Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов ...полностью>>
'Тематическое планирование'
Настоящий вариант тематического планирования предназначен для классов социально-гуманитарного профиля. Указаны последовательность уроков и их темы, о...полностью>>
'Документ'
Общие положения правовой охраны нетрадиционных объектов института интеллектуальной собственности (открытия, селекционные достижения, топологии интегр...полностью>>
'Документ'
Компьютерная сеть - совокупность компьютеров, взаимосвязанных через каналы передачи данных, обеспечивающих пользователей средствами обмена информацие...полностью>>

Які включені до програми державного іспиту та вступних іспитів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік дисциплін,

які включені до програми державного іспиту та вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційні рівня "спеціаліста" та "магістра" для студентів спеціальності 8.050114 "Оподаткування"

 1. Бюджетна система України

 2. Основи оподаткування

 3. Податкова система України

 4. Податкове право

 5. Фінансовий аналіз

 6. Інформаційні системи і технології в оподаткуванні (дисципліна введена лише для державного іспиту)

Перелік питань по дисциплінам:

"Бюджетна система України"

1. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах.

2. Ознаки та особливості бюджету.

3. Функції бюджету.

4. Сутність та напрями бюджетної політики.

5. Бюджетний механізм та його складові.

6. Фактори впливу на бюджет.

7. Основи бюджетного устрою.

8. Сутність, склад та структура бюджетної системи.

9. Принципи побудови бюджетної системи.

10. Завдання, повноваження та функції Рахункової палати.

11. Завдання та повноваження Державного казначейства.

12. Сутність та функції Контрольно-ревізійної служби.

13. Розпорядники бюджетних коштів: сутність, повноваження.

14. Державна податкова служба.

15. Поняття бюджетної організації та принципи кошторисного фінансування.

16. Види кошторисів та характеристика їх статей.

17. Бюджет як економічна категорія та як фінансовий план держави.

18. Сутність бюджетного планування та його юридична база.

19. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.

20. Організація бюджетного планування: етапи, бюджетне прогнозування та регулювання.

21. Сутність бюджетної класифікації та основні напрями її застосування.

22. Міжбюджетні трансферти.

23. Взаємовідносини між різними ланками бюджетної системи.

24. Сутність доходів Державного бюджету.

25. Склад і структура доходів Державного бюджету.

26. Джерела формування доходів Державного бюджету.

27. Сутність та класифікація видатків.

28. Класифікація видатків згідно Бюджетного кодексу.

29. Сутність, принципи, форми та методи бюджетного фінансування.

30. Склад видатків Державного бюджету.

31. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки.

32. Фінансування витрат на науку.

33. Видатки бюджету на національну оборону.

34. Склад видатків бюджету на управління.

35. Склад і характеристика видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення.

 1. Склад і характеристика видатків на соціальну сферу.

 2. Причини виникнення та напрямки покриття бюджетного дефіциту.

 3. Сутність на види бюджетного дефіциту.

 4. Сутність та види державного боргу.

 5. Способи управління державним боргом.

 6. Сутність, призначення та форми державного кредиту.

 7. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи.

 8. Бюджетні повноваження органів державної влади та самоврядування

 9. Місцеві бюджети: їх значення та класифікація

 10. Склад доходів місцевих бюджетів

 11. Склад видатків місцевих бюджетів

«Основи оподаткування».

 1. Економічна сутність податків.

 2. Основні функції податків.

 3. Класифікація податків та її завдання.

 4. Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків.

 5. Характеристика елементів податку.

 6. Класифікація податкових ставок.

 7. Підходи до встановлення податкових ставок.

 8. Способи сплати податкових платежів.

 9. Роль економічних законів при побудові податкової системи.

 10. Сучасні принципи оподаткування та принципи побудови систем оподаткування.

 11. Характеристика елементів податкової системи.

 12. Сутність податкової політики.

 13. Принципи податкової політики.

 14. Методи впливу держави на економіку.

 15. Податкова політика як регулюючий чинник.

 16. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання.

 17. Мікроекономічний вплив податкової політики.

 18. Поняття «податкового дивіденду» та «податкового гальма».

 19. Можливості та методи ухилення від сплати податків.

 20. Фактори, що впливають на процес перекладання податків.

 21. Податкове регулювання.

 22. Надання податкових пільг, як найрозповсюдженіший спосіб податкового регулювання.

 23. Основні засади проведення податкових реформ.

 24. «Умовно-революційні» та радикальні зміни при проведенні податкових реформ.

 25. Поняття оптимізації оподаткування.

 26. Методи оптимізації оподаткування.

 27. Сутність та етапи податкового планування.

 28. Принципи податкового планування.

 29. Поняття про міжнародні податки.

 30. Визначення проблеми подвійного оподаткування.

Податкова система України” та „Податкове право”

 1. Склад і структура доходів бюджету України.

 1. Органи державної податкової служби України та їхні зав­дання.

 2. Функції Державної податкової адміністрації України.

 3. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби.

 4. Права органів Державної податкової служби.

 5. Фінансові санкції, які накладаються органами податкової служби.

 6. Адміністративні санкції, які накладаються органами подат­кової служби.

 7. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.

 8. Податкова міліція.

 9. Облік юридичних осіб в податкових органах.

 10. Особливості державної реєстрації фізичних осіб платників податків в органах державної податкової служби України.

 11. Облік податків і неподаткових платежів в органах держав­ної податкової служби України.

 12. Порядок погашення зобов’язань платника перед бюдже­том.

 13. Податок на додану вартість у системі непрямого оподатку­вання.

 14. Платники і ставки з податку на додану вартість.

 15. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бю­джету. Характеристика податкового зобов’язання та податкового кредиту.

 16. Об'єкт оподаткування податку на подану вартість.

 17. База оподаткування податку на додану вартість.

 18. Звільнення від оподаткування ПДВ.

 19. Нульова ставка з ПДВ.

 20. Порядок визначення дати виникнення податкового зо­бов'язання та права платника на податковий кредит з податку на додану вартість.

 21. Порядок обігу і погашення простих векселів з податку на додану вартість.

 22. Порядок бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.

 23. Акцизний збір у системі непрямого оподаткування.

 24. Платники та об'єкт оподаткування акцизного збору.

 25. Порядок визначення суми акцизного збору.

 26. Пільги і строки сплати акцизного збору.

 27. Особливості оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 28. Мито в системі непрямого оподаткування.

 29. Мито: загальна характеристика, види мита.

 30. Мито: платники, об'єкт оподаткування, ставки, пільги і по­рядок сплати.

 31. Поняття митної вартості та порядок її визначення.

 32. Податок на прибуток підприємств у системі прямого опо­даткування.

 33. Платники, об'єкт оподаткування і ставки з податку на при­буток підприємств.

 34. Порядок визначення скоригованого валового доходу з по­датку на прибуток підприємств.

 35. Витрати платників податку на прибуток підприємств, що включається і що не включається до валових витрат.

 36. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку на прибуток підпри­ємств.

 37. Порядок визначення дати збільшення валового доходу і валових витрат з податку на прибуток підприємств.

 38. Пільги та строки сплати податку на прибуток підпри­ємств.

 39. Особливості оподаткування страхової діяльності та бартер­них операцій податком на прибуток підприємств.

 40. Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійс­нюється за довгостроковим контрактом податком на прибуток підприємств.

 41. Особливості оподаткування неприбуткових організацій по­датком на прибуток підприємств.

 42. 57. Особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток підприємств.

 43. Особливості оподаткування дивідендів та грального бізне­су податком на прибуток підприємств.

 44. Порядок визначення амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування.

 45. Податок на доходи фізичних осіб у системі прямого опода­ткування.

 46. Платники, ставки й об'єкт оподаткування податку на дохо­ди фізичних осіб.

 47. Доходи, які включаються та не включаються до складу зага­льного оподатковуваного доходу з податку на доходи фізичних осіб.

 48. Податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб.

 49. Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізич­них осіб.

 50. Особливості оподаткування орендних операцій, процентів, дивідендів, виграшів та призів податком на доходи фізичних осіб.

 51. Особливості оподаткування інвестиційного прибутку та бла­годійної допомоги податком з доходів фізичних осіб.

 52. Особливості оподаткування доходів, отриманими за дого­ворами довгострокового страхування життя та недержавного пен­сійного страхування, податком на доходи фізичних осіб.

 53. Особливості оподаткування іноземних доходів резидентів та доходів нерезидентів податком на доходи фізичних осіб.

 54. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних з іпотеч­ним житловим кредитуванням та операцій з продажу об'єктів не­рухомого майна податком на доходи фізичних осіб.

 55. Особливості оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок кош­тів, майна, майнових чи немайнових прав податком на доходи фі­зичних осіб.

 56. Пільги з податку на доходи фізичних осіб.

 57. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів від підприємницької діяльності.

 58. Порядок сплати фіксованого податку громадянами, що за­ймаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

 59. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

 60. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

 61. Платежі за користування надрами.

 62. Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні.

 63. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 64. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

 65. Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти й аміаку.

 66. Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України.

 67. Державне мито.

 68. Податок на промисел.

 69. Податок із власників транспортних засобів.

 70. Загальна характеристика місцевих податків і зборів.

 71. Фіксований сільськогосподарський податок: загальна ха­рактеристика, платники та пільги.

 72. Фіксований сільськогосподарський податок: об'єкт опода­ткування, ставки та порядок сплати.

 73. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого під­приємства. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності.

 74. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого під­приємства. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб.

 75. Плата за землю: платники, об'єкт оподаткування і ставки.

 76. Плата за землю: пільги і порядок сплати.

 77. Склад і структура неподаткових доходів бюджету.

 78. Внески на обов'язкове державне пенсійне страхування.

 79. Внески на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з втратою працездатності.

 80. Внески на обов'язкове соціальне страхування від нещас­них випадків.

 81. Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

 82. Платежі до фонду соціального захисту інвалідів.

 83. Ухилення від податків: поняття, чинники, методи на Україні

 84. Податкова оптимізація в рамках вітчизняного і міжнарод­ного законодавства. Проблеми подвійного оподаткування міжна­родного бізнесу на Україні

 85. Перекладання непрямих податків на Україні

 86. Напрямки та способи перекладання непрямих податків на Україні

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”

 1. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, зав­дання, особливості.

 2. Предмет, об'єкт та суб'єкти фінансового аналізу.

 3. Види фінансового аналізу.

 4. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.

 5. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонталь­ний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників.

 6. Послідовність проведення фінансового аналізу.

 7. Інформаційні джерела фінансового аналізу.

 8. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства.

 9. Показники статистичної звітності та управлінського бух­галтерського обліку, які використовуються у фінансовому ана­лізі.

 10. Користувачі результатів фінансового аналізу.

 11. Економічна сутність і структура майна підприємства.

 12. Методи аналізу майна підприємства.

 13. Порівняльний аналіз динаміки скла­ду і структури активів підприємства.

 14. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів.

 15. Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних кош­тів.

 16. Сутність, цілі, основні завдання та напрямки аналізу вироб­ничих запасів.

 17. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебі­торської заборгованості.

 18. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.

 19. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансу­вання.

 20. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.

 21. Аналіз вартості капіталу.

 22. Оцінка ефективності використання власного і залученого ка­піталу. Ефект фінансового важеля.

 23. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгова­ності.

 24. Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.

 25. Техніка та порядок по­переднього аналізу грошових коштів.

 26. Класифікація вхідних (додатних) та вихідних (від’ємних) грошових потоків у операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства.

 27. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових потоків: спо­соби здійснення, їх переваги і недоліки.

 28. Сутність та основні етапи перспектив­ного аналізу грошових потоків.

 29. Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку.

 30. Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.

 31. Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства, осно­вні стадії її оцінки.

 32. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за озна­кою терміновості погашення.

 33. Аналіз абсолютних і відносних показників ліквідності: методика їх розрахунку, еко­номічна інтерпретація.

 34. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

 35. Зміст та основі напрямки аналізу платоспромож­ності підприємства.

 36. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства.

 37. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства.

 38. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінан­сової стійкості підприємства.

 39. Оцінка впливу ефективності вико­ристання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства.

 40. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розра­хунку, економічна інтерпретація.

 41. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства.

 42. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фі­нансової стійкості.

 43. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

 44. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища.

 45. Схема комплексного аналізу ефектив­ності господарської діяльності.

 46. Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства.

 47. Вертикальний та горизонтальний аналіз формування фінан­сових результатів підприємства.

 48. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства.

 49. Оцінка якості прибутку.

 50. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності.

 51. Аналіз умов беззбитковості підприємства.

 52. Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та вико­ристання прибутку.

 53. Аналіз формування чистого прибутку.

 54. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.

 55. Факторний аналіз показників рентабельності.

«Інформаційні системи та технології в оподаткуванні»

 1. Сутність економічної інформації.

 2. Поняття та характеристика управлінської інформації.

 3. Основні властивості економічної інформації.

 4. Стадії та процедури обробки економічної інформації.

 5. Різновиди економічної інформації та їх поняття.

 6. Сутність інформаційної системи.

 7. Структура інформаційних систем підприємства.

 8. Компоненти інформаційної системи.

 9. Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємства.

 10. Структура інформаційної системи.

 11. Функціональні компоненти КІСП.

 12. Компоненти системи обробки даних.

 13. Організаційні компоненти інформаційної системи.

 14. Сутність інформаційної технології.

 15. Складові інформаційної технології.

 16. Взаємовплив інформаційної та предметної технологій.

 17. Порядок формування предметної технології.

 18. Ознаки класифікації інформаційних систем.

 19. Підходи до класифікації інформаційних систем.

 20. Сутність автоматизованих та автоматичних інформаційних систем.

 21. Структура комп’ютерної інформаційної системи підприємства.

 22. Актуальні концепції комп’ютерної інформаційної системи підприємства.

 23. Сутність MRP та ERP – систем.

 24. Особливості та функції MRP та ERP систем.

 25. Вимоги до програмного забезпечення.

 26. Актуальність податкової інформатизації.

 27. Теоретичні аспекти інформатизації в податковій сфері.

 28. Структура інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем.

 29. Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України.

 30. Основні завдання автоматизованого обліку платників податків у органах ДПС України.

 31. Вимоги до організації обліку платників у рамках інформатизації ДПС.

 32. Функції автоматизованої інформаційної системи.

 33. Структура інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем.

 34. Методичні та інструктивні документи інформатизації податкової сфери.

 35. Система класифікації та кодування в інформаційних технологіях.

 36. Рівень інформатизації податкової служби в країні.

 37. Різновиди АРМ у податковій сфері.

 38. Ідентифікація суб’єктів обліку.

 39. Ведення електронного реєстру банківських рахунків.

 40. Фактори, що потребують модифікації існуючого програмного забезпечення АІС податкової служби.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.
 2. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
 3. Н. С. Юзікова Судові та правоохоронні органи України

  Документ
  У навчальному посібнику викладені завдання, функції, повно­важення судових та правоохоронних органів, їх система, а також матеріали щодо їх організації та діяльності відповідно до програми навчального курсу "Судові та правоохоронні
 4. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;
 5. Програма підготовки до вступного іспиту в магістратуру зі спеціальності 03050901 "Облік І аудит"

  Документ
  Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Другие похожие документы..