резервів на потенційні збитки. У порівнянні з 01.01.2009 р., станом на 01.01.2010 р. кредитний портфель зменшився на 177 074 тис. грн.

В структурі балансового кредитного портфеля (без позабалансових зобов’язань) найбільшу вагу займають кредити надані суб’єктам господарювання –799 741 тис.грн., або 95 %. Кредити фізичних осіб складають – 43 492 тис.грн., або 5 %.

Негативно класифікована заборгованість за станом на 01.01.2010 становить 53 547 тис.грн., або 5,6% кредитного портфеля, що значно менше значення показника негативно класифікованих кредитів по четвертій групі банків (13,76%).

Слід зауважити, що протягом року в Банку була присутня концентрація кредитних вкладень за окремими видами економічної діяльності та у розрізі одного контрагента.

Згідно з вимогами Національного банку України (Постанова № 279) та внутрішніх положень стосовно щомісячного розрахунку резерву, Банк здійснює класифікацію кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації кредитного портфелю. В результаті, кредитні операції (з урахуванням позабалансових зобов’язань) були структуровані Банком за відповідними категоріями ризику таким чином :Скачать документ

Похожие документы:

 1. Єдрпоу 30116289

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „ФОРТУНА-БАНК” (надалі - Банк), що додаються, які включають: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 2. Проспект емісії облігацій

  Документ
  Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» створене шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна-банк», яке було зареєстроване Національним банком України 17.
 3. Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (1)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1998 року присвоїла пард статус саморегулівної організації

  Документ
  У квітні 2009 року Асоціація отримала від ДКЦПФР Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації, куди входять юридичні особи, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме – депозитарну діяльність.
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (10)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..