Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Леонтович А.В. К проблеме развития исследований в науке и образовании Развитие исследовательской деятельности учащихся/ Ред.-сост. А.С. Обухов.М., ...полностью>>
'Документ'
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), НА КОТОРЫЕ СПбГПУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2012 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТ...полностью>>
'Документ'
1.1. Шаблони документів. Створення списків. Шаблони документів. Настроювання середовища. Робота з кількома документами. Створення списків. Багаторівн...полностью>>
'Конкурс'
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства среди мастеров производстве...полностью>>

Програмні питання для підготовки до державного іспиту з курсу: „Економічна теорія”, за напрямами підготовки 050100, 050200

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програмні питання для підготовки до державного іспиту з курсу: „Економічна теорія”, за напрямами підготовки 6.050100, 6.050200.

 1. Зародження економічних знань, основні етапи розвитку економічної думки.

 2. Предмет, методи пізнання соціально-економічних процесів та функції політичної економії.

 3. Економічні категорії і закони, їх класифікація.

 4. Потреби - стимули процесу виробництва. Закон зростаючих потреб.

 5. Ресурси і чинники виробництва. Принцип обмеженості виробничих можливостей і економічний вибір.

 6. Власність як економічна категорія, її суть, зміст і місце в системі економічних відносин.

 7. Суть і типи економічних систем.

 8. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне та товарне виробництво.

 9. Товар і його властивості. Теорії вартості товару.

 10. Закон вартості та його функції.

 11. Гроші: суть, функції та основні концепції виникнення. Закони грошового обігу.

 12. Ринок, суть, передумови виникнення, структура та функції.

 13. Інфраструктура ринку та основні її елементи.

 14. Поняття попиту. Закон попиту. Чинники (детермінанти) зміни попиту.

 15. Поняття і склад пропозиції. Закон пропозиції. Детермінанти (чинники) пропозиції.

 16. Еластичність попиту та пропозиції.

 17. Ринкова конкуренція: суть, суб’єкти, форми та основні типи.

 18. Необхідність поєднання ринкового механізму з державним регулюванням економіки. Економічні функції держави.

 19. Методи державного регулювання економіки.

 20. Теорії та суть капіталу.

 21. Функціональні форми капіталу, його кругообіг і оборот.

 22. Основний і оборотний капітал (фонди), та напрямки їх ефективного використання.

 23. Суть і види витрат виробництва. Собівартість продукції.

 24. Прибуток як форма доходу промислових підприємців. Рівень прибутку і проблеми його максимізації.

 25. Торгове підприємництво і торговий прибуток.

 26. Кредитне підприємництво і процент. Норма процента. Роль процента у виборі інвестиційний рішень.

 27. Земельна рента як форма реалізації земельної власності: суть і форми. Економічна рента.

 28. Економічні основи заробітної плати. Форми і системи заробітної плати.

 29. Суть і види суспільного відтворення. Моделі відтворення сукупного суспільного продукту.

 30. Світове господарство: суть, становлення, основні етапи розвитку. Проблеми, інтеграції економіки України в світове господарство.

 31. Мікроекономіка у системі економічних наук. Предмет, основні питання, методологія мікроекономіки.

 32. Споживацькі переваги. Побудова моделі споживацького вибору. Функції корисності та криві байдужості. Гранична норма заміщення.

 33. Бюджет споживача. Лінії бюджетних обмежень. Рівновага споживача.

 34. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів. Криві "доход – споживання". Криві та закони Енгеля.

 35. Криві "ціна – споживання" та виведення кривих попиту.

 36. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіфена.

 37. Ринковий попит. Цінова еластичність попиту та її практичне використання.

 38. Нецінова еластичність попиту.

 39. Виробництво. Фактори виробництва. Виробнича функція та побудова ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення.

 40. Загальний (сукупний), середній, граничний продукт. Закон спадаючої граничної продуктивності.

 41. Виробництво у довготерміновому періоді: Зміна масштабів виробництва..

 42. Витрати виробництва, види витрат. Явні, неявні, економічні витрати. Нормальний прибуток. Економічний та бухгалтерський прибуток.

 43. Функція витрат. Побудова ізокости та рівновага виробника.

 44. Загальні (сукупні), середні, граничні витрати. Витрати у короткотерміновому та довготерміновому періоді.

 45. Ринок досконалої конкуренції. Ознаки та умови. Криві попиту. Валовий середній та граничний доход конкурентної фірми

 46. Визначення ціни та обсягів виробництва фірми на ринку досконалої конкуренції у короткотерміновому періоді.

 47. Визначення ціни та обсягів виробництва фірми на ринку досконалої конкуренції у довготерміновому періоді. Ефективність ринку.

 48. Монопольний ринок. Основні риси. Вибір монополістом відрізку кривої попиту.

 49. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом.

 50. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції у короткотерміновому періоді.

 51. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції у довготерміновому періоді. Ефективність ринку.

 52. Олігополістичний ринок. Ознаки та умови. Крива попиту для олігополіста.

 53. Поведінка фірми відносно ціни і випуску на олігополістичному ринку.

 54. Утворення попиту на ресурси. Граничний продукт змінного фактора у грошовому вираженні.

 55. Визначення оптимального співвідношення ресурсів.

 56. Ціноутворення на ринку ресурсів. Визначення заробітної плати на конкурентному ринку та в умовах монопсонії.

 57. Визначення заробітної плати при діяльності профспілок та двосторонній монополії.

 58. Ціноутворення на ринку ресурсів. Економічна рента.

 59. Ціноутворення на ринку ресурсів. Позичковий відсоток.

 60. Аналіз часткової та загальної рівноваги.

 61. Національна економіка: суть, основні риси, цільова функція та економічні кордони.

 62. Макрорегулювання економіки: суть, об’єкти, цілі та інструменти.

 63. Вимірювання результатів макроекономічного розвитку. Система національних рахунків.

 64. Вимірювання обсягів національного виробництва. Валовий національний та валовий внутрішній продукт.

 65. ВНП у процесі розподілу: чистий національний продукт, національний доход, особистий і використовуваний особистий доход.

 66. Макроекономічна нестабільність та форми її прояву.

 67. Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл, його фази та основні види.

 68. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки. Закон А. Оукена.

 69. Інфляція: суть, причини, види, рівні.

 70. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Р. Філіпса та сучасні ії трактовки.

 71. Теорії адаптивних та раціональних очікувань.

 72. Сутність і структура сукупного попиту. Характер і особливості кривої сукупного попиту. Закон сукупного попиту.

 73. Цінові і нецінові фактори сукупного попиту.

 74. Сутність сукупної пропозиції. Характер і особливості кривої сукупної пропозиції. Закон сукупної пропозиції.

 75. Детермінанти сукупної пропозиції.

 76. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Види макроекономічної рівноваги.

 77. Класична модель макроекономічної рівноваги. Закон Ж.Б. Сея.

 78. Теорія ефективного попиту Д.М. Кейнса.

 79. Доход – споживання. Середня і гранична схильність до споживання.

 80. Рівновага споживання. Графік кейнсіанського хреста і його логічне обгрунтування.

 81. „Основний психологічний закон” Д.Кейнса. Середня і гранична схильність до заощаджень.

 82. Зв’язок між інвестиціями і доходом. Ефект мультиплікатора.

 83. Рівновага інвестиції та заощаджень в кейнсіанській моделі. Крива IS, ії побудова та логічне обгрунтування.

 84. Рівновага на ринку грошей. Крива LM, її побудова та логічне обгрунтування.

 85. Загальна рівновага в кейнсіанській моделі.

 86. Фіскальна політика держави та її інструменти.

 87. Податки та їх функції. Основні види податків. Система оподаткування в Україні.

 88. Монетарна політика держави та її інструменти.

 89. Гроші, їх функції і структура. Грошові агрегати. Національна грошова система та її елементи.

 90. Банки і банківська система. Комерційні банки, їх функції та основні види операцій.

 91. Економічна думка арабського Середньовіччя.

 92. Економічна думка середньовіччя у Західній Європі. Фома Аквінський.

 93. Меркантилізм як перша школа політичної економії.

 94. Виникнення класичної політичної економії в Англії. У Петті.

 95. Економічна теорія фізіократів. Ф. Кене і Ж. Тюрго.

 96. Економічна система А. Сміта.

 97. Розвиток ідей класичної політекономії у творчості Д.Рікардо.

 98. Економічні погляди Т.Мальтуса.

 99. Теорії „економічної гармонії”. Н.Семіор, Ф.Бастіа.

 100. Економічні ідеї французьких соціалістів-утопістів А.Сен-Сімона і Ш.Фур’є.

 101. Особливості англійського утопічного соціалізму Р.Оуен.

 102. Економічні погляди К.Робертуса.

 103. В.Зомбарт і М.Вебер як представники третього покоління німецької історичної школи.

 104. Теоретичні проблеми „капіталу” К.Маркса.

 105. Теорія соціалізму та комунізму К.Маркса і Ф.Енгельса.

 106. Ідеї ревізіонізму у працях Е Бернштейна і К.Каутського.

 107. Економічні ідеї В.І.Леніна.

 108. Маржинальна революція, її сутність та попередники.

 109. Економічна теорія А.Маршала.

 110. Теорія добробуту В.Парето. Теорія добробуту А.Пігу.

 111. Загальна характеристика інституціоналізму та етапи його розвитку. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена.

 112. Теорії трансакційних витрат та права власності. Р.Коуз.

 113. Теорія суспільного вибору. Д.Б’юкенен.

 114. Економічна теорія Дж.М.Кейнса.

 115. Теорія неокласичного (кейнсіансько-неокласичного) синтезу. Дж.Хікс, П.Самуельсон.

 116. Посткейнсіанство.

 117. Австрійська школа неолібералізму. Л.Мізес., Ф.Хайєк.

 118. Теорія соціального ринкового господарства.

 119. Монетаризм. М.Фрідмен.

 120. Розвиток економічної думки в Росії та Україні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Виконавець (2)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 3. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 4. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки України (117)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.

Другие похожие документы..