Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ни для кого не секрет, что вопросы теории и практики конкуренции, моделирования конкурентного поведения, а также повышения конкурентоспособности бизн...полностью>>
'Документ'
АТУ Российской Федерации нельзя назвать оптимальным. Субъекты федерации различаются во многих отношениях – территория, население, количество природны...полностью>>
'Документ'
Процес поглиблення інтеграційних процесів між країнами планети викликав нове розуміння місця і ролі національно-етнічних культур у глобалізованому св...полностью>>
'Документ'
Молодежь составляет основную часть волонтеров БОКК и вносит существенный вклад в реализацию многих программ и мероприятий БОКК, включая такие области...полностью>>

Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації, постанови Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 „Питання виконання закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Наказ

19.07.2011 м. Черкаси № 418

Про забезпечення доступу до публічної інформації в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації

З метою реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 18.07.2011 №230 „Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації” та для належної організації доступу до публічної інформації в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації (далі – Головне управління)

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що Головне управління:

1.1. Є розпорядником інформації, яка була отримана або створена у процесі реалізації ним своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях.

1.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити, що:

2.1. Перший заступник начальника Головного управління Гаврилюк Г.М., заступник начальника Головного управління Данилевський В.В. та керівники структурних підрозділів Головного управління Славінська О.І., Недяк Т.О., Лавренюк Л.В., Гомаз В.В., Мединський Д.В., Фурман О.Я. є відповідальними за координацію роботи працівників Головного управління із запитувачами інформації в Головному управлінні.

2.2. Провідний спеціаліст сектору юридичної та кадрової роботи Головного управління Сивак Н.О. є відповідальною за організацію доступу до публічної інформації.

2.3. Працівники Головного управління є відповідальними за опрацювання запитів на інформацію та підготовку копій документів з питань, що належать до їх компетенції.

3. Затвердити форму запиту на інформацію, згідно з додатком 1.

4. Затвердити порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Головного управління, та надання відповідей на них згідно з додатком 2.

5. Визначити кабінет 409-а у приміщенні Головного управління спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

6. Керівникам структурних підрозділів Головного управління (Славінська О.І., Недяк Т.О., Лавренюк Л.В., Гомаз В.В., Мединський Д.В., Фурман О.Я.):

6.1. Внести провідному спеціалісту сектору юридичної та кадрової роботи Головного управління Сивак Н.О. до 15.08.2011 пропозиції щодо відомостей, що становлять службову інформацію Головного управління;

6.2. Внести відповідні зміни до положень про структурний підрозділ, посадових інструкції підпорядкованих працівників.

7. Провідному спеціалісту сектору юридичної та кадрової роботи Головного управління Сивак Н.О.:

7.1. Запровадити облік запитів на інформацію.

7.2. Створити систему обліку документів, які містять публічну інформацію, забезпечувати обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів.

7.3. Внести відповідні зміни до номенклатури справ Головного управління.

7.4. Узагальнити відомості, що становлять службову інформацію Головного управління, та до 15.08.2011 розробити їх перелік;

7.5. Розробити до 15.08.2011 проект інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію Головного управління.

8. Завідувачу сектору юридичної та кадрової роботи Головного управління, Гомаз В.В. забезпечити проведення навчань працівників Головного управління з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Секретарю керівника Василенко Ю.В. довести цей наказ до відома усіх працівників Головного управління під особистий підпис.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління

І.Д. Шарапа

Додаток 1

до наказу Головного управління освіти і

науки облдержадміністрації

19.07.2011 № 418

Форма письмового запиту на інформацію

Розпорядник Головне управління освіти і науки

інформації облдержадміністрації

Запитувач _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові

представника організації – для юридичних осіб та об’єднань

громадян, що не мають статусу юридичної особи)

____________________________________________________

(поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ___________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок,

корпус, квартира)

на електронну адресу__________________________________________________

факсом______________________________________________________________

за телефоном_________________________________________________________

___________ ___________ _____________

(дата) (підпис) (П.І.П.)

Додаток 2

до наказу Головного управління освіти і

науки облдержадміністрації

19.07.2011 № 418

Порядок

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію,

що надходять до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, та надання відповідей на них

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, та надання відповідей на них.

  1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління;

розпорядник інформації – Головне управління, у володінні якого знаходиться публічна інформація, яка була отримана або створена у процесі реалізації ним своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання Головним управлінням своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Головного управління;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

1.3. Регулювання відносин, пов’язаних із складанням, поданням, опрацюванням запитів на інформацію, що надходять до Головного управління, та надання відповідей на них, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього порядку.

2. Процедура складання та подання запитів, що надходять до Головного управління

2.1. Запит на інформацію може подаватися до Головного управління фізичними, юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи.

2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним.

2.3. Запит на інформацію може подаватися в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит подається у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.6. Запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою Головним управлінням. Форма запиту розміщена на веб-сайті Головного управління у рубриці „Доступ до публічної інформації”. Окрім того, таку форму можна отримати за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. 409-а.

2.7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його має оформити особа, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запису. Така копія повертається запитувачу.

2.9. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу: 18000, м.Черкаси, бул. Т.Г.Шевченка, 185, на електронну адресу: , телефоном (факсом) за номером: 0472-32-86-89 або безпосередньо до Головного управління щодня з 9.00 до 18.15, у п’ятницю з 9.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.

3. Механізм опрацювання

запитів на інформацію в Головному управлінні

3.1. Запит на інформацію після надходження до Головного управління реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.

3.2. Після реєстрації запити на інформацію невідкладно передаються до начальника Головного управління для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

3.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Головного управління, начальником Головного управління визначаються співвиконавці згідно з напрямами діяльності, які зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до Головного управління запиту надати особі, відповідальній за організацію доступу до публічної інформації в Головному управлінні, відповідні матеріали та інформацію.

3.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до Головного управління у вигляді електронного документа, здійснюється особою відповідальною за організацію доступу до публічної інформації в Головному управлінні в загальному порядку, після їх роздрукування на паперовому носії.

3.5. Відповідь на електронний запит надається особою, відповідальною за організацію доступу до публічної інформації в Головному управлінні, на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

3.6. Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються особою, відповідальною за організацію доступу до публічної інформації в Головному управлінні, в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із Зведеною номенклатурою справ Головного управління.

4. Строки розгляду

інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні

4.1. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до Головного управління у спосіб, обраний запитувачем.

4.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту Головним управлінням.

4.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, начальник Головного управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Головне управління письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію.

4.4. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.5. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання
та друк.

4.6. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Головним управлінням в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінетом Міністрів України від 13.07.2011 №740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”. У разі якщо Головне управління не встановило розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4.7. У разі якщо запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк Головне управління не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.8. При наданні особі інформації про себе та інформації, що
становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не
стягується.

4.9. Головне управління має право відмовити в задоволенні
запиту в таких випадках:

1) Головне управління не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язанні з копіюванням або друком документів, відповідно до пунктів 4.5 – 4.7 розділу 4 цього Порядку;

4) не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” та пункту 2.5. розділу 2 цього Порядку, а саме не зазначені:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 Питання виконання закон

  Закон
  1. Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Порядок),
 2. Томаківська районна державна адміністрація

  Документ
  Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.
 3. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду України. Повний текст методичного посібника розміщено на офіційному сайті Волинської облдержадміністрації. Перелік актів закон

  Закон
  Вказаним законом внесені кардинальні зміни в містобудівне законодавство. Втратив чинність Закон України «Про планування і забудову територій». Внесено зміни до 24 законодавчих актів України.
 4. К.,1998. Державна служба: організаційно-правові основи І шляхи розвитку. К.,1999. Виконавча влада І адміністративне право. К.,2002. Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 5. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших

Другие похожие документы..