Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Конституционно - правовые признаки России как суверенного государства. Государственный суверенитет: понятие, принципы. Суверенитета народа и формы его...полностью>>
'Диплом'
Сертификат Малой академии наук «Интеллект будущего» (подготовка лауреатов заочной Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» Ударце...полностью>>
'Документ'
В Тройственное согласие (или Антанта) входили Англия, Франция, Россия. Кроме того, Сербия, Япония. Позднее присоединилась Италия, затем Румыния и США...полностью>>
'Бизнес-план'
В рамках проекта планируется организовать производство выпуска металлопластиковых ограждающих конструкций. Основным направлением деятельности предприя...полностью>>

Соціальна програма "Молодь Новоукраїнщини" на 2011-2015 роки м. Новоукраїнка 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новоукраїнської районної ради

від 26 жовтня 2011 року

№ 165

РАЙОННА ЦІЛЬОВА

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

"Молодь Новоукраїнщини"

на 2011-2015 роки

м. Новоукраїнка – 2011

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

"Молодь Новоукраїнщини" на 2011 – 2015 роки

І. Загальні положення

Районна цільова соціальна програму "Молодь Новоукраїнщини" на
2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки та Указу Президента України від 6 січня 2010 року № 6 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді" та на виконання рішення обласної ради від 18 лютого 2011 року № 87 "Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Кіровоградщини" на 2011-2015 роки".

У районі проживає 12577 молодих осіб віком від 14 до 35 років, що становить 28,6 відсотки від загальної кількості населення району.

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства, створено передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Проте для значної частини молоді все ще гострими залишаються проблеми бідності, погіршення показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, збільшення кількості померлих в молодому віці, насильства, відсутності доступних молодіжних закладів, безпритульності та інші.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема, погіршення показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшення кількості померлих в молодому віці, неможливість реалізації потенціалу через невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці.

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних закладів.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод на Новоукраїнщині потребує посилення координації зусиль держави і громадськості у цьому напрямі та обумовлює необхідність прийняття районної цільової соціальної програми “Молодь Новоукраїнщини” на 2011-2015 роки.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Шляхом розв'язання проблеми є налагодження співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими і благодійними організаціями, діяльність яких спрямована на вирішення актуальних проблем молодіжного середовища.

Крім того, досягнення мети програми забезпечуватиметься такими засобами:

удосконалення нормативно-правової бази з питань формування і реалізації державної молодіжної політики;

підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку;

залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема, з питань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;

забезпечення працевлаштування учнівської молоді, соціально незахищених категорій у вільний від навчання час;

збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Структурні підрозділи райдержадміністрації можуть делегувати громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим організаціям, їх спілкам фінансову та організаційну допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Реалізація Програми розрахована на 2011-2015 роки.

V. Перелік завдань і заходів програми

та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, зокрема у вільний від навчання час;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

інтеграція молоді до європейської та світової молодіжної спільноти.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, залучені до виконання Програми, спільно з громадськими організаціями щороку розробляють заходи щодо реалізації Програми.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України щороку до 10 грудня надають інформацію про хід реалізації Програми відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації згідно з додатком 2.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації надає районній раді узагальнений звіт про стан її виконання до 15 січня щороку до 2016 року.

ПАСПОРТ

обласної цільової соціальної програми "Молодь Новоукраїнщини"

на 2011-2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

Відділ освіти райдержадміністрації;

відділ культури райдержадміністрації;

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; центральна районна лікарня

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Відділ освіти райдержадміністрації;

відділ культури і туризму райдержадміністрації;

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; центральна районна лікарня; районний центр зайнятості, служба у справах дітей, відділ економіки та розвитку інфраструктури

6.

Терміни реалізації програми

2011-2015 роки

7.

Основні джерела фінансування програми

Районний та місцевий бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн.

78

Рік

Кошти

2011

8

2012

17,5

2013

17,5

2014

17,5

2015

17,5

Додаток 1

до районної цільової соціальної програми

"Молодь Новоукраїнщини" на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням Новоукраїнської районної ради

від 26 жовтня 2011 року № 165

Ресурсне забезпечення

районної цільової соціальної програми "Молодь Новоукраїнщини" на 2011-2015 роки

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

у тому числі за роками, тис. грн.

2011

2012

2013

2014

2015

Районний бюджет:

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

50

4

11,5

11,5

11,5

11,5

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

28

4

6

6

6

6

Разом

78

8

17,5

17,5

17,5

17,5

Примітка: Конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження або уточнення районного бюджету на відповідний бюджетний період

Додаток 2

до районної цільової соціальної програми

"Молодь Новоукраїнщини" на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 26 жовтня 2011 року № 165

Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми

„Молодь Новоукраїнщини” на 2011 – 2015 роки

з/п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн., у тому числі за роками:

Очікуваний результат

усього

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Створення умов для інтелектуального самовдосконале-ння молоді, творчого розвитку особистості

1) Проводити акції, фестивалі, концерти, конкурси у різних жанрах мистецтва, пленери і виставки обдарованої молоді

Протягом

2011-2015 років

Відділи культури і туризму, освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту

-

У межах загальних призначень

Забезпечення самореалі-зації обдарованої молоді шляхом її виявлення та підтримки під час прове-дення фестивалів, конку-рсів, виставок, навчання; надання стипендій, грантів, видання творів та ін.

2) Проводити семінари, семінари-тренінги, виставки, засідання „за круглим столом”, конференції, форуми з питань інтелектуального розвитку молоді

Протягом

2011-2015 років

Відділи освіти, культури і туризму, у справах сім'ї, молоді та спорту

Районний бюджет

У межах загальних призначень

Забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань

3) Проводити семінари, засідання „за круглим столом”, наради, конкурси, спрямовані на залучення молодих громадян до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та роботи в таких органах

Протягом

2011-2015 років

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту

Районний бюджет

У межах загальних призначень

Залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики

4) Відзначити представників учнівської молоді, які стали переможцями районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань за попередній навчальний рік

1 червня, щороку

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Районний бюджет

20

-

5

5

5

5

Підвищення мотивації учнівської молоді до навчання та розвитку творчих здібностей

5) Забезпечити участь представників району у обласному конкурсі "Молода людина року”

Червень, щороку

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Районний бюджет

2

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Виявлення кращих досягнень молоді у різних сферах життєдіяльності суспільства, відзначення молодих людей, які роблять внесок у розвиток держави

6) Забезпечити участь представників району у регіональному етапі Міжнародного конкурсу молодих українських літераторів “Гранослов”

Січень – серпень,

щороку

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

-

-

-

-

-

-

-

Виявлення та підтримка обдарованої молоді, видання творів кращих молодих літераторів

2.

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загально- людських цінностей

1) Проводити районні заходи, присвячені відзначенню державних свят та пам’ятних дат

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Районний бюджет

14

2

4

4

4

4

Підвищення інформованості молоді про історичне та культурне минуле українського народу

2) Сприяти збереженню існуючих установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді у районі, насамперед у сільській місцевості

Протягом

2011-2015 років

Відділ культури і туризму, міськсіль-виконкоми

-

У межах загальних призначень

Створення та забезпечення діяльності мережі закладів для задоволення культурно-просвітницьких потреб молоді

3) Надавати підтримку молодіжним та дитячим організаціям, що діють у районі

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

-

У межах загальних призначень

Розвиток дитячого та молодіжного руху, розширення їх мережі

4) Забезпечити проведення у навчальних закладах району зустрічей, вечорів пам’яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави з метою пропагування та виховання дітей та молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традиціях, поваги до старшого покоління, пошанування звичаїв українського народу, рідної мови.

Протягом

2011-2015 років

Відділи культури і туризму, освіти

-

У межах загальних призначень

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку

5) Активізувати серед учнівської молоді інформаційну роботу з популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об’єктами історичної та культурної спадщини України, забезпечити проведення екскурсійних поїздок для дітей та молоді до місць історичної та культурної спадщини України

Протягом

2011-2015 років

Відділ освіти

-

У межах загальних призначень

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку

6) Проводити районний фестиваль для дітей з функціональними обмеженнями "Повір у себе" та забезпечити участь представників району у обласному конкурсі

Протягом

2011-2015 років

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

8

-

2

2

2

2

Підтримка обдарованих дітей з функціональними обмеженнями та подальший розвиток їх здібностей

7) Забезпечити ознайомлення учнівської та студентської молоді з можливостями відпочинку на території району та з новими видами туризму, зокрема, сільського „зеленого” туризму

Протягом

2011-2015 років

Відділ культури і туризму

-

У межах загальних призначень

Підвищення інформованості молоді з можливостями відпочинку на території району та з новими видами туризму, зокрема, сільського „зеленого” туризму

8) Забезпечити організацію туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей та молоді району

Протягом

2011-2015 років

Відділ культури і туризму

-

У межах загальних призначень

Підвищення інформованості молоді про об’єкти історичної та культурної спадщини району

9) Забезпечити ознайомлення учнівської та студентської молоді з основними тематичними напрямками туристичних маршрутів району

Протягом 2011-2015 років

Відділ культури і туризму

-

У межах загальних призначень

Підвищення інформованості молоді про об’єкти історичної та культурної спадщини району

10) Сприяти участі представників молоді у обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарах, нарадах, присвячених питанням розвитку культури та туризму в Україні та світі

Протягом

2011-2015 років

Відділ культури і туризму

-

У межах загальних призначень

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді

3.

Пропаганда та формування здорового способу життя

1) Забезпечити проведення районних акцій, виставок, засідань „за круглим столом” на теми: „Молодь за здоровий спосіб життя”, „Вибір молоді - здоров’я” тощо

Протягом

2011-2015 років

Відділи культури і туризму, у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, ЦРЛ,

РЦ СССДМ

-

У межах загальних призначень

Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками

2) Проводити у навчальних закладах району групову (лекції, бесіди, тренінги) та індивідуальну (консультації) роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі в рамках діяльності спеціалізованих формувань "Мобільний консультаційний пункт в сільській місцевості"

Протягом

2011-2015 років

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

10

2

2

2

2

2

Підвищення інформованості молоді про інфекційні хвороби та їх профілактику, згубний вплив тютюнопаління, алкоголізму та вживання наркотиків

3) Забезпечити проведення в навчальних закладах району місячників з профілактики наркоманії з залученням кваліфікованих спеціалістів

Протягом

2011-2015 років

ЦРЛ,

відділ освіти

РЦ СССДМ,

-

У межах загальних призначень

Збільшення на 10% відсотків кількості молодих осіб, які ведуть здоровий спосіб життя

4) Забезпечити розповсюдження інформаційно-друкованої продукції (буклети, плакати, брошури і т.п.), різних видів зовнішньої реклами, з урахуванням вікових та соціальних особливостей дітей та молоді, спрямованої на формування навичок здорового способу життя і застереження щодо незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, патріотичного виховання, а також розповсюдження інформаційно-профілактичних матеріалів у місцях масового відпочинку дітей та молоді

Протягом

2011-2015 років

РЦ СССДМ, відділ освіти, ЦРЛ, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення інформованості молоді про інфекційні хвороби та їх профілактику, згубний вплив тютюнопаління, алкоголізму та вживання наркотиків,

активізація та популяризація здорового способу життя молоді, надання молоді додаткової інформації щодо переваг ведення здорового способу життя

5) Забезпечити проведення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, попередження вживання дітьми та молоддю наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю, тютюнопаління шляхом проведення інформаційно-просвітницьких, профілактичних, культурно-мистецьких заходів із залученням громадських організацій

Протягом

2011-2015 років

РЦ СССДМ

Районний бюджет

10

2

2

2

2

2

Підвищення інформованості молоді щодо розповсюдження інфекційних хвороб, згубного впливу на здоров’я вживання наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю та тютюну

ЦРЛ, служба у справах дітей, відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму

-

У межах загальних призначень

4.

Працевлашту-вання учнівської молоді у вільний від навчання час,

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

1) Забезпечити координацію роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та міськсільвиконкомів щодо працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

-

Не потребує фінансування

Налагодження механізму залучення молодих громадян у вільний від навчання до оплачуваних громадських робіт

2) Проводити роботу по залученню до громадських робіт учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час, створити відповідний банк даних відповідно до Положення

Протягом

2011-2015 років

РЦ СССДМ, відділ освіти

-

Не потребує фінансування

Збільшення кількості молодих людей, які працюють у вільний від навчання час

3) Проводити інформаційно-рекламну кампанію щодо організації громадських оплачуваних робіт для учнівської та студентської молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час

Протягом

2011-2015 років

РЦ СССДМ

-

Не потребує фінансування

Надання молодим громадянам інформації щодо працевлаштування у вільний від навчання час

4) Забезпечити працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час на оплачувані громадські роботи, сезонні роботи в установах та організаціях соціальної та комунальної сфери місцевих громад особливо під час літніх канікул

Протягом

2011-2015 років

Міськсіль-виконкоми

Місцеві бюджети,

інші джерела

Підвищення соціального статусу та економічного становища соціально незахищених категорій учнівської молоді

5) Створити банки даних вільних робочих місць на літній період для працевлаштування учнівської молоді, яка виявила бажання працювати у вільний від навчання час, на підприємствах, в установах та організаціях

Протягом

2011-2015 років

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, міськсіль-виконкоми

-

-

-

-

-

-

-

Удосконалення механізму залучення молодих людей до роботи у вільний від навчання час

6) Сприяти створенню спеціальних цільових фондів для організації оплачуваних громадських робіт учнівської молоді у період літніх канікул та вільний від навчання час

Протягом

2011-2015 років

Міськсіль-виконкоми

-

Залучення додаткових фінансових ресурсів для оплати праці учнівській молоді, яка працює на громадських роботах, сезонних роботах в установах та організаціях соціальної та комунальної сфери місцевих громад

7) Сприяти працевлаштуванню учнівської молоді у вільний від навчання час на підприємствах та організаціях приватної форми власності

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту,

РЦ СССДМ, міськсіль-виконкоми

Місцеві бюджети,

інші джерела

Розширення кількості молодих осіб, які працюватимуть у вільний від навчання час

8) Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення районних акцій, семінарів, виставок, засідань „за круглим столом”, семінарів-тренінгів

Протягом

2011-2015 років

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, районний центр зайнятості

-

Надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації їх підприємницьких ініціатив

9) Організовувати проведення виставок, семінарів, конференцій, засідань за "круглим столом", конкурсів з питань забезпечення зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив для молоді

Протягом

2011-2015 років

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, районний центр зайнятості

-

Зменшення кількості молодих громадян серед трудових мігрантів

10) Забезпечити розповсюдження інформаційно-друкованої продукції з питань інформування молоді стосовно правил вибору професії, методів та прийомів пошуку роботи, започаткування власної справи тощо

Протягом

2011-2015 років

Районний центр зайнятості

-

Підвищення інформованості молоді та створення умов, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно

5.

Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям

1) Надавати підтримку проектам соціального спрямування, розробленим дитячими та молодіжними громадськими організа-ціями, які спрямовані на реалізацію державної молодіжної політики у районі

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

Районний бюджет

10

2

2

2

2

2

Збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, впровадження нових форм вирішення проблемних питань молодіжного середовища

2) Сприяти створенню та розширенню мережі дитячих і молодіжних громадських організацій у районі

Протягом

2011-2015 років

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

-

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію державної молодіжної політики

3) Залучати молодіжні та дитячі громадські організації до розроблення й обговорення проектів програм та заходів з питань державної політики щодо дітей та молоді

Протягом

2011-2015 років

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, РЦ СССДМ, служба у справах дітей

-

Підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в району та активізація розвитку молодіжного громадського руху

Разом по програмі

78

8

17,5

17,5

17,5

17,5

_______________________Скачать документ

Похожие документы:

  1. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для юнацтва та молоді

    Документ
    Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–14 жовт. 2010 р., м. Кіровоград / [уклад. В. Зеленіна ; ред.

Другие похожие документы..