Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Требования, предъявляемые к развитию речи ребёнка:1. Умение правильно произносить все звуки речи различать их на слух.2. Умение употреблять разные ча...полностью>>
'Анкета'
до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2012 році на підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магіс...полностью>>
'Документ'
Октябрь. Разноцветная осень уже давно сменила зеленое лето; закончилась беззаботная пора отпусков и каникул, пора снова за работу. Незаметно пролетел...полностью>>
'Документ'
розгалужена система освіти Недостатній рівень орієнтованої на розвиток бізнесу інформації(наявні ресурси, стан ринку) Відносна екологічна чистота тер...полностью>>

Інститут економіки та промисловості нан м (1)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier

(Norwegian Institute for Strategic Studies),

Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології)

Інститут економіки та промисловості НАН (м.Донецьк),

Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (науково-методичний центр системного аналізу і статистики)

Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк),

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,

Форум молодих лідерів України,

Центр інвестиційно-інноваційно програм Національного інституту

стратегічних досліджень при Секретаріаті Президента України,

Украинский Институт Позитивной кросс-культурной

психотерапии и менеджмента (м.Черкаси),

Інститут психологія та бізнесу (м.Донецьк),

Українська академія банківської справи (м.Суми),

Кафедра ЮНЕСКО СумДУ (м.Суми),

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ),

Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ),

Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ),

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ),

Институт управления (г.Астана, Казахстан),

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska),

Instytut Stosunków Międzynarodowych,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,

Przemyśl (Polska), Education-Philosophy Faculty,

Pomeranian Academy in Słupsk (Poland)

Секція 4

Освіта, культура, наука як чинники

інноваційного розвитку.

матеріали першої міжнародної конференції

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених

20-21 лютого 2008 р., м.Суми

Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу» ()

Суми 2008

Перша міжнароднаконференція

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених

М а т е р і а л и к о н ф е р е н ц і ї

Суми - 2008

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №3 від 27.12.07 р.

Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Артюшкіна, професор, кандидат педагогічних наук, проректор Сумського ОІППО

Оргкомітет

Почесний Голова оргкомітету:

Л.В.Пшенична, начальник управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Співголови оргкомітету:

В.Ф. Живодьор, проф., академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), ректор Сумського ОІППО

І.А.Медведев, к.н.держ.упр. проректор Сумського ОІППО

М.В.Жук, к.філос. н., доц., зав.каф. Сумського ОІППО, координатор конференції

Jarosław Moklak. Dr. hab., Adiunkt, Instytut Historii UJ, Kraków Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW, Przemyśl

Члени оргкомітету.

С.В.Біла: проф., д.н.держ.упр., академік АЕН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

О.В.Тягло, д. філос. н., проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

В.Н.Шилов, д.филос.н., проф., Белгородский государственный университет (РФ).

О.М.Семеног, д. пед.н., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

John (Ivan) Jaworsky, Рrof., Department of Political Science University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Florentina Harbo, Dr of Political Science., Norwegian Institute for Strategic Studies Researcher in international law, strategy and analysis

Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)

Н.Н.Чайченко, д.пед.н., проф., зав.каф. Сумського ОІППО

В.О.Любчак, к.ф-м.н., доц., проректор СумДУ

С.М. Козьменко, д.екон.н., проф., проректор Української академії банківської справи

О.В.Мортякова, доктор економічних наук, Інститут економіки промисловості НАН України

Секретар конференції

М.О. Головченко (лабораторія «Євроінтеграції, партнерства та інноваційного розвитку» Сумського ОІППО

У 6 ч. – Ч 4.

У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі міждисциплінарного аналізу проблем специфіки інноваційного розвитку за умов крос-культурних взаємодій.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9-695 від 19.11.2007 р. з метою обговорення політологічних, соціальних, економічних, філософських, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурологічних, євроінтеграційних аспектів сучасного інноваційного розвитку з позицій крос-культурної взаємодії.

© СОІППО, 2008

Сесія 4.1.

Трансформації суспільства і особистості

за умов глобалізації та антиглобалізації

1. Барвинский А.А. Роль научных школ

в подготовке научной элиты…………………………………………………………....8

2. Бахтіна Г.П. Науково-практична робота студентів

у ВНЗ дослідницького типу: магістерські дисертації та

трансдисциплінарні проекти ……………………………………….……………...….10

3. Вах Т.С. Соціокультурні аспекти глобалізації та їх

вплив на формування соціального характеру особистості …..……………….…18

4. Волохіна О.О. Соціальні наслідки глобалізації:

соціологічний аспект ……………………………………………………………………20

5. Глушко В.П. Всесвітньо – трансформаційний

процес (до питання про глобалізацію світу) ………………………………………..22

6. Добржанська О.О. Вплив глобалізації на культуру та освіту …………….…25

7. Дроздовська А.П. Стратегічні процеси в україні

в контексті концепції сталого розвитку ………………………………………...……28

8. Єрмакова Т.Г. До питання характеристик функціонування освіти ………….30

9. Злиденна Г.О. Діалектичне мислення як фактор розвитку

креативного потенціалу суспільства ……………………………………………...…32

10. Карпенко В.Є. Методологічна роль гуманістично-ноосферної

концепції у розв’язанні глобальних проблем сучасності …………………………35

11. Кац Е.Я. Політична соціалізація молоді в україні в

умовах глобалізації …………………………………………………………………….37

12. Климко С.С. Інтеграція до європейського культурного простору: концептуальні питання трансформації …………………………………….……….39

13. Кондратенко С.В. Сущность философской интерпретации основных концепций планетарного социума ………………………………………………..…41

14. Кравченко І.А.Інформатизація як механізм управління

освітою в умовах глобалізації …………………………………….………………….43

15. Ксьонс О.С. ЗМІ як інструмент формування свідомості

щодо соціально незахищених верств населення …………….………………..…45

16. Луданова А.К. Як використовувались "рейтингові системи"

в Київському політехнічному інституті імператора Олександра ІІ

на початку його створення? …………………………………………..…………...….47

17. Лук’яненко О.В. Родошанування в українській ведичній

культурі: історична ретроспектива ……………………….………………………….50

18. Любчак В.А., Пивень А.Г. Партнерство в образовании как фактор интеграции в мировое образовательное пространство …………………………52

19. Німчин С.О. «Денотант «глобалізації», як головна складова

передумови появи про-абсурдної ситуації у формуванні

масового суспільства» …………………………………….…………………………..55

20. Огієнко О.І. Освіта дорослих як важливий напрямок

освітньої політики скандинавських країн ……………………………………….…..58

21. Пономаренко Л.В. Вплив ЗМІ на формування суспільної

моралі в умовах сучасного суспільства: проблеми та перспективи ……….….61

22. Попова К.С., Козинцева Т.О. Гендерний аспект субкультури емо …..…..63

23. Семенчатенко Ю.С. Гендер у вищій освіті: тенденції і проблеми ……..…65

24. Серостанова О.Б. Проблемні ланки соціально - культурної

трансформації світової системи ………………………………………………….….67

25. Слишинська Н.В.Соціальна складова індексу сталого

розвитку регіонів України ………………………………………….…………………..70

26. Смолярова А.С. Трансформация общества и личности

в условиях глобализации и антиглобализации:природа

возникновения процессов …………………………………………………….……....72

27. Тихомирова Є.Б. Ідеологія глобалізму про соціокультурний

контекст глобалізації …………………………………………………………….…….75

28. Химинець В.В. Особливості інноваційного розвитку освіти

в Контексті глобалізаційних процесів ………………………………………….….77

29. Цимбал Т.В. Історичні прецеденти глобалізації та

особливості її сучасного етапу ………………………………………………………80

30. Швецова Н.Є., Дуднік О. В. Формування нових підходів до

людського капіталу в трансформаційній економіці України …………………….82

31. Юрчук Л.А. ХХІ століття: зміна цілей освіти і потреба нових

підходів до управління ………………………………………………………….……..84

Сесія 4.4.

Інформаційна культура сучасного суспільства:

взаємовплив та конкуренція

1. Агаджанов–Гонсалес К.Х. Використання можливостей

Інтернет як засобу формування інформаційної культури …………………...…..88

2. Білоніжко М.О. Електронні державні послуги як механізм

підвищення ефективності та якості обслуговування громадян …………………90

3. Власенко О.В. Негативні інформаційні впливи в контексті

формування національного інформаційного простору …………………………..92

4. Дудко Н.В. Анализ и извлечение текстовой информации –

одна из категориальных составляющих функциональной

грамотности специалиста высшей школы ………………………………………….95

5. Ivanenko N. Faculty Development for the Net Generation ………………………97

6. Караманов О. В. Освітній потенціал культури у процесі взаємодії музею і школи………………………………………………………………………………...…..102

7. Коростелев А.А. Влияние интенсивности информационных

потоков на управленческую деятельность руководителя школы …………….104

8. Левченко А. М. Вплив глобалізації на масову культуру

та комунікацію ………………………………………………………………………….106

9. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Построение модели знаний

в области технологической оснастки с использованием онтологии ………....108

10. Мироновська Н.М. Проблеми організації профільного

навчання в сучасній школі ………………………………………………………...…111

11. Пушкарев Ю.В. Инновационное математическое образование: фундаментальный аспект …………………………………………………………...113

12. Савлева С.В. Инновационные подходы к организации

обучения магистров в области информационных технологи …………………117

13. Сирінська О.А. Розвиток арабського супутникового

телебачення та його вплив на політичну ситуацію в арабських країнах .……119

14. Сычёва А.А. Феномен виртуального доверия как следствие глобализационных процессов ……………………………………………………....121

15. Хомерікі О.А. Інноваційний розвиток освіти в сучасній

Україні за умов глобалізації ……………………………………………………..…..123

16. Литовченко І.В.Вплив засобів масової інформації на

формування девіантної поведінки молоді …………………………………...……125

17. Матыскина Н.В. Информационное общество …………………………...….127

18. Подмаркова І. Роль соціоніки у розвитку інформаційної

культури суспільства ……………………………………………………..…..………129

19. Пушкарева А., Латуха О.А. Исследовательский университет

как форма инновационного развития ……………………………………………...131

20. Байдак Л.М. Збагачення комп’ютерного дискурсу завдяки

поширенню новітніх технологій у суспільстві ………………………………….…134

21. Бухтатий О.Є. Інформаційне середовище сучасного суспільства: взаємовплив та конкуренція …………………………………………………..…….136

22. Горук Н.М. Актуальність і значення освіти дорослих на

сучасному етапі розвитку суспільства ……………….…………………………….139

23. Захарова І.О. Педагогічна творчість педагога як інноваційна проблема………………………………………………………………………………..141

24. Іванов О.В. Текстова комунікація між політичними елітами на міжнародному рівні як об’єкт контент-аналізу ……………………………….…...144

25. Кожем’якіна І.В. Ключові компетентності як чинник

успішної діяльності вчителя …………………………………………….…….……..146

26. Кукліна С.В. Модель порушника безпеки інформації ……………………...148

27. Семеног О.М. Мовна особистість учителя в педагогічному

дискурсі …………………………………………………………………………..……..151

28. Столяренко Т.Л., Минко П.Є. Особливості формування культури інформаційно-аналітичної діяльності майбутнього економіста ……………….155

29. Ферапонтов Г.А., Бойко Е.Н. Дистанционное обучение в

социо-кросс-культурном университетском образовании ……………………....157

30. Шкумат Е.В. Методы проектирования ЭОР для

специальных технических дисциплин ……………………………………………..159

31. Коневщинська О.Е. Проблема формування медіакультури

вчителя в теорії і практиці вищої школи …………………………………………..161

32. dr Bogna Choinska, dr hab. Stefan Konstanczak Freedom after Deconstruction ………………………………………………………………...………..163

33.Борцова М.В., Зінченко О.С. Особливості реалізації

проектної технології в навчальному процесі ……………………………….…….166

34. Борцова М.В., Зінченко О.С. Професійне самовиховання

педагога в педагогічній технології "Створення ситуації успіху" …………..…...168

35. Кода С.В. Учитель профільної школи в умовах

реформування освіти …………………………………………..……………………….…….170

36. Козлова О.Г. Тенденції інноваційного розвитку

університетської освіти за умов ринкової економіки ………………………………..…..173

37. Поровчук С.О. Болонський процес: історія і перспективи розвитку ………….…175

38. Поровчук С. Польсько-українська співпраця в

рамках єврорегіону "БУГ"……………………………………………...……………..179

39. Рудь О.М. Символ: дефініції поняття в філософській літературі ………..182

40. Суптельна С.О. Проблема професійної компетентності

учасників педагогічного процесу………………………………………………….…185

41. Сурков В.В. Створення державної системи інтернет-

ресурсів для освіти як шлях подолання інформаційної

кризи в українській освіті …………………………………………………….…………….…187

42. Шумський І.С., Тєлєтов О.С. Роль комунікацій в інноваційному

розвитку суспільства ………………………………………………………………………….190

43. Вінчура Ж.В. Формування культуромовної особистості

засобами художньої літератури ………………………………………………….…………192

УДК – 113

РОЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ В

ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ

THE ROLE OF SCIENTIFIC SCHOOLS

IN PREPARATION OF SCIENTIFIC ELITE

Барвинский А.А.

Сумской государственный университет

Доповідь присвячена аналізу ролі і місця наукових шкіл у підготовці наукових кадрів. Автор проводить думку про те, що сучасна вища школа не до кінця виконує завдання підготовки майбутніх спеціалістів до виконання науково-пошукових робіт. В цьому зв’язку особливої актуальності набуває подальший розвиток наукових шкіл заснованих в свій час такими вченими як В.М.Глушков, М.М.Амосов, О.О.Шалімов, та створення нових, залучення студентів до участі у їх роботі.

Summary

The report is devoted to the analysis of role of scientific schools in preparation of scientific etite. The author expresses the idea, that modern high school fulfil the preparation of future specialists for research.

В прошлом каждой отдельно взятой стране было достаточно иметь несколько университетов для того, чтобы обеспечить высшим образованием выпускников школ и подготовить кадры высокой квалификации, одновременно развивая научное знание. Выпускники этих немногочисленных университетов сумели заложить основы современных научных знаний. Известно, например, что подготовкой научной элиты Великобритании занимаются Оксфордский и Кембриджский университеты, США – преимущественно Гарвардский, Йельский, Стэндфордский университеты и Массагузетский технологический институт. В бывшем Советском Союзе подготовка научных кадров велась в Московском, Ленинградском, Новосибирском, Харьковском и Киевском университетах.

В независимой Украине особую актуальность приобретает задача создания современных научно-учебных центров для подготовки интеллектуального истеблишмента. Необходимо отметить, что в этой области дело не стоит на месте. Создано несколько учебных заведений данной направленности. Так, поддерживается деятельность ведущих университетов – Киевского им. Т. Шевченко, Харьковского им. Каразина и других. Сегодня страна имеет более 200 учебных заведений III и IV уровней аккредитации государственной формы собственности. Выбрав направление на вхождение в образовательное пространство Европы, она модернизирует свою образовательную систему в контексте европейских требований.

Тем не менее, часто ставя вопросы университетского образования «вообще», желая решить проблему вобщем нам хватает ресурсов только на незначительные изменения. В то же время важные идеи, конкретные предложения не переходят в проекты с должным финансовым, материально-техническим и организационным обеспечением. Известно, что затраты на науку в независимой Украине никогда не достигали даже 0,5% ВВП, хотя по закону они должны быть не ниже, чем 1,7 ВВП (1,50). В результате этого отечественная наука растеряла много из того, что было накоплено ею раньше. В мире сейчас мало знают о ней, о чём можно судить по следующим фактом. Одним из показателей эффективности науки есть так называемый импакт фактор, отражающий количество ссылок на каждую статью, опубликованную в том или ином научном журнале. Наиболее цитируемыми есть журналы США и Англии, далее идут журналы Голландии, Германии, Швейцарии, Японии, Франции и России. У самых популярных журналов индекс цитирования составляет от 37 до 40 ссылок. Из наших журналов самый цитируемый «Физика низких температур» - 0,43. Не очень приглядная картина складывается в области медицинских исследований: хирургия, реабилитация, ортопедия, анестезиология, акушерство и гинекология дают где-то 0,03 – 0,04 ссылки на статью. Но абсолютный рекорд падения, по мнению специалистов, принадлежит стоматологии, челюстной хирургии и офтальмологии – 0,008. В переводе с языка цифр на язык слов наши исследования на эти темы не знают и не признают [4]. В международном рейтинге исследовательской активности 1996-2000гг. Украина заняла 31 место из 38, пропустив вперед такие страны, как Мексика, Греция, Турция [3,25].

Из сказанного можно сделать вывод: важной задачей, стоящей перед украинской наукой и системой высшего образования является подготовка молодой поросли ученых, которые бы оживили и подняли на должный уровень отечественную науку. Для этого необходимо реанимировать сложившиеся ранее и создавать новые научные школы.

В ракурсе очерченной нами проблемы, наибольший интерес представляет анализ научной школы с точки зрения совершенствования процесса обучения и воспитания, формирования актуального типа образованности и ее субъекта [2,126]. Овладение новым знанием в научных школах происходит иначе, чем в общеобразовательных. В формировании типа обучения определяющим является ценностная ориентация Учителя, его личностные качества. Лидером школы обязательно является настоящий работающий крупный ученый, обладающий большим авторитетом и разносторонним творческим мышлением. Учитель должен быть тонким психологом, так как от него во многом зависят атмосфера, в которой работают исследователи, микроклимат в школе, привлекательность в общении, ибо, как говорили древние, ничему нельзя научиться у человека, который не нравится. Развивая научные школы, надо делать ставку не только на известных ученых, тех, кто уже имеет сое имя в науке, но и готовить достойных приемников их дела. Для этого можно создать специальные благотворительные фонды, выделить стипендии для наиболее одаренных молодых людей, послать их на учебу в ведущие университеты Западной Европы и США. Другими словами: использовать собственный исторический опыт и опыт других стран. Например, А.Ф.Йоффе, П.Л.Капица и многие другие выдающиеся отечественные ученые проходили длительную научную стажировку за границей. Япония в свое время направляла десятки тысяч молодых людей на учебу в страны Запада. И надо сказать, что сегодня инженеры, ученые, бизнесмены, получившие образование на Западе составляют многотысячную интеллектуальную прослойку японского общества.

В условиях глобализации перед Украиной встала задача обеспечения своей научно-технологической безопасности. Для ее реализации необходимо широко внедрять во все сферы деятельности элементы современного научно-технологического развития. Выполнить это можно только при условии наличия в стране ученых, видящих перспективы развития науки на несколько десятилетий вперед, имеют свои научные школы, соответствующие мировым стандартам. Поэтому развитие уже имеющихся научных школ, созданных такими учеными как В.М.Глушков, Н.М.Амосов, А.А.Шалимов, продолженное их учениками и формирование новых, способствующих притоку свежих идей, является одной из первоочередных задач, стоящих перед Украиной. И государство не должно жалеть ни сил ни средств для ее реализации.

Литература:

 1. Бар’яхтар В.Г., Горобець Ю.І., Данилевич А.В., Порев С.М. Підготовка наукової еліти – приоритет державної освітньої політики.// Педагогіка і психологія. – 2006. - №3.-С.49-54.

 2. Кремінь В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. – Київ: «Грамота», 2003.-216с.

 3. Оноприенко В.Міжнародний рейтинг української науки.// Вісник Національної Академії наук. – 2005.-№5. с. 20-31.

 4. Рожен А. Скажи индекс цитирования твоих статей и я скажу какой ты ученый. // Зеркало недели. – 1999.-13 ноября.

УДК 378Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут економіки та промисловості нан м (3)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 2. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);
 3. Державна установа«інститут економіки та прогнозування нан україни»

  Документ
  Історія економічної науки тісно пов’язана з пошуком шляхів оптимального розвитку економічних систем. При цьому в числі визначальних факторів економічного розвитку, до яких найбільше прикута увага представників наукових економічних
 4. Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування нан україни»

  Документ
  Доповідь присвячена дослідженню проблеми впливу інформаційних технологій на трансформацію зайнятості. Розглянуто розвиток нових моделей підприємств, створення нових робочих місць.
 5. Антимонопольний комітет України Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» Аналітичні матеріали щодо стану економічної конкуренції в Україні в 2007 році

  Документ
  Витяг з наукового звіту за темою: «Вдосконалення Методичних рекомендацій за критеріями, які характеризують стан конкуренції на окремих ринках для галузі,

Другие похожие документы..