Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цель урока- развитие устной и письменной речи учащихся,их литературно-творческих способностей: знакомство с присказками,зачинами и концовками сказок,п...полностью>>
'Документ'
Основа WWW (World Wide Web) — мова програ­мування Hyper Test Markup Language (HTML). Мова HTML була запропонована Тімом Бернерсом-Лі у 1989р., як оди...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Теоретико-множественный смысл натурального количественного числа и нуля. Определение отношений «равно», «меньше» на множестве целых неотрицательных ч...полностью>>
'Документ'
Реестр управляющих организаций, аккредитованных при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской обл...полностью>>

План науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу Національного університету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розглянуто і схвалено З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради наказом ректора

(протокол № 5 від 24 грудня 2010 р.) № від 201 року

П Л А Н

Науково-дослідної роботи

професорсько-викладацького складу

Національного університету

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

на 2011 р.

Науковий напрямок: “Проблеми формування національної правової системи України”..................................................

4

1. Цільова комплексна програма “Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії.................................................................................................................................................................

4

1. Кафедра історії держави та права України та зарубіжних країн……….....……………….……………...…..................................

4

2. Цільова комплексна програма “Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України”.............................................................................................................................................................................

7

1. Кафедра теорії держави та права…………………………...………………….....…………………………...........…..........................

7

2. Кафедра логіки…………………………..……………………………………………………………….…..........…..................................

8

3. Цільова комплексна програма “Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості”..........................................................................................

10

1. Кафедра філософії………………………………………………………………...………..........................……….…............................

10

4. Цільова комплексна програма “Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття”............................................................................................................................................................................

12

1. Кафедра культурології.....………………………...…………………………………...........…………………………..............................

12

Науковий напрямок: “Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина..................

15

5. Цільова комплексна програма “Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні”.............................................................................................................

15

1. Кафедра конституційного права України…………………………………….......................……………………...........……..............

15

2. Кафедра державного будівництва……….……………………………...……………………………………......…..............................

17

3. Кафедра адміністративного права………………………………..........………………………………...........………..........................

18

6. Цільова комплексна програма “Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні”...

22

1. Кафедра фінансового права...........................................................................................................................................................

22

7. Цільова комплексна програма “Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності”.......................................................................................................................................................................................

24

1. Кафедра соціології та політології………………......………...…………………………………...........………………...........................

24

Науковий напрямок: “Правове регулювання інноваційного розвитку України...............................................................

27

8. Цільова комплексна програма “Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні”...................................................................................................................................................

27

1. Кафедра цивільного права № 1……....…………...…………………………………………………...........……..................................

27

2. Кафедра цивільного права № 2 .....................................................................................................................................................

30

9. Цільова комплексна програма “Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки”....................................................................................

32

1. Кафедра господарського права......................................................................................................................................................

32

2. Кафедра аграрного права……………………....…...…………………………………………………….…….......................................

34

3. Кафедра екологічного права………………....………...……………………………………………………….......................................

36

10. Цільова комплексна програма “Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку”..............................................................................................................................................................................

38

1. Кафедра економічної теорії…………………….....………………...………………………………………………………......................

38

11. Цільова комплексна програма “Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту”......................................................................................................................................................................

41

1. Кафедра трудового права………………………………………………………………...…….……………………………………………

41

Науковий напрямок:“Правові засоби боротьби зі злочинністю..........................................................................................

44

12. Цільова комплексна програма “Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування”................................................................................................................................................

44

1. Кафедра кримінального права № 1…………………………………………………………...…...............….......................................

44

2. Кафедра кримінального права № 2 ...............................................................................................................................................

47

13. Цільова комплексна програма “Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні”..............................................................................................................

49

1. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права………………………………...……………………………………...........

49

14. Цільова комплексна програма “Судова влада: проблеми організації та діяльності”................................................

51

1. Кафедра кримінального процесу………………………………………………………………...….......................................................

51

2. Кафедра цивільного процесу…………..................……………….......……………………………………………….....................…...

53

3. Кафедра організації судових та правоохоронних органів………………………………………........……………............................

55

15. Цільова комплексна програма “Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції”..............................................................................................................................................................................................

57

1. Кафедра криміналістики..........……...…………………………………………………………..............................................................

57

16. Цільова комплексна програма «Дослідження проблем захисту, ефективного кодування і представлення цифрових даних на основі інтегративних методів правової інформатики”....................................................................

60

1. Кафедра інформатики…………………………...………………………………………………………….…..........................................

60

Науковий напрямок: “Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку...........................................................

62

17. Цільова комплексна програма “Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права”...........................................................................................................................................

62

1. Кафедра міжнародного права і державного права іноземних країн……………………………………………………………….....

62

Кримський юридичний інститут.....................................................................................................................................................

65

Полтавський факультет...................................................................................................................................................................

71

І. Науковий напрямок: “проблеми формування національної правової системи України”

Науковий керівник:

Проректор з наукової роботи, професор кафедри екологічного права, д.ю.н. – Гетьман А.П.

 1. Цільова комплексна програма: “Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії

Науковий керівник:

Зав. кафедрою історії держави та права України та зарубіжних країн, д.ю.н., проф. – Гончаренко В.Д.

п\п

Прізвище, ім’я,

по батькові виконавця, вчений ступень, посада

Тема річної роботи,

обсяг

Цільове призначення роботи, мета дослідження

Тема всієї роботи, яка планується на 2011-2015 р.р.,

обсяг

Форми впровадження (монографії, наукові статті, тези)

1

2

3

4

5

6

Кафедра історії держави та права України та зарубіжних країн

Гончаренко В.Д., д.ю.н., проф.

Правовий статус населення УСРР за Конституціями УСРР

1919 і 1929 рр.,

2,0 друк арк.

З’ясувати правову природу статусу населення УСРР у перше двадцятиріччя радянської влади

Правовий статус населення України за радянських часів (1917-1992 рр.),

10,0 друк. арк.

Наукові статті

Єрмолаєв В.М.,

д.ю.н., проф.

Сейм в Великому Литовському князівстві і Речі Посполитій (кінець XIV – перша половина XVII ст.),

1,5 друк. арк.

Історико-теоретичне дослідження вищих представницьких органів влади в Україні

Історія вищих представницьких органів влади в Україні: історико-теоретичне дослідження (кінець XIV – початок ХХ ст.)

Розділ монографії, наукові статті

Маймескулов Л.М., к.ю.н., проф.

Система органів влади в Україні в роки громадянської війни,

1,0 друк. арк.

Дослідження розвитку системи органів влади в Україні (1918-1920 рр.)

Держава і право УСРР у 1918-1920 рр.,

5,0 друк. арк.

Наукова стаття

Пирогова С.І.,

к.ю.н., доц.

Законодавче забезпечення української кооперації у період кінця ХІХ – на початку ХХ ст.,

0,8 друк. арк.

Вивчення історії нормативної бази кооперативного руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Законодавче забезпечення кооперативного руху в Україні протягом ХХ ст.,

4,0 друк. арк.

Наукова стаття

Черниченко С.А.,

к.і.н., доц.

Діяльність державних органів України з регулювання приватної промисловості у перші роки непу (1921-1924 рр.),

0,8 друк. арк.

Виявлення методів регулювання державними органами приватної промисловості в початковий період непу

Діяльність державних органів України з регулювання приватного підприємництва у роки непу

(1921-1928 рр.),

4,0 друк. арк.

Наукова стаття

Матвєєва Т.О.,

к.ю.н., доц.

Регулювання права власності в Україні за часів Гетьманщини,

1,5 друк. арк.

Встановлення закономірностей в галузі регулювання цивільно-правових відносин за часів Гетьманщини

Законодавче регулювання цивільних відносин в Україні за часів Гетьманщини (середина XVII – XVIII ст.),

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

1

2

3

4

5

6

Власенко С.І.,

к.ю.н., доц.

Заснування і розвиток колективної підприємницької діяльності в Україні в

ХІХ – початок ХХ ст.,

1,5 друк. арк.

Вивчення проблеми зародження в Україні господарських об’єднань після відлиги кріпацтва

Правове регулювання організації і діяльності господарських об’єднань в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.),

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Киян М.Ш.,

к.ю.н.. доц.

Світовий досвід та виборчі традиції в історії українського державотворення (Х – XVII ст.),

1,5 друк. арк.

Аналіз впровадження виборчих традицій в Україні (Х – ХІІІ ст.), їх формування і використання світового досвіду

Виборчі технології в Україні: витоки та історичний досвід,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Криворучко О.В., к.ю.н., доц.

Розбудова індійської цивільної служби у XVIII – XIX ст.,

1,5 друк. арк.

Вивчення питань розбудови ІЦС та відповідного законодавства

Державно-правовий розвиток Індії у XVIII – першій половині ХХ ст.,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Тихоненков Д.А., к.ю.н., доц.

Правовий статус судового слідчого напередодні судової реформи 1864 р. на Україні,

1,5 друк. арк.

Аналіз законодавчого матеріалу, архівних документів з метою виявлення ролі і місця судового слідчого в судовій системі

Правовий статус судового слідчого за судовою реформою 1864 р. на Україні,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Лозо В.І.,

к.ю.н., доц.

Історія законодавства ЄС про поводження з індустріальними та побутовими відходами,

2,0 друк. арк.

Дослідження окремої галузі екологічного законодавства у другій половині ХХ ст.

Ґенеза та головні напрямки екологічного законодавства Європейського Союзу,

10,0 друк. арк.

Розділ монографії, наукові статті

Скуратович І.М., к.ю.н., доц.

Руйнування системи привілеїв в період буржуазних реформ у другій половині ХІХ ст.,

1,5 друк. арк.

З’ясувати значення проведення реформ у 1860 р. для руйнування системи привілеїв

Законодавче регулювання пільг і привілеїв в Україні на різних етапах її історії,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Лизогуб В.А.,

к.ю.н., доц.

Законодавче регулювання становості в Україні

в ХІ – ХІІІ ст.ст.,

1,5 друк. арк.

Дослідити норми законодавства Київської Русі, проаналізувати становлення принципу становості ХІ – ХІІ ст. ст.

Законодавче регулювання становості в Україні на різних етапах її історії,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Лісогорова К.М., к.ю.н., доц.

Джерела права в УРСР в період десталінізації

(друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.),

1,5 друк. арк.

Аналіз законодавчого матеріалу та інших нормативних документів в УРСР в період

Правова система УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр..),

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Шевердін М.М., к.ю.н., доц.

Розвиток оподаткування в УРСР в 1929-1990 рр. (історико-правове дослідження),

1,5 друк. арк.

Вивчення податкового права в УРСР у ХХ ст.

Законодавче забезпечення фінансових інститутів в Україні на різних етапах її історії,

7,5 друк. арк.

Розділ монографії, наукові статті

Россіхін В.В.,

к.ю.н., доц.

Розвиток системи виправно-трудових установ в повоєнні роки (1945-1955 рр.),

1,5 друк. арк.

Дослідити розвиток ВТУ в зазначений час

Генезис розвитку кримінально-виконавчої системи України в другій половині ХХ ст.,

7,5 друк. арк.

Розділ монографії, наукові статті

1

2

3

4

5

6

Шигаль Д.А.,

к.ю.н., доц.

Особливості предмету історії держави і права як науки, нові методологічні підходи до її вивчення,

1,5 друк. арк.

З’ясувати особливості предмету історії держави та права, а також виявити нові методологічні підходи до вивчення цієї науки

Теоретичні засади предмету, методу та періодизації історії держави і права України і зарубіжних країн як наук та навчальних дисциплін,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Походзіло Ю.М.,

к.ю.н., доц.

Заходи держави з соціальної підтримки населення на території України у XVIII – початок ХІХ ст.,

1,5 друк. арк.

Дослідити розвиток системи актуальної допомоги в зазначений час

Законодавче регулювання організації і надання соціальної допомоги населенню України на різних етапах її історії,

7,5 друк. арк.

Наукова стаття

Пономарьова Г.П.,

к.ю.н., асис.

Досвід виборів (їх правове регулювання проведення) в УНР,

1,0 друк. арк.

Вивчення законодавчого матеріалу, архівних документів в Україні в період УНР

Проблеми виборів та їх правового регулювання в Україні на різних етапах її розвитку,

5,0 друк. арк.

Розділ монографії, наукові статті

Каратаєва Г.Г.,

асис.

Законодавче регулювання статусу акціонерних товариств в Україні в період непу (1921-1929 рр.),

1,0 друк. арк.

Аналіз законодавчо-нормативної бази підприємницької діяльності в період непу (1921-1929 рр.)

Законодавче регулювання приватно-підприємницької діяльності в Україні в період непу (1921-1929 рр.),

5,0 друк. арк.

Наукова стаття

Харасик Н.О.,

асис.

Нормативно-правове регулювання трудових відносин за часів нової економічної політики (1921-1929 рр.),

1,0 друк. арк.

Аналіз законодавчих актів у галузі трудових відносин за часів нової економічної політики (1921-1929 рр.)

Законодавче регулювання трудових правовідносин в УСРР за часів нової економічної політики (1921-1929 рр.),

5,0 друк. арк.

Наукова стаття

Васильєв Є.О.,

асис.

Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 80-90-ті роки ХХ ст.,

1,0 друк. арк.

Аналіз законодавчого матеріалу, архівних документів з метою виявлення закономірностей та проблем правового регулювання промислової політики

Законодавче забезпечення становлення інститутів ринкової економіки в Україні в 80-90-ті роки ХХ ст.,

5,0 друк. арк.

Наукова стаття

 1. Цільова комплексна програма: “Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України”Скачать документ

Похожие документы:

 1. Положення про науково-дослідну роботу студентів у Національному університеті харчових технологій

  Документ
  1. Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів.
 2. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.
 3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 4. Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік

  Документ
  Наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного
 5. Програма залучення обдарованої студентської молоді до науково-педагогічної діяльності у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки

  Документ
  1.1. В умовах стрімкого зростання впливу науки й техніки на світові процеси, глобалізації економіки перед Україною гостро постала проблема відтворення й посилення її науково-педагогічного потенціалу.

Другие похожие документы..