Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Формировать умение определять художественную идею, композицию лирического произведения, давать оценку, соотносить с произведениями других писателей, ...полностью>>
'Документ'
1.1. Под внутришкольным контролем понимается проведение проверок, наблюдений, обследований, изучение принятых управленческих решений в образовательно...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «24» декабря 2009 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета ДМ.502.012.01 при Федеральном государственном образовательном у...полностью>>
'Документ'
1. Целями освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» являются: знание теоретических основ химико-технологических процессов. Учащи...полностью>>

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 № 1675

РОЗРАХУНОК

доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

1. Найменування органу державної податкової служби

Фізична особа - підприємець

Юридична особа

(необхідне позначити знаком “” або “”)

2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)

Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна повторна
(необхідне позначити знаком “” або “”)

5. Доходи, отримані суб’єктом господарювання за попередній календарний рік**:

Сума доходу у гривнях

5.1

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) ***

5.2

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

5.3

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

5.4

інші доходи

Загальна сума отриманих доходів

(пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** З урахуванням пунктів 292.1 - 292.11 та 292.15 статті 292 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України. При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

*** До доходу не включаються: отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Суб'єкт господарювання

___________________________
(підпис, дата)

М. П.

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М. О. ЧмерукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (1)

  Документ
  * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.
 2. Рішенням Конституційного Суду України  від 14 грудня 2011 року №18-рп/2011 розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодекс

  Кодекс
  Поняттю "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 18-рп/2011
 3. Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності

  Закон
  291.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
 4. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (1)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 р.
 5. Як заповнювати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році Реквізити, які необхідно заповнити при оформленні Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування cуб‘єктами господарювання – юридичним та фізичним особами

  Документ
  Реквізити, які необхідно заповнити при оформленні Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування cуб‘єктами господарювання – юридичним та фізичним особами:

Другие похожие документы..