Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Наш Пушкин… Наша гордость, наша слава. Наш национальный поэт. Сегодня мы начинаем разговор о Пушкине, о его жизни и творчестве, о юности поэта, о пуш...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 18 ноября 2010 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 005.006.01 в конференцзале Дальневосточного геологического инсти...полностью>>
'Документ'
Музеи и туризм для ВСЕХ – Рюдигер Ляйднер, Президент Национального Координационного Совета по Туризму для ВСЕХ в Германии,Президент Координационной с...полностью>>
'Документ'
Аббасов Алискер Демидович Аббат Ханяза Абдасов Шеребжан Абдемашид Абусгадер Абдижанов Тажали Абдижанов Томаш Абдикаримов Канаш Абдикулиев Аргимбет Аб...полностью>>

Конспект лекцій вступ метою дисципліни "Економіка підприємства"

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Опорний конспект лекцій

ВСТУП

Метою дисципліни “Економіка підприємства” є викладання ключових розділів економіки, організації та ефективності господарювання у певній ланці народного господарства; сукупності теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою.

Студент має: знати – теорію і практику господарювання на рівні підприємства, формування і використання виробничого потенціалу, взаємодію всіх видів ресурсів, організацію і ефективність господарської та інших видів діяльності; вміти – творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських рішень з економіки, обґрунтувати структуру і напрямки діяльності підприємства, розробляти плани його розвитку, аналізувати і узагальнювати результати виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, пропонувати ефективні заходи господарювання і контролювати їх здійснення при зміні ситуації у ринковому середовищі.

В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: підприємство як суб’єкт господарювання (загальна характеристика і структура, зовнішнє середовище господарювання); ресурси (персонал, виробничі фонди, нематеріальні ресурси і активи, фінансові кошти – оборотні кошти і інвестиції); організація діяльності (виробничий процес і його організація, інфраструктура, інноваційні процеси, комерційна і фінансова діяльність); економічний механізм функціонування (державне економічне регулювання, планування діяльності, мотивація і оплата праці); результати і ефективність діяльності (продукція: виробництво і якість, собівартість, фінансові результати, загальна ефективність).

Особливу увагу приділено висвітленню зовнішнього середовища господарювання, сучасній кадровій політиці, відтворенню і використанню основних фондів, формуванню і визначенню ефективності фінансових і виробничих інвестицій розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, стратегічному і поточному плануванню його діяльності, мотивації праці, якості і конкурентноздатності виробів, ефективності діяльності в умовах ринкової економіки.

Тема1. “Підприємство як суб’єкт господарювання”

Поняття підприємства, множинні цілі його діяльності. Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва.

Правові основи функціонування. Закон України “Про підприємства”. Статут підприємства. Колективна угода.

Класифікація підприємств. Добровільні об’єднання підприємств.

Виробнича і загальна структура підприємства. Поняття і вплив структури на ефективність функціонування підприємства. Виробнича структура підприємства та чинники, що її визначають. Принципи класифікації виробничої структури. Характеристика загальної структури підприємства.

Зміст теми

Вивчаючи дану тему, студенти знайомляться з визначенням підприємства. Підприємство - це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Отже, підприємства створюються для забезпечення певних потреб суспільства, вони виникають тільки там, де потреба існує. Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву - завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо; може включати декілька виробничих одиниць - заводів або фабрик (комбінат, виробниче об’єднання). У більшості країн з розвинутою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під ними розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо з метою задоволення певних потреб суспільства та одержання кінцевого фінансового результату - прибутку.

Студентам слід знати основні ознаки підприємства:

а) воно є юридичною особою;

б) має закінчену систему обліку та звітності;

в) має самостійний баланс;

г) має розрахунковий рахунок у банку;

д) має печатку з власною назвою;

є) має товарний знак (марку) у вигляді певного терміну, символу, малюнка або їх комбінації. Такий фірмовий знак слугує для ідентифікації товарів або послуг продуцента та їх вирізнення від продукції (послуг) конкурентів на ринку.

Структура підприємства - це його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.

Закінчуючи вивчення даної теми, студенти мусять ознайомитися із складовими елементами зовнішнього середовища, вміти характеризувати окремі об’єкти мікро- і макросередовища. Важливо при вивченні даної теми розуміти поняття ринку і поведінку на ньому суб’єктів господарювання.

Контрольні питання:

 1. Поняття терміну “економіка”.

 2. Поняття терміну “підприємство”.

 3. Глобальні напрямки діяльності підприємства.

 4. Основні ознаки підприємства.

 5. Відмінні особливості підприємства як економічної системи.

 6. Цілі підприємства, вимоги до них.

 7. Правове регулювання функціонування підприємств.

 8. Предмет і методи вивчення дисципліни.

 9. Некомерційна господарська діяльність.

 10. Місія підприємства.

 11. Характеристика конкретних напрямків діяльності підприємства.

 12. Класифікація підприємств.

 13. Організаційна структура підприємства.

 14. Правовий господарський порядок в Україні, його конституційні основи.

 15. Статут підприємства, його зміст.

 16. Колективна угода, її основні аспекти.

Література: 1, С. 173-188; 2, С. 189-213; 6, С. 316-381; 10, С. 8-37.

Тема 2. “Основи підприємницької діяльності”

Загальні принципи господарювання. Форми реалізації державою економічної політики. Основні напрямки економічної політики держави.

Засоби і механізми регулювання господарської діяльності. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Підприємництво в Україні. Суб’єкти господарювання. Установчі документи.

Державна підтримка підприємницької діяльності.

Зміст теми

Вивчаючи тему, студенти оволодівають загальними принципами господарювання, серед яких: забезпечення економічної багатоманітності; свобода підприємницької діяльності; захист національного товаровиробника тощо.

Державна економічна політика реалізується у таких формах: економічна стратегія, економічна тактика, правове закріплення економічної політики.

З метою реалізації власної економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм держава застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, а саме: державне замовлення і квотування; регулювання цін і тарифів тощо.

Держава також здійснює контроль за господарською діяльністю і підтримку підприємницької діяльності.

Контрольні питання:

 1. Загальні принципи господарювання, їх зміст.

 2. Основні форми реалізації державою економічної політики.

 3. Головні напрямки економічної політики держави.

 4. Засоби та механізми регулювання господарської діяльності.

 5. Сфери державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.

 6. Шляхи здійснення захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів з боку держави.

 7. Поняття підприємництва.

 8. Сутність свободи підприємницької діяльності.

 9. Принципи підприємницької діяльності.

 10. Відповідальність суб’єктів господарювання.

 11. Суб’єкти господарювання, їх склад.

 12. Порядок утворення суб’єктів господарювання.

 13. Характеристика і структура установчих документів.

 14. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

 15. Державна підтримка підприємницької діяльності.

Література: 1, С. 173-188; 2, С. 189-213; 6, С. 316-381.

Тема 3. “Управління підприємством”

Управління підприємством на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Права і обов’язки найманого керівника. Трудовий колектив підприємства.

Наукові принципи менеджменту. Функції менеджменту, їх характеристика.

Зміст теми

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Найманий керівник на підставі угоди або контракту презентує інтереси підприємства в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання його діяльності у межах та порядку, визначених установчими документами.

Студенти розглядають менеджмент одночасно як галузь людських знань, сферу прийняття управлінських рішень, категорію людей, об’єднаних в економічній, конкурентоспроможній системі управління у сучасному суспільстві.

Далі слід ознайомитися з науковими принципами менеджменту, його функціями, дати їх характеристику.

Контрольні питання:

 1. Підстави здійснення управління підприємством.

 2. Реалізація прав власника щодо управління підприємством.

 3. Правові засади управління підприємством через найманого керівника.

 4. Основні функції найманого керівника.

 5. Правові аспекти звільнення найманого керівника.

 6. Трудовий колектив, його роль в управлінні підприємством.

 7. Менеджмент як система управління підприємством.

 8. Головні завдання і наукові принципи менеджменту.

 9. Функції менеджменту, їх характеристика.

Література: 1, С. 173-188; 2, С. 189-213; 6, С. 316-381; 10, С. 8-37.

Тема 4. “Персонал”

Класифікація і структура персоналу, оцінка трудового потенціалу підприємства. Розрахунок чисельності окремих категорій робітників, працівників управління, спеціалістів та службовців. Оптимізація структури і чисельності.

Кадрова політика. Методи оцінки та підбору працівників. Політика працевлаштування та сприяння зайнятості.

Зміст теми

Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Персонал промислового підприємства розподіляють на дві групи - промислово-виробничий (персонал основної діяльності) і непромислово-виробничий (персонал неосновної діяльності). До промислово-виробничого персоналу відносять всіх працівників, зайнятих у виробництві та його безпосередньому обслуговуванні. До непромислового персоналу входять працівники структур, які не зв’язані безпосередньо з процесами промислового виробництва - житлово-комунального господарства, оздоровчих, навчальних закладів, установ культури, спорту, медичного обслуговування, закладів дошкільного виховання та ін.

У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємств поділяють на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.

Для оцінки і управління персоналом використовують такі показники: плинність персоналу, стабільність персоналу, рівень дисципліни (неявок на роботу), співвідношення чисельності окремих категорій працівників.

Контрольні питання:

 1. Поняття “трудові ресурси”, їх категорії.

 2. Персонал підприємства.

 3. Класифікація персоналу за Класифікатором професій та загальна.

 4. Чинники, що впливають на формування персоналу підприємства.

 5. Категорії “професія”, “спеціальність”, “кваліфікація”.

 6. Система показників характеристики персЮналу.

 7. Управління персоналом, його етапи.

 8. Джерела набору та поповнення персоналу підприємства.

Література: 10, С. 74-95; 12, С. 10-60.

Тема 5. “Капітал і виробничі фонди”

Поняття капіталу підприємства. Засоби виробництва та виробничі фонди. Їх складові частини та взаємозв’язок. Поділ виробничих фондів на основні та оборотні. Характерні ознаки та визначення основних та оборотних фондів як економічних категорій. Майно соціального призначення.

Оцінка основних фондів за первісЭою, відновною, повною та залишковою вартістю. Періодична переоцінка основних фондів. Класифікація основних фондів.

Характеристика процесу відтворення основних фондів. Фізичне та економічне спрацювання основних фондів. Ефективність використання основних фондів.

Зміст теми

Приступаючи до вивчення теми, студенти мають усвідомити, що виготовлення продукції (виконання роботи, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні.

Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй не змінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної продукції (платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди – це предмети праці, які використовуються у виробництві: сировина, матеріали, паливо, тара, напівфабрикати, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. На відміну від основних фондів оборотні фонди цілком споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють або втрачають натуральну форму й переносять свою вартість на виготовлений продукт внаслідок одномоментного використання.

Далі студентам слід ознайомитися з методикою оцінки основних фондів; така оцінка являє собою грошове вираження вартості основних фондів. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їх динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства за певний відтинок часу.

Існують такі види оцінки основних фондів:

а) первісна вартість - це фактична вартість основних фондів на момент введення в дію чи придбання;

б) відновна вартість - це вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах виробництва, вона враховує ті ж витрати, що й первісна вартість, але за сучасними цінами;

в) повна (первісна і відновна) вартість основних фондів - це їх вартість у новому, не спрацьованому стані;

г) залишкова вартість основних фондів - характеризує реально існуючу їх вартість, ще не перенесену на вартість виготовлюваної продукції (виконуваної роботи, здійснювані послуги). Вона є розрахунковою величиною і визначається різницею між повною первісною (відновною вартістю) та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фондів; на час спричиненого зношування їх вибуття має назву ліквідаційної вартості.

Закінчуючи вивчення теми, студенти знайомляться з показниками ефективності використання основних та оборотних фондів, з напрямками їх інтенсифікації.

Контрольні питання:

 1. Майно підприємства, джерела його формування.

 2. Економічна сутність основних фондів.

 3. Поняття оборотних фондів та їх виробничо-технологічної структури.

 4. Види запасів, управління запасами.

 5. Нормування оборотних фондів.

 6. Показники ефективності використання оборотних фондів.

 7. Характеристика майна невиробничого призначення.

 8. Оцінка основних фондів, її види.

 9. Класифікація основних засобів у бухгалтерському обліку.

 10. Характеристика груп основних фондів для встановлення норм амортизації.

 11. Форми та методи амортизації, їх характеристика.

 12. Структура основних фондів, її види.

 13. Чинники, що впливають на зміну структури основних фондів.

 14. Фізичне та економічне спрацювання основних фондів, чинники впливу на них.

 15. Система показників ефективності використання основних фондів.

 16. Основні напрямки відтворення основних фондів.

 17. Резерви інтенсифікації відтворення основних фондів підприємства.

Література: 11, С. 70-78; 15, С. 116-170; 21, С. 180-211.

Тема 6. “Нематеріальні ресурси і активи”

Поняття і види. Об’єкти промислової власності - винаходи, промислові зразки, товарні знаки. Інтелектуальна власність. Інформаційні системи і технології. Програмне забезпечення ЕОМ. Банк та база даних. База та банк знань. Інші нематеріальні ресурси - ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції. Назва місця походження товару. Імідж, репутація (гудвіл) підприємства (фірми).

Нематеріальні активи. Поняття та охорона права власності. Елементний склад. Правовий захист нематеріальних ресурсів. Патенти. Авторське право. Ліцензії, їх види і сфери застосування. Оцінка і терміни зносу нематеріальних активів.

Зміст теми

Приступаючи до вивчення теми, студенти мають усвідомити, що необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства у сфері ринкової економіки є ефективне використання його власних так званих нематеріальних ресурсів.

Нематеріальні ресурси - це складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання.

У ході вивчення теми студенти знайомляться з окремими видами нематеріальних ресурсів підприємства, куди входять: промислова власність, інтелектуальна власність, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, програмне забезпечення, банк даних, база даних і база знань, банк знань, ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, гудвіл та деякі інші.

При опануванні даної теми слід звернути увагу на таку категорію, як нематеріальні активи - це права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права. До складу нематеріальних активів відноситься: право на об’єкти промислової власності; авторське право; право на користування іншими нематеріальними ресурсами.

Власники об’єктів промислової власності отримують виключні права на їх використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок, корисну модель, а також свідоцтва на товарний знак.

Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива або шляхом їх використання самим власником, або з його дозволу наданням такого права іншій зацікавленій стороні. Така передача права використання здійснюється у формі ліцензійної угоди.

Контрольні питання:

 1. Поняття нематеріальних ресурсів.

 2. Види нематеріальних ресурсів підприємства.

 3. Господарський кодекс України про об’єкти інтелектуальної власності.

 4. Поняття використання об’єкту нематеріальних ресурсів.

 5. Нематеріальні активи, їх склад.

 6. Форми державного правового захисту об’єктів нематеріальних ресурсів (державне свідоцтво, патенти, авторське право).

 7. Сутність авторського права, його форми.

 8. Комерційна таємниця, її зміст.

 9. Ліцензія, її види.

Література: 10, С. 513-522; 23, С. 303-335; 24, С. 118-160.

Тема 7. “Оборотні кошти”

Оборотні кошти підприємств, їх кругообіг. Оцінка структури оборотних коштів.

Класифікація оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Класифікація нормативів. Принципи нормування. Методи розрахунку нормативів.

Ефективність використання оборотних коштів. Заходи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Зміст теми

У ході вивчення теми студенти дізнаються, що оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

Важливе значення має структура оборотних коштів і їх класифікація. Співвідношення окремих елементів оборотних коштів характеризує їх виробничо-технологічну (стадійну) структуру.

Нормування (розрахунок нормативів) – це визначення необхідного розміру грошових коштів, що вкладаються у мінімальні запаси товароматеріальних цінностей для забезпечення безперервного процесу виробництва.

Норма витрат – гранично допустима величина витрат певного виду оборотних коштів на виготовлення продукції за умов конкретного виробництва з урахуванням необхідності застосування прогресивної технології, сировини та матеріалів високої якості.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю.

Контрольні питання:

 1. Характеристика стадій кругообігу грошових коштів підприємства.

 2. Оборотні кошти, їх сутність і практичне значення.

 3. Структура оборотних коштів.

 4. Виробничо-технологічна (стадійна) структура оборотних коштів.

 5. Класифікація оборотних коштів.

 6. Поняття нормування оборотних коштів.

 7. Класифікація нормативів оборотних коштів.

 8. Принципи нормування витрат оборотних коштів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 2. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.
 3. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Економіка підприємства" денної й заочної форм навчання та студентів фпф

  Конспект
  Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М.О. Харченко, О.В. Люльов, С.А. Петровська, О.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Конспект лекцій з дисципліни " економіка праці І соціально трудові відносини"

  Конспект
  В опорному конспекті конкретно і стило висвітлено питання, які розкривають основні положення та найважливіші особливості відносин на ринку праці, висвітлено теоретико – методологічні та соціально – економічні аспекти сучасних проблем

Другие похожие документы..