Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Основні положення Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” та деяких інших законодавчих актів Укра...полностью>>
'Документ'
16 апреля 2009 года в г. Нижний Новгород состоялся семинар для производственных предприятий: «Управление производством и запасами на базе ERP-системы»...полностью>>
'Урок'
«…Вечная тишина, ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто...полностью>>
'Исследовательская работа'
Тема настоящей работы «Менеджмент и стратегия корпораций: на примере компании “The Coca-Cola Company”» является интересной и актуальной в настоящее в...полностью>>

Міністерство освіти І науки України (17)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра початкової освіти

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

(підпис)

_____________________2011 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ”

Мелітополь, 2011

УДК

Загальні основи педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – МДПУ, 2011. – с.

Укладач: доц. Ю.М.Шевченко, ст. викл Л.І. Кучина

Рецензенти:

Затверджено засіданням кафедри початкової освіти МДПУ

Протокол № , від 2010 р.

Структура програми

навчальної дисципліни

“Загальні основи педагогіки”

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів: 3

Шифр та назва напряму: 0101 – Педагогічна освіта

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 1, 2

Модулів: 4

Шифр та назва спеціальності: 601010. – Початкова освіта

Лекції: 36

Семінари: 36

Змістових модулів: 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Самостійна робота: 36

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин:

Вид контролю: екзамен

Мета

Дисципліна “Загальні основи педагогіки” передбачає опанування майбутніми вчителями досягнень цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу.

Курс є провідним у системі педагогічної підготовки. Головним його завданням є розвиток у майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, навчання творчим підходам до вибору педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, вміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей, принципів навчання і виховання.

Вивчення дисципліни повинно сприяти підвищенню педагогічної культури майбутніх вчителів.

Теоретичний матеріал: вивчення дисципліни спрямоване на усвідомлення таких теоретичних питань: предмет і завдання педагогіки початкової школи; методи науково-педагогічних досліджень; мета і завдання виховання учнів початкової школи України; розвиток, виховання і формування особистості; вікова періодизація у педагогіці; педагогічний процес як система; педагогічні інновації; професія вчителя у сучасному суспільстві; самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя; організаційно-педагогічна робота класного керівника; наукові засади внутрішкільного управління; система освіти в Україні; вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику.

Практична частина. У процесі підготовки до семінарських занять обов’язковим є: конспектування першоджерел, створення структурно-логічних схем, написання ессе тощо. На семінарських та практичних заняттях студенти мають набути вмінь і навичок, розв’язання педагогічних ситуацій та задач, аналізу педагогічної дійсності. Новим підходом є посилення філософської складової – розвиток вміння давати педагогічний коментар, виконання творчих завдань, спрямованих на розвиток педагогічного мислення та ідентифікацію з професією вчителя.

У програмі визначено кількість і навчальний обсяг змістових модулів, залікових кредитів, питання та тести для підсумкового контролю, самоконтролю. Додається список основної та додаткової літератури.

Заліковий кредит 1

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Предмет та актуальні проблеми педагогіки

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки початкової школи

Предмет педагогіки, національної школи та основні її поняття (категорії): формування і розвиток особистості, виховання, навчання, освіта молоді на загальнолюдських цінностях, їх взаємозв'язок. Самовиховання і самоосвіта.

Педагогіка початкової школи в системі педагогічних дисциплін, її зв'язок з іншими науками. Педагогіка початкової школи – вищий етап розвитку української етнопедагогіки. Джерела і складові частини педагогіки початкової школи України. Українська народна педагогіка.

Тема 2. Методи науково-педагогічних досліджень

Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний експеримент, досліди, бесіди, вивчення педагогічної документації та учнівських праць, письмове опитування, методи моделювання педагогічних явищ, методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.

Особливості досвіду вчителів початкової школи та його узагальнення. Впровадження педагогічного досвіду, наслідків наукових досліджень і досягнень народної педагогіки у практику, ви ховання і навчання учнів-початкової школи України.

Тема 3. Розвиток, виховання і формування особистості

Традиційна народна мораль про особистість, її розвиток, виховання і формування. Скарбниця народної мудрості про чинники формування особистості, їх особливості і взаємозв'язок (біологічні і соціальні чинники розвитку особистості). Виховання – визначальний чинник формування особистості. Закономірність і рушійні сили розвитку особистості. Роль діяльності і спілкування між дітьми. Взаємозумовленість процесів виховання і розвитку, активна позиція особистості та її роль у процесі розвитку і виховання. Школяр, його розвиток та виховання.

Дитина як суб'єкт виховання. Проблема самовиховання і перевиховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості.

Тема 4. Мета і завдання виховання учнів початкової школи України

Об'єктивний характер мети виховання. Закономірності, принципи та методи виховання. Форми практичної реалізації мети виховання. Особливості виховання учнів початкових класів. Складові частини виховання: розумове, трудове, моральне, фізичне, естетичне виховання молодших школярів. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості. Педагоги України про особливості розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових класів.

Методика вивчення, узагальнення, поширення і використання народно - педагогічного досвіду.

Тема 5. Вікова періодизація у педагогіці

Проблема вікової періодизації у педагогіці. Сучасна періодизація дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітньої школи, педагогічні критерії виділення вікових періодів дитинства. Вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини.

Народна педагогіка про виховання дітей в період раннього дитинства. Піклування про здоров'я. Роль батьків і вихователів у розвитку мови дитини, мовлення, уявлень, позитивних емоцій, сприйняття і відображення оточуючого. Значення спілкування з дорослими і однолітками для розвитку мислення, емоційної сфери існування малюка та закладення підмурівку майбутнього характеру, волі, вдачі.

Переддошкільний вік, фізичне, розумове, моральне, трудове, естетичне виховання дітей дошкільного віку, фізичні вправи в режимі дня народна педагогіка про переддошкільний вік дитини. Педагогічні особливості підготовки шестилітніх дітей до школи.

Педагогічна характеристика дітей молодшого дошкільного віку. Особливості пізнавальної діяльності першокласників та формування особистісних якостей учнів. Навчальна та позакласна діяльність молодших школярів.

Види інтересів молодших школярів, особливості формування творчих та пізнавальних інтересів, позитивних мотивів навчання. Роль спілкування. . Педагогічна характеристика підлітка. Особливості виховання і формування особистості підлітка у навчальній, позакласній діяльності, у сім'ї, дитячих опозиціях та об'єднаннях.

Юнацький вік та його характеристика. Профорієнтація і вибір професії.

Змістовий модуль 2. Педагогічний процес та інновації

Тема 6. Педагогічний процес як система

Цілісність педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу.

Тема 7. Педагогічні інновації

Сутність і спрямованість нововведень. Інноваційна педагогіка. Інноваційні навчальні заклади. Оптимізація педагогічної системи.

Змістовий модуль 3. Професія вчителя в сучасному суспільстві

Тема 8. Професія вчителя у сучасному суспільстві

Функції вчителя. Педагогічні вимоги до особистості вчителя. Педагогічне спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Авторитет вчителя.

Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності. Основні групи вимог до учительської професії; педагогічна майстерність і її складові частини, шляхи оволодіння нею. Закон України «Про освіту», про права, обов'язки педагогічних працівників та гарантії держави педагогічним працівникам. Особливості діяльності учителя початкових класів школи України по організації навчально-виховної діяльності учнів на засадах народної педагогіки та по відродженню національної культури як складової частини етносу. Єдність і наступність діяльності учителя початкових класів і вихователя групи продовженого дня; вихователя і учителя комбінату «дитсадок – початкова школа».

Особливості планування виховної роботи класовода початкових класів та по роботі з дитячими об'єднаннями за інтересами; педагогічна допомога по організації діяльності сучасних дитячих колективів (театру драматизації фольклорних творів, театру тіней, лялькового театру, студії художнього слова, співочих колективів по виконанню народних пісень, фольклорно-етнографічних колективів).

Учитель початкової школи України і робота в дитячих організаціях – неформальних об'єднаннях. Вивчення рівня вихованості дітей І-III (IV) класів.

Тема 9. Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя

Поняття, мета, механізми дії і засоби самовиховання. Роль самовиховання в розвитку особистості. Поняття, мета, засоби самоосвіти. Моральна культура вчителя. Методики дослідження підготовленості до педагогічної діяльності.

Тема 10. Організаційно-педагогічна робота класного керівника

З історії становлення і розвитку в Україні інституту класних керівників. Роль, функції та обов'язки класного керівника у розвитку вихованої системи класу. Основні компоненти й елементи виховної системи класу. Основні напрямки, зміст і форми виховної роботи класного керівника. Сім’я і родинне виховання.

Змістовий модуль 4. Основи школознавства

Тема 11. Наукові засади внутрішкільного управління

Школознавство як важлива частина педагогіки. Питання управління освітою в Законі України «Про освіту». Система управління сучасною народною освітою. Наукові основи управління. Принципи демократизації, гласності і колегіальності в управлінні навчальним закладом першого ступеня (початкових класів).

Статут середньої загальноосвітньої школи та концепція національної загальноосвітньої школи різних регіонів України.

Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти відповідно до Закону України «Про освіту».

Внутрішкільне керівництво і контроль; планування роботи. Принципи і методи внутрішкільного керівництва, його зміст та форми реалізації. Пошуки нових форм управління, нових навчальних закладів і структур, що відповідали б суті національних шкіл України.

Організація внутрішкільного контролю за діяльністю учителів, вихователів, класних керівників, методоб'єднань. Форми контролю та їх вдосконалення.

Тема 12. Система освіти в Україні

Структура освіти в Україні. Управління освітою в Україні. Педагогічна рада в школі та громадська рада з народної освіти, їх функції, зміст і форми діяльності. Система освіти України та її структура. Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості учня. Загальноосвітня школа трьох ступенів: перший – початкова школа, другий – основна кола, третій – старша школа. Недільні класи, спеціалізовані школи, інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні заклади для розвитку здібностей, талантів дітей, школи для працюючої молоді тощо. Приватні навчально-виховні заклади.

Особливості системи освіти і виховання у найбільш розвинених зарубіжних країнах.

Тема 13. Методична робота і планування в школі

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. Основні форми методичної роботи в школі.

Тема 14. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду

Проблеми вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду учителів і педагогічних колективів, впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки. Залучення учительських кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання учнівської молоді, вдосконалення навчально-виховного процесу, відродження української культури та ін. Особливості організації роботи груп продовженого дня.

Школи-інтернати, дитячі будинки різних профілів і типів, особливості їх роботи. Матеріальне забезпечення шкіл, кабінетна система, комп'ютеризація навчального процесу. Кібернетика і педагогіка.

Органи державного управління освітою. Інспектування роботи школи. Система підвищення кваліфікації.

Наукова організація праці в школі – основа вдосконалення навчально-виховного процесу. Принципи наукової організації педагогічної праці.

Тема 15. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику

Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику. Наукова організація педагогічної праці.

Рекомендована література

Основна:

 1. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, М.І.Шахов. -3-е вид., випр. і доп. - Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2006. -С 339-356.

 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: “Академія”, 2000. – 544 с.

 3. Щербань П.Н. Прикладна педагогіка: Навч. мет. Посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.

Додаткова:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та історія. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

 2. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.99. № 651-XIV.

 3. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: 1996.-228с.

 4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. —Івано-Франківськ, 1996.

 5. Педагогика // Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1996. - С.436 - 465.

 6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 576 с.

 7. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. / Уклад.: І. М. Богданова, та ін. – О.: Ї1ДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. – 164 с.

 8. Практикум з педагогіки: Навч. посіб./ За заг. Ред. О.А. Дубасенюк та ін. – К.: ІСДО, 1996. – 432 с.

 9. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.99. № 651-XIV.

 10. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: 1996.-228с.

 11. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. —Івано-Франківськ, 1996.

 12. Батьківські збори. – X.: Видавнича група «Основа», 2006. - 240с. - (Серія «Класний керівник»)

 13. Гласс Дж., Стонен Дж. Статистические методи в педагогике и психологии. — М., 1976.

 14. Гончаренко С. Педагогічні дослідження. — К., 1995.

 15. Губенко О.О., Мельничук Л.В. Інтерактивні форми роботи з батьками першокласників: Метод, збірник. – Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2006. - 48с.

 16. Захарова Л.В. Організація батьківських зборів. // Управління школою, 2004. - № 27. – С. 13.

 17. Макаренко А.С Книга для родителей // Сочинения в 7 т. - М., 1957. - Т.4.

 18. Сметанський M.I. Проблема сімейного виховання у теоретичній спадщині Макаренка і Сухомлинського // Рідна школа, 2003. - № 9.

 19. Соловейчик СМ. Педагогика для всех. – М., 1987.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..