Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательная программа'
Содействовать развитию эффективного ведения бизнеса, путем перехода к современным формам, методам и технологиям управления, способствовать позитивным...полностью>>
'Кодекс'
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,...полностью>>
'Конспект'
Реформы в экономике неразрывно связаны с изменением стереотипов управления, методов и подходов в планировании и осуществлении преобразований. В значи...полностью>>
'Документ'
4.2 Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинго...полностью>>

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік в галузях економіки» виконується самостійно кожним студентом

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ)

з дисципліни «Облік в галузях економіки»

студента 4-го курсу групи ОПвн-41

спеціальності «Облік і аудит»

(Прізвище та ініціали)

Викладач – Пославська Л.І.

Графік виконання та здачі завдання

№ етапу

Зміст завдання

Кінцева дата виконання

Оцінка

(за 100-бальною шкалою)

Підпис викладача

1

Практичні завдання – теоретичне запитання

11.11

2

Практичні завдання – задачі 1 і 2

9.12

3

Практичні завдання – задача 3

16.12

Загальна оцінка

Підпис викладача

Вінниця – ВІЕ ТНЕУ – 2011

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік в галузях економіки» виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює всі основні теми дисципліни «Облік в галузях економіки». Метою виконання КПІЗ є освоєння та оволодіння прийомами і методами ведення обліку в різних галузях економіки. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту із обліку в галузях економіки. КПІЗ має сформувати у студента глибші теоретичні та практичні навики з питань особливостей обліку в галузях економіки.

КПІЗ складається із трьох теоретичних запитань, 4-х відкритих тестів та 2-х практичних завдань.

Роботу виконують на стандартних аркушах форми А-4, як від руки, так і за допомогою ЕОМ. В кінці дається список використаних літературних джерел. Переписування матеріалу з одного літературного джерела не допускається.

Варіант КПІЗ вибирається згідно порядкового номера студента в списку навчального журналу.

КПІЗ виконується упродовж семестру у відповідності до графіка, дотримання якого є необхідною умовою допуску до здачі залікових модулів.

І. Структура залікового кредиту дисципліни «Облік в галузях економіки»

Денна форма навчання

Номер та назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Комплексне практичне індивідуальне завдання

Заліковий модуль 1. Методика обліку основних об'єктів в сільському господарстві

Тема 1. Особливості обліку в сільському господарстві

14

14

8

2

Заліковий модуль 2. Методика обліку основних об'єктів в будівництві

Тема 2. Особливості обліку в будівництві

6

6

7

1

Заліковий модуль 3. Методика обліку на підприємствах торгівлі

Тема 3. Особливості обліку в торгівлі

12

12

7

1

Разом

32

32

22

4

ІІ. Варіанти завдань

Варіант 1

Завдання І

 1. Особливості обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі

 2. Порядок виявлення і облік незавершеного виробництва у будівництві

 3. Ліцензування торговельної діяльності

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести.

 1. З яких економічних елементів складаються виробничі витрати у сільськогосподарських підприємствах?

 2. Як трактується поняття доходи згідно П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”?

 3. Що відноситься до адміністративних витрат?

 4. Якими первинними документами оформлюють загально виробничі витрати?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення.

 1. Відображено суму витрат від браку напівфабрикатів власного виробництва:

Д-т 24 „Брак у виробництві”

К-т...

 1. Використана готова продукція для поза виробничих потреб:

Д-т...

К-т 26 „Готова продукція”

 1. Відображається фінансовій результат від реалізації сільськогосподарської продукції:

Д-т...

К-т 79 „Фінансовий результат”

 1. Списані допоміжні матеріали, витрачені на парокотельню:

Д-т...

К-т 209 „Інші матеріали”

 1. Перераховані кошти покупцем за відвантажену зі складу готову продукцію:

Д-т 31 „Рахунки в банках”

К-т …

Завдання ІV

У колективному господарстві "Прогрес" жива маса тварин на поча­ток року становила 1800 ц, балансова вартість - 310 000 грн.

Протягом року надійшло в господарство 648 голів живою масою 710 ц, вартістю 113 200 грн. Протягом звітного періоду реалізовано 610 голів живою масою 2424 ц, падіж - 21 ц. Жива маса тварин, які залишили­ся на кінець звітного періоду - 1720 ц. Витрати на утримання тварин (без вартості побічної продукції) за звітний рік склали 100 000 грн.

Визначити: приріст живої ваги; живу вагу тварин; собівартість 1 ц приросту живої ваги; собівартість 1 ц живої ваги.

Варіант 2

Завдання І

1. Відображення в обліку нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку поставкою сільсьгоспродукції

2. Особливості планування й обліку витрат на виконання будівельно – монтажних робіт за договорами (контрактами)

3.Патентування торговельної діяльності

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести.

 1. З якою метою здійснюється розподіл витрат на прямі і непрямі?

 2. Як ведеться аналітичний облік продукції рослинництва?

 3. Яким чином списується економія фактичної собівартості реалізованої продукції від її облікової (планової) собівартості?

 4. Які складові витрати на збут продукції?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення.

 1. Відображені податкові зобов’язання з ПДВ з продукцією, що реалізована покупцеві:

Д-т...

К-т 641

 1. Списана сума нерозподілених постійних загально виробничих витрат:

Д-т...

К-т 23

 1. Відпущена на склад готової продукції за плановою собівартістю:

Д-т 26

К-т...

 1. Нарахована заробітна плата працівникам бухгалтерії виробничої фірми:

Д-т...

К-т 661

 1. Нараховані послуги за рекламу виробничої продукції:

Д-т 93

К-т...

Завдання ІV

Витрати на вирощування кукурудзи на зерно склали 310 000 грн., за звітний рік отримано 1500 ц зерна, стебел кукурудзи -2000 ц по 28 грн. за центнер, качанів кукурудзи - 4120 ц, залікова маса качанів - 2300 ц і зерна - 1820 ц, витрачено качанів на переробку - 800 ц., залишок качанів на кінець року - 400 ц.

Визначити собівартість 1 ц качанів.

Варіант 3

Завдання І

1. Класифікація запасів на сільськогосподарських підприємствах.

2. Особливості обліку витрат на спорудження тимчасових (не титульних) споруд

3. Сертифікація товарів

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести

 1. Яка послідовність розподіл загально виробничих витрат?

 2. Яким П(С)БО визначається порядок оцінки у бухгалтерському обліку готової продукції?

 3. Що називається супутньою та побічною продукцією у сільськогосподарських виробництвах?

 4. У чому полягає сутність оцінки записів за індетифікованою собівартістю?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення

 1. Списана фактична вартість браку, що вважається невиправним:

Д-т 24

К-т...

 1. Списана сума обов’язкових нарахувань на фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу:

Д-т...

К-т 65

 1. Оприбуткована готова продукція на склад за плановою собівартістю:

Д-т...

К-т 23

 1. Відображені витрати щодо збуту продукції:

Д-т 93

К-т...

 1. Нарахована заробітна плата майстру цеху:

Д-т 91

К-т...

Завдання ІV

Витрати на вирощування цукрових буряків (без вартості гички) становили 120 000 грн. Від урожаю отримано 29000 ц коренів при плановій собівартості 5,0 грн. за 1 ц. Продано заготівельній організації 22000 ц і залишено для потреб господарства 7000 ц коренів.

Необхідно визначити фактичну собівартість коренів цукрових бу­ряків і списати калькуляційну різницю.

Варіант 4

Завдання І

1. Облік витрат на утримання й експлуатацію сільськогосподарської техніки

2. Методика визначення прибутку (збитку) від реалізації підрядних робіт

3. Розкрийте сутність реалізації товарів транзитом з участю оптового підприємства в розрахунках

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести.

 1. Як визначається загальний результат діяльності торгового підприємства?

 2. Яким чином ведеться аналітичний облік продукції тваринництва у сільськогосподарському виробництві?

 3. Які види виробництва забезпечують випуск готової продукції?

 4. Яким чином обліковують втрати від браку продукції?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення

 1. Відпущені зі складу МШП для виправлення браку:

Д-т 24 „Брак у виробництві”

К-т...

 1. Використана готова продукція для поза виробничих потреб:

Д-т…

К-т 26

 1. Оприбутковані напівфабрикати власного виробництва:

Д-т...

К-т 25

 1. Акцептовано рахунок постачальника за послуги надані для потреб виробництва:

Д-т 23

К-т...

Завдання ІV

Підприємство роздрібної торгівлі придбало товари на суму 1 200 грн., в т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування склали 120 грн., в т.ч. ПДВ. На товар, що надійшов, встановлена торгова націнка – 13%.

Відобразити в обліку операції з придбання товарів, якщо оплата відбудеться після отримання товарів, та вказати первинні документи

Варіант 5

Завдання І

1. Особливості обліку основних засобів сільськогосподарських підприємств

2 . Особливості обліку загальновиробничих витрат будівельних організацій

3. Бухгалтерський облік операцій з внутрішнього переміщення товарів

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести

 1. Якими первинними документами оформлюють оплату праці працівників?

 2. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку у комісійній торгівлі та для чого вони призначені?

 3. Яким чином класифікується брак у виробництві?

 4. Як визначити ціну продукції торгового підприємства?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення

 1. Сума адміністративних витрат віднесена на результати діяльності:

Д-т 79 „Фінансові результати”

К-т...

 1. Списуються витрати на рекламу продукції:

Д-т...

К-т 37 „Розрахунки різними дебіторами”

 1. Відображено собівартість реалізованої продукції:

Д-т...

К-т 26 „Готова продукція”

 1. Нарахована плата за оренду приміщення складу готової продукції:

Д-т...

К-т 37 „Розрахунки різними дебіторами”

 1. Нарахована заробітна плата майстру цеху:

Д-т...

К-т 661 „Розрахунки за заробітну плату”

Завдання ІV

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проведення і зробити необхідні розрахунки.

1. За звітний місяць у рослинництві здійснено такі загально-виробничі витрати:

а) нарахована заробітна плата персоналу – 5 180 грн. ;

б) проведено обов'язкові нарахування на заробітну плату за діючими тарифами - ?

в) нарахована амортизація обладнання - 4 000 грн.;

г) нарахований знос інструментів загальновиробничого призначення - 800 грн.

2. Списані загальновиробничі витрати рослинництва - ?

При списанні та розподілі загальновиробничих витрат між житом і пшеницею необхідно врахувати наступні дані : витрати на вирощування пшениці склали 20 000 грн., на вирощування жита - 30 000 грн., вартість насіння жита становить 2 600 грн., вартість насіння пшениці - 2 100 грн.

Варіант 6

Завдання І

1. Синтетичний та аналітичний облік реалізації сільськогосподарської продукції

2. Облік розрахунків із замовниками в будівельних організаціях

3. Методика розрахунку середнього відсотка торговельних націнок та собівартості реалізованого товару

Завдання ІІ

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести

 1. Що включається в поняття прямі матеріальні витрати?

 2. Як визначити собівартість незавершеного виробництва?

 3. Яким чином закривається рахунок 93 „Витрати на збут” наприкінці звітного періоду?

 4. Яким бухгалтерським записом відображається відпуск на склад із виробництва готової продукції?

Завдання ІІІ

Необхідно доповнити бухгалтерські проведення

 1. Відобразити собівартість продукції, відправленої покупцеві для зміни забракованої:

Д-т...

К-т 26 „Готова продукція”

 1. Оприбутковані на склад напівфабрикати власного виробництва:

Д-т 25 «Напівфабрикати»

К-т

 1. При інвентаризації виявленні лишки готової продукції:

Д-т 26 „Готова продукція”

К-т...

 1. Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва:

Д-т 23 „Виробництво”

К-т...

 1. Відображена вартість зворотних відходів:

Д-т...

К-т 23 „Виробництво”

Завдання ІV

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проведення і зробити необхідні розрахунки.

1. За звітний місяць у тваринництві здійснено такі загальновиробничі витрати:

а) нарахована заробітна плата зоотехніку - 880 грн.;

б) проведено обов'язкові нарахування на заробітну плату за діючими тарифами - ?

в) списані інструменти загального використання - 780 грн.;

г) списані витрати на утримання тимчасових загонів для тварин — 1300 грн.;

д) списані витрати на транспортне обслуговування робіт (силосування) - 320 грн.

2. Списані загальновиробничі витрати тваринництва - ?

При списанні й розподілі загальновиробничих втрат між ВРХ та молодняком тварин необхідно врахувати наступні дані: витрати на відгодівлю ВРХ склали 18 000 грн., на відгодівлю молодняка - 12 000 грн., вартість витрачених кормів для ВРХ становить 45 000 грн., для молодняка - 3 000 грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки Кафедра «Фінанси І кредит» робочий зошит до виконання комплексного індивідуального завдання – кпіз з дисципліни «фінансовий ринок» студента 3-го курсу групи Ф

  Документ
  Індивідуальні завдання з дисципліни „Фінансовий ринок” виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює основні теми дисципліни. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками проведення операцій на фінансовому ринку, визначення
 2. Програма " Педагогіка вищої школи" Спрямування педагогічне Тема роботи : Організація самостійної роботи студентів Шепетівського технікуму пдату затверджена наказом

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»
 3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент

  Документ
  Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму 6.
 4. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010

  Документ
  Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта /Укл.
 5. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання інституту «Комп'ютерних І інформаційних технологій»

  Документ
  Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання інституту «Комп'ютерних і інформаційних технологій / Упоряд.

Другие похожие документы..