Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Узнав о надвигающемся юбилее родной школы, мы, ее выпускники 1965 года, захотели внести свой вклад в создание ее летописи, собрали имеющиеся у нас фо...полностью>>
'Лекция'
С 1998 года существует поисковая система по 2 ядов. Смерть от яда может быть результатом убийства, самоубийства или несчастным случаем. По частоте 3 ...полностью>>
'Документ'
У зошиті поясніть нові поняття: «доба Перикла», «демократія», «народні збори», «стратег», «буле», «магістрати», «ареопаг», «Парфенон», «портик», «Пел...полностью>>
'Документ'
Авторы, принадлежащие к школе «человеческих отношений», тоже были склонны считать, что конфликт можно и должно избегать. По их мнению, хорошие отноше...полностью>>

Авторські права на текст програми "Трудове навчання, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УВАГА!

Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/62-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 01.07.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

5—9 класи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.

Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5, 6, 9 класах і по 2 години — у 7 і 8 класах.

Реалізація змісту цих програм повинна забезпечувати розв’язання таких завдань:

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

 • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

 • виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної бо-

 • ротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

 • створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Структура програми трудового навчання учнів у 5—9 класах міської школи включає “Вступ” і п’ять розділів: “Проектування виробів”, “Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів”, “Електротехнічні роботи”. Теми першого, другого і третього розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів: виконання електротехнічних робіт у побуті, вибір об’єкта технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів не лише до практичної технологічної діяльності, а й до проектної та дослідницької. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свiдомо обирати ті чи інші технологічні процеси й технічні засоби.

З метою цілеспрямованої підготовки школярів до трудової дiяльності, формування у них певних умінь та навичок раціонального ведення домашнього господарства у програмах для 5—9 класів передбачено такі розділи “Раціональне ведення домашнього господарства”, “Технологія вирощування рослин”, “Технологія догляду за тваринами”. Зміст цих розділів включає основи культури харчування, електротехнічні роботи у побуті, озеленення приміщення і території, виготовлення побутових виробів на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомлення з основними технологіями вирощування рослин та догляду за птахами та тваринами.

У 7 і 8 класах, де відповідно до базового навчального плану відводиться по 2 години щотижнево на вивчення предмета, передбачене обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, розробку конструкції, технології, виготовлення і оцінку. Разом з цим здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції.

Проекти учні можуть розробляти індивідуально, у складі груп або колективно цілим класом з розподілом певних частин проекту. Об’єкти проектування повинні бути посильними для учнів відповідних вікових груп і суспільно корисними.

Після завершення проекту у кожному класі учні здійснюють його публічний захист. Форма захисту учнівських проектів може бути різною: організація шкільної виставки або учнівської наукової конференції, демонстрація моделей, вистава лялькового театру, проведення українських вечорниць, ярмарку-продажу тощо.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій: обробки конструкційних матеріалів, електроніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського господарства і міського озеленення, домашньої економіки, підприємництва, народних ремесел тощо.

Такий широкий спектр вибору технологій, які застосовуються при виконанні проектів створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних традицій, народних художніх промислів тощо.

Для реалізації диференційованого навчання передбачено два основні варіанти програм: для дівчат та хлопців.

Для класів сумісного навчання хлопців і дівчат може застосовуватися один із вказаних варіантів або їх поєднання.

З метою забезпечення допрофільної підготовки школярів, свiдомого вибору учнями профілю навчання, а також урахування відповідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення шкіл зміст трудового навчання у 7, 8, 9 класах може базуватися на тих виробничих технологіях, які складають основу профільної підготовки старшокласників відповідної школи (технології поліграфічного виробництва, сільського господарства, ювелірного, вишивального, радіоелектронного, шкіргалантерейного виробництва тощо).

Реалізація інваріантного змістового ядра трудового навчання школярів 5—9 класів, яке закладене у всі представлені варіанти програм, є обов’язковим.

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що приблизно 25 % навчального часу відводиться на теоретичне навчання і 75 % — на виконання практичних робіт.

Трудове навчання створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, сприяє розвитку технічної творчості та конструкторських здібностей, морально-вольових якостей, культури праці. На заняттях у процесі вивчення теорії і на практиці учні ознайомлюються з різними професіями, у них формується інтерес до професії. Вчитель має систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксувати результати спостережень, брати активну участь і допомагати педагогічному колективу у вивченні особистості школяра.

Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з методичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, що ставляться до них.

Оцінювання якості трудової підготовки здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно-практичних і практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер. До них належать:

— рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати ці знання в практичній роботі;

— уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

— дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);

— уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

— рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

— дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігiєнічних вимог;

— дотримання норм часу на виготовлення виробу;

— рівень самостійності у процесі організації й виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявлення елементів творчості.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з трудового навчання

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. З постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань. Виготовлений виріб (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Учень допускає значні відхилення від установлених вимог при виконанні більшості технологічних операцій та прийомів роботи. В організації робочого місця є постійні суттєві порушення. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

2

Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку. Практичні завдання виконує лише з допомогою вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Переважна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. В організації робочого місця є значні відхилення прийнятих вимог. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігiєнічних вимог.

3

Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання. Виготовлений виріб (виконана робота) містить велику кількість грубих відхилень від установлених якісних показників. Значна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. В організації робочого місця є значні відхилення від прийнятих вимог. Періодично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

II. Середній

4

Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Практичні завдання виконує під керівництвом вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) містить багато суттєвих відхилень від установлених якісних показників, проте можливе їх виправлення. Майже половина технологічних операцій виконується з помилками у прийомах і способах роботи. Є незначні порушення в організації робочого місця.

В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою вчителя може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. Під час виконання практичних завдань робота містить суттєві відхилення від встановлених якісних показників, але виріб може бути використаний за призначенням. Частину технологічних операцій виконує з помилками у прийомах і способах роботи. Є незначні недоліки в організації робочого місця. В окремих випадках допускаються окремі порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

6

Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Виготовлений виріб (виконана робота) має окремі відхилення від якісних показників. Виконує практичну роботу з певною кількістю помилок у прийомах та технологічних операціях. В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог, а також недоліки в організації робочого місця.

ІІІ. Достатній

7

Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. З епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) достатнього рівня якості, але має окремі відхилення від установлених вимог. Правильно виконує переважну більшість технологічних операцій, є несуттєві відхилення в прийомах і способах роботи. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

8

Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості, але є незначні відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

9

Учень правильно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Самостійно застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується всіма видами конструкторсько-технологічної документації, що передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості, але є несуттєві відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах норм визначеного часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

ІV. Високий

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності. Виявляє елементи творчого підходу в проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує зразкову організацію праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.

11

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. Користується різними видами конструкторсько-технологічної документації, використовує додаткові джерела інформації. Правильно і впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.

12

Учень має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, вміє самостійно розробляти окремі її види. Систематично користується додатковими джерелами інформації. Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Самостійно і систематично забезпечує зразкову організацію праці й робочого місця, дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.

Враховуючи невеликий обсяг часу на вивчення предмета, а також специфіку трудового навчання, яке передбачає поточне оцінювання учнів на кожному уроці, години на тематичне оцінювання можуть не виділятися.

Інваріантна складова програми
5—9 класи

Усі варіанти програм для учнів міської та сільської шкіл, окремого і сумісного навчання хлопців і дівчат включають єдину інваріантну складову, яка інтегрована до змісту програм. Зміст інваріантної частини подано нижче. Назва тем і послідовність їх вивчення в окремих класах і варіантах дещо змінюється і уточнюється, залежно від змісту, який вивчається.

5 клас

Поняття про технологію. Технологія як перетворююча діяльність. Основні види технологічної діяльності у побуті.

Використання знарядь праці у процесі технологічної діяльності. Поняття про техніку. Техніка у побуті.

Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Об’єкти технологічної діяльності: одяг, машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини.

Види інформаційних джерел про техніку та технології: телебачення, радіо, Інтернет, журнали, газети, підручники, довідники, каталоги, альбоми тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.

Метод фантазування у створенні нових об’єктів технологічної діяльності. Історичні приклади передбачення наукових відкриттів, винайдення нових видів техніки, виробів тощо.

Художнє конструювання

Загальні відомості про проектування виробу, етапи проектування, види проектної документації (ескіз, технічний опис, макет, креслення, лекала та шаблони).

Поняття про показники якості виробу: можливість використання за призначенням (функціональність); краса і привабливість (естетичність); зручність у використанні (ергономічність); легкість виготовлення (технологічність); невеликі витрати на виготовлення (економічність). Необхідність їх урахування у процесі проектування виробів.

Художнє конструювання як складова процесу проектування. Правила виконання ескізу виробу. Зображення форми і кольору різних виробів.

Відомості про українські національні традиції в оздобленні виробів.

Технічне конструювання

Поняття про технічний рисунок, креслення як види проектної документації. Основні правила оформлення креслень (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярський інструмент. (Повторення знань, отриманих у початковій школі.) Вихідні дані для побудови креслення виробу (відповідно до обраної технології). Побудова креслення. Моделювання. Виготовлення лекал, шаблонів.

Конструкційні матеріали та їх вибір

Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, глина, скло, пластмаси, папір, картон, тканина тощо. Натуральні (природні) матеріали. Загальні відомості про технологію їх отримання (на прикладі одного із матеріалів).

Основні фактори, що враховують при виборі конструкційних матеріалів.

Техніка

Відомості з історії розвитку техніки. Основні види техніки.

Ручні знаряддя праці як вид технічних об’єктів. Їх використання у сучасних технологічних процесах у побуті й на виробництві. Типові знаряддя праці для ручної обробки різних конструкційних матеріалів (ножиці, голка, молоток, ножівка тощо).

Техніка безпеки під час роботи ручними знаряддями праці.

Механічні знаряддя праці. Їх переваги у порівнянні з ручними знаряддями праці. Техніка безпеки під час користування механічними знаряддями праці.

Машина як вид техніки. Основні різновиди машин. Роль машин у сучасному господарстві. Поняття про будову машини. Типові та спеціальні деталі. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.

Види технологічних процесів. Розмічання. Різання

Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різання, штампування, лиття, ліплення. Особливості процесу різання різних матеріалів.

Правила розмічання деталей виробів для вирізання.

Організація робочого місця для ручної обробки матеріалів різанням. Знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням. Правила і прийоми різання матеріалів.

Монтаж виробів

Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів (зв’язуванням, зшиванням, скручуванням, склеюванням, за допомогою гвіздків, заклепок, гвинтів тощо). Ручні знаряддя праці для з’єднання матеріалів. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Техніка безпеки у процесі монтажних робіт.

Оздоблення виробів

Відомості про види оздоблення виробів із різних конструкційних матеріалів (різьблення, вишивання, лакування, випалювання, художній розпис тощо). Ручні знаряддя праці для оздоблювальних робіт.

Загальні відомості про українські народні традиції в оздобленні виробів.

Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Поняття про методи контролю якості виробу.

Особливості оцінювання виробів за допомогою органів чуття: зору, дотику, нюху, слуху, смаку. Вибір того чи іншого методу контролю.

Візуальний метод оцінювання об’єкта праці. Чистота і акуратність виготовленого виробу.

Вимірювання лінійних розмірів предметів.

Поняття про витрати. Визначення витрат на виготовлення виробу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Авторські права на текст програми "Українська мова, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування,

  Документ
  Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування,
 2. Авторські права на текст програми "Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми (1)

  Документ
  Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє
 3. Авторські права на текст програми "Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми (2)

  Документ
  Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє
 4. Авторські права на текст програми "Математика, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Математика, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить
 5. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)

Другие похожие документы..