Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Организация планирования производственных систем....полностью>>
'Примерная программа'
Примерная программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на пр...полностью>>
'Диплом'
1966 год. Я — студент Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Идёт распределение тем дипломного проекта. Сред...полностью>>
'Документ'
Психологические причины возникновения опасностей. Разработка мероприятий по предупреждению причин возникновения опасностей и оптимизация производствен...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство охорони здоров’я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

професор_____________М. Ю. Коломоєць

“_____” ___________________ 2007 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(4 курс спеціальність «Клінічна фармація»

факультет - фармацевтичний)

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФАРМАКОЕКОНОМІКИ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)

Довідник для студента складений на основі навчальної програми «Фармакоекономіка» для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, спеціальність 5.11020101 „Фармація” (МОЗ України, К., 2001)

Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15)

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба

Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

20 ” червня 2007 р. (протокол № 6)

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба

Чернівці 2007

Раціональне використання лікарських засобів на сьогодняшній день є однією з актуальних проблем охорони здоров'я. Вирішення цієї проблеми буде сприяти збереженню здоров'я нації, збільшенню тривалості життя і поліпшенню якості життя хворих, оптимальному використанню ресурсів, спрямованих на функціонування охорони здоров'я. Для забезпечення раціонального використання лікарських засобів важливим є об'єднання зусиль лікаря і провізора. З метою підготовки провізора відповідного рівня відкрита в Україні спеціальність "Клінічна фармація", з якої випускають клінічних провізорів з більш значною медичною підготовкою. Розвиток клінічної фармації як окремої спеціальності передбачає підготовку фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики таким чином, щоб вони вміли поєднувати медико-біологічні, клінічні, хімічні знання та вміння з управлінськими, економічними, комунікативними, маркетинговими. В цілому, виконання ряду майбутніх посадових обов'язків випускниками даної спеціальності має на меті забезпечення обґрунтованого раціонального розподілу, призначення та споживання лікарських засобів, що базується на всебічних знаннях складових фармакоекономіки.

Фармакоекономіка (Pharmakoekonomics) – це сучасна прикладна наука, яка інтенсивно розвивається і займається вивченням ефективності медичних технологій з метою раціонального використання фінансових ресурсів в системі охорони здоров’я на фармакотерапію, інші медичні та фармацевтичні послуги для найкращого задоволення вимог хворого.

Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення фармакоекономіки є підготовка спеціалістів, які б володіли достатнім обсягом поглиблених знань та практичних навичок для проведення економічної оцінки ефективності методів діагностики, конкретних схем лікування, профілактики захворювань, необхідної для забезпечення раціонального використання лікарських засобів як окремим споживачем, так і державою в цілому.

Проведення фармакоекономічного аналізу передбачає визначення оптимального альтернативного варіанту фармакотерапії або діагностики захворювання на основі одночасної оцінки результатів терапії (ефективності та безпечності) і витрат, а також аналізу споживання і визначення потреби в лікарських засобах. Для підготовки до ефективного освоєння принципів фармакоекономічного аналізу до змістового модулю "Фармакоекономіка" включені дисципліни: організація економіки фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармако-економіка.

Завданням вивчення теоретичного та практичного курсу фармакоекономіки є:

 • засвоєння основ організації фармацевтичної діяльності;

 • засвоєння уніфікованих методик аналізу споживання і планування потреби в лікарських засобах на основі уніфікованих методів за допомогою визначених добових доз;

 • ознайомлення з аспектами фармацевтичного маркетингу та менеджменту;

 • засвоєння методології фармакоепідеміологічних досліджень;

 • ознайомлення з базами даних про доведену ефективність та безпечність лікарських засобів;

 • ознайомлення з підходами до збору інформації про побічні і небажані ефекти лікарських засобів;

 • засвоєння сучасних методів і підходів фармакоекономічних досліджень;

 • придбання необхідних теоретичних знань та навичок для проведення терапевтичної й економічної оцінки лікарського засобу, необхідних для забезпечення індивідуалізованої фармакотерапії хворого та раціонального використання лікарських засобів;

 • засвоєння навичок проведення фармакоекономічних розрахунків і порівняння коефіцієнтів ефективності витрат на надання медичної допомоги;

 • засвоєння принципів аналізу якості застосування лікарських засобів при лікуванні різних захворювань на всіх етапах медичної допомоги;

 • засвоєння принципів вибору лікарських засобів для розробки протоколів ведення хворих, Переліку життєво-необхідних і важливих лікарських засобів, списків для пільгового забезпечення лікарськими засобами, формулярів (переліків) лікарських засобів медичних установ та принципу складання цих документів.

Засвоєння дисципліни здійснюється через лекційний курс та практичні заняття. Лекційний курс органічно збігається з тематикою практичних занять. З метою контролю за отриманими студентами теоретичними знаннями та уміннями і навичками у навчальному плані передбачено проведення контрольних робіт. Вивчення фармакоекономіки завершується складанням іспиту.

Програма укладена відповідно до сучасних досягнень і положень клінічної фармації та фармакоекономіки. В ній відображені фармацевтичні та економічні аспекти лікарських засобів і викладенні сучасні вимоги до їх терапевтичної ефективності і безпечності.

Зміст навчальної програми

1.Вступ.

Фармакоекономіка як наука. Причини і передумови створення, розвитку фармакоекономіки. Клінічні, економічні і соціальні аспекти розвитку фармакоекономіки. Взаємозв’язки фармакоекономіки з організацією та економікою фармації, з клінічною фармацією, клінічною фармакологією, економікою, маркетингом. Стан фармакоекономічних досліджень у світі, в Україні. Роль і вимоги ВООЗ, Світової Федерації фармацевтичних товариств, Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень для забезпечення якісної, безпечної та доступної фармакотерапії.

Деонтологічні аспекти взаємовідносин провізор-лікар, провізор-хворий. Роль клінічного провізора у проведенні раціональної фармакотерапії, у підвищенні її ефективності і безпечності.

2.Аптека як заклад охорони здоров'я та суб'єкт підприємницької діяльності.

Основні задачі та функції аптеки. Види аптек, їх спеціалізація. Організаційно-функціональна структура. Особливості аптеки як закладу охорони здоров'я. Організація аптеки - як суб'єкта підприємництва. Структурні підрозділи аптеки: аптечні пункти та аптечні кіоски.

3.Організація оптової і роздрібної реалізації лікарських засобів згідно з міжнародними нормами.

Характеристика оптової реалізації лікарських засобів. Основні вимоги до ліцензування оптової реалізації. Міжнародні стандарти "Належна практика дистриб'юції" (GDР). Основні вимоги та правила роздрібної реалізації лікарських засобів. Особливості ліцензування роздрібної реалізації лікарських засобів. Міжнародні стандарти "Належна фармацевтична практика" (GРР).

4.Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. ОТС- система безрецептурних ліків.

Соціально-економічні передумови виникнення та сутність концепції відповідального самолікування. Характеристика світового ринку безрецептурних препаратів, основні тенденції. Основні вимоги, які пред'являються до препаратів безрецептурного відпуску. Особливості ОТС системи безрецептурних ліків в світовій практиці. Значення фармацевтичної опіки.

5.Організація рецептурного відпуску лікарських засобів.

Нормативно-правове регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів. Проблеми використання переліку рецептурних лікарських засобів. Рецепт та його функції. Форми рецептів. Правила виписування та прийому рецептів. Відпуск лікарських засобів з аптек. Обов'язки та відповідальність провізора по прийому рецептів і відпуску лікарських засобів.

6.Основні принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

Особливості формування системи цін на лікарські засоби. Аналіз методів державного регулювання, регламентації та контролю за цінами на лікарські засоби в країнах ЕС. Основні напрямки реформування системи цін на медикаменти в Україні.

7.Особливості фармацевтичного забезпечення хворих в умовах медичного страхування.

Нормативно-правові акти щодо медичного страхування в Україні. Основні поняття та терміни, проблеми. Досвід країн ЕС та Росії по створенню страхової рецептури. Науково-практичні підходи до формування основних та додаткових страхових переліків лікарських засобів.

8. Організація роботи аптечного закладу.

Організація роботи аптечних закладів різних форм власності. Матеріальна відповідальність працівників аптек, юридична основа і документальне оформлення.Правила таксування різних лікарських форм. Порядок визначення тарифів за виготовлення лікарських форм. Такса лаборум та методики регіональних розрахунків.

Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптечних закладах. Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків. Наявність сертифікатів якості, аналітичних паспортів на препарати, що надходять в аптеки. Єдині правила оформлення лікарських засобів, зокрема, що містять отруйні, наркотичні речовини і етиловий спирт.

Організація прийому товару в аптеці, вимоги до його зберігання. Облік лабораторних і фасувальних робіт.

9. Основи економічного аналізу і бухгалтерського обліку.

Роздрібний та гуртовий товарообіг. Види витрат аптечного закладу. Торгові накладення. Рентабельність аптечного закладу. Відображення в бухгалтерських рахунках.

Облік руху товарно-матеріальних цінностей. Облік і рух основних засобів. Обігові засоби, їх індексація. Облік грошових коштів. Види рахунків.

Звітність аптечного закладу. Визначення і оформлення результатів господарсько-фінансової діяльності аптеки.

Основи бухгалтерського балансу аптечних закладів. Використання копм’ютерів при автоматизації бухгалтерського обліку.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптеки. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, розрахунків. Оформлення актів інвентаризації.

Види податків в Україні. Оподаткування аптечних закладів. Пільги при оподаткуванні.

10. Фармацевтичний маркетинг.

Принципи та функції фармацевтичного маркетингу. Маркетингові дослідження ринку, його сегментування. Попит, пропозиція, ринкова рівновага. Позиціонування товару. Маркетингова діяльність на етапах життєвого циклу лікарського засобу. Ціноутворення на лікарські засоби, регулювання цін на фармацевтичну продукцію. Стимулювання збуту. Збутова логістика. Асортиментна політика фармацевтичних організацій. Формування асортименту лікарських препаратів в аптечних закладах.

11. Просування товару. Система маркетингових комунікацій у фармації. Реклама лікарських засобів.

Сутність товароруху. Основні методи та системи збуту. Стратегія проштовхування і стратегія залучення споживача до товару. Формування попиту на товари та послуги в процесі маркетингової діяльності. Особливості формування попиту та стимулювання збуту на лікарські препарати. Роль торгових посередників у просуванні товару. Характеристика реклами, її роль у комунікаційній політиці. Упаковка фармацевтичного товару. Фірмовий стиль. Виставки та ярмарки, значення їх проведення. Презентація. Регулювання реклами. Реклама лікарських засобів, її особливості. Поняття і сутність "паблік рілейшнз".

12. Менеджмент у фармації.

Функції процесу управління. Організаційна структура управління фармацевтичною службою в Україні. Ефективна організація праці в аптечних закладах. Принципи, організаційні форми, державна реєстрація підприємництва. Основи трудового законодавства. Колективний і трудовий договори. Контракт. Принципи фармацевтичної етики і деонтології. Інформаційно-управлінські системи у плануванні і контролі. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи у фармації.

13. Призначення фармакоекономіки у системі фармацевтичної та медичної діяльності.

Проблеми раціонального використання лікарських засобів. Фактори, які впливають на структуру витрат в охороні здоров'я. Методологія підходів до оп-тимізації бюджетних витрат на охорону здоров'я. Умови виникнення фармакоекономіки як прикладної науки. Предмет, метод, мета і завдання вивчення дисципліни. Розвиток фармакоекономічних досліджень в Україні та за кордоном. Законодавчі передумови впровадження фармакоекономіки у систему охорони здоров'я України. Взаємозв'язок фармакоекономіки з фармацевтичними, медичними та економічними дисциплінами. Споживачі результатів фармакоекономічних досліджень. Роль фармакоекономіки в практичній діяльності клінічного провізора. Параметри фармакоекономічної оцінки лікарських засобів і методів лікування.

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки для студентів

IV курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Клінічна фармація» на VII семестр

Тема лекції

Обсяг у

з/п

годинах

1.

Аптека, як заклад охорони здоров’я та суб’єкт підприємницької діяльності.Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів.

2

2.

Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів.

ОТС -система безрецептурних ліків.

2

3.

Організація роботи аптеки, щодо прийому рецептів та відпуску за ними ліків. Накази МОЗ України № 360, зміни та доповнення до нього. Безкоштовний та пільговий відпуск.

2

4.

Правила таксування рецептів. Стягнення тарифів. Облік амбулаторної рецептури. Предметно-кількісний облік лікарських засобів.

2

5.

Організація роботи сеціалізованих аптек. Внутрішньо-аптечний контроль якості ліків. Організація роботи з товарними запасами. Вхідний контроль якості.

2

6.

Організація внутрішньо-аптечного контролю якості ліків. Оформлення ліків до відпуску.

2

Всього:

12

Схвалено на засіданні кафедри фармації (протокол № 15 ) від 19 червня 2007 року

Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба

Тематичний план лекцій з фармакоекономіки для студентів

IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності

«Клінічна фармація» на VIII семестр

№ з/п

Тема лекції

К-сть годин

1.

Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Основні принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні. Облік надходження товару в аптеку.

2

2.

Облік грошових коштів та розрахункових операцій в аптеках. Інвентарізація товарно-матеріальних цінностей в аптеці.

2

3.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів аптек. Облік праці і заробітної плати.

2

4.

Облік товарних операцій в аптеках. Опадаткування аптечних закладів. Дозвільні документи на право роздрібної реалізації лікарських засобів.

2

5.

Принципи та функції фармацевтичного маркетингу. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

2

6

Маркетингова політика лікарських засобів. Цінова та збутова політика фармацевтичних фірм. Система маркетингових комунікацій. Закон “Про рекламу”.

2

7.

Теоритичні основи менеджменту. Організації як об'єкти управління. Підприємництво та підприємства у фармації. Функції фармацевтичного менеджменту.

2

8.

Сполучні процеси у фармацевтичному менеджменті. Керівництво та лідерство. Правове забезпечення трудових відносин. Основи трудового законодавства. КЗпП України.

2

9.

Фармакоекономіка як наука, історія розвитку, термінологія. Роль ВООЗ, Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень, Світової Федерації Фармацевтичних товариств, Української фармацевтичної асоціації у забезпеченні ефективності і доступності фармакотерапії. Значення клінічного провізора для системи охорони здоров’я.

2

10.

Фармакоепідеміологія як основа доказової медицини. Завдання та методи фармакоепідеміології. Фармакоепідеміологічний аналіз.

2

Всього:

20

Схвалено на засіданні кафедри фармації (протокол № 15 ) від 19 червня 2007 року

Завідувач кафедри, професор Р.Б. Косуба

Тематичний план практичних занять з фармакоекономіки для студентів IV курсу фармацевтичного факультетуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет (6)

  Документ
  Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К.
 2. Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет (8)

  Документ
  4. Нагородження виконавців кращих наукових робіт у номінаціях: «Досягнення у галузі фундаментальної медицини», «Досягнення у клінічній медицині», «Перспективний науковий напрямок» – 15 хв.
 3. Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет (9)

  Документ
  Довідник для студента складений на основі навчальної програми з аптечної та заводської технології ліків для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів
 4. Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет (7)

  Документ
  Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни педіатрії. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації Центрального
 5. Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет (1)

  Документ
  Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни „Фізичне виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації (МОЗ України,

Другие похожие документы..