Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Целью Стратегии социально-экономического развития Альменевского района на период 2008-2020 является определение задач, приоритетов, сбалансированных ...полностью>>
'Документ'
10. Профессор А.А. Никифорова (100-летию со дня рождения). Литературный альманах / Под. Ред. И.И. Таскаева. – Омск: изд-во ОмГМА, 2004. – №10. – 104 с...полностью>>
'Учебник'
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов специальности "Мировая...полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс читается в составе дисциплины «История зарубежной литературы» и охватывает большой временной отрезок, условно обозначаемый как «вторая половина ...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут

__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри

Укладач(і): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин В.І.

вчене звання, прізвище та ініціали

_______М І Н Е Р А Л О Г І Я________

назва дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності ___6.040 103 – геологія, спеціалізації – геологія, геохімія

шифр і назва спеціальності

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету

Вижва С.А. ____________

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ПЕРЕДМОВА

Курс мінералогії для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 – геологія покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Основна мета дисципліни збігається з метою самої науки мінералогії – навчити студентів знати та вміти пізнавати природну історію мінералів, без якої неможливо нині ефективно розвивати ні саму науку, ні мінералогічну культуру, ні мінерально-сировинний комплекс, ні, скажімо, таку сакраментальну тему як походження життя на Землі.

Мінералогія – базова нормативна дисципліна – викладається в 1-му семестрі на 2-му курсі при підготовці фахівців за ОКР бакалавр геології. Загальний обсяг навчального часу – 180 годин, у тому числі 54 години – лекції, 36 годин – лабораторні заняття, 90 годин – самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом, за умови успішного складання якого студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Мінерал – основний об`єкт вивчення у сучасній мінералогії розглядається з таких позицій:

 1. Мінерал – це кристал, фізичне тіло, побудоване закономірно розташованими у просторі атомами і тому характеризується відповідними властивостями.

 2. Мінерал – хімічна сполука, гігантська молекула, продукт природних хімічних реакцій.

 3. Мінерал – кристалічний організм, який має свою анатомію і наділений відповідними функціями.

 4. Мінерал – джерело генетичної інформації, закодованої в його формі, будові, конституції та властивостях.

 5. Мінерал – об`єкт практичного використання, у тому числі камінь, що випромінює естетичну насолоду.

 6. Мінерал – джерело забруднення довкілля.

Виходячи з цього, студент для досягнення основної мети повинен отримати такі знання:

 • освоїти основні закони та закономірності з кристалохімії мінералів (хімічний зв`язок та розміри атомів (іонів) у мінералах, хімічний склад мінералів, вчення про ізоморфізм, кристалохімічні формули мінералів);

 • знати основні чинники, які впливають на морфологію та анатомію мінералів (морфологія мінералів – результат взаємодії зовнішніх факторів і конституції мінералів; габітус і обрис кристалів; рельєф на гранях кристалів; скелетні кристали; елементи анатомії мінералів; закони анатомії кристалів; закономірні зростки мінералів; морфологія мінеральних агрегатів);

 • вивчити фізичну природу основних властивостей мінералів (густини мінералів, механічні, електричні і магнітні властивості мінералів, забарвлення та люмінесценція мінералів);

 • освоїти основні положення генетичної мінералогії – учення про закони утворення, перетворення та руйнації мінеральних індивідів та агрегатів, яке охоплює такі явища: зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх утворення, геологічні процеси мінералоутворення;

 • грунтовно засвоїти кристалохімічні формули, сингонію, структурний мотив та ососбливості морфології, фізичних властивостей, генезису найбільш поширених породоутворювальних, рудних і акцесорних мінералів (орієнтовно 200 назв), а також основні родовища, наукове та практичне (позитивне та негативне) значення.

Студент повинен вміти:

 • читати сучасні кристалохімічні формули мінералів, перевіряти їх правильність;

 • інтерпретувати кристалічні структури мінералів на рівні структурного мотиву;

 • схарактеризувати основні особливості морфології та анатомії мінералів – їхні прості форми, габітус, обрис, зонально-секторіальну будову, спотворені форми, закономірні та випадкові зростки;

 • діагностувати мінерали за фізичними властивостями, у тому числі вміти досконало діагностувати орієнтовно 200 найбільш поширених породоутворювальних, рудних та акцесорних мінералів;

 • орієнтуватися в онтогенії та походженні мінералів за морфологічними ознаками.

Програма має свої ще такі особливості. Вона розрахована на студентів, які до проходження курсу мінералогії грунтовно засвоїли університетський обсяг знань з кристалографії, загальної геології, фізики та хімії. З іншого боку, мінералогічні знання необхідні для засвоєння споріднених дисциплін – геохімії, петрографії та вчення про родовища корисних копалин, певним чином між собою пов`язаних. У мінералі синтезуються індивідуальні якості атомів – об`єктів геохімії. Мінерали, поєднуючись між собою, утворюють об`єкти петрографії – породи – і вчення про родовища корисних копалин – руди, які являють собою об`єкти, відмінні від простої суми мінералів.

Спільність проблем мінепралогії, біології та медицини привела до формування біомінералогії, яка зародилася на підвалинах знань, що тривалий час створювалдися внаслідок взаємодії мінералогії з палеонтологією. Об`єкти останньої – скам`янілі рештки рослин і тварин – є фактично мінералами. Сучасну, як і недавно минулу, мінералогію неможливо уявити без взаємозв`язків з фізикою та хімією. Об`єднання зусиль трьох фундаментальних наук – фізики, хімії, мінералогії – відкриває перспективу створення комплексинх природничих законів, тобто законів, які діють у природі.

Контроль знань з дисципліни “Мінералогія”

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Змістовий модуль 1

Кристалохімія, морфологія та властивості мінералів

Максимальна кількість балів – 20

Оцінка за формами контролю:

 • усне експрес-опитування під час лекції: 5

 • виконання лабораторних робіт: 8

 • письмова контрольна робота: 7

Термін – перша декада листопада

Змістовний модуль 2

Генезис мінералів

Максимальна кількість балів – 20

Оцінка за формами контролю:

 • усне експрес-опитування під час лекції: 5

 • виконання лабораторних робіт: 8

 • письмова контрольна робота: 7

Термін – перша декада грудня

Змістовний модуль 3

Систематична мінералогія

Максимальна кількість балів – 20

Оцінка за формами контролю:

 • усне експрес-опитування під час лекції: 5

 • виконання лабораторних робіт: 8

 • письмова контрольна робота: 7

Термін – третя декада грудня

Підсумковий контроль у формі іспиту – 40 балів.

Тематичний план лекцій і лабораторних занять

лекції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Лабор.

заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1

тема 1

Кристалохімія, морфологія та властивості мінералів

1

Мінералогія як фундаментальна наука

2

2

Основні поняття мінералогії

2

2

3

3

Співвідношення мінера-логії з іншими науками. Мінералогія і науково-технічний прогрес. Струк-тура та завдання мінералогії

2

2

4

Історія мінералогії. Динаміка відкриття нових мінералів.

2

5

Кристалохімія мінералів: загальна характеристика. Хімічний зв`язок атомів у кристалах

2

4

6

Кристалічна структура мінералів: загальна характеристика

2

4

7

Поліморфізм, морфотропія та політипізм у мінералах

2

2

8

Порядок-непорядок і дефекти у мінералах

2

4

9

Хімічний склад мінералів та ізоморфізм

2

4

10

Водень і радіоактивні елементи у складі мінералів

2

2

11

Морфологія мінералів: загальна характеристика

2

4

12

Морфологія мінеральних індивідів і агрегатів

2

2

4

13

Анатомія мінералів

2

2

14

Аморфний, колоїдний, метаміктний та ультрадисперсний стан природної речовини

2

5

15

Властивості мінералів: загальна характеристика. Оптичні властивості, гус-тина мінералів, механічні, електричні та магнітні властивості мінералів

2

1

5

16

Забарвлення та люмі-несценція мінералів

2

5

Змістовний модуль 2

Тема 2

Генезис мінералів

17

Генезис мінералів: за-гальна характеристика

2

3

18

Онтогенія мінералів

2

4

19

Геологічні процеси міне-ралоутворення: загальна характеристика

2

3

20-23

Диференційована харак-теристика процесів міне-

ралоутворення

8

10

Змістовний модуль 3

Тема 3

Систематична мінералогія

24-27

Вступні лекції з система-тичної мінералогії

8

31

20

Всього за семестр

54

36

90

Загальний обсяг – 180 год., у тому числі:

лекцій – 54,

лабораторних – 36,

самостійна робота – 90.

Змістовний модуль 1

Тема 1. Кристалохімія, морфологія та властивості мінералів

Основна мета модулю – висвітлити природу та взаємозв`язок трьох надзвичайно важливих атрибутів мінералів – внутрішньої будови, зовнішньої форми та властивостей. Висвітленню цієї теми передують лекції, які традиційно називаються “Вступом до мінералогії”.

Студенти мусять знати й усвідомлювати, що вони ніколи не зрозуміють і не засвоять сучасний стан будь-якої речовинної дисципліни, не отримавши належної підготовки з кристалохімії й морфології мінералів, оскільки взаємопов`язані (хімічний склад+кристалічна структура+морфологія+фізичні властивості мінералів) є основною сутністю мінеральних індивідів – дискретних частинок неорганічної природи.

Лекція 1. Мінералогія як фундаментальна наука. 2 год.

Зміст, мета, об`єкти, структура мінералогії з плином часу змінювались. На початку своєї історії вона була всеосяжною дисципліною про неживу природу. Пройшовши декілька етапів диференціації, мінералогія трансформувалася у сучасну природничо-історичну науку про мінерали-кристали.

Мінералогічна наука – це дуже вагома в сучасному суспільстві сфера людської діяльності, в якій напрацьовуються, систематизуються і скеровуються у практичне русло знання про мінерали. Сучасна мінералогія має всі ознаки фундаментальної науки і тому є основою розвитку багатьох галузей економіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (2)

  Документ
  Мета викладання дисципліни «Генетична мінералогія» – розширити та поглибити знання студентів у галузі сучасного вчення про генезис мінералів, яке лежить в основі теорії процесів мінерало-породо-рудоутворення.

Другие похожие документы..