Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
к открытому конкурсу на право заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников ОАО «Южная телекоммуникационная компания...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Вклад российских ученых в развитие управленческой мысли в 0- 1вв. Американская модель управления. Японская модель управления. Российская модель управ...полностью>>
'Тематическое планирование'
Математическая подготовка учащихся характеризуется умением решать задачи. Занимательны задачи на переливание, нестандартны сложные задачи, познавател...полностью>>
'Документ'
Ятрогенная болезнь - болезнь, возникающая в результате медикаментозного лечения - признана сегодня глобальной опасностью для здоровья. MEDLINE (компь...полностью>>

Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

“_____” _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

„МАГІСТР” ПІСЛЯ ОКР „БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ”

ДУБЛЯНИ - 2011


ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛЮВАННЯ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ

Визначення системи. Системи і зовнішнє середовище. Структура систем. Класифікація систем. Економічні системи та їх особливості. Поняття про моделі і моделювання. Економіко-математичні моделі. Особливості економіко-математичного моделювання в землевпорядкуванні. Загальна характеристика методів математичного програмування. Методи лінійного програмування і їх застосування для розв’язку інженерно-економічних задач. Графічні методи розв’язання задач лінійного програмування. Модель транспортної задачі лінійного програмування. Використання моделі транспортної задачі для рішення землевпорядних задач. Метод потенціалів. Економічна суть потенціалів, їх застосування. Метод апроксимації. Етапи моделювання. Основні елементи базової економіко-математичної моделі Прийоми моделювання процесів сільськогосподарського виробництва. Розв’язок задач симплекс-методів в симплексних таблицях.

ІНФОРМАТИКА І ПРОГРАМУВАННЯ

Найважливіші проблеми розвитку і впровадження обчислювальної техніки в землеустрої Роль і значення обчислювальної техніки.

Збереження даних, носії інформації. Файли, каталоги. Засоби передачі інформації. Алгоритми, представлення алгоритмів. Види обчислювальних процесів.

Структура і принципи роботи ПЕОМ. Основні пристрої ПЕОМ:. Пристрої підготовки даних. Пристрої введення-виведення графічної інформації. Класифікація сучасних ПЕОМ, основні технічні характеристики і призначення.

Попередні відомості про систему. Записи кінець роботи. Робота з вікнами. Робота з меню, замовленнями і довідковою системою. Використання диспетчера програм WINDOWS. Записи перемикання і закінчення програм. Використання диспетчера файлів WINDOWS. Вікно диспетчера файлів. Робота з файлами та каталогами. Пошук файлів на дисках.

Система меню Word. Стандартні інструменти. Режим роботи з документами. Основні характеристики і можливості POWER POINT. Система меню. Створення нових презентацій. Редагування і перегляд презентацій. Електронні таблиці Excel. Демонстрація роботи бази даних Access.

МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Короткий історичний огляд розвитку стандартизації. Актуальні проблеми сучасної стандартизації.

Основні організації і установи із стандартизації на Україні та на міжнародному рівні. Національна та міжнародна стандартизація. Стандарт, технічні умови, керівний нормативний документ.

Державні, галузеві, стандарти підприємства, іноземні стандарти Обов'язковість дотримання стандартів, перспективність робіт із стан­дартизації, динамічність, оптимальність, комплексність та системність у проведенні робіт із стандартизації. Уніфікація, типизація. Класифікація Стадії робіт із стандартизації Виміри і вимірювання Задачі сучасної метрології метрологічні установи і організації. Статичні і динамічні, прямі і непрямі, сукупні і сумісні вимірювання. Вимірювання різних класів точності. Абсолютні та відносні вимірювання. Принцип та метод вимірювання. Похибність і точність. Правильність і достовірність вимірювань Міжнародна система одиниць СІ. Основні додаткові кратні та префіксні одиниці. Еталони основних фізичних одиниць вимірювань.

ГЕОДЕЗІЯ

Поняття про форму і розміри Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. План, карта, профіль. Масштаби планів і карт.. Умовні знаки планів і карт. Дирекційні кути. Зближення меридіанів. Географічна і прямокутна система координат. Рельєф місцевості. Пряма і обернена геодезична задача

. Поняття про зйомки місцевості. Види зйомок. Теодолітна зйомка. Теодоліт його будова та перевірка. Вимірювання горизонтальних кутів теодолітом та кутів нахилу. Методи зйомки контурів ситуації. Екер. Визначення віддалей нитяним віддалеміром. Обчислювальна обробка матеріалів теодолітної зйомки. Побудова плану теодолітної зйомки. Способи обчислення площ. Складання експлікації.

Геометричне нівелювання. Види, суть та способи геометричного нівелювання. Будова, призначення і перевірки нівеліру. Нівелірні рейки та нівелірні знаки. Види нівелірних робіт. Технічне нівелювання. Камеральна обробка результатів технічного нівелювання. Нівелювання траси і поперечників. Складання профілю траси. Проектування на профілі. Нівелювання поверхні по квадратах.

Суть мензульної зйомки. Комплект мензули. Установка мензули до роботи. Перевірки мензули і мензульної вилки Перевірки кіпрегеля. Суть тригонометричного нівелювання. Мензульні ходи та порядок роботи їх побудови. Зйомка ситуації і рельєфу на мензулі. Оформлення мензульної зйомки.

Суть тахеометричної зйомки Прилади для тахеометричної зйомки. Побудова робочої основи тахеометричної зйомки. Зйомка ситуації і рельєфу. Обробка результатів тахеометричної зйомки. Побудова плану тахеометричної зйомки.

Фототопографічна зйомка. Методи фототопографічних робіт. Аерофотозйомка місцевості. Планово-висотна прив'язка аерофотознімання. Дешифрування аерофотознімків.

ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ

Теорія помилок вимірів, її зв’язок з теорією ймовірностей. Помилки вимірів і їх класифікація. Властивості випадкових помилок. Критерії оцінки точності геодезичних вимірів.

Державна геодезична основа, методи побудови і закріплення. Зовнішнє оформлення пунктів геодезичної основи. Вимірювання кутів і попередні обчислення в тріангуляції. Приведення виміряних напрямків до центрів знаків. Методи зйомки центрировок і редукцій.

Складання умовних рівнянь: в геодезичному чотирикутнику; в центральній системі; в системі трикутників. Врівноваження геодезичного чотирикутника , центральної системи, системи трикутників. Особливості побудови трилотерації і полігонометрії.

Картографічні проекції їх класифікація. Номенклатура планів і карт.. Врівноваження теодолітних холів. Врівноваження нівелірних ходів. Визначення координат додаткових точок методом прямої та оберненої засічки.

Фігура Землі. Системи координат, що застосовується у вищій геодезії. Параметри земного еліпсоїда. Довжини дуг мередіана і паралелі. Геодезичні координати. Види геодезичних задач. Розв’язування сфероїдних трикутників. Вивчення, будова, дослідження і перевірки точних і високоточних оптичних теодолітів. Астрономічні системи координат. Точне і високоточне геометричне нівелювання. Помилки високоточного геометричного нівелювання.

.

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Види інформації дистанційного зондування. Фотограмметричні аспекти дистанційного зондування. Об’єкт – зображення – модель. Класифікація об’єктів зображень моделей. Методи фотограмметричної обробки зображень. Аналогова, аналітична та цифрова фотограмметрія. Основні положення аерокосмічної та наземної зйомки. Аерофотознімання.

Теоретичні основи центральної проекції. Закони побудови зображення на знімку та топографічній карті Методика дешифрування знімків. Суть та задачі дешифрування знімків. Види та способи дешифрування. Наближені формули залежності між координатами точок об'єкту та знімку Аналіз фундаментального рівняння фотограмметрії.

Методи трансформування знімків. Методика трансформування знімків Фотоплани. Монтаж фотопланів. Ортофотознімки Методика складання карт комбінованим методом Стереокомпаратор. Фундаментальні рівняння пари знімків. Пряма та обернена фотограмметрична заоічка. Диференційні формули стереофотограмметрії Способи побудови фототріангуляції.

Точність фотограмметричних побудов Стереоанаграф. Цифрова фотограмметрія. Цифрові фотограмметричні станції Delta.. Універсальні прилади Стереопроектор Романовського, Стереограф Дробишсва, Інші універсальні прилади Технологія складання карт стереофотограмметричним методом Технологічна схема методу Вибір головних параметрів знімання.

КАРТОГРАФІЯ

Географічна карта та її основні властивості. Класифікація географічних карт. Елементи змісту географічних карт. Математична основа географічних карт. Масштаб карти Головний і частковий масштаби. Картографічна проекція. Класифікація проекцій по виду картографічної сітки і характеру спотворень. Характеристика проекції Гаусса-Крюгера. Номенклатура листів топокарт в проекції Гаусса. Картографічна і кілометрова сітка топографічних карт. Фізико-географічні елементи змісту географічних карт. Соціально-економічні елемент змісту. Способи зображення об’єкті явищ на спеціальних картах. Основні етапи складання карт. Картографічна генералізація, її суть і основні положення. Видавничий оригінал карти. Видання карт. Види друку. Друкарські форми. Поняття про літографський і офсетний друк. Сучасні напрями картографування земельних ресурсів.. Використання карт. Класифікація прийомів і методів роботи з картами Описи по картах. Загальне знайомство з місцевістю по карті. Картометричні роботи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ

Організаційна структура управління геодезичними, землевпорядними і земельно-кадастровими роботами. Організація контролю і оцінка якості праці.

Значення нормування і планування геодезичних,землевпорядних і земельно-кадастрових робіт. Структура затрат робочого часу і види норм праці. Методи розробки технічно обґрунтованих норм праці. Завдання планування. Перспективні і поточні плани. Основні розділи і методика складання річних планів. Сітьове планування.

Функції фінансів, порядок фінансування та контроль за дотриманням планово-фінансової дисципліни в проектних організаціях. Фонди економічного стимулювання в проектних організаціях. Принципи оплати праці в землевпорядкуванні. Форми і системи оплати праці.

План роботи, розрахунок виробітку на одного виконавця. Формування, розстановка кадрів на виконання геодезичних, землевпорядних і земельно-кадастрових робіт. Поняття, завдання і зміст наукової організації праці.

Організація виконання окремих видів геодезичних, землевпорядних та земельно-кадастрових робіт.

Значення обліку та порядок його ведення. Документи первинного обліку і порядок їх складання. Складання актів готовності проектних і вишукувальних робіт. Зміст, порядок і строки складання звітних документів.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

Історичний розвиток земельнокадастрових робіт на території України. Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів. Роль земельного кадастру у регулюванні земельних відносин та реалізації земельної реформи в Україні.

Зміст і призначення державного земельного кадастру. Види і принципи державного земельного кадастру. Методологічні основи земельного кадастру. Порядок ведення і сучасний стан земельного кадастру.

Загальні положення про державний земельний кадастр. Характеристика державного земельного кадастру. Земельні ресурси, як об’єкт державного земельного кадастру. Інформаційне забезпечення земельного кадастру. Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель. Встановлення кадастрових зон та кварталів. Встановлення оціночних районів та зон. Встановлення кадастрових номерів адміністративнотериторіальних одиниць. Геодезичне встановлення меж земельних ділянок та їх погодження. Відновлення меж земельних ділянок на місцевості. Встановлення меж обмежень та обтяжень на місцевості. Виготовлення кадастрового плану.

Основний облік кількості земель. Поточний облік кількості земель. Статистична звітність по кількісному обліку земель. Облік якості земель за категоріями їх придатності та виділення особливо цінних земель. Облік якості земель за агровиробничими групами ґрунтів. Облік якості ґрунтів земельних угідь за ступенем кислотності і змитості; за вмістом поживних речовин та гранулометричним складом ґрунтів.

Земельнооціночне районування території. Науково-методичні положення бонітування ґрунтів. Визначення балів бонітету агровиробничих груп, земельних ділянок, господарств, районів, областей. Науково-методичні положення економічної оцінки земель. Визначення показників загальної та часткової економічної оцінки земель на агровиробничих групах ґрунтів. Визначення показників внутрігосподарської економічної оцінки земель. Визначення показників економічної оцінки земель на різних адміністративно-територіальних рівнях. Нормативноправова база грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Розрахунок грошової оцінки земель сг призначення в Україні, області, адмінрайоні, господарстві і конкретної земельної ділянки.

Загальні положення застосування даних земельного кадастру. Застосування даних земельного кадастру при аналізі господарської діяльності. Визначення економічної придатності земель для вирощування с/г продукції. Застосування даних земельного кадастру в районі та області.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Поняття земель населених пунктів. Класифікація населених пунктів Призначення і зміст земельного кадастру населених пунктів. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру. Загальні положення інвентаризації в населених пунктах. Порядок складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту.

Основні вимоги при зонуванні території населених пунктів. Визначенні меж зон в населених пунктах. Підготовчі роботи для проведення грошової оцінки земель населених пунктів. Земельно-оціночна структуризація населеного пункту. Грошова оцінка земель населених пунктів.

Склад та існуючий стан використання земель з населених пунктів. населених пунктів.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЛІ І НЕРУХОМОСТІ

Загальні відомості про державну реєстрацію земель та нерухомість. Зміст, принципи та методичні основи державної реєстрації земель та нерухомості.

Поняття земельної ділянки. Система кадастрової нумерації земельних ділянок. Індексна кадастрова карта. Визначення часток у спільній частковій власності, обмежень та сервітутів.

Завдання та структура класифікаторів земель. Класифікатори: форм власності на землю, цільового використання землі, прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою, обмежень та обтяжень.

Поземельна книга та її зміст. Порядок ведення поземельної книги. Особливості реєстрації обтяжень та обмежень прав оренди земельних ділянок. Правоустановчі документи.

Загальні відомості прав на нерухоме майно. Органи державної реєстрації прав на нерухомість, їх повноваження та компетенція. Державний реєстр прав. Порядок реєстрації заяв та записів і витяг з державного реєстру. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Технологічні засоби формування автоматизованих систем кадастру. Історія та перспективи розвитку автоматизованих систем кадастру.

Інформатизація в землеустрої. Основні поняття про АЗІС. Дані про земельний фонд. Технічне забезпечення АЗІС. Інформаційне забезпечення АЗІС. Програмне забезпечення АЗІС.

Інформаційне моделювання. Дані та їх характеристика. Структури і бази даних. Основні моделі даних. СУБД і банки даних. Носії просторових даних. Растровий і сітковий формати даних.

Векторний формат даних. Цифрові карти. Цифрове тематичне картографування.

Введення картографічних даних. Перетворення і редагування картографічних даних. Введення і редагування атрибутивних даних. Пошук, відображення і виведення даних. Просторовий аналіз. Просторове моделювання. Інші методи аналізу, а також моделювання, прогнозування та моніторингу.

Поняття про методичні та фізичні основи дистанційного зондування земної поверхні. Основи дешифрування та інтерпретації зображень. Використання дистанційних даних для задач кадастру. Принципи роботи приладів GPS, особливості їх використання на практиці.

Організація автоматизованої реєстрації землеволодінь, землекористувань та об’єктів нерухомості на їх території. Організація обробки обліку кількості та якості земель. Сутність задачі, вхідна і вихідна інформація. Організація обробки даних бонітування ґрунтів, економічної та грошової оцінки земель. Обробка даних земельного кадастру для складання звітних матеріалів. Досвід розробки та впровадження автоматизованих кадастрових систем.

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Завдання прогнозування в умовах переходу до ринкової економіки та реалізації земельної реформи.

Наукове передбачення та його роль в розробці прогнозів. Класифікація прогнозів, їх характеристика. Схема логічних дій при прогнозуванні використання земель. Функції прогнозування, їх мета і зміст. Прогнозування як функція управління земельними ресурсами. Логіка прогнозного пошуку. Моделювання при прогнозуванні. Прийняття рішень на основі прогнозування. Ефективність прогнозних рішень. Класифікація та характеристика методів прогнозування земель.

Методи експертних оцінок: індивідуальних експертних оцінок; колективних експертних оцінок; колективної генерації ідей(мозкової атаки). Методи логічного прогнозування. Метод прогнозного сценарію. Метод аналогій. Метод за взірцем(еталоном).

Цілі, завдання і принципи складання і обґрунтування проектних рішень програми. Методичні основи Державної програми використання та охорони земресурсів. Завдання, порядок розробки і зміст схеми використання земель в районі. Прогноз використання земель в районі. Еколого-економічна і соціальна оцінка прогнозних розробок. Розгляд, експертиза і затвердження схеми.

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ

Поняття і місце вишукувань при землевпорядкуванні. Види геодезичних робіт. Складання проектних планів для цілей землевпорядкування. Поняття про повноту і детальність планів.. Способи обчислення площ та їх точність Методи автоматизації обчислення площ землекористувань і угідь.

Вимоги до точності проектування. Способи проектування. Методика складання і оформлення попередніх проектів землевпорядкування. Методика складання технічних проектів землевпорядкування.

Поняття і способи перенесення проектів в натуру. Організація робіт по перенесенню проекту в натуру. Способи поновлення втрачених межових знаків та меж землекористувань. Зміст геодезичних робіт при знімання меж землекористувань с. г. підприємств. Зміст геодезичних робіт при передачі громадянам земельних часток у приватну власність, при приватизації земель в межах населених пунктів. Інвентаризація земель. Старіння планів і періоди їх оновлення. Коректування планів.

Основні вимоги техніки безпеки виконання геодезичних робіт.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ З ОСНОВАМИ МАРКШЕЙДЕРІЇ

Поняття про рекультивацію її суть і зміст. Проведення рекультивації в Україні та світовий досвід. Види землевпорядних робіт пов’язаних з рекультивацією порушених земель. Складання схем рекультивації порушених земель області, району, складання робочих проектів рекультивації порушених земель. Класифікація порушених земель. Види порушених земель. Маркшейдерська зйомка.

Завдання та зміст гірничо-технічної рекультивації. Технологія проведення гірничо-технічної рекультивації.

Суть і завдання біологічної рекультивації порушених земель. Технологія проведення сільськогосподарської рекультивації. Землевпорядне, геологічне, ґрунтове, агрохімічне обстеження порушеної території для рекультивації. Встановлення напрямків рекультивації. Графічна частина проектів рекультивації: профіль, розріз кар’єр, картограма землювання, генплан рекультивованої території.

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З ОСНОВАМИ МІСТОБУДУВАННЯ

Поняття та класифікація населених пунктів. Містобудівне регулювання земельних відносин. Структура та основні елементи населеного пункту. Розрахунок чисельності населення на перспективу. Визначення потреби у житловому фонді і закладах культурно-побутового призначення. Розрахунок територій промислового призначення. Визначення площі території під населений пункт.

Функціональне зонування території населеного пункту. Основні функціональні зони і їх особливості. Організація простору та композиція в населених пунктах. Проектування вуличної мережі і житлових кварталів, громадських центрів, виробничих комплексів. Прийоми та принципи планування і забудови населених пунктів.

Завдання, види і принципи районного планування. Соціально-економічні основи розвитку сільського розселення. Соціальні функції населених пунктів.

Інженерна підготовка території під забудову: основні види підготовки і їх взаємозв’язок з плануванням і забудовою населеного пункту. Збереження родючого шару грунту. Інженерне обладнання території: централізовані, групові і автономні системи, розміщення основних споруд благоустрою на території населеного пункту.

Техніко-економічна оцінка проектів планування та використання земель. Система показників для оцінки планувальних рішень житлової і виробничої зон, аналіз і ефективність використання земель в проектних межах населеного пункту.

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

Зміст і завдання моніторингу земель. Принципи та способи здійснення системи моніторингу земель. Організація ведення моніторингу земель. Структура моніторингу земель.

Оцінка ерозійної небезпеки. Оцінка земель, щодо їх пестицидного, техногенного та радіаційного забруднення. Критерії та нормативи екологічного стану меліорованих земель. Моніторинг кризових ситуацій, пов’язаних з забрудненням території та водною ерозією земель. Моніторинг кризових ситуацій на меліорованих земель. Моніторинг земель з аномальними явищами. Кризові явища, пов’язані з паро- і геологічними аномаліями. Діагностика кризового стану. Закони щодо усунення кризових (аномальних) явищ.

МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

Роль меліорації у забезпеченні раціонального використання та охорони земель. Основи гідродинаміки. Гідростатичний тиск, його властивості. Гідродинаміка. Гідрологія. Кругообіг води в природі. Гідрогеологія. Осушувальні меліорації. Осушувальні системи. Охорона навколишнього середовища в зоні осушення. Зрошувальні меліорації. Види зрошення, його вилив на грунт, урожайність с. г. культур. Технологія і механізація культуртехнічних робіт. Особливі види меліорацій. Протиерозійні меліорації. Системи і схеми водопостачання. Норми споживання води с. г. водопровід, його елементи.

Види протиерозійних гідротехнічних споруд. Ґрунтові ГТС. Проектування водозатримних (вали-тераси, водозатримні вали) та водоспрямовуючих (вади-канави, нагірні канави) гідротехнічних споруд.

Експлуатація протиерозійних ГТС. Захист гідроспоруд від деформації і пошкоджень. Догляд. Нагляд. Ремонти ГТС. Поточні та капітальні ремонти. Реконструкція побудованих протиерозійних ГТС

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Призначення землевпорядкування. Зміст землевпорядкування. Організація і порядок здійснення землевпорядкування. Розгляд і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землевпорядкування.. Поняття землевпорядного проектування, його роль і місце в системі землевпорядкування. Предмет і метод землевпорядного проектування. Сутність землевпорядного проектування. Зміна земельних відносин і систем землекористування. Теоретико-методологічні основи землевпорядного проектування. Організація раціонального використання земель в системі землеустрою. Предмет і методи землевпорядного проектування. Методика і технології землевпорядного проектування. Класифікація прогнозних та проектних розробок при землеустрої. Основні технології землевпорядного проектування. Організація здійснення проектів землеустрою.

Завдання і зміст територіального землеустрою. Складання схем землеустрою та розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень. Формування та встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень. Формування та встановлення меж територій з природно-охоронним, рекреаційним та заповідним режимами використання. Особливості землевпорядкування сільських територій. Складання проектів відведення земель для несільськогосподарських потреб. Складання проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів. Оцінювання ефективності проектів територіального землеустрою і перенесення проектів землеустрою в натуру. Основні принципи оцінювання економічної та бюджетної ефективності проектів землеустрою в ринковій економіці. Перенесення проектів землеустрою в натуру.

Зміст (складові частини) проекту землевпорядкування сільськогосподарською підприємства та особливості їх формування. Організація угідь. Трансформація та поліпшення земель (економічний аспект). Обґрунтування складу і співвідношення угідь. Обґрунтування типу, виду і кількості сівозмін. Проектування овочевих сівозмін. Проектування ґрунтозахисних сівозмін. Проектування кормових сівозмін. Проектування польових сівозмін. Економічне обгрунтування проекту організації сівозмін. Упорядкування території сівозмін. Проектування полів і робочих ділянок. Особливості проектування полів в складних рельєфних умовах.

Види полезахисних лісосмуг і принципи їх розміщення. Розміщення польових доріг, літніх таборів і джерел польового водопостачання. Оцінка рельєфних умов проектування. Оцінка варіантів розміщення лісосмуг, літніх таборів і джерел водопостачання.

Основні біологічні та господарські ознаки плодоягідних насаджень та їх народногосподарське значення. Впорядкування території садів у рівних умовах. Впорядкування території виноградників на рівнинній місцевості. Організація та впорядкування території ягідників та розсадників. .Особливості впорядкування території зрошуваних садів, ягідників і виноградників та на схилах. Напрями розвитку плодоягідників та завдання землевпорядкування .

Упорядкування кормових угідь. Загальні відомості про кормові угіддя. Заходи з поліпшення та рівні використання кормових угідь. Організація пасовищезмін. Розміщення загонів чергового спасування. Розміщення скотопрогонів, літніх таборів, водних джерел. Особливості впорядкування території зрошуваних культурних пасовищ. Зміст і впорядкування території сінокосів. Економічна ефективність проекту організації кормових угідь.

Особливості землевпорядкування в районах розвинутої ерозії ґрунтів. Особливості впорядкування території в районах з осушувальним землеробством. Особливості впорядкування території в районах із зрошувальним землеробством. Особливості організації території в районах техногенно-забруднених земель. Особливості землевпорядкування фермерських господарств.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

  Документ
  Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (4)

  Документ
  Рівні організації, типи, склад і структура агроекосистем. Екологічні фактори та ресурси агроекосистеми. Умови стабільного існування та функціонування агроекосистеми, можливості управління її розвитком.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» після окр «бакалавр» за спеціальністю

  Документ
  Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм.
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (1)

  Документ
  Матеріально-речові елементи підприємств. Поняття і класифікація ресурсів. Поняття особливості матеріально-технічної бази підприємств. Механізація та показники використання техніки
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (5)

  Документ
  Формати креслень. Основні типи креслень. Технічні терміни. Викреслювання ескізів. Проставляння розмірів. Робоче креслення деталі та складальне кресленя.

Другие похожие документы..