Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Воспитать личность, значит, на протяжении некоторого отрезка времени помогать человеку, при его собственном содействии стать таким гражданином общест...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида зарегистрировано Постановлением администрации Печенгского р...полностью>>
'Документ'
(591€) 18044р. (418€) 059р. (511€) 1493 р. (34 €) Colonial Garden View Junior Suite (8 м ) SINGLE DOUBLE 7800р....полностью>>
'Документ'
Поступив в высшее учебное заведение, студент оказывается в совершенно иной обстановке, отличающейся от школьной и режимом занятий, и формами организа...полностью>>

Навчальний курс, крім читання лекцій передбачає проведення семінарських занять І ділових ігор. III. Розподіл навчального часу Семестр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Опис навчальної дисципліни

Соціальна психологія ”

Статус дисципліни: обов’язкова

Лектор – доц. Русакова С.М.

Інститут, факультет: КПІ, факультет соціології, тел.: 4549271

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс “Соціальна психологія” є номативною дисципліною бакалаврської підготовки і вивчається в другому семестрі.

II. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Предметом соціальної психології є вивчення закономірностей поводження і діяльності людей, обумовлених їхнім включенням у соціальні групи, а також

Логіка пропонованого курсу має на меті - дати систематичний виклад всіх основних проблем соціальної психології, причому в строгій послідовності, не порушуючи методологічні принципи аналізу. Весь курс включає чотири розділи: 1) уведення, де даються характеристика предмета соціальної психології, історія розвитку основних ідей, методологічні принципи; 2) закономірності спілкування і взаємодії людей, де розкривається зв’язок між суспільними відносинами і міжособовими відносинами, а спілкування розглядається як їхній реальний прояв, де аналізується структура, функції і механізми спілкування; 3) соціальна психологія груп, де дається класифікація груп, розглядається питання структури, динаміки розвитку груп, аналізуються форми і внутрішньогрупові ефекти взаємодії; 4) проблема особистості в соціальній психології, де розлядається процес соціалізації, форми активності і соціально-психологічні якості особистості.

Навчальний курс, крім читання лекцій передбачає проведення семінарських занять і ділових ігор.

III. Розподіл навчального часу

Семестр

Всього

Розподіл за видами занять

МКР

Семестрова

атестація

Лекції

Семінари

СРС

2

3/108

18

36

54

1

Див. залік

IV.I Розподіл навчального часу за темами

Найменування розділів, тем

Розподіл за видами занять

Всього

Лекцій

Семінарів

СРС

Розділ 1. Введення в соціальну психологію

Тема 1.1. Місце соціальної психології в системі наукового знання

7

2

2

3

Тема 1.2. Історія формування соціально-психологічних ідей

6

0

2

4

Тема 1.3. Методологічні проблеми соціально-психологічного дослідження

5

0

2

3

Розділ 2. Закономірності спілкування та взаємодії людей

Тема 2.1. Суспільні і міжособистнісні відносини

10

2

4

4

Тема 2.2. Комунікативна сторона спілкування

6

1

2

3

Тема 2.3. Інтерактивна сторона спілкування

6

1

2

3

Тема 2.4. Перцептивна сторона спілкування

6

1

2

3

Розділ 3. Соціальна психологія груп

Тема 3.1. Проблема групи в соціальній психології

7

2

2

3

Тема 3.2. Стихійні групи і масові рухи

12

2

4

6

Тема 3.3. Загальні проблеми малої групи в соціальній психології

6

1

2

3

Тема 3.4. Соціальна психологія сім’ї

12

2

4

6

Тема 3.5. Психологія студентської групи

6

1

2

3

Розділ 4. Соціально-психологічні проблеми дослідження особистості

Тема 4.1. Проблема особистості в соціальній психології. Соціалізація.

12

2

4

6

Тема 4.2. Соціальна установка

7

1

2

4

Всього в семестрі:

108

18

36

54

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Лекції: експрес-контрольні, сем. заняття, виступи, дискусії, обговорення. Опрацювання тем на консультаціях нобхідний рівень забезпечення основною літературою в методичному кабінеті факультету соціології, чні фонди КПІ та міських наукових бібліотек, інтернет-матеріали. Організація індивідуального консультування: 6 год на тиждень, місце проведення – 530-7 кор.

VI. Мова: українська

VII. Характеристика індивідуальних завдань.

Знання основних проблем та визначень лекційних (семінарських тем (опитування в усній формі). Виконання письмової творчої роботи по одній з тем заявлених в курсі.

VIII. Методика оцінювання.

Рейтинг з дисципліни розраховується шкалою. В її межах студент може отримати:

 1. за роботу на лекціях від 0 до 17 балів, в т.ч.:

а) за наявність конспектів – від 0 до 8 балів (бал за кожну законспектовану лекцію + 1 бал за ведення словника);

б) за проходження експрес-контролю від 0 до 9 балів (до 3 балів за 1 експрес-контроль в залежності від оцінки);

Експрес-контроль на лекціях

- Правильні відповіді на запитання трьох рівнів складності (модулі 1, 2, 3)6 балів;

- Правильні відповіді на запитання першого та другого рівнів складності

(модулі 1, 2) 4 бали;

- Правильні відповіді на запитання першого рівня складності (модуль 1) 2 бали;

- Жодної правильної відповіді на запитання 0 балів.

 1. за роботу на семінарах:

18пр+5 =5

20

1. Робота на практичних заняттях

- Підготовка до заняття з використанням рекомендованих джерел основної та додаткової літератури(2-3 джерела) 3 бала

- Підготовка до заняття з використанням рекомендованих джерел основної літератури(10 джерел) 2 бала;

- Участь у семінарі із використанням лекційного матеріалу (доповнення при обговорені питань) 1 бал;

3. за результатами модульного контролю:

Ваговий бал –6. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 балів * 4 = 24 балів.

4. відповідь на заліку (на підвищення за бажанням)

Штрафні та заохочувальні бали:

- Передбачаються штрафні бали за несвоєчасне виконання індивідуальних семестрових завдань до 3 балів, пропуски семінарів – до 3 балів (R,S); пропуск0и лекцій до 3 балів.

- За роботу з першоджерелами, додатковою літературою з дисципліни до 5 балів (Rо);

- За участь у конкурсах, наукових та науково-практичних конференціях до 5 балів (Rо).

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc =17+15+24= 56 балів

Залікова складова шкали = 30% R, а саме:

Re=Rc 0,3 = 26 балів

1-0,3

Таким чиним, рейтингова оцінка з дисципліни складає

R = Rc + Re + R,s + Rо = 56+26 + R,s + Rо = 89 балів

- Необхідною умовою отримання заліку є відсутність заборгованостей у студентів з дисципліни, стартовий рейтинг не менше 60% Rc, тобто 53 бала.

 • Студенти, які набрали протягом семестру більше 60% R тобто можуть отримати оцінку “автомат”, або скласти залік на підвищення знання своєї рейтингової оцінки від 53 до 89 балів.

- Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг від 40% до 60%R, тобто зобов’язані складати залік від 37 до 52 балів.

- Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 40% R, тобто від 0 – 36 балів до заліку не допускаються.

Для отримання студентом оцінок його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:

Кількість балів

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

84-89

A – відмінно

Зараховано

72-89

B – дуже добре

66-71

C – добре

57-65

D – задовільно

53-58

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

37-52

F – незадовільно

Незараховано

0-36

Х – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущений

IX. Організація

Методика організації семестрового контролю за загальними результатами роботи протягом семестру або відповідь на заліку.

Складено доцентом кафедри філософії Русаковою С.М.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І – Навчальний заклад

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 2. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 3. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ положення про організацію навчального процесу в національній академії внутрішніх справ київ 2011 зміст

  Документ
  Положення з організації навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ (далі – Положення) регламентує навчальні, методичні, окремі управлінсько-організаційні аспекти діяльності Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія) та
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..