Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ К инновационным технологиям психотерапевтической работы с детьми можно отнести песочную терапию, которая находит все более широкое пр...полностью>>
'Реферат'
В современных условиях торговый сектор занимает большое место в экономике нашей страны. Торговля – обширнейшая область предпринимательской деятельност...полностью>>
'Конкурс'
Во исполнение Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», постановления Правительства Республики Башкортостан № 42 от ...полностью>>
'Документ'
Я родилась и выросла в Киргизии, около озера Иссык-Куль. В школе училась в городе Фрунзе – ныне Бишкеке. Уже в Ленинграде закончила педагогический ин...полностью>>

Методичні рекомендації щодо викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010- 2011 навчальному році

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

щодо викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2010- 2011 навчальному році

Процес модернізації і реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, має забезпечувати рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно до їх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб. Школа не тільки надає учням певну суму знань, але і формує у них потребу в безперервному самостійному і творчому підході до оволодіння новими знаннями, створює можливості для самореалізації та самовдосконалення.

Шкільний курс географії покликаний формувати в учнів систему поглядів на світ, розвивати мислення, бути світоглядно спрямованим у русло національного українознавчого виховання. Сучасний зміст шкільної географічної освіти має включати не лише знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. У процесі навчання географії в школярів має сформуватися стійке розуміння причинності явищ, які вивчаються, і того, що всі вони розвиваються в часі і просторі.

Якісна підготовка до викладання географії має полягати у доборі навчальних планів і навчальних програм з обов’язкових географічних дисциплін та курсів за вибором, у створенні навчально-методичних комплексів з кожного географічного курсу, які включають підручники нового покоління, хрестоматії, робочі зошити учня (практикуми), словники та довідкову літературу, атласи, збірники різнорівневих тестів, настінні карти, таблиці, електронні наочні посібники; у підготовці та перепідготовці вчителів географії нової формації, які вільно володіють сучасними освітніми, інформаційними технологіями і здатні працювати в умовах нового соціального замовлення.

Учитель має забезпечити виконання як теоретичної, так і практичної частини Державної програми з географії. Практичні роботи є перспективним методом організації пізнавальної діяльності, вони дають учням досвід дослідницької роботи, знайомлять з алгоритмами організації і обробки результатів досліджень, вчать абстрактного логічного мислення, основ проектування. Адже рівень учнівських компетентностей та компетенцій вимірюється та оцінюється не лише здатністю учня набувати нові знання, а й спроможністю застосовувати їх у практичній діяльності, у стандартних та нових ситуаціях. У процесі виконання учнями практичних робіт необхідно створювати умови для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня.

Наголошуємо, що, як і в попередні роки, у 2010-2011 н. р. у 5-6 класах вивчається обов’язковий курс „Природознавство”, на вивчення якого відводиться по 35 годин (1 година на тиждень). Навчання здійснюється за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річної школи) „Природознавство 5-6 класи.” К.: Перун, 2005 р. Шкільний курс „Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Перелік підручників з природознавства, які рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі:

 1. Природознавство. Довкілля, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Рибалко Л.М. – Полтава: ТОВ "Довкілля-К", 2005.

 2. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. – К.: Генеза, 2005.

 3. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Сак Т.В., Гірний О.І., Зінкевич М.В. – К.: Навчальна книга, 2005.

 4. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Базанова Т.І, Новак К.В., Дербеньова А.Г., Садкіна В.І. – Харків: Світ ди­тинства, 2005.

 5. Природознавство. Довкілля, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Рибалко Л.М. – Полтава: ТОВ "Довкілля-К", 2006.

 6. Природознавство, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. – К.: Генеза, 2006.

 7. Природознавство, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Запорожець Н.В., Малікова С.О. – X.: Ранок, 2006.

З більш детальною інформацією методичних рекомендацій щодо вивчення курсу „Природознавство” в 5-6 класах та програмою з названого предмета можна ознайомитися на сторінках фахових видань.

Зауважуємо, що всі попередні рекомендації щодо вивчення географії у 6, 7, 8 і 9 класах (за програмою «Географія. Економіка», програми для ЗНЗ, видавництво «Перун», 2005 р.) залишаються чинними і для 2010-2011 навчального року.

Головною особливістю викладання географії у 2010-2011 навчальному році є створення можливостей її вивчення на профільному рівні.

Важливим етапом роботи вчителя географії у реалізації ідей профільного навчання є детальне ознайомлення зі змістом нових програм та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо їх перелік у таблиці.

Рівень вивчен-ня геогра-фії

Кількість годин на тиждень у 10-му класі

Навчальна

програма

Рекомендовані підручники

Напрямки, профілі

Стандарт

1,5

«Географія. Економіка», програми для ЗНЗ, видавництво «Перун»

«Географія», 10 клас, Г.Уварова, В. Пестушко, видавництво «Генеза»; «Географія», 10 клас

С.Кобернік, Р.Коваленко, видавництво «Оберіг»

Всі

Профіль-ний

5

«Географія», 10 клас, авт. Т. Гільберг,

Л.Паламарчук,

В.Безуглий. Видавництво «Генеза»

«Географія», 10 клас, авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий. Видавництво «Генеза»

Природничий напрям, географічний профіль; суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль

Вивчення географії на рівні стандарту

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2010-2011 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень), що свідчить про підсилення позицій географії у старшій школі. Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. Це обумовило головні завдання вивчення географії у 10-му класі, серед яких: засвоєння старшокласниками системи знань про різноманітний і динамічний світ, взаємозв’язки природи, населення і господарства на усіх територіальних рівнях, формування розуміння географічної специфіки регіонів і країн світу; оволодіння уміннями поєднувати глобальний, регіональний і локальний підходи для аналізу соціально-економічних процесів і явищ; розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей старшокласників через ознайомлення їх з важливими географічними особливостями і проблемами світу, його регіонів і країн; виховання толерантності, поваги до різних народів і культур; формування уміння знаходити і застосовувати географічну інформацію для оцінки важливих соціально-економічних процесів сучасного міжнародного життя.

В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища. Тому необхідно приділяти увагу аналізу моделей господарського розвитку країн світу, звернути більшу увагу на ті з них, що знаходяться у безпосередній близькості від України, показувати сучасні тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації та економічної інтеграції.

Враховуючи соціальне замовлення суспільства, сучасний рівень розвитку географічної науки, вікові особливості учнів, вивчення географії у 10-му класі необхідно спрямувати на підготовку старшокласників до виконання ними трудових, суспільних, пізнавальних функцій у майбутньому. У зв’язку з цим важливим є інформування десятикласників про значення соціально-економічних географічних знань для продовження їхньої освіти і практичного життя, про необхідність застосування географічних підходів до пізнання світу. Тому основними вимогами до підготовки десятикласників з географії виступають: знання системи понять і термінів соціально-економічної географії і вміння їх застосовувати; засвоєння географії регіонів і країн світу з різним типом державного устрою і рівнем соціально-економічного розвитку; вміння пояснювати специфіку розвитку країн, взаємозв’язки між розміщенням населення, господарством, природними умовами та екологічною ситуацією на конкретних територіях, визначати географічні відмінності між регіонами і країнами світу, аналізувати співвідношення різних видів господарської діяльності та їх наслідки і складати прогнози розвитку світового господарства і оцінювати взаємовідносини між країнами та їх угрупуваннями.

Оскільки курс “Соціально-економічна географія світу” буде вивчатися старшокласниками різних напрямків і профілів навчання, доцільно на розсуд учителя, запропонований інваріантний його зміст деталізувати відповідно до специфіки профілів. Наприклад, в класах історичного і філософського профілю варто більше уваги приділити історичним аспектам формування і розвитку політичної карти світу, світового господарства, регіонів і країн світу, сучасним суспільно-політичним подіям, їх аналізу і оцінці впливу на хід розвитку господарства. При цьому слід звернути увагу учнів на професійно-орієнтовані вміння і компетенції, наприклад, істориків, політологів, філософів, якими вони мають намір стати. А, наприклад, в класах економічного профілю учителю необхідно більше уваги приділити вивченню економічних факторів формування світового господарства, визначенню місця і ролі національної економіки в системі світогосподарських зв’язків. При цьому необхідно спрямовувати навчальну діяльність старшокласників на розкриття макроекономічних зв’язків, формулювання висновків, власних суджень щодо сучасних викликів та перспектив розвитку країн і регіонів. Бажано практикувати також розв’язання економічних задач з географічним змістом.

На уроках географії у десятому класі необхідно найбільш повно реалізовувати інтегральність географічних знань. З цією метою у методиці викладання і побудові уроків доцільно активізувати інтерактивні методи, зокрема метод проектів, геоінформаційні технології, проведення практикумів на основі статистичних матеріалів, а також семінарів, конференцій, ділових ігор, що спрямовані на розвиток аналітико-синтетичної діяльності учнів. Особливо важливим при цьому є встановлення доброзичливої обстановки на уроці, спонукання учнів до діалогу, дискусії щодо розв’язання проблем, розвиток вміння слухати і чути думки один одного, виховання поваги до точки зору іншого, заохочення до самореалізації своїх здібностей, професійних інтересів та життєвих планів засобами географії. Результати такої роботи бажано оформлювати у вигляді есе, рекомендацій, систематизувати у картосхемах, графіках, діаграмах, таблицях тощо.

Таким чином, критерієм оцінки роботи старшокласників є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам'яті, скільки вміння його аналізувати, пояснювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати на практиці і в життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання. При цьому важливо використовувати під час вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

Методичні особливості підручників рівня стандарту

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10-го класу фаховою науково-методичною комісією було відібрано два рукописи.

Підручник «Географія», 10-й клас (автори: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., видавництво «Генеза»).

Підручник зазначених авторів є логічним продовженням серії підручників з географії для 6-9 класів, у якому збережено основні дидактичні підходи і принципи створення вітчизняних підручників, що були проголошені в авторській концепції. Це: науковість і доступність, висвітлення сучасних тенденцій розвитку світу, поєднання загальногалузевого і регіонально-країнознавчого підходів до розкриття змісту курсу «Соціально-економічна географія», дотримання наступності між фізичною та економічною географією.

Головний акцент у підручнику зроблено на змістову частину, детальний виклад матеріалу, який допоможе учням засвоїти методологічні основи економічної, соціальної і політичної географії, сутність фундаментальних понять, мати уявлення про процеси глобалізації і світове господарства, економічний потенціал конкретної території, територіальний поділ праці та інтеграційні процеси у світі. Зміст підручника спрямований на формування у десятикласників умінь визначати типологію країн за різними критеріями, пояснювати основні геополітичні тенденції, обґрунтовувати оптимальні шляхи розв’язання глобальних викликів людства, складати географічні прогнози, оволодіння навичками дослідницької роботи і роботи з різними джерелами інформації.

Збільшення обсягу годин на вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» дала можливість деталізувати, в першу чергу, інформацію про окремі регіони і країни світу. Зокрема, збільшена кількість годин на вивчення держав-сусідів України. Це сприяло більш повному висвітленню особливостей сучасного геополітичного простору нашої держави, розширенню інформації про особливості соціально-економічного розвитку як Росії – східного сусіда України, інших країн-сусідів, які є членами СНД та ЄС.

Науковий рівень, методичний апарат, а також ілюстративний матеріал підручника відповідає, насамперед, базовому рівню змісту шкільної географічної освіти і має достатньо додаткової інформації для поглибленого вивчення окремих питань в класах академічного рівня.

У підручнику вміщені додаткові матеріали у вигляді різноманітних рубрик, які мають багато цікавих відомостей про країни, народи, що їх населяють, провідні підприємства й цікаві економічні факти. Цей матеріал спрямований на розширення географічної інформації про сучасний світ і сприяє реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики «проблема» і «прогноз» допоможуть учням не тільки поглибити знання про соціально-економічні об’єкти, а й сприятимуть розвитку їхніх прогностичних вмінь. Реалізації внутрішньопредметних зв’язків сприяє рубрика «Географічна розминка», яка вміщена на початку параграфа.

Цінним з методичної точки зору є наявність у підручнику різноманітних статистичних матеріалів, оригінальних картосхем, діаграм та інших ілюстрацій, а також рекомендацій до виконання програмних практичних робіт. У додатках вміщений словник основних термінів, а до розділів пропонується список джерел інформації.

Система запитань і завдань різного рівня складності в кінці параграфів, творчих завдань в кінці тем і практичних завдань у параграфах розраховані не тільки на перевірку засвоєння знань, а й на формування у старшокласників важливих інтелектуальних умінь – порівнювати, аналізувати, прогнозувати, формулювати оціночні судження. Це надає широкі можливості учителю для організації самостійної навчальної діяльності учнів, дозволить йому будувати роботу на уроці у діалозі з учнем.

Підручник «Географія», 10-й клас (автори: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р., видавництво «Оберіг»).

Підручник створено з урахуванням сучасних психолого-педагогічних вимог до підручників нового покоління. Авторська модель структури і змісту підручника передбачає висвітлення кожної теми за такою схемою:

 • Титул містить:

а) 6-8 слайдів з зображеннями найважливіших об'єктів, процесів та явищ, що вивчаються у темі;

б) найсуттєвішу інформацію та статистичні дані з теми (до характеристики країн світу).

 • Мотиваційний блок складають:

а) основні вимоги до знань та вмінь з даної теми;

б) анонсування теми (захоплюючий опис-уведення в тему).

 • Основний зміст передбачає наявність:

а) науково відповідного та цікавого викладу програмного матеріалу з урахуванням вікових особливостей школярів;

б) системи аналітичних і проблемних завдань у тексті;

в) різнопланового ілюстративного матеріалу з окремими проблемними завданнями до його змісту (оригінальні авторські картосхеми, опорні схеми, узагальнюючі таблиці, графіки, діаграми, схематичні малюнки тощо).

 • Висновки («коротко про головне») узагальнюють та систематизують найважливіші положення основного змісту теми.

 • Запитання та завдання для самоконтролю, спрямовані на перевірку рівня засвоєння навчальної інформації після параграфу.

 • Рубрика “Сторінка для допитливих” містить додаткову інформацію хрестоматійного характеру про привабливі географічні факти. До розділу «Регіони та країни світу» цікава інформація висвітлюються за такими напрямами: традиції, культура, побут, національна кухня, система освіти.

 • Програмні практичні роботи подано за алгоритмом: мета, обладнання, переліки завдань та зразки для їх виконання.

 • Завдання і запитання для перевірки навчальних досягнень школярів (для підсумкового контролю) передбачають три рівня складності:

1) тестові завдання;

2) визначення основних понять, нанесення географічної номенклатури на контурні карти;

3) аналітичні завдання та порівняльні характеристики (заповнення таблиць).

 • Теми для самостійної підготовки повідомлень та доповідей для виступів учнів на уроках або проведення навчальних конференцій чи їх фрагментів.

Пропонуємо під час ознайомлення з текстом параграфа не намагатися його механічно запам'ятати, а зосередити увагу на найважливіших поло­женнях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального мате­ріалу варто скористатися запитаннями і завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують творчого підходу.

У підручнику міститься різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, схеми, діаграми, графіки. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстра­цій.

Наприкінці кожного параграфа у рубриці «Коротко про головне» наводяться загальні висновки, в яких виокремлюються найголовніші положення з теми.

Окремі регіони та країни вивчаються за типовим планом економіко-географічної характеристики. Бажано, щоб ви одразу запам'ятали його логічну послідовність та вміло використовували її під час відпо­віді.

У кожній темі є рубрика «Сторінка для допитливих». У ній ви знайдете додаткову інформацію про суспільно-економічні події й фа­кти, традиції, культуру, побут, національну кухню, систему освіти різ­них країн.

Окремим блоком подано запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми. Тут передбачено три рівні завдань:

 • перший рівень – тестові завдання, спрямовані на закріплення
  базових знань;

 • другий рівень – перевірка розуміння основних понять та прак­тичні завдання на заповнення узагальнюючих таблиць;

 • третій рівень – аналітичні завдання й порівняльні характерис­тики суспільних процесів та явищ.

До кожної теми подано орієнтовні переліки актуальних питань курсу, які передбачають самостійну підготовку повідомлень з використанням додаткових дже­рел інформації: хрестоматій, географічних енциклопедій, довідників, Інтернету, періодичної преси тощо.

Переліки сучасних інформаційних джерел з потужною базою Інтернет-ресурсів для розширення та поглиблення знань додають до кожного розділу або теми.

У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів і по­нять. Виконуючи практичні роботи, використовуйте вміщені в додат­ках відповідні статистичні дані.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році

  Методичні рекомендації
  Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних умовах навколишнього середовища.
 2. Методичні рекомендації щодо викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-201 навчальному році

  Методичні рекомендації
  У 2010 —2011 навчальному році учні 5- 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, яка розміщена на сайті МОН України www.
 3. Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2011-2012 н р

  Методичні рекомендації
  Методичне об’єднання вчителів обслуговуючої праці в 2010-2011 н. р. працювало у відповідності до планів роботи затверджених в серпні 2010 року. При визначенні тематики методоб’єднань було враховане проблемне питання, над яким працюють
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 5. Б. М. Жебровський Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).

Другие похожие документы..