Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
В умовах становлення українського громадянського суспільства, перед історичною освітою постає завдання запропонувати підростаючому поколінню не лише ...полностью>>
'Документ'
Александр Сергеевич Пушкин, основоположник реализма и русского литературного языка, всю жизнь интересовался переломными моментами в истории России, а...полностью>>
'Реферат'
Мы надеемся на внимание читателей, которые только собираются создавать новое предприятие, а также и тех, кто уже не новичок в бизнесе, однако хочет р...полностью>>
'Документ'
В настоящее время инновационное становление региона – неотъемлемая часть его социально-экономической и инновационной политики, содержанием которой яв...полностью>>

Щербина Тетяна Сергіївна молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна нан україни реферат

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

ім. Б.І. Вєркіна

Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії

та геометрія випадкових процесів

1. Ізюмцева Ольга Леонідівна - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту математики НАН України

2. Миронюк Маргарита Вячеславівна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

3. Руденко Олексій Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України

4. Щербина Тетяна Сергіївна - молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

реферат

Харків – 2012

Основною метою поданої серії праць О.Л.Ізюмцевої, М.В.Миронюк, О.В.Руденка та Т.С.Щербини «Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів» є розв’язання задач, які виникають в сучасній теорії ймовірностей, зокрема в теорії характеризаційних задач на групах, теорії випадкових матриць та теорії випадкових процесів. Результати, отримані в цій серії праць, є новими. Робота носить теоретичний характер. Результати можуть бути використані для подальших досліджень та при проведенні спецкурсів у вищих навчальних закладах.

Автори циклу робіт опублікували 1 монографію, 32 статті, 23 тези конференцій.

До циклу робіт, який висувається на здобуття премії, входить 16 статей загальним обсягом 252 сторінки. Всі статті опубліковані у журналах, які входять до списку фахових видань ВАК, з них 13 статей у реферованих журналах, 8 статей опубліковані в журналах з ненульовим імпакт-фактором (середній імпакт-фактор журналів ― 0,513), середній ідентифікатор SJR ― 0,036.

О.Л.Ізюмцева має 1 монографію, 5 статей (з них 3 статті опубліковані в реферованих журналах) та 6 тез конференцій, з них 4 статті (2 з них опубліковані в реферованих журналах) входять до серії праць, поданої на конкурс.

М.В.Миронюк має 16 статей (13 в журналах з ненульовим імпакт-фактором) та 9 тез конференцій, з них 5 статей (усі в журналах з ненульовим імпакт-фактором) входять до серії праць, поданої на конкурс. Усі роботи М.В.Миронюк опубліковані в реферованих журналах. Загальний індекс цитування робіт М.В.Миронюк згідно з базою даних SCOPUS дорівнює 6.

О.В.Руденко має 6 статей (з них 4 статті опубліковані в реферованих журналах) та 5 тез конференцій, з них 4 статті (3 з них опубліковані в реферованих журналах) входять до серії праць, поданої на конкурс.

Т.С. Щербина має 5 статей (4 в журналах з ненульовим імпакт-фактором) та 3 тези конференцій, з них 3 статті (2 в журналах з ненульовим імпакт-фактором) входять до серії праць, поданої на конкурс. Усі роботи Т.С.Щербини опубліковані в реферованих журналах.

В частині праць, присвяченій характеризаційним задачам математичної статистики, вивчаються задачі у випадку, коли незалежні випадкові величини приймають значення у групі, а коефіцієнтами лінійних форм є топологічні автоморфізми групи. На циліндрі X=RT та на а-адичному соленоїді повністю описані розподіли, які характеризуються незалежністю суми та різниці незалежних випадкових величин. Цей результат можна розглядати як узагальнення однієї теореми Я.Баришнікова, В.Стад’є та Б.Ейзенберга, які отримали аналогичний опис у випадку одновимірного тору T. У випадку, коли незалежні випадкові величини приймають значення у двовимірному торі, а характеристичні функції розподілів не обертаються на нуль, описані можливі розподіли, які характеризуються незалежністю лінійних форм (коефіцієнтами лінійних форм при цьому є топологічні автоморфізми тору). Випадок загальних форм зводиться до форм L1=1+2 та L2=1+2, де   топологічний автоморфізм групи X. Виявилось, що опис розподілів залежить від власних значень автоморфізму , а гаусівські розподіли, які при цьому виникають, не довільні, а є зосередженими на щільних однопараметричних підгрупах в торі (щільних обгортках тору). У випадку, коли випадкові величини приймають значення у банаховому просторі, а коефіцієнтами форм є неперервні оборотні оператори, доведений аналог теореми Хейде, тобто описані розподіли, які характеризуються симетрією умовного розподілу однієї лінійної форми при фіксованій іншій. Для n незалежних однаково розподілених випадкових величин 1, …, n описані локально компактні абелеві групи, для яких з незалежності середнього” та “вектора лишків” випливає, що розподіли випадкових величин 1, …, n є згортками гаусівських та ідемпотентних розподілів. На зліченій дискретній абелевій групі описані розподіли, які характеризуються симетрією однієї лінійної форми при фіксованій іншій, тобто отриманий аналог теореми Хейде для цього класу груп.

В частині праць, що присвячено випадковим матрицям, вивчається локальний розподіл власних значень всередині та на краю спектру для деяких класів випадкових матриць. Згідно гіпотезі універсальності, яку висунув Дайсон на початку 60-тих років XX ст., цей розподіл не залежать від виду ансамблю, а залежить тільки від його типу (дійсно-симетричні, ермітові чи дійсні кватерніонні матриці у випадку дійсних власних значень та ортогональні, унітарні чи симплектичні матриці у випадку, коли власні значення належать одиничному колу). Ця гіпотеза є з одним з центральних питань локального режиму теорії випадкових матриць, її доведенню для різних видів ансамблів випадкових матриць присвячено велику кількість робіт (двивись, наприклад, Л. Пастур, М. Щербина (1997, 2003, 2007), П.Дейфт, Т.Крекербауер, К.Т.-К.Маклафлін, С.Венакідес, К.Жоу (1999), А.Сошніков (1999, 2002), К. Йоханссон (2001), Т. Тао, В. Ву (2009, 2010), Л. Ердеш, С. Пеше, Дж. Рамірез, Б. Шлейн, Х.-Т. Яу (2010)). У поданих працях

це питання розглянуто для двух дуже важливих класів випадкових матриць: деформованого гаусівського унітарного ансамблю та ермітових емпіричних матриць коваріації, що відповідають як випадковій, так і невипадковій матриці деформації та коваріаційній матриці. Спираючись на детермінантні формули для кореляційних функцій, для обох ансамблів доведено, що при досить загальних умовах на матрицю деформації та коваріаційну матрицю границі кореляційних функцій при поблизу внутрішніх точок спектру є универсальними та дорівнюють детермінанту від синус-ядра, що виникає при розгляданні відповідної границі для гаусівського унітарного ансамблю. Крім того, для обох ансамблів доведено, що границя при ймовірності “щілини” біля внутрішньої точки спектру є детермінантом Фредгольма інтегрального оператору, що задається синус-ядром, тобто також є універсальною.

В сучасній теорії ймовірностей дуже важливу роль вивчення геометричних властивостей траекторій випадкових процесів за допомогою локальних часів. Відомо, що траекторії дифузійних процесів не є диференційовними, а тому їх властивості суттєво відрізняються від властивостей гладкої кривої. Оскільки похідна не може бути використана, щоб описати геометрію цих траекторій, то замість цього можна використати локальний час. Локальний час в точці характеризує поведінку траекторій процесу в околі цієї точки. Часто також використовують локальний час самоперетину, який характеризує поведінку траекторій процесу біля точок самоперетину. Відомо, що перенормований за Динкіним локальний час самоперетину є геометричною характеристикою вінерівської кривої. Le Gall’єм у 1990 році було знайдено асимптотичний розклад площі ε − околу траєкторії вінерівського процесу. Члени цього розкладу є перенормованими за Динкіним локальними часами самоперетину.

У цьому циклі праць серед гаусівських процесів було виділено такий клас процесів, прирости яких поводять себе, в деякому розумінні, як прирости вінерівського процесу. Ці процеси будуються за допомогою компактних збурень вінерівського процесу. Було досліджено асимптотичну схожість приростів даного процесу та приростів вінерівського процесу. Зокрема було показано, що кожна координата процесу, отриманого за допомогою компактних збурень вінерівського процесу, задовольняє закон повторного логарифма з тим же нормуючим множником, що і у випадку вінерівського процесу. Для такого класу процесів вперше отримана регулярізації перетворення Фур’є-Вінера локальних часів самоперетину.

Окрім того вивчалися локальні часи самоперетину для гладкого відображення двовимірного вінерівського процесу, з обмеженим та відокремленим від нуля якобіаном. Було показано існування границі математичного сподівання для деяких наближень локального часу самоперетину. Також було досліджено асимптотичну поведінку математичного сподівання для наближень локальних часів самоперетину дифузійного процесу.

В іншій частині циклу праць, присвяченій локальним часам, використовується розклад Іто-Вінера. За допомогою цього розкладу можна вводити функціональні простори випадкових величин, наприклад, відомі простори Соболева-Ватанабе. Виявилось, що розклад Іто-Вінера та функціональні простори, такі як простори Соболева-Ватанабе, можна використати для вивчення локальних часів. Авторами P.Imkeller, V.Perez-Abreu, J.Vives (1995) було доведено серію результатів про існування перенормованого локального часу самоперетину для багатовимірного вінерівського процесу в просторах Соболева-Ватанабе. Розглянувши розклад Іто-Вінера для локальних часів вінерівського процесу, А.А.Дороговцев та В.В.Бакун(2003) показали, що локальний час для вінерівського процесу можна визначити за допомогою розширення простору випадкових величин, розглядаючи узагальнені випадкові величини, тобто елементи деякого функціонального простору. Пізніше Y.Hu, D.Nualart (2005, 2007) за допомогою розкладу Іто-Вінера вивчали локальні часи самоперетину для дробового броунівського руху.

Отримати узагальнення цих результатів для більш широкого класу процесів - це одна з задач, які розглядалися в цьому циклі праць. Було введено узагальнені перенормовані локальні часи для багатовимірних центрованих гаусівських процесів з неперервною матричною функцією коваріації. Було знайдено необхідну та достатню умову для існування в просторах Соболева-Ватанабе перенормованого локального часу в нулі для таких гаусівських процесів. Отримані результати узагальнюють відомі теореми про існування локальних часів, наприклад доведені в роботі P.Imkeller, V. Perez-Abreu, J. Vives (1995). Ця умова була додатково досліджена у випадку локального часу та локального часу самоперетину для дробового броунівського руху, де були отримані прості умови на параметри які є необхідними та достатніми для існування локального часу. Ці умови уточнюють попередній результат, отриманий Y. Hu, D. Nualart (2007). Для рівномірно невироджених багатовимірних дифузійних процесів з гладкими коефіціентами було доведено існування перенормованого локального часу в деякому функціональному просторі, що узагальнює результат А.А.Дороговцева та В.В.Бакуна (2003) про існування локального часу для багатовимірного вінерівського процесу.

Отримані результати відповідають на декілька актуальних питань відносно перенормування локального часу та дозволяють продовжити дослідження з метою вивчення геометричних властивостей траекторій випадкових процесів.

Перелік публікацій за темою роботи

 1. Izyumtseva O.L. The constant of renormalization for self-intersection local time of diffusion process in the plane // Укр. мат. журнал.-2008.- Т.60.- №11.-С.1489-1498.

 2. Ізюмцева О.Л. Про локальний час самоперетину вінерівського процесу, побудованого за сингулярною мірою // Mатематичний вісник НТШ. - 2008. - T. 5.-№ 1.-С.47-61.

 3. Изюмцева О.Л. Некоторые замечания о кратных временах самопересечений // Вісник Одеського національного університету. Математика. Механіка. - 2008.-T.13.-№18.-С.45-53.

 4. Izyumtseva O.L. Another view on the local time of self-intersection for a function of Wiener process // Theory Stoch. Process.-2009.-V.15 (31).-№ 2.-С.119-125.

 5. Myronyuk M. An analogue of the Bernstein theorem for the cylinder // Aequationes Mathematicae.-2006.-Vol.71.-P.54-69.

 6. Миронюк М.В., Фельдман Г.М. Независимые линейные статистики на двумерном торе // Теория вероятностей и ее применения.-2007.-Т.52.-В.-С.3-20.

 7. Миронюк М.В. До теорем Скитовича-Дармуа та Хейде у банаховому просторі // Український математичний журнал.-2008.-Т.60.-№ 9.-С.1234-1242.

 8. Feldman G., Myronyuk M. On a characterization theorem on Abelian groups // Publicationes Mathematicae Debrecen.-2010.-Vol.77.-No 3-4.-P.383-398.

 9. Myronyuk M. Heyde’s characterization theorem for discrete Abelian groups // Journal of the Australian Mathematical Society.-2010.-Vol.88.-No 1.-P.93-102.

 10. Rudenko A. Existence of generalized local times for Gaussian random fields // Theory of Stoch. Proc.-2006.-V.12(28).-No 1-2.-P.142-154.

 11. Rudenko A. Local time as an element of the Sobolev space // Theory of Stoch. Proc.-2007.-V.13(29).-No 3.-P.65-79.

 12. Руденко О. В. Розклад Iто-Вiнера та властивостi локального часу для гаусiвського випадкового поля // Мат. Вісник НТШ.-2008.-Т.5.-№1.-С.183-201.

 13. Rudenko A. Local time for Gaussian processes as an element of Sobolev space // Commun. Stoch. Anal.-2009.-V.3.-No 2.-P.223-247.

 14. Gefter S.L., Shcherbina T.S. On some property of a family of unitary operators commuting within a constant // Вісник Харківського університету. Серія «Математика, прикладна математика, механіка».-2005.-Т.711.-C.3-7.

 15. Shcherbina T. On universality of bulk local regime of the deformed Gaussian unitary ensemble // Журнал математической физики, анализа, геометрии.-2009.-Т.5.-№ 4.-С.396-433.

 16. Shcherbina T. On universality of bulk local regime of the hermitian sample covariance matrices // J. Math. Phys.-2010.-Vol.51.-P.103516-1 – 103516-27.

О.Л. Ізюмцева

М.В. Миронюк

О.В. Руденко

Т.С. ЩербинаСкачать документ

Похожие документы:

 1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 2. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.

Другие похожие документы..