Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Многоуровневый маркетинг - это более, чем бизнес. Ведущие ученые мира предполагают, что он изменит будущее мира, в котором мужчины и женщины станут с...полностью>>
'Документ'
3. Сведения об образовании (какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация, звание, ученая степень, ученое звание, ...полностью>>
'Исследовательская работа'
История купеческого сословия в России насчитывает не одну сотню лет. Однако нас интересует активная фаза, приходящаяся на период с 1840-ых гг. до кон...полностью>>
'Расписание'
Дата проведения: с 12.09.2011 по 23.09.2011 г. (с 12.09 по 16.09.2011 г. – дистанционная форма обучения; с 19по 23.09. 2011 г. - очная форма обучения...полностью>>

Загальна характеристика роботи (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, процес економічних перетворень розпочався з трансформації фінансових ринків. Фінансові ринки виступають елементами національної економіки, в структурі яких відбуваються різні економічні процеси. Вони є сферою, в якій укладаються угоди та формуються фінансові показники економіки. Однак фінансові ринки, на відміну від інших ринків, більш чутливі до змін економічної ситуації в країні, тому ефективне управління економікою держави може бути забезпечене на основі динаміки розвитку саме фінансових ринків.

Однією з основних складових фінансового ринку є валютний ринок, на якому здійснюється обіг валюти та операції з нею.

Основним показником стану валютного ринку в сучасних умовах є валютний курс. За умови глобалізації, зміни валютного курсу приводять до змін цін на товари і послуги як всередині держави, так і за її межами, забезпечують можливість власникам валюти одержувати прибутки або зазнавати збитків завдяки визначенню ефективних валютних операцій. У зв’язку з тим, що одним з основних суб’єктів валютного ринку є держава в особі Національного банку України, останній виступає ефективним інструментом управління національною економікою. Окрім того, валютний ринок дає можливість комерційним банкам здійснювати різноманітні види валютних операцій, базуючись на дослідженні та аналізі тенденцій розвитку валютного ринку.

Актуальність вирішення зазначених проблем пов’язана з необхідністю визначення оптимального валютного курсу. Оскільки валютний курс постійно змінюється, тобто має динамічний нелінійний характер, для коректного визначення його значення необхідно проводити аналіз змін у коротко- та довгостроковому періодах, здійснювати регулювання та прогнозування економічних процесів з метою забезпечення ефективного функціонування національного господарства на основі підвищення гнучкості управління економікою.

Дослідження динаміки валютного курсу та валютних операцій зумовили інтерес до них з боку провідних вчених. Теоретичним, методологічним і практичним аспектам вивчення даної проблеми присвячені роботи таких зарубіжних і вітчизняних учених, як Ф. О. Журавка, А. М. Мороз, Б. Мандельброт, Р. С. Сайфулин, В. М. Усоскін, Дж. К. Ван Хорн, В. Е. Черкасов, А. Д. Шеремет, Е. Федер та ін.

Проблеми моделювання процесів управління розвитком економічних систем досліджувалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як
Р. Акофф, І. Ансофф, Л. Е. Басовський, М. О. Кизим, Я. Е. Кирилович,
Т. С. Клебанова, В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, О. В. Раєвнева,
Ф. В. Рогальский, О. М. Тридід та ін.

У роботах В. А. Алонсо, І. С. Благуна, В. А. Забродського, В. А. Зінченка, О. М. Колодізєва увагу було звернено на моделювання процесів, що відбуваються у банківських установах. При цьому виникають питання до методики прогнозування валютного курсу, що у більшості публікацій розглядаються без належного акценту на важливості її використання як інструмента прогнозування розвитку валютного ринку, а також на необхідності такого дослідження в умовах нової нелінійності.

Отже, для ефективного визначення оптимального валютного курсу необхідними залишаються розробка системи управління валютним курсом і прогнозування тенденцій його змін на підставі комплексу економіко-математичних моделей, які забезпечать прийняття обґрунтованих та адекватних управлінських рішень з урахуванням змін зовнішньому та внутрішньому середовищі, дослідження методичних аспектів прогнозування макроекономічних процесів на основі нелінійної природи динаміки валютного курсу гривні в умовах зростання економіки України. Це й зумовило вибір теми, основну мету та задачі дисертації, актуальність і доцільність проведення досліджень у даному напрямку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету згідно з темою «Організаційно-економічний механізм управління капіталом та фінансовим забезпеченням його розвитку» (номер державної реєстрації 0103U008937). У межах цієї теми автором досліджено теоретичні й методичні аспекти розробки й вибору стратегії в системі антикризового управління валютним курсом.

Мета та завдання дисертаційного дослідження. Метою дослідження є вдосконалення теоретично-методологічного забезпечення прогнозування валютного курсу на основі нелінійної парадигми, що дозволить ефективно використовувати механізми управління національною економікою, які забезпечать прийняття обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням довго- та короткострокових тенденцій розвитку валютного ринку. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність розв’язання таких завдань:

проаналізувати основні теоретичні підходи до прогнозування динаміки валютного курсу, провести порівняльний аналіз застосування класичних економіко-статистичних та синергетичних методів моделювання валютного курсу, вдосконалити методичний підхід до прогнозування валютного курсу, який базується на поєднанні методів довго- та короткострокового прогнозування;

удосконалити методику прогнозування довгострокової тенденції валютного курсу на підставі аналізу впливу макроекономічних чинників за допомогою кореляційних і регресійних моделей та моделей аналізу часових рядів;

провести аналіз запізнення впливу макроекономічних чинників на динаміку валютного курсу;

дослідити фрактальність валютного ринку України на підставі метода R/S-аналізу, що зумовлює необхідність застосування новітніх синергетичних підходів і методів вивчення й прогнозування його динаміки;

дослідити короткострокову тенденцію валютного курсу за допомогою моделей декомпозиції та методів спектрального аналізу, що дозволить визначити циклічну компоненту часового ряду в короткостроковій тенденції валютного курсу;

розробити матричну модель визначення станів валютного ринку для ефективного управління валютними операціями банківських установ, засновану на прогнозуванні довго- та короткострокової тенденції розвитку валютного ринку України.

Об'єкт дослідження  процеси формування валютного курсу в умовах нелінійної природи розвитку валютного ринку України.

Предмет дослідження  теоретично-методичні та прикладні аспекти прогнозування валютного курсу.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дисертації є наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі валютного регулювання, теорії управління, економіко-математичного моделювання і прогнозування, зокрема методи багатовимірного статистичного аналізу, синергетики, теорії фракталів.

У процесі дослідження було використано такі методи: метод кореляційного аналізу – для дослідження впливу макроекономічних чинників на валютний курс; метод регресійного аналізу – для побудови моделі залежності валютного курсу від макроекономічних чинників; метод аналізу часових рядів – для побудови моделі прогнозування короткострокових тенденцій змін валютного курсу; метод теорії фракталів – для визначення персистентності валютного ринку; метод системного аналізу – для представлення об'єкта дослідження і його складових, задач та інструментів дослідження; метод експертних оцінок – для кількісного виміру якісних характеристик при формуванні переліку валютних операцій банківських установ. Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти Національного банку України, дані Міністерства державної статистики про макроекономічні показники та динаміку курсів валют  щоденні дані міжбанківського валютного ринку України за період 1996  2007 рр., матеріали наукових конференцій.

Розрахунки проводилися за допомогою табличного процесора MS Excel, статистичні розрахунки виконано за допомогою пакета обробки статистичних даних SPSS 8.0 та STATISTICA 6.0.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

удосконалено:

методичний підхід до прогнозування динаміки валютного курсу на підставі розробки комплексу економіко-математичних моделей, що, на відміну від існуючих, заснований на синтезі лінійних та нелінійних підходів до моделювання валютних курсів і забезпечує ефективне прогнозування довго- та короткострокової тенденції валютного курсу, з формуванням на їх основі у подальшому доцільних валютних операцій;

лагову модель прогнозування довгострокової тенденції зміни валютного курсу, що базується на аналізі лагової структури макроекономічних чинників і дозволяє визначити затримку впливу чинників на динаміку валютного курсу;

методичний підхід до вибору найбільш доцільних валютних операцій для кожного сегмента фінансового ринку на основі формування матричної моделі вибору найбільш доцільних операцій з валютою суб’єктами господарювання різних галузей національної економіки на підставі синтезу довго- та короткострокової тенденції розвитку валютного ринку України;

дістали подальшого розвитку:

метод прогнозування довгострокової тенденції розвитку валютного ринку, що базується на аналізі обґрунтованого переліку екзогенних факторів і використанні кореляційного та регресійного аналізу і дозволяє здійснювати моделювання довгострокової тенденції ринку в майбутньому;

методичні підходи до визначення фрактальності валютного ринку України за допомогою метода R/S-аналізу, що дозволяє підтвердити нелінійний характер його розвитку й обґрунтувати необхідність використання нелінійних методів аналізу при його дослідженні;

модель прогнозування короткострокової тенденції валютного курсу, яка базується на використанні моделі декомпозиції часового ряду та дає можливість фінансовим установам оперативно визначити лінію своєї поведінки в короткостроковому періоді на підставі урахування коливань змін валютного курсу в межах цієї тенденції.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані методичні підходи до прогнозування валютного курсу, засновані на засадах нелінійної динаміки, є дійовим інструментом дослідження динаміки розвитку валютного ринку. Особливо це стосується пояснень його нелінійних ефектів, що сприяє ефективному визначенню переліку валютних операцій фінансових установ та, як наслідок, забезпечує збалансованість валютної політики держави в цілому.

Проведений порівняльний аналіз застосування класичних математико-статистичних методів дослідження й прогнозування динаміки валютних курсів і методу нормованого розмаху дає підстави наголошувати на доцільності подальшого розвитку й впровадження методики й методів синергетики в практику досліджень тенденцій змін валютного ринку.

Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у розробці рекомендацій щодо формування валютно-курсової політики та вдосконалення механізму її реалізації в Україні в умовах економічного зростання. Одержані наукові результати можуть бути використані органами державного управління, фінансово-кредитними установами у процесі обґрунтування та прийняття рішень щодо прогнозування і регулювання валютного курсу з метою впливу на розвиток макроекономічних процесів. За рекомендаціями здобувача напрацювання дисертаційної роботи використані в практичній діяльності Управління Національного банку України в Харківській області (довідка про впровадження № 15–215/6452 від 01.09.2008 р.), Філії Харківського регіонального управління ВАТ КБ «Надра» (довідка про впровадження № 1047 від 08.04.2008 р.), Харківської обласної філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» (довідка про впровадження № 03-34/67-1310/1 від 21.03.2008 р.).

Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані у співавторстві (№№ 5, 7 за списком опублікованих робіт за темою дисертації, що поданий в авторефераті), полягає у такому: сформульовано принципи побудови матричної моделі вибору найбільш доцільних операцій з валютою на підставі синтезу довго- та короткострокової тенденції розвитку валютного ринку України [5]; проаналізовано та обґрунтовано можливість розробки комплексу економіко-математичних моделей, заснованого на синтезі лінійних та нелінійних підходів до моделювання валютних курсів, з формуванням на їх основі у подальшому найбільш доцільної структури валютних операцій [7].

Апробація результатів дисертації. Основні висновки, положення і результати дисертації оприлюднено на IV Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки і освіти» (м. Сімеїз, 2003 р.), VІІ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки і освіти» (м. Сімеїз, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»(м. Харків, 2008 р.).

Публікації. За темою та результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 10 наукових праць, з яких 2 у співавторстві, 8 одноосібних наукових статей, у тому числі 6 робіт  у наукових журналах і збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з економіки. Загальний обсяг  1,63 ум.-друк. арк., з них особисто автору належить
1,44 ум.-друк. арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 200 найменувань, 8 додатків. Роботу викладено на 214 сторінках машинописного тексту, в тому числі 47 таблиць (з яких 4 таблиці займають 3 повних сторінки), 49 рисунків (з яких 7 рисунків займають 5 повних сторінок), список літератури на 15 сторінках та додатки на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі«Теоретичні засади прогнозування валютного ринку України на основі дослідження валютного курсу» – розкрито поняття валютного курсу як індикатора розвитку валютного ринку, визначено основні теоретичні підходи до процесу прогнозування валютного курсу, досліджено методичне забезпечення прогнозування динаміки валютного курсу шляхом розробки концептуальної моделі.

Валютний ринок є системою стійких економічних та організаційних відносин щодо операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів у іноземних валютах, а також є основою економічних відносин між різними країнами. Основним показником стану валютного ринку є валютний курс, дослідження якого в класичній літературі здійснюється за допомогою фундаментального й технічного аналізу. Однак сучасний розвиток економічних систем вимагає розробки нового методологічного апарату для дослідження валютного курсу, основу якого повинні скласти економіко-математичні методи, які підпорядковуються нелінійній парадигмі. Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі було розроблено концептуальну модель прогнозування динаміки валютного курсу (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна модель прогнозування динаміки валютного курсу

На етапі 1 концептуальної моделі (див. рис. 1) проводиться аналіз взаємозв’язків між валютним курсом і валютними операціями, які можуть здійснювати фінансові установи, зокрема комерційні банки.

Цільовою спрямованістю етапу 2 є побудова комплексу моделей прогнозування довгострокової тенденції розвитку валютного ринку України. Об’єктом дослідження на цьому етапі є зміна валютного курсу та макроекономічних чинників за період 1996  2007 рр. у місячному розрізі.

Реалізація етапу 2 здійснюється в три кроки. На кроці 2.1 досліджується вплив макроекономічних чинників на динаміку валютного курсу за допомогою кореляційного та регресійного аналізу.

На кроці 2.2 будується комплекс трендових моделей прогнозування довгострокової тенденції валютного курсу (модель 2.1, рис. 1) що потенційно дозволяє здійснити прогнозування на будь-який часовий інтервал, але на кожному кроці прогнозування статистичні помилки накопичуються. Тому для ефективного прогнозування за допомогою макроекономічної моделі слід побудувати якісні моделі прогнозування часових рядів макроекономічних чинників.

На кроці 2.3 будується лагова модель прогнозування довгострокової тенденції (модель 2.2, рис. 1). Передумовою побудови такої моделі є те, що для прогнозування валютного курсу немає потреби в якісному прогнозі макроекономічних чинників, що впливають на нього. Застосування даної моделі зменшує можливість помилки довгострокового прогнозу.

Результатом етапу 3 концептуальної моделі є побудова комплексу моделей прогнозування короткострокової тенденції розвитку валютного ринку. Вхідною інформацією даного етапу є щоденні курси валют за 2005  2008 рр. Для цього на кроці 3.1 визначається фрактальність валютного ринку за допомогою моделі на основі метода R/S-аналізу (модель 3.1, рис. 1).

На кроці 3.2 розробляється короткострокова модель прогнозування валютного курсу (модель 3.2, рис. 1). Основну увагу при побудові цієї моделі слід звернути на кожну зі складових  тренд, циклічну складову та випадкову складову. Для дослідження циклічної складової необхідно використовувати спектральний або гармонійний аналіз, що дозволить визначити основні цикли та побудувати модель прогнозування циклічної складової.

Реалізація етапів 2 і 3 концептуальної моделі дозволяє одержати прогнозні значення довго- і короткострокової тенденції валютного курсу. Ця інформація необхідна для реалізації етапу 4.

Цільовою спрямованістю етапу 4 концептуальної моделі є формування та визначення комплексу найбільш доцільних для банківських установ валютних операцій. Процес такого рішення заснований на використанні розробленої у дисертації матричної моделі (модель 4.1), що дозволяє діагностувати стан валютного ринку залежно від довго- та короткострокової тенденції та експертної моделі (модель 4.2), яка дозволяє оцінити рівень доцільності валютних операцій залежно від стану ринку.

Таким чином, як свідчать результати дослідження, запропонована концептуальна модель дослідження й прогнозування валютного курсу є дійовим інструментом для вибору найбільш доцільних валютних операцій з урахуванням стохастичних змін зовнішнього середовища, зокрема, коливань тенденцій розвитку валютного ринку України.

У другому розділі – «Прогнозування тенденцій розвитку валютного ринку України на основі довгострокової моделі» – запропоновано порядок дослідження чинників, які впливають на валютний курс, здійснено прогнозування довгострокової тенденції валютного курсу на основі використання трендової моделі, реалізовано методику прогнозування довгострокової тенденції валютного курсу, що заснована на використанні лагової моделі

Першим кроком реалізації методики прогнозування валютного ринку на основі комплексу довгострокових моделей є формування переліку макроекономічних чинників, що впливають на валютний курс. У роботі запропоновано алгоритм такого дослідження (рис. 2).Рис. 2. Алгоритм формування та перевірки гіпотези щодо факторів впливу на валютний курс

На першому кроці формування алгоритму (див. рис. 2) на підставі аналізу літературних джерел було обрано 14 екзогенних чинників, що впливають на валютний курс.

На другому кроці алгоритму проводилась перевірка нормальності розподілу ряду даних. Така перевірка необхідна для подальшого вибору найбільш доцільних методів дослідження. У результаті розрахунку коефіцієнтів кореляції на цьому кроці можна зробити висновок, що найбільший вплив на валютний курс справляють такі чинники: грошова маса (агрегат М3) (0,53), середньомісячна номінальна заробітна плата (0,56), коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу (0,78), обсяг промислової продукції (0,74).

Третім кроком реалізації алгоритму є регресійний аналіз за допомогою процедури Stepwise-аналіз, що дозволяє забезпечити покрокове визначення впливу чинників.

На останньому кроці алгоритму перевіряється якість проведених досліджень. Результати аналізу якості моделей наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Аналіз якості моделей

Назва

Модель побудована за результатами

кореляційного аналізу

регресійного аналізу

Загальний вигляд

-1,847+0,00028Var2+ +0,00836Var6 -0,00005Var11+ +0,18681Var14

-0,752+0,000214Var2-0,000217

Var4I2+0,007646Var6-

-0,00002958Var11+0,14692Var14

Коефіцієнт множинної кореляції

0,963

0,934

Критерій Фішера

106,94

57,38

Критерій DW

0,47

1,85

Таким чином, порівняння результатів регресійного та кореляційного аналізу за допомогою основних статистик, які показують адекватність розроблених моделей реальному процесу, що досліджується, довело більшу перевагу моделі, яка побудована за допомогою регресійного аналізу. Хоча в цій моделі коефіцієнт множинної кореляції та критерій Фішера є меншими, однак її залишки не мають автокореляції похибок.

Застосування цих моделей дозволяє не тільки проводити аналіз динаміки валютного курсу, але й усебічно досліджувати причинно-наслідкові зв'язки показників валютного ринку як складної динамічної системи. У межах роботи пріоритет має прогнозування валютного курсу, тому доцільне використання саме регресійної моделі. Внаслідок цього для побудови трендової моделі слід використовувати таки чинники: обсяг промислової продукції (Var2), роздрібний товарообіг (Var4), середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (Var6), грошова маса (агрегат М3) (Var11), коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу (Var14). Реалізація описаного вище алгоритму є першим кроком етапу 2 концептуальної моделі прогнозування валютного курсу (див. рис. 1).

На другому кроці цієї моделі здійснюється побудова трендової моделі прогнозування довгострокової тенденції валютного курсу. Для цього слід здійснити прогнозування макроекономічних чинників, що входять до множинної моделі (Var2, Var4, Var6, Var11, Var14). Дане прогнозування проводиться на підставі побудови трендових моделей. У побудовані тренди мають високу адекватність (коефіцієнт множинної кореляції більше за 0,83), тобто їх можна використовувати для побудови синхронної моделі. Система рівнянь трендової моделі (модель 2.2, рис.1) має такий вигляд :

(1)

Трендова модель дозволяє дослідити вплив макроекономічних чинників і спрогнозувати довгострокову динаміку валютного курсу. Однак вплив макроекономічних показників не завжди відбувається миттєво. Це зумовлює необхідність дослідження лагової структури впливу чинників на валютний курс і розробки лагової моделі прогнозування його довгострокової тенденції. Для дослідження цієї лагової структури доцільно використовувати інформаційний критерій Акайке та показники кореляції. Даний критерій дозволяє обрати найкращу модель з безлічі різних специфікацій. Критерії вибору чисельно побудовані таким чином, щоб врахувати вплив на якість відповідності моделі двох протилежних тенденцій. Для обраних на кроці 2.1 чинників (див. рис. 1) було одержано таку лагову структуру (табл. 2).

Таблиця 2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна характеристика роботи (2)

  Документ
  загальна характеристика роботи Актуальність теми. Розвиток в Україні ринкової економіки викликав докорінні зміни в управлінні інвестиційним процесом на підприємствах.
 2. Загальна характеристика роботи (3)

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Використання теорії і практики міжнародного менеджменту у сфері управління глобальними інвестиційними проектами на сучасному етапі розвитку економіки України потребує нових підходів та
 3. Загальна характеристика роботи (5)

  Документ
  У сучасному світі, коли інноваційний характер капіталу перетворився на основну рушійну силу суспільного прогресу, механізми фінансування інвестицій виступають ключовим фактором темпів та якості економічного розвитку.
 4. Загальна характеристика роботи (9)

  Документ
  Прискорення темпів НТП, що відбувається в останні десятиріччя, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією економіки різко загострюють проблеми підвищення конкурентоспроможності товаровиробників, пошуку і реалізації їх конкурентних переваг.
 5. Загальна характеристика роботи (6)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Господарська сфера потребує організації на різних рівнях (державному, регіональному, локальному), що здійснюється суб’єктами організаційно-господарських повноважень.
 6. Загальна характеристика роботи (7)

  Документ
  Питання прискорення темпів економічного зростання регіонів, зокрема малих міст, що виявилися найбільш чутливими до впливу негативних факторів, спричинених некерованістю перебудови української економіки в 90-х роках, останнім часом

Другие похожие документы..