Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
по курсу СДМ.02 (специальные дисциплины) образовательной программы подготовки магистра по направлению 230100 – «Информатика и вычислительная техника»...полностью>>
'Документ'
Цель - формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содруже...полностью>>
'Лекция'
Прежде, чем продолжить наш курс, хочу исправить свою ошибку, на которую мне справедливо указал Макс Бокаев. Фамилия экс-премьер-министра Норвегии, да...полностью>>
'Документ'
В течение семи веков город был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, колл...полностью>>

С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет (Україна)

Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова (Росія)

Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Росія)

Технічний університет Габрово (Болгарія)

Університет МакМастер (Канада)

Установа освіти «Гродненський державний університет ім. Я.Купали» (Білорусь)

Економіка та менеджмент:

перспективи розвитку

Матеріали доповідей

Міжнародної науково-практичної конференції

(Суми, 18-20 травня 2011 року)

Том 1

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

Е 45

Рецензенти:

O.Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

С.М. Козьменко – проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор економічних наук, професор

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 11 від 11.04.2011 р.)

Е 45

Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За. заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: СумДУ, 2011. – Т. 1. – 167 с.

ISBN 978–966–657–368–4

ISBN 978–966–657–369–1

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), в яких розглядаються проблеми економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, інноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища та інші питання.

УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

ISBN 978–966–657–368–4

ISBN 978–966–657–369–1(Том1) © Видавництво Сумський державний університет, 2011

Організатори конференції:

Сумський державний університет (Україна)

Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова (Росія)

Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Росія)

Технічний університет Габрово (Болгарія)

Університет МакМастер (Канада)

Установа освіти «Гродненський державний університет ім. Я.Купали» (Білорусь)

Офіційні партнери та спонсори:

Публічне акціонерне товариство «БМБанк»

ЗАТ «Крафт Фудс Україна»

Компанія «САНДОРА»

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

Науковий журнал

«Вісник СумДУ. Серія «Економіка»

З м і с т

Стор.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1 Фінанси, грошовий обіг і кредит

Андрос С.В. Система збалансованих економічних показників як інструмент ефективного управління банківськими ризиками

Боронос В.Г., Дудкіна А.Ю. Аналіз підходів щодо оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету

Vasilyeva Tetyana, Afanasieva Olga Impementation of complex system of crisis management of banking activity

Гліненко Л.К., Занчіковська О.Ю. Статистичний відбір фінансових коефіцієнтів при формуванні системи планів підприємства

Грановська І.В. Головні ознаки та властивості фінансового капіталу

Дем'яненко О.М. Особливість фінансового контролінгу стратегічних фінансових рішень.

Загорная Т.О. Модель бюджетирования на предприятии в соответствии с принципом комплексного принятия решений

Ильяшенко К.В. Актуальные проблемы совершенствования финансово-экономического инструментария оценки и финансирования рекреационных зон города

Kryskov Andriy, Chykhyra Olga Monopolization and syndicates in Right-bank Ukraine in the late 19th – in early 20th centuries

Котенко Н.В., Ілляшенко Т.О. Нетрадиційні інструменти фінансування публічних екологічних послуг на територіальному рівні

Криворучко Л.Б. Фінансовий контролінг – складова частина контролінгу на підприємстві

Лєонов С. В., Олещук М. Г. Специфіка дослідження конкурентоспроможності банківських послуг

Непочатов С.И. Концептуальные основы учетного аутсорсинга в корпоративных структурах

Romanko Oleksandr Optimization and Mathematical Modeling for Decision-Making in Finance and Risk Management

Савченко К.В. Фінансовий механізм в системі управління ринковою економікою

Свердан М.М. Реформа системи місцевого оподаткування у контексті впливу на стан місцевих фінансів

Шірінян Л.В. Удосконалення оподаткування страхових компаній України

Розділ 2 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бояр А.О. Механізм забезпечення бездефіцитності бюджету Європейського Союзу

Грінченко Ю.Л. Перспективи сталого економічного розвитку в країнах центральної та східної європи

Деделюк К.Ю. Передумови та переваги глобалізації сфери послуг

Жариков А.Е. Характеристика деятельности зарубежных ТНК в пищевой отрасли Украины

Зарецька Є.В. Національна безпека суспільства як соціальний захист особи

Mirchev A., Petkova St. Economists’ Role in Fostering the Crisis

Мироненко Ю.Л., Хворост О.О. Оцінка впливу нецінових детермінантів на рівень пропозиції в сучасній Україні

Михайлишин М.І. Удосконалення національних стратегій регулювання процесів у сфері транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації

Моствова І.О. Основні напрямки впливу регіональних ринків праці на розселення населення в Україні

Нічітайлова Н.С. Кайдзен- стратегія управління якістю продукції як шлях до зростання економіки України

Сіренко О.М. Аналіз багаторівневої структури потенціалу ВНЗ

Слабоспицька О.Ю. Підтримка вітчизняного експорту як основа підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Сотник И.Н., Щербань Н.С. Анализ последствий глобализации экономических систем

Сюй Сяочжи, Чжан Линфен, Могильная Н.А. Современное состояние внешней торговки Китая. Роль Китая в международной торговле.

Телєтова С.Г., Телєтов О.С. Особливості управління в сучасній освіті

Цюпа І.З. Нормативно-правова база транскордонного співробітництва України та Польщі

Шевлюга О.Г. Олефіренко О.М. Вплив міжнародного технологічного середовища на інноваційний розвиток підприємств України

Шевчук В.О. Стан вищої освіти України в контексті Болонського процесу

Розділ 3 Економіка підприємства та управління виробництвом

Близнюк А.О. Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства

Васелевський М. Крикавський Є.В. Безпека потоку інформації в ланцюгу поставок

Генгут И.Б. Показатели использования отходов производства и потребления в системе оценки деятельности предприятия и региональных властей

Голишева Є.О. Управління взаємовідносинами підприємства з економічними контрагентами

Гришко Н.Є., Линник Т.С. Особливості формування дивідендної політики підприємства

Dijla J. Mohammed, Sanaa J. Mohammed The main characteristics of the assortment strategy at the modern industrial enterprise

Держак Н.А. Управління реакціями підприємства на ринкові зміни

Живко З. Б., Живко М.О. Зінько В.М. Економічні аспекти провадження справи про банкрутство в системі безпеки бізнесу

Jonathan Emeka Nwosu, Mogilna Nataliya The impact of human resource management practices on employees’turnover: an overview

Калачова Т.А. Система збалансованих показників як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства

Касаткіна М.В. Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості

Квятковская Л.А. Оцінка ефективності структури управління промислового підприємства

Ковальчук С.В. Проблемні питання маркетингового та логістичного забезпечення діяльності промислових підприємств

Коверга С.В., Деречинський Ю.Н., Коверга О.М. Формирование системы показателей оценки эффективности производства

Кравець П.В. Основні елементи реформування лісового сектору України на засадах сталого розвитку

Куртева Г. Конкурентоспособность организации в условиях глобализации

Левченко В.О. Оптимизация логистических затрат предприятий розничной аптечной торговки

Леонова С.В. Компетенції персоналу в системі формування і розвитку людського потенціалу підприємства

Мазурин Э.Б. Связь конкурентной стратегии, типа производства и системы планирования

Маевский В.А. Управление в цепочке поставок промышленной компании

Медведев В.С. Організування оплати праці на виробництвах із значною кількістю неоднорідних операцій

Мельник Ю.М.,Савченко О.С. Оцінка якості системи господарювання підприємства «АКВАІЗОЛ»

Меркулова А.В., Лахонько М.О., Лубинець Ю. О. Методы и подходы оптимизации численности персонала

Мехович С.А., Колесніченко А.С. Щодо механізмів керування небалансами на енергетичному ринку

Мехович С.А., Костенко А.А. Исследование направлений трансформации модели промышленной политики Украины

Овчаренко М.І. Характеристика корпоративної культури машинобудівних підприємств Сумщини з позиції її складових елементів

Олефіренко Ю.О. Соціальна відповідальність як елемент корпоративної культури в промисловості

Панченко А.О., Харченко М.О. Діагностика кризового стану підприємства

Петрушенко Ю.М., Дудкін О.В. Розвиток соціальної відповідальності підприємсв: постановка питання

Подлесная В.Г. Генезис проблемы цикличности экономики

Подоляка О.И., Башлай С.В. Управління факторами безпеки бізнес-процесів банку

Полубєдова А.О. Розвиток колективного потенціалу творчих працівників через діяльнісне навчання

Русин-Гриник Р.Р. Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства

Филипова М.К. Особенности подготовки и квалификации человеческих ресурсов в туристического предприятия

Харченко С.В. Динамічна модель управління потенціалом підприємства

Ходак М.І. Концепция управления потенциалом электроснабжающего предприятия

Чорток Ю.В., Бедріна Є.О., Євдокимов А.В. Вплив господарського стану підприємства на його економічну безпеку

Шаша О.І., Заруба В.Я. Аналіз процесу формування іміджу підприємства

Швиндина А.А. Адаптация организационных систем

Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств: концептуальні питання цілеполагання

Шкода Т.В. Світовий досвід кадрового забезпечення авіакомпаній адміністративно-управлінським персоналом

Яковлева Г.В. Виявлення причин плинності кадрів як один із етапів процесу формування стабільного трудового колективу

Розділ 4 Розміщення продуктивних сил, регіональна економіка та регіональний розвиток

Андушко Р.В. Торговля в системе национальной экономики Республики Беларусь

Белоусов А.Л. О первых результатах реализации программы либерализации белорусской экономики

Бублик М.І. Нечітка математична модель оптимізації фінансових ресурсів регіону з метою відшкодування техногенних збитків

Забурмєха Є М. Маркетингові дослідження страхового ринку: регіональний аспект

Іванович І.Ю. Інвестиційна оцінка організаційних структур сільського господарства Хмельниччини з позицій землекористування

Кулішов В.В. Сучасний стан та проблеми регуляторної політики в Україні

Пероганич О.В. Роль бюджету розвитку місцевих бюджетів у реалізації інвестиційної політики регіону

Поліщук В.С. Розвиток олійно-жирової промисловості Одещини

Прокопенко О.В., Фролов С.С. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки в прикордонних регіонах

Труш Н.І. Організаційно-економічні особливості ресурсно-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Фарат О.В., Комарнцька Г.О. Роль урбанізації в системі розміщення продуктивних сил регіонів

Франів І.А. Галузево - регіональний підхід розміщення підприємств

Чепурний В. Д., Прокопенко О. О., Люльов О. В. Управління розвитком підприємства в умовах обмеженості ресурсів

10

13

13

14

16

18

20

21

23

25

26

28

30

32

33

34

36

37

39

40

40

41

43

44

46

47

49

50

52

53

55

57

58

60

61

63

65

67

69

69

70

72

75

77

78

80

81

83

85

86

88

89

91

93

94

98

99

101

104

107

106

110

111

113

115

116

118

121

121

123

124

126

127

129

132

134

135

137

139

140

142

144

144

145

148

150

152

153

155

157

159

160

161

163

164

ПЕРЕДМОВА

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), в яких розглядаються проблеми економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, інноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища та інші питання.

Конференція присвячена 20-ти річчю факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Факультет економіки та менеджменту бере свій початок від першого набору на економічні спеціальності, що координував у 1991 році к.е.н. Карпіщенко Олексій Іванович, нині почесний професор СумДУ. В організації створення факультету він відіграв одну з найголовніших ролей. У цьому йому допомагали Балацький Олег Федорович, Мельник Леонід Григорович та інші. Факультет економіки та менеджменту був створений 4 травня 1992 року у складі кафедр економіки, управління, фінансів, економічної теорії та економіко-математичних методів. Факультет очолив Карпіщенко Олексій Іванович. У 2002 році було створено кафедру маркетингу шляхом відокремлення від кафедри економіки.

Одним із засновників економічної науки в Сумській області та вітчизняної школи економіки природокористування є заслужений професор СумДУ, д.е.н., професор Балацький Олег Федорович, під керівництвом якого захищено 6 докторських та більше 30 кандидатських дисертацій. За його ініціативою була створена та вже 15 років діє спеціалізована рада по захисту дисертацій. У здобутку вченого близько 350 опублікованих праць, у тому числі більше ніж 30 книг, включаючи монографії, підручники та навчальні посібники. Олег Федорович нагороджений почесними знаками, медалями, дипломами та грамотами, удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

На сьогодні факультет складається з чотирьох випускових кафедр: економіки (завідувач – д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович), маркетингу (завідувач – д.е.н., професор Ілляшенко Сергій Миколайович), управління (завідувач – д.е.н., професор Теліженко Олександр Михайлович), фінансів (завідувач – к.е.н., професор Боронос Володимир Миколайович), а також загальнотеоретичної кафедри – кафедри економічної теорії (завідувач – д.е.н., професор Прокопенко Ольга Володимирівна).

Професорсько-викладацький склад факультету налічує понад 100 викладачів, серед яких 90 мають науковий ступінь та вчене звання. За роки існування факультету його викладачі неодноразово отримували стипендії Кабінету Міністрів України, Гранти Президента України та численні міжнародні гранти. Викладачі факультету також навчають більше ніж 2600 студентів за заочною, екстернатною та дистанційною формами навчання, а також майже 900 особам надають другу вищу освіту.

Сьогодні на факультеті економіки та менеджменту навчається близько 1100 студентів за денною формою навчання. Серед них – студенти з 15 країн світу: України, Росії, Китаю, Нігерії, Танзанії та ін. Навчання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською

Випускники факультету продовжують навчання в Україні і за кордоном, є керівниками та начальниками відділів престижних підприємств, організацій та фінансових установ, працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, мають успішний власний бізнес.

Серед випускників факультету – більше 50 кандидатів і докторів наук. Деякі з них – професори університетів США, Нідерландів, Канади та інших країн.

Факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету проводить навчання за спеціальностями:

 • економіка підприємства,

 • маркетинг,

 • менеджмент організацій,

 • фінанси,

 • адміністративний менеджмент,

 • бізнес-адміністрування,

 • економіка довкілля та природних ресурсів,

 • управління інноваційною діяльністю,

 • управління проектами.

Всі спеціальності (окрім «Управління проектами») акредитовані за найвищим рівнем – магістр.

Факультет надає освіту, що відповідає освітнім стандартам США, та видає випускникам сертифікати IES (визнання в Європі).

Студенти факультету є переможцями всеукраїнських і міжнародних предметних та фахових олімпіад, конкурсів наукових робіт (15 переможців всеукраїнського конкурсу в 2011 році), маркетингових і бізнес-планів, авторами наукових публікацій.

При факультеті працює аспірантура і докторантура за трьома спеціальностями, а також спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, в який захистилося більше ніж 220 осіб.

Факультет видає 3 наукових журнали, які внесені до переліку фахових видань ВАК України: «Вісник СумДУ. Серія Економіка», «Маркетинг і менеджмент інновацій», «Механізм регулювання економіки».

Викладачі та студенти факультету щороку проводять ряд всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, серед яких «Економіка для екології», «Екологiчний менеджмент в загальнiй системi управлiння», «Економічні проблеми сталого розвитку», «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону».

Очолює факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету Прокопенко Ольга Володимирівна – випускниця цього факультету, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії, автор більше ніж 270 наукових і навчально-методичних праць, лауреат гранта Президента України, двічі лауреат стипендії Кабінету Міністрів України.

З повагою,

Перший проректор

Сумського державного університету В.Д. Карпуша

Розділ 1 Фінанси, грошовий обіг і кредит

Андрос С.В.

Університет банківської справи Національного банку України

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Важливою складовою загальної стратегії банків є процентна стратегія. Величина процентних ставок за кредитами залежить від рівня інфляції в країні; ставки рефінансування Національного банку; середньої процентної ставки за міжбанківським кредитом; середньої процентної ставки банку за депозитами; структури кредитних ресурсів банку, тобто, чим вище частка «дорогих» ресурсів у пасивах банку, тим дорожче видається кредит; попиту на кредит, пов'язаного з можливістю інвесторів здійснювати вкладення в реальний сектор економіки, рівнем прибутковості інших способів інвестицій (вкладень у валюту, цінні папери); призначення та умов позики, ступеня ризику.

Одне з ключових завдань управління кредитним портфелем банку полягає у зниженні кредитного ризику. Кредитний ризик можна передбачити на основі методики «ліквідаційного періоду», згідно з якою кожна позика чи модель кредитування обумовлюється конкретним часовим інтервалом, що збігається або з терміном боргового зобов'язання, або з часом, необхідним для остаточного розрахунку за ним. В іншому випадку може бути обрано єдиний часовий горизонт за всіма видами активів (один чи п'ять років). Напрямками мінімізації кредитних ризиків можуть бути диверсифікація позичкового портфеля; попередній аналіз кредитоспроможності та платоспроможності позичальника; застосування методів забезпечення повернення кредиту (застави, гарантій); формування резервів для покриття можливих втрат за позиками.

При моделюванні кредитних ризиків, як правило, використовуються різні підходи, наприклад парадигма дефолту і парадигма ринкової переоцінки. Відповідно до парадигми дефолту, кредитні втрати мають місце у разі, коли позичальник не виконує зобов'язань протягом планового тимчасового горизонту. У разі дефолту позичальника кредитні втрати є різницею між потенційними втратами при невиконанні зобов'язань за позикою (сума заборгованості на момент дефолту) та поточною вартістю майбутнього чистого відшкодування (платежі позичальника мінус витрати на забезпечення відшкодування).

При встановленні рівня ставки відсотка важливу роль відіграє інфляційний ризик, який поділяється на ризик очікуваної інфляції і ризик несподіваної інфляції, тобто власне процентний ризик. З огляду зазначеного, пропонується розглянути структуру ставки відсотка за допомогою лінейної моделі, що враховує різні види ризиків шляхом складання відповідних індексів (рис. 1).

Зауважимо, що неправильна оцінка параметрів веде до втрат доходу (до альтернативних збитків), які можуть виникнути, як у кредитора (позикодавця), так і в кредитуємого (позичальника). При цьому одна зі сторін завжди отримує додатковий дохід, який дорівнює сумі недоотриманого прибутку партнера за такою кредитною операцією. Оскільки банк постійно перебуває в ситуації кредитора (на ринку кредитів) та кредитованого (на ринку депозитів), то правильне призначення ставки відсотка є необхідною умовою беззбиткової його діяльності. Отже, на ринку кредитів – при недооцінки величини – банк отримує альтернативний збиток. При переоцінці ускладнюється процес кредитування та зростає ризик неповернення кредиту, що зумовлює зниження прибутковості банку. На ринку депозитів банк виступає суб'єктом кредитування. Ситуація відсвічується дзеркально: при недооцінки фактора в депозитній ставці – банк отримує прибуток, при переоцінці – збиток.

Рис.1. Модель впливу неправильної оцінки ризику у ставці відсотка на перерозподіл доходу

1. Виходячи з оцінки факторів кредитування можна констатувати, що недооцінка величини інфляції в кредитній ставці відсотка, подібно переоцінці її в депозитній ставці, незадовільно впливає на діяльність комерційного банку.

2. Визначаючи плату за кредит, банк враховує низку факторів, а саме: ринок кредитних ресурсів, особливості кредитної угоди, ступінь ризику, термін кредитування, спосіб надання позики, забезпеченість його повернення.

3. Формування оптимальної кредитної стратегії представляє собою складне багатопланове завдання, вирішення якого лежить у площині використання сучасних концепцій аналізу банківської діяльності та застосуванні ефективного інструментарію.

Боронос В.Г., Дудкіна А.Ю

Сумський державний університетСкачать документ

Похожие документы:

 1. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (1)

  Документ
  Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг.
 2. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 3. Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

  Документ
  О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;
 4. Діяльність банківських установ

  Автореферат
  Козьменко Сергій Миколайович,Державний вищий навчальний заклад«Українська академія банківської справиНаціонального банку України», проректор з наукової роботи
 5. Школьник Інна Олександрівна удк 336. 76(477)(043. 5) Стратегія розвитку фінансового ринку України Спеціальність 08. 00. 08 Гроші, фінанси І кредит автореферат

  Автореферат
  Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст УкраїниЄпіфанов Анатолій Олександрович,ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”,

Другие похожие документы..