Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Метою викладання дисципліни "Операційний менеджмент" є формування у слухачів систематизованого комплексу знань про операційні системи, принц...полностью>>
'Рассказ'
Актуальность темы исследования. На современном этапе потребность проведения экономических реформ, основанных на развитии частной инициативы, рыночной...полностью>>
'Документ'
Трудовая миграция – является одним из важнейших факторов интеграционных процессов на пространстве СНГ. Ежегодно на территории государств Содружества ...полностью>>
'Закон'
Сборник научных трудов подготовлен по материалам научно-практической конференции, организованной 29 ноября 2002 г. НИИ проблем укрепления законности ...полностью>>

Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми дослідження

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Економічні ресурси є основою виробництва споживчих благ, що в свою чергу задовольняє все зростаючі потреби людей. В силу природних, виробничих та людських факторів, виробничі ресурси є обмеженими. В свою чергу кожна стадія життєвого циклу підприємств має особливу систему ресурсозабезпечення. Зародження потребує значних фінансових, та як наслідок їх використання – виробничих ресурсів. На етапі становлення з’являється потреба в сировинних ресурсах: встановлюються зв’язки з постачальниками, здійснюється розрахунок потрібних норм використання. На стадії росту залучаються всі наявні ресурси підприємства: фінансові, технічні сировинні, останні з яких становлять найбільшу частку. Затрачені фінансові ресурси авансуються в життєвий цикл, тому вони відновлюються в процесі кругообороту. Стадія насичення говорить про гальмування масштабів виробництва та зниження рівня використання ресурсів; стадія спаду передує ліквідації підприємства чи його подальшій реорганізації, тому знову, як на першій стадії зародження, сировинні та технічні ресурси не виконують своєї головної ролі, а на перший план виступають фінансові. Таким чином, виробнича діяльність підприємства супроводжується безперервним кругооборотом ресурсів, що є у його розпорядженні.

В умовах командної економіки була відсутня єдина система управління життєвого циклу підприємства, існувала лише послідовність етапів цільового фінансування – використання матеріальних ресурсів – виробництва та збуту продукції. В ринкових умовах господарювання ще не побудовано системи управління за умов послідовності та завершеності життєвого циклу підприємства. Це свідчить про актуальність та необхідність наукових досліджень проблем системи управління життєвим циклом підприємства для збереження її цілісності та єдності, що є передумовою ефективної господарської діяльності підприємства.

В сучасних умовах господарювання негативний вплив на ресурсозабезпечення промислового виробництва України мають ресурсоємний характер економіки та практично відсутність економічного механізму ресурсозабезпечння, що відбивається на основних економічних показниках роботи промисловості: падінні обсягів виробництва, зростанні ресурсоємності та зниження якості продукції, що виробляється. В цих умовах постала необхідність проведення глибоких теоретичних та прикладних досліджень, спрямованих на розробку науково обґрунтованих рішень і заходів щодо удосконалення ресурсозабезпечення розвитку промислових підприємств, подолання ресурсоємного характеру виробництва.

Наукові публікації засвідчують, що дослідники приділяють увагу проблемам життєвого циклу підприємства, які висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як Воротіна Л. І., Василенко В. О., Міночкіна О. М, Бєліченко А. Ю., Дайновський Ю. А. та зарубіжних – Федерман Р., Борман Д. Дослідження економічних ресурсів висвітлені у працях Базилевича В. Д., Воротіної Л. І., Мочерного С. В., Новицького В. Є., Баликоєва В. З., Євдокимової М. А., Хаматової Л. А. та інших. Проблеми ресурсного забезпечення підприємства досліджені у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Геєць В. М., Панченко Є. Г., Окландер М. А., Іванієнко В. В. Іванов Н. І., Бреславцева О. В., Сухоруков А. І., Воробйов Ю. М., Холод Б. І., Фролова Л. В., Тридід О. М., Бажин І. І., Сисоєв В. В., Фасоляк Н. Д., Невельов А. М., Касьян І. І., Мате Б., Тиксьє Д., Фірон Х., Ліндерс М., Букан Д.Ж., Кенінгсберг Е. Питання характеристики та особливостей використання матеріальних ресурсів підприємства та для машинобудівних підприємства зокрема, висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Деречін В. В., Дубровін Ф. Є., Павленко В. В., Жуков А. А., Кавецький В. В., Коновалюк Д. М., Коновальчук Р. М., Крупицький Б. А., Кузнецов В. І., Малащенко В. О. Покарев Г. М. Методики аналізу та оцінки процесу ресурсозабезпечення підприємства досліджені у працях таких вчених: Кобринський Г., Сисоєв В., Меджибовська Н., Іванов Н. І., Бреславцева О. В., Сухоруков А. І., Окландер М. А., Хромов А. П. Дубровін Ф. Є. та інші. Але, на нашу думку, потребують додаткового теоретичного обґрунтування та практичного узагальнення проблеми ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств.

Стан ресурсозабезпеченості промислових підприємств в поєднанні з відсутністю єдиної системи управління життєвого циклу підприємства, нерозв'язаність багатьох аспектів цієї проблеми, нерозвиненість методів їх вирішення з урахуванням умов, що склалися, свідчать про актуальність теми дисертаційного дослідження. Вона охоплює широке коле взаємопов'язаних питань, які мають важливе наукове та практичне значення, що визначило мету та завдання дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану аспірантської підготовки, узгодженого з плановою темою науково-дослідних робіт кафедри менеджменту Європейського Університету Зокрема виконувалася відповідно до теми «Організація та управління стратегічним розвитком промислових підприємств»» (номер державної реєстрації № 0107V002007).

Мета і завдання дослідження. Основна мета дисертаційного дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні та розробці моделей, методичних і практичних рекомендацій щодо процесу ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу промислових підприємств, що дає можливість для розв’язання проблем обмеженості економічних ресурсів на тлі відсутності єдиної системи управління життєвого циклу.

Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання та вирішення завдань теоретичного, методичного та практичного характеру, а саме:

 • посилити теоретико-методологічне обґрунтування ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства;

 • уточнити економічну сутність та особливості системи управління життєвим циклом підприємства;

 • дослідити сучасний стан та проблеми розвитку машинобудування в структурі промисловості України;

 • дослідити життєвий цикл та процес ресурсозабезпечення промислових підприємств машинобудівної галузі регіону;

 • оцінити сучасну систему ресурсозабезпечення та ресурсовикористання промислових підприємств;

 • спланувати логістичний цикл процесу ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства;

 • уточнити механізм подолання обмеженості ресурсів шляхом процесу ресурсозбереження;

 • вдосконалити методику визначення стану життєвого циклу підприємства з урахуванням процесу ресурсного забезпечення;

 • розробити модель ресурсного забезпечення відповідно до стану життєвого циклу підприємства.

Предметом дослідження є процес ресурсозабезпечення промислових підприємств в системі управління життєвого циклу.

Об’єктом дослідження є підприємства машинобудівної галузі Вінницького регіону на матеріалах ВАТ «Вінницький завод Пневматика», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів», ВАТ «Будмаш», ВАТ «Вінницький завод Металіст», ВАТ «Вінницький інструментальний завод», ВАТ «Барський машинобудівний завод».

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є діалектична теорія пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ, процесів. Поставлені в дисертаційній роботі завдання розв'язувались за допомогою наступних методів, прийнятих в економічній науці: діалектичний та абстрактно-логічний (при узагальненні теоретичних і методичних засад процесу ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання); аналіз, порівняння, групування, систематизація та узагальнення (при дослідженні сучасного стану машинобудування); метод аналізу показників фінансового стану підприємства (при дослідженні життєвого циклу підприємств). Застосовано економіко - статистичний метод аналізу при виявленні впливу факторів, зокрема на ефективність процесу ресурсозабезпечення, розрахунково-конструктивний та порівняльний; на етапі формування концепції кардинального реформування ресурсного забезпечення в системі управління життєвого циклу підприємства – моделювання, групування, узагальнення та порівняння.

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали теоретичні положення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем теорії та практики ресурсозабезпечення та управління життєвим циклом підприємства, законодавчі та нормативні акти, аналітичні і статистичні матеріали Державного комітету статистики, фактичні дані роботи підприємств та власні дослідження автора.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в формуванні концепції кардинального реформування ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства. Новизна проведеного дослідження та особливості доробок автора визначаються такими конкретними результатами.

Вперше:

 • здійснено теоретико-методологічне обґрунтування ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства;

 • розроблено модель ресурсного забезпечення підприємства у відповідності до об’єктивних вимог збереження та завершення всіх етапів і життєвого циклу в цілому.

Удосконалено:

 • процедуру оцінки ефективності процесу ресурсозабезпечення підприємств шляхом визначення рівня ефективності використання ресурсів; оцінки якості та виконання планів матеріально-технічного забезпечення; аналізу системи управління запасами; оцінки постачальників матеріальних ресурсів підприємств.

 • планування логістичного циклу процесу ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства;

 • механізм подолання обмеженості ресурсів шляхом аналізу ресурсозбереження з застосуванням сукупності показників, які визначають рівень ефективності використання ресурсів підприємства з застосуванням кореляційно-регресійного аналізу як методу визначення впливу окремих показників на перевитрату ресурсів; оцінки ефективності заходів щодо економії матеріальних ресурсів шляхом виявлення взаємозв’язку причин неефективного використання ресурсів, резервів економії і заходів щодо їх реалізації.

 • методику визначення стану життєвого циклу підприємства з урахуванням процесу ресурсного забезпечення.

Набули подальшого розвитку:

 • оцінка ефективності заходів економії матеріальних ресурсів шляхом виявлення взаємозв’язку причин неефективного використання ресурсів, резервів економії і заходів щодо їх реалізації.

 • модель ресурсного забезпечення підприємства у відповідності до об’єктивних вимог збереження та завершення всіх етапів життєвого циклу та методика визначення стану життєвого циклу підприємства з урахуванням процесу ресурсного забезпечення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані до використання методичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення процесу ресурсного забезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств доцільно застосовувати для реформування системи ресурсного забезпечення підприємства у відповідності до стану його життєвого циклу.

Запропоновані методичні розробки автора мають прикладний характер, знайшли практичне застосування на підприємствах машинобудівної галузі Вінницької області. Зокрема на ВАТ «Вінницький завод Пневматика» (довідка №3 від 12.03.2008), ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» (довідка №7 від 19.03.2008), ТОВ «Теплогазмонтаж-СК (довідка №4 від 18.03.2008), ТОВ «Амовіо» (довідка №23 від 4.03.2008), ТОВ «Водолій Енергосервіс» (довідка № 9 від 22.03.2008).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій обґрунтовано теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо процесу ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємства. З наукових публікацій, які видані в співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці зазначено у переліку за темою.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень були викладені в доповідях та отримали схвальні оцінки на: конференції «Молодь, освіта і наука» (м. Київ, 2006 р.); третій регіональній конференції «Стратегічна реструктуризація економіки та соціальної сфери (у контексті вступу України до СОТ)» (м. Вінниця 2006 р.) а також на радах спеціалістів підприємств ВАТ «Вінницький завод Пневматика», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» з рекомендаціями щодо процесу ресурсного забезпечення життєвого циклу підприємства, які були прийняті до впровадження.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 8 друкованих працях загальним обсягом 4,53 друк. арк., з них у наукових фахових виданнях – 6 праць, загальним обсягом 3,55 друк. арк., із них особисто автору належить 2,58 друк. аркушів.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 178 найменувань на 18 сторінках та 66 додатків, які займають 54 сторінки. Основний текст дисертаційної роботи викладено на 183 сторінках, що містять 45 таблиць і 29 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено зміст проблеми, сформульовано мету, завдання, розкрито наукову новизну дисертації, практичну цінність положень, висновків, висвітлено апробацію одержаних результатів.

У першому розділі – «Теоретико-методологічне обґрунтування ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств в Україні» досліджуються теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених до сутності і особливостей ресурсозабезпечення промислових підприємств та системи управління життєвого циклу, виявлено вплив життєвого циклу підприємства та його окремих етапів зокрема на процес ресурсного забезпечення.

У дисертації визначено, що проблема ресурсозабезпечення тісно пов’язана з основними положеннями економічної теорії, а саме з ідеями маржиналістів значний внесок в які внесла австрійська наукова школа, сформована у 70-ті роки XIX ст. Теорія граничної корисності є методологічною основою сучасної теорії споживацького вибору. Вона дозволяє виявити мотивування мікроекономічної поведінки окремих осіб, визначає підхід до вирішення проблем індивідуальної корисності, оцінки суспільних корисностей та переваг.

Критичний аналіз літературних джерел показав, що під ресурсним забезпеченням слід розуміти об'єднання двох або більше видів діяльності в цілях планування, здійснення і контролю потоків сировини, напівфабрикатів і готових виробів з моменту їх виникнення до моменту споживання. Проведені дослідження дали підставу визначити основні складові процесу ресусозабезпечення підприємства.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва — діяльність, пов'язана з плануванням і підтримкою виробничого процесу. Вимагає складання календарних планів випуску продукції; зберігання незавершеного виробництва; обробки, транспортування і своєчасного поповнення запасів матеріалів і комплектуючих.

Постачання — діяльність, пов'язана з придбанням продуктів і матеріалів у зовнішніх постачальників. Вимагає планування потреби в ресурсах; вибору джерел поставок; проведення переговорів про умови поставок; розміщення замовлень; транспортування, отримання, перевірки відповідності, зберігання, обробки і контролю якості ресурсів.

Фізичний розподіл — діяльність, пов'язана з обслуговуванням споживачів. Вимагає отримання і обробки замовлень; розміщення, зберігання і обробки запасів; транспортування зовнішнім споживачам по розподільчих каналах. Крім того, ця діяльність оглядає координацію з маркетинговими планами в питаннях ціноутворення, стимулювання збуту, рівня сервісу, умов і поставки, процедур повернення, підтримки життєвого циклу.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволено екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції). Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її може при цьому і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини та матеріалів рівнозначно збільшенню їх виробництва, що дає підстави для проведення подальших практичних досліджень та розробки шляхів вдосконалення використання ресурсів підприємства.

В ході проведення дослідження було виявлено, що особливістю сучасного періоду є те, що централізована система розподілу матеріальних ресурсів зруйнована, а ринковий механізм руху матеріальних потоків створюється повільно. Тому, на нашу думку, система управління ресурсозабезпеченням в сучасних умовах господарювання має складатись з таких елементів як: визначення потреби виробництва в матеріальних ресурсах; нормування витрат матеріальних ресурсів підприємства; визначення рівня ефективності використання ресурсів; вибір постачальників матеріальних ресурсів; формування системи управління запасами матеріальних ресурсів підприємства.

Зазначимо, що оточуюче середовище для підприємства формує економічні умови його життєвого циклу – створення, становлення, росту, зрілості, насичення, спаду, краху, ліквідації або подальшого розвитку. Життєвий цикл підприємства описує зміни стану підприємства у часі, його еволюційні зміни, кількість стадій, їх тривалість та особливості. Визначення етапів життя підприємств дозволяє своєчасно підготуватися до складних ситуацій й не довести підприємство до краху. Життєвий цикл підприємства багато в чому, навіть в переважаючій мірі, обумовлюється саме оточуючим середовищем: державним регулюванням, зв’язками з постачальниками ресурсів, покупцями готової продукції, стосунками з конкурентами, тощо. Під системою управління життєвого циклу підприємства, на нашу думку, слід розуміти організацію безперебійного функціонування підприємства у плині життєвого циклу, тобто з моменту зародження до ліквідації, реорганізації чи реформування.

Таблиця 1

Матриця впливу етапів життєвого циклу підприємства на процес ресурсозабезпечення

Стадія життєвого циклу підприємства

Стадії процесу ресурсозабезпечення

Потреба в ресурсах

Зв’язки з постачальниками

Транспортування ресурсів

Розподіл ресурсів

Зберігання ресурсів

Виникнення

Невизначена

Зародження відносин

Не існує

Не визначений

Не існує

Становлення

Середня

Налагодження зв’язків

Зовнішнє транспортування

Становлення певної схеми

Створення складського господарства

Ріст

Висока

Багатосторонні та інтенсивні

Зовнішнє транспортування та власна мережа

Чітко визначений механізм

Чіткий механізм складського господарства

Насичення

Стала висока

Сталі та помірно інтенсивні

Зовнішнє транспортування та власна мережа

Чітко визначений механізм

Чіткий механізм складського господарства

Спад

Обмежена

Сталі та за потребою

За потребою, переважно зовнішнє транспортування

Виникнення проблем з розподілу ресурсів

Складське господарство працює з проблемами

Ліквідація

Низька

За потребою

За потребою

Низька ефективність

За потребою

У результаті теоретико-методологічних досліджень літературних джерел виникла потреба виявлення впливу життєвого циклу підприємства та його окремих етапів зокрема, на процес ресурсного забезпечення підприємства (таблиця 1).

Дослідження взаємозв’язку стадій життєвого циклу підприємства зі стадіями процесу ресурсозабезпечення засвідчують те, що найбільш інтенсивними стадіями життєвого циклу підприємства при здійсненні процесу ресурсозабезпечення є, звичайно ж, стадії росту і насичення. На цих стадіях відбувається ефективне планування, постачання та розподіл ресурсів. Різниця між цими стадіями полягає в тому, що на стадії росту припиняється формування всіх управлінських механізмів, а на стадії насичення вони працюють за сталою схемою.

Стадія становлення передує стадіям росту та насичення і на ній відбувається формування механізму розподілу ресурсів, налагодження зв’язків з постачальниками та створення складського господарства. Стадія спаду передбачає припинення чіткому слідуванню всіх розроблених механізмів та схем управління ресурсозабезпеченням, дія всіх процесів відбувається за потребою. Стадії виникнення та ліквідації підприємства схожі між собою в тому, що процес ресурсозабезпечення відбувається з найменшою інтенсивністю. Різниця полягає в відсутності чітких схем управлінського впливу на стадії зародження та відсутності потреби в них на стадії ліквідації.

Отже, ефективний процес ресурсозабезпечення підприємства в сучасних умовах розірваності єдиної системи управління життєвого циклу є важливою передумовою збереження її цілісності та налагодження ефективної діяльності вітчизняних підприємств на сучасному етапі господарювання, що обумовлює проведення подальших досліджень.

У другому розділі роботи – «Оцінка ресурсозабезпечення промислових підприємств в системі управління життєвого циклу» досліджується сучасний стан та проблеми розвитку машинобудування в структурі промисловості України, досліджено життєвий цикл та процес ресурсозабезпечення промислових підприємств машинобудівної галузі регіону, здійснено оцінку сучасної системи ресурсозабезпечення та ресурсовикористання промислових підприємств.

В ході дослідження було виявлено, що машинобудування — надзвичайно складна галузь в Україні. Провідне місце посідають приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування, де зайнято близько п’ятої частини тих, хто працює в машинобудуванні. Сільськогосподарське машинобудування традиційно займає важливе місце в структурі машинобудівного комплексу України. Воно орієнтується на райони виробництва сільськогосподарської продукції, а його розміщення пов'язане із зональною спеціалізацією сільського господарства. Основні проблеми машинобудівного комплексу України пов'язані із необхідністю розвитку економічних зв'язків у постачанні комплектуючих, втратою традиційних ринків збуту продукції, а також технічною відсталістю і низькою якістю виробів.

Проведенe дослідження життєвих циклів підприємств машинобудівної галузі Вінницької регіону за методикою розрахунку загального інтегрального індексу життєвого циклу засвідчило, що найвищий показник життєвого циклу підприємств має ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» - 0,4; майже на одному рівні знаходяться показники ВАТ «Будмаш», ВАТ «Вінницький завод Пневматика» та ВАТ «Вінницький інструментальний завод» - 0,365; 0,351 та 0,336 відповідно; підприємства ВАТ «Вінницький завод Металіст» та ВАТ «Барський машзавод» також мають показники життєвого циклу одного рівня – 0,18 та 0,13. Тобто всі підприємства мають негативний стан життєвого циклу, а саме: помірний спад – 3 підприємства; інтенсивний спад – 1 підприємство та занепад – 2 підприємства, що говорить про кризу кожного з них, та галузі зокрема. Але проведене дослідження враховувало лише дані фінансової звітності підприємств за один рік, що не дає змоги визначити тенденцію підприємства до позитивних змін. Тому було проведено подальше дослідження життєвого циклу таких підприємств, як ВАТ «Вінницький завод Пневматика», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів», ВАТ «Будмаш» та ВАТ «Вінницький завод Металіст» за методикою, в якій рівень життєвого циклу підприємства пропонується характеризувати показником рентабельності підприємства. Вибір даних підприємств з поміж інших обґрунтовувався тим, що підприємства випускають аналогічну, іноді взаємозамінну продукцію, мають порівняно однаковий виробничий і трудовий потенціали та знаходяться на одній стадії життєвого циклу. Як свідчать результати дослідження, ситуація щодо життєвого циклу підприємств є досить неоднозначною. Найбільш стабільний стан має ВАТ «Вінницький завод Пневматика» (1 виток життєвого циклу) та ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» (2 витки). Криві життєвого циклу ВАТ «Будмаш» та ВАТ «Вінницький завод Металіст» мають синусоїдальну форму та свідчать про проходження підприємствами чотирьох витків життєвого циклу за 4 роки.

Дослідження процесу ресурсозабезпечення підприємств було проведено за такими об’єктами, як: ВАТ «Вінницький завод Пневматика», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів», ВАТ «Будмаш», оскільки сировина та матеріали, що використовуються на даних підприємствах є ідентичні. Окрім цього, підприємства близькі територіально та іноді використовують міжгалузеву кооперацію. Аналіз процесу ресурсозабезпечення підприємств був проведений за напрямами: визначення рівня ефективності використання ресурсів; оцінка якості та виконання планів матеріально-технічного забезпечення; аналіз системи управління запасами; оцінка постачальників матеріальних ресурсів. Найкращі показники процесу управління ресурсним забезпеченням має ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів, найгірші – ВАТ «Вінницький завод Пневматика» (таблиця 2).

Таблиця 2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми

  Документ
  Актуальність теми. Продуктивність праці є одним з найважливіших індикаторів діяльності будь-якої економічної системи незалежно від її розміру і функцій.
 2. Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток економіки вимагає прискорених суспільно-політичних і технологічних змін на основі наукових досліджень.
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Харчова промисловість є сукупністю підприємств різнопрофільних галузей, які технологічними зв’язками і економічним відносинами пов’язані з сільським господарством, торгівлею, підприємствами продовольчого
 4. Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження (3)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції світового економічного розвитку демонструють, що практика функціонування економічних систем різних рівнів зазнала істотних змін.
 5. Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження (4)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема інвестицій та інвестиційного процесу належить до першорядних.

Другие похожие документы..