Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
«О состоянии здравоохранения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и перспективах его развития в соответствии с задачами националь...полностью>>
'Статья'
1. Правила, установленные настоящей главой, применяются к требованиям возмещения ущерба, причиненного в связи с морской перевозкой опасных и вредных ...полностью>>
'Доклад'
Конкретизация моего реферата заключалась в следующем: рассмотреть терминологию, относящуюся к моделированию эволюции. Поэтому я хочу начать свой докл...полностью>>
'Документ'
Для несовершеннолетних детей, следующих без родителей требуется доверенности от обоих родителей. Если ребенок едет с одним из родителей, то необходим...полностью>>

Розвитком мовлення здійснюється під час вивчення всіх дисциплін, але особлива роль у цьому процесі належить урокам літератури, предметом яких є мистецтво слова

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Авторське слово

Робота над розвитком мовлення здійснюється під час вивчення всіх дисциплін, але особлива роль у цьому процесі належить урокам літератури, предметом яких є мистецтво слова. Саме на уроках літератури створюються виняткові можливості для мовленнєвої практики, для оволодіння видами та жанрами мовленнєвих висловлювань, зокрема й творчих.

Розвиток мовлення учнів усіх класів у процесі вивчення літератури здійснюється комплексно за такими напрямками:

словниково-фразеологічна робота, спрямована на збагачення лексичного запасу учнів та активізацію його використання у мовленнєвій практиці;

навчання зв’язного монологічного мовлення у різноманітних жанрах усних та письмових висловлювань;

навчання грамотного діалогічного мовлення;

підсилення виразності, емоційності, образності мовлення.

Отже, розвиток мовлення учнів – це система роботи, що сприяє вдосконаленню їхніх умінь та навичок усно та письмово передавати чужі думки та будувати власні висловлювання.

Систематизувати та прискорити роботу у формуванні мовленнєвих навичок учням допоможуть дані пам’ятки.

Цитатне розмаїття

Сучасний урок-це:

• «дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції»;

• «твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання й осмислення засвоєння знань, формування його моральних основ»;

• «відкриття істини, пошук її та осмислення»;

• «частина життя дитини»;

• «сценічний майданчик», де не тільки подаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистості»;

• «засіб формування соціально компетентної особистості учня, здатної поціновувати явища класичного та сучасного мистецтва»;

• «урок демократичного спрямування»;

• «технологізований урок (відео, комп'ютер, факс, мультимедійні системи)»;

• «жива клітина навчально-виховного процесу»;

• «це витвір мистецтва, в якому присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя»;

• «логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками відрізок навчально-виховного процесу»;

• «організоване педагогом духовне спілку­вання групи, змістом якого є наукове знання, а ключовим результатом - інтелект кожного суб'єкта урочного спілкування»;

• «наша молодість, робота, що цікава розміреною впевненістю в її необхідності й користі, цікаве життя»;

• «майстерня аналізу та обробки інформації, здобутої учасниками процесу з різних джерел інформаційного простору»

«У кожному уроці, має бути родзинка»

Як підготуватися до переказу твору чи його уривка

Насамперед чітко визначте своє ставлення до героя, про якого ви писатимете у творі. Уважно прочитайте твір.

1. Поділіть його на завершені за змістом частини.

2. Підготуйтеся до переказу окремих частин:

зверніть увагу на незрозумілі слова, словосполу­чення; з'ясуйте їхній зміст, намагайтеся використовувати під час переказу;

запам'ятайте, про що йдеться на початку, всере­дині та наприкінці кожної частини.

3. Переказуючи зміст певної частини, користуйтеся за-питаннями-порадами:

про що пише автор (докладний зміст частини);

як він це робить (художні засоби, які використовує письменник).

4. Якщо вам запропоновано вибірковий переказ, із усіх визначених частин слід дібрати лише ті, які відповідають меті поставлених перед вами завдань, і докладно їх пе­реказати.

5. Працюючи над стислим переказом, визначте голов­ну думку прочитаного і, уникаючи зайвої деталізації перекажіть основні події твору.

Як підготуватися до твору-роздуму

про літературного героя

1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, з чим ви не погоджуєтеся. 2. Простежте за текстом, як письменник розкриває ха­рактер героя, його вчинки. Зверніть увагу на художні деталі, які допомагають вам зробити висновок щодо, ставлення автора до героя. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою автора.

3. Зробіть необхідні добірки з тексту, які допоможуть вам написати твір.

4. Відповідно до структури твору — вступу, основної частини, що складається з тез та доказів, висновку — доберіть додатковий матеріал (епіграф, цитати, фак­ти), який стане в пригоді під час написання твору.

5. Спочатку напишіть твір на чернетці.

6. Працюючи над вступною частиною твору, пам'ятай­те, що мета його — підвести до розуміння вашої го­ловної думки.

7. В основній частині твору викладайте свої думки та обов'язково аргументуйте їх. Намагайтеся уникати простого переказу епізодів твору. Пам'ятайте, що докази можуть бути як прямі, так і від протилежного. Використовуйте тільки ті слова, значення яких ви знає­те. Уникайте повторення одних і тих самих слів.

8. У завершальній частині твору зробіть емоційний обґрунтований висновок щодо вашого ставлення до ге­роя, про якого пишете.

9. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідовність викладу, грамотність, використання розділових знаків.

10. Перепишіть роботу начисто.

11. Перевірте написане, пильнуючи описки і пропуски літер.

Як писати твір-опис за картиною

1. Чітко визначте свої розуміння картини, відчуття настрою художника.

2. Створіть портретну характеристику героя (ге­роїні) картини.

3. Відзначте деталі твору, що розкривають образ головного героя.

4. Зробіть необхідні повідомлення про художника — автора картини.

5. Викладаючи свої думки, добирайте переконливі аргументи, проаналізуйте кольорову палітру картини.

6. Добирайте тільки ті слова, значення яких ви знаєте.

7. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідов­ність викладу, грамотність.

Як підготуватися до твору-метаморфози

1. Ґрунтовно продумайте тему.

2. Визначте основну думку майбутнього твору.

3. Проаналізуйте те, про що будете писати: виділіть найхарактерніше, що спостерігаєте.

4. Коротко запишіть найголовніше.

5. Спробуйте ввійти в образ для кращого висвітлен­ня твору.

6. Напишіть твір на чернетці.

7. Проаналізуйте співмірність частин твору.

8. Стежте за тим, щоб думки розкривалися послі­довно, аби кожне попереднє речення було логічно по­в'язане з наступним»

9. Прочитайте написане, перевірте послідовність викладу, грамотність використання розділових знаків.

10. Перепишіть роботу на чистовик.

11. Перевірте написане, пильнуючи описи і про­пуски літер.

Як писати твір-роздум у жанрі есе

1. Ґрунтовно продумайте тему твору.

2. Викладаючи свої думки, пам'ятайте, що вони не претендують на вичерпне трактування теми.

3. Викладайте лише власні думки.

4. Визначте свої враження з конкретного питання.

5. Слідкуйте за логікою викладу.

6. Пам'ятайте про художню форму есе.

7. Висловлюйте суб'єктивну думку.

8. Зверніть увагу на характер есе (філософський, публіцистичний).

9. Формулюючи речення, використовуйте свіжі метафори, афоризми.

10. Визначте головну ідею твору-ссе.

Як написати твір компаративного характеру

1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.

2. Визначте головну ідею твору.

3. Складіть план, доберіть епіграф, що відповідає темі твору і розкриває його головну думку.

4. Визначте, що об'єднує та вирізняє аналізовані твори.

5. Продумайте, який цитатний матеріал з обох творів доречно використати для аргументації своєї думки.

6. Порівнюючи твори, не забувайте про компози­ційні засоби викладу думок (інтригуючий початок, послідовне розгортання тези, хід роздумів у формі «запитання-відповідь», контрастне зіставлення аргу­ментів, експресивний висновок).

7. Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони мають бути пов'язані з темою та головною ідеєю твору.

8. Звертайте увагу на співрозмірність частин твору.

9. Стежте за тим, щоб думки розвивалися послі­довно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов'язане з наступним.

10. Формулюючи речення, намагайтеся, щоб ваша думка була висловлена точно, просто, образно і не допускала логічного тлумачення.

Як писати реферат

1. Визначте адресата і мету спілкування.

2. Доберіть відповідну літературу.

3. Опрацюйте джерела, зробіть стислі помітки, закладки в книжці.

4. Складіть план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).

5. Оформіть яскравий, привабливий вступ.

6. Дайте перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

7. Оптимальний обсяг реферату – 10-12 друко­ваних сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хв.

8. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього складіть розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.

9. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

Як працювати над відгуком про твір мистецтва

1. Вдумайтеся в тему висловлювання.

2. Визначте адресата і мету спілкування.

3. Доберіть форму відгуку (лист, повідомлення, записи вражень у щоденник, стаття до періодичного видання тощо).

4. Визначте стиль і тип мовлення.

5. Обґрунтуйте свою думку про твір мистецтва, доберіть переконливі аргументи.

6. Подбайте про мовленнєве оформлення відгуку, вживайте лише ті мовні засоби, які характерні для обраного стилю і жанру мовлення.

7. Дотримуйтеся вимог до мовлення та культури спілкування.

Орієнтовна схема відгуку на книжку

1. Зміст книжки.

2. Актуальність тематики твору.

3. Творчий задум автора.

4. Критична оцінка твору.

• особливості композиції книжки;

• сила впливу слова письменниці;

• майстерність автора у зображенні характерів героїв;

• мистецтво художника, ілюстратора книжки.

5. Основна думка відгуку.

Як працювати над тематичними виписками

1. Виберіть з тексту необхідний матеріал і випишіть його на картки у вигляді цитат у такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Якщо із цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само». Коли цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» й вказується сторінка.

3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

4. Якщо під час цитування доводиться роботи про­пуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (...).

5. Цитати у вигляді самостійного речення оформ­ляються за правилами пунктуації при прямій мові.

6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи кількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

Як складати тези, план і конспект

1. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку.

2. Поділіть текст на логіко-смислові частини.

3. Дібравши заголовок до кожної частини, мати­мемо план тексту.

4. Поставте до кожної логіко-смислової частини тек­сту запитання: «Про що говориться в цій частині?»

5. Знайдіть у тексті відповідь; запишіть її стисло власними словами або словами автора.

6. Доповнивши тези конкретним матеріалом, фактами, взятими з тексту цитатами, матимемо кон­спект.

7. Складаючи план, тези чи конспект, запишіть прізвище автора, повну назву роботи, рік, видавництво, назву журналу чи газети, у якому вона надрукована.

8. Виділіть і відокремте сани від одного розділи, параграфи, пункти.

9. Після кожної закінченої частини робіть інтервал (сюди можна виписати нові нотатки).

10. Виділіть основні тези, ідеї різними кольорами, підкресленням, значками тощо.

11. Матеріал можна розташувати так:

Поля для наступної роботи над записом

Конспект роботи

Як написати анотацію на художню книжку

1. Дайте стислу характеристику книжки та її теми.

2. Зробіть перелік основних розділів чи питань, що висвітлюються у творі.

3. Критично оцініть зміст твору, його проблематику та образи.

4. Подайте основні відомості про автора.

5. Вкажіть, на якого читача розрахована книжка.

Як готувати доповідь

1. Визначте адресата мовлення і мету спілкування.

2. Вдумайтеся в тему, визначте основну думку майбутньої доповіді.

3. Опрацюйте літературу із цієї теми.

4. Добираючи матеріал, зверніть увагу на факти, які зацікавлять аудиторію, перед якою буде виголошена доповідь. Зробіть певні виписки.

5. Складіть робочий план і відповідно до нього систематизуйте дібраний матеріал.

6. Узагальніть основні положення кількох джерел, унаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.

7. Запишіть текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).

8. Виділіть терміни, незнайомі слова, уточніть ви­мову і наголошення слів.

9. Під час розповіді робіть паузи, дотримуйтеся правильної інтонації.

10. Виступаючи, завжди стежте за слухачами: якщо вас перестали слухати, змініть тон мовлення, наведіть цікавий факт, ніколи не намагайтеся перекричати аудиторію.

11. Якщо потрібно заглянути в нотатки, опустіть очі, не нахиляючи голови.

12. Стежте за своїми мовлення: уникайте слів-паразитів, не заповнюйте паузи звуками («е-е-е», «ну-у») та ін.

13. Перекажіть текст доповіді вдома.

Як виразно прочитати художній текст

1. Готуючись виразно прочитати будь-який твір, декілька разів прочитайте його мовчки.

2. Визначте для себе особисту мету читання (ваше «надзавдання»): що саме ви хочете висловити під час читання, які почуття та асоціації прагнете викликати у слухачів.

3. Продумайте, у яких місцях тексту слід зробити паузи, які слова та словосполучення треба виділити голосом.

4. Вдома декілька разів спробуйте прочитати твір уголос перед дзеркалом.

5. Тренуючись читати, подумки перевірте, чи не робите ви зайвих рухів.

6. Перед початком читання в класі займіть зручну позу, розгляньте слухачів і витримайте паузу. Розпо­чинаючи штати, не забувайте вказати автора та назву твору. Глибоко вдихніть — і розпочинайте читання.

Орієнтовна схема аналізу прочитаного

1. Чи правильно зрозумів виконавець тему та ідею твору?

2. Чи вдалося читцю передати авторську думку під час читання?

3. Яким було «надзавдання» прочитаного? Чи ви­конав його читець?

4. Чи цікаві інтерпретація, «бачення» твору, запро­поновані читцем?

5. Чи задовольнили вас жести та міміка читця під час виконання твору?

6. Чи не було помилок при передачі змісту худож­нього твору?

7. Чи вдалося виконавцю уникнути мовленнєвих недоліків під час читання?

Правила проведення дискусії

1. Ретельно продумайте свою точку зору на питан­ня і аргументи до неї.

2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте її з тих питань, за якими ви розходитеся в поглядах із вашим опонентом.

3. Використовуйте метод Сократа, який полягає в тому, що свою думку ви розподіляєте на маленькі час­тинки і кожну пропонуєте у формі запитання.

4. Уникайте категоричності, особливо, якщо ви за­перечуєте опонентові.

5. Обминайте монологи, адже діалог продуктивніший.

6. Умійте почути та зрозуміти позицію опонента.

7. Не переривайте свого співрозмовника.

6. Не висміюйте його і не доводьте його точку зору до абсурду.

7. Не прискіпуйтеся до невдалої форми висловлю­вання опонента.

10. Не переходьте на особистість співрозмовника.

11. Не розбивайте його позицію, а доведіть свою.

12. Волійте не перемагати, а знайти істину.

13. Погоджуйтеся з тим, у чому ваш співрозмовник ; має слушність, знайдіть раціональне у його словах.

14. Поясніть, чому ви не можете погодитися зі сво­їм опонентом, і висловте свої думки.

Як розповідати про літературного героя

1. Щоб розповісти про героя літературного твору, пе­редусім складіть план (простий або складний). У ньому мав відбитися характеристика героя –"оцінка його яко­стей, виявлення у характері, зовнішності, мові, діях пев­них особливостей".

2. Подумайте, яке місце належить героєві у творі (головне, другорядне чи епізодичне) і яким – позитивним чи негативним – змальований він автором. 3. Доберіть фактичний матеріал, який допоможе розкрити образ літературного героя (цитати з тексту, вис­ловлювання видатних людей, прислів'я, приказки тощо):

а) зверніть увагу на портрет персонажа, особливо при­дивіться до деталей; поміркуйте, що увиразнено в пор­треті, чи характерна така зовнішність героя для його соціального стану;

б) з'ясуйте, який спосіб життя веде персонаж, чи опи­сано його помешкання (можливо, є деталі, які зможуть розповісти про господаря оселі);

в) про які інтереси та здібності героя ви дізналися;

г) особливу увагу приділіть моральним якостям пер­сонажа: визначте позитивні, сильні сторони його харак­теру, а також вади; спробуйте свою думку аргументува­ти прикладами з тексту: про що і як говорить, думає герой, які вчинки для нього характерні;

д) поміркуйте над взаєминами між героєм та його оточенням (природою, людьми), які риси характеру персо­нажа проявляються у цих взаєминах.

4. Висловіть власне ставлення до героя: чим він спо­добався або не сподобався, над чим вас змусили за­мислитись Йога вчинки.

Як підготувати літературну вікторину

Літературна вікторина – це пізнавальна гра, що складається із запитань і відповідей на літературні теми.

1. Визначте тему та зміст (біографічні, текстуальні, тематичні, з теорії літератури, комбіновані) літературні вікторини. Дайте їй назву.

2. Продумайте мовностилістичні засоби (звичайні, цитатні, комбіновані) і характер відповідей (стислі, по­ширені) вашої категорії

3. Окресліть приблизну кількість запитань та обсяг літературного матеріалу. 4. Укладаючи,запитання до літературної вікторини, пам'ятайте, що вони мають бути не складними й не легкими, чіткими, цікавими, несподіваними та інтри­гуючими.

5. Дайте відповіді на підготовлені вами запитання й запишіть їх поряд у дужках.

6. Потренуйтесь у проголошенні запитань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 2. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (8)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 3. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (10)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 4. Б. М. Жебровський Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 5. +Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році

  Документ
  Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин

Другие похожие документы..