Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Так как предмет астрономия в базовом курсе не изучается, то данный элективный курс направлен на формирование у учащихся умений самостоятельно наблюда...полностью>>
'Документ'
ПЕРЕЛОМОВА Н.А., д.п.н., профессор, зав. кафедрой управления инновационными процессами и педагогическими технологиями Иркутского ИПКРО, г. Иркутск, н...полностью>>
'Документ'
Весь мир сегодня следит за судьбой японской атомной электростанции «Фукусима-1», которая вышла из строя после мощнейшего в истории страны землетрясен...полностью>>
'Документ'
Велика Россия-матушка! Велик и могуч русский язык! В своих гениальных произведениях литературы Пушкин, Некрасов, Фет, Суриков, Тютчев, Есенин воплощал...полностью>>

Міністерство освіти І науки України (16)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядуНАКАЗ

21.10.2010  м. Київ № 969/922/216

Про організацію та вдосконалення

навчання з питань охорони праці,

безпеки життєдіяльності та

цивільного захисту у вищих

навчальних закладах України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1057/18352

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України „Про охорону праці”, статті 33 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, пункту 2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, та з метою забезпечення підвищення рівня знань студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

НАКАЗУЄМО:

1. Встановити, що нормативні навчальні дисципліни „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” та „Цивільний захист” вивчаються всіма студентами, курсантами та слухачами вищих навчальних закладів України (далі – студенти), крім навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України:

„Безпека життєдіяльності” – на 1-му чи 2-му курсі із загальним обсягом не менше 1,5 кредиту EСTS (54 академічні години). Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік;

„Основи охорони праці” – на 2-му чи 3-му курсі (молодший спеціаліст), на 4-му курсі (бакалавр) із загальним обсягом не менше 1,5 кредиту EСTS (54 академічні години). Форма підсумкового контролю знань – іспит;

„Охорона праці в галузі” – на 4-му курсі (молодший спеціаліст), на 5-му курсі (спеціаліст, магістр) із загальним обсягом не менше 1 кредиту EСTS (36 академічних годин). Форма підсумкового контролю знань – іспит;

„Цивільний захист” (замість дисципліни „Цивільна оборона”) – на 5-му чи 6-му курсі (спеціаліст, магістр) із загальним обсягом не менше 1 кредиту EСTS (36 академічних годин). Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Удод О.А.), Науково-методичній комісії з цивільної безпеки Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (Запорожець О.І.) разом із Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України (Босак В.В.), Державним підприємством „Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці” Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Баженов О.К.):

розробити та подати у тримісячний строк після набрання чинності цим наказом на затвердження до Міністерства освіти і науки України проекти типових програм нормативних навчальних дисциплін: „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі”, „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист”.

3. Міністерству освіти і науки України:

3.1. Затвердити типові програми нормативних навчальних дисциплін:

„Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” за погодженням з Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

„Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист” за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.2. Забезпечити внесення необхідних змін до складових галузевих стандартів вищої освіти підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

3.3. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Керівникам вищих навчальних закладів України:

4.1. Забезпечити вивчення нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” та „Цивільний захист” у порядку, встановленому пунктом 1 цього наказу. Внести відповідні зміни до навчальних планів.

4.2. Передбачити включення відповідних розділів з питань охорони праці до робочих навчальних програм, програм практик студентів.

4.3. Здійснювати планування навчального навантаження для проведення викладачами з охорони праці та цивільного захисту консультацій з відповідних розділів дипломних проектів (робіт) в обсягах не менше 1 години на студента (молодший спеціаліст, бакалавр) та не менше 1,5 години на студента (спеціаліст і магістр).

4.4. Включати викладачів з охорони праці та цивільного захисту до складу державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій під час захисту дипломних проектів (робіт) та складання державних екзаменів.

4.5. Забезпечити проходження навчання педагогічних та науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни з охорони праці та цивільного захисту і беруть участь в роботі державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту” та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами) (далі – Типове положення).

4.6. Під час проведення державного екзамену вводити до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з охорони праці. У дипломних проектах (роботах) молодших спеціалістів і бакалаврів включати окремий розділ „Охорона праці”, спеціалістів і магістрів – окремий розділ „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”.

5. Головам робочих груп з розробки стандартів вищої освіти, головам науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України при розробці та експертизі складових галузевих стандартів (відповідно) забезпечити визначення професійних компетенцій фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту та їх відображення в освітньо-професійних програмах.

6. Державній інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (Бурлаков О.М.) включати до планів перевірок вищих навчальних закладів питання щодо організації навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Залучати до відповідних перевірок фахівців Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (за згодою).

7. Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Стоєцький В.Ф.) при проведенні перевірок та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту приділяти особливу увагу стану навчання студентів з нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист”.

8. Державному підприємству „Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці” (Баженов О.К.) забезпечити проведення навчання та перевірки знань керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів відповідно до вимог пункту 5.2 глави 5 Типового положення.

9. Міністерству освіти і науки України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду привести нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього наказу.

10. Контроль за виконанням цього наказу в межах повноважень покласти на заступника Міністра освіти і науки України Суліму Є.М., першого

заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бута В.П., першого заступника Голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Суслова Г.М.

11. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

освіти і науки України

Д.В. Табачник

Т.в.о. Міністра України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

М.В. Болотських

Голова Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

О.І. Хохотва


Погоджено:

МОН

МНС

Держгірпромнагляд

Заступник Міністра

Перший Заступник Міністра

Перший заступник Голови

Є.М. Суліма

В.П. Бут

Г.М. Суслов

Директор департаменту вищої освіти

Начальник управління освіти і науки

Завідувач сектору нормативно-правової роботи

Я.Я. Болюбаш

О.П. Євсюков

Л.А. Таірова

Директор адміністративно-господарського департаменту

Начальник Управління

юридичного забезпечення

О.В. Ворошиловський

Р.П. Матвієнко

Начальник юридичного управління

О.О. Кравченко

Проект вносять:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

Відділ охорони праці управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Держгірпромнагляду

О.А. Удод

В.В. Босак 

Н.В. Віжул

Розрахунок розсилки:

МОН - 1 прим.

МНС - 1 прим.

Держгірпромнагляд - 1 прим.

ВСЬОГО: 3 прим.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..