Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Регистрация участников конференции: будет проходить 18 мая 2009 года с 9.00 до 12.00 по адресу ул. Бакинская 121, зал Боевой Славы Астраханской госуд...полностью>>
'Учебники'
Международное право представляет собой совокупность юридических норм, создаваемых государством и межгосударственными организациями и представляют соб...полностью>>
'Лекция'
* Воспаление – это единый ответ на тканевое повреждение, поддерживается механизмами с активным участием химических медиаторов, лейкоцитов, микрососуд...полностью>>
'Рабочая программа'
Тематическое планирование составлено на основе примерной программы основного (общего) образования по английскому языку М. З. Биболетовой, Н. Н. Труба...полностью>>

Вимоги до матеріалів, що приймаються до друку в журналі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вимоги до матеріалів, що приймаються до друку в журналі

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

На початку статті, у першому рядку ліворуч, зазначається індекс УДК. Нижче праворуч – прізвище, ім’я і по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень).

По центру – назва статті.

Далі: анотація (abstract) – приблизно 50 слів – українською, англійською й російською мовами, а також ключові слова, keywords, ключевые слова.

Згідно з вимогами до публікацій у фахових виданнях, матеріали повинні містити:

 • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

 • виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Формат файлу – WORD (doc, rtf). Формат сторінки - А4. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, відстань між рядками - 1,5 інтервали. Графіки, рисунки (формат JPG, EPS) і таблиці (формат WORD) розміщуються безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах.

Обсяг статті (рекомендований) – 0,5 друк. арк. (орієнтовно - 10 сторінок). Статті обсягом більше 20 сторінок редакцією для публікації не приймаються.

Публікації здійснюються на платній основі, із розрахунку: 1 стор. тексту – 35 грн., 1 стор., що містить таблицю – 38 грн., 1 стор., що містить рисунок – 40 грн.

Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12]. Список літератури подається наприкінці статті й оформлюється згідно з ДСТУ. Приклади оформлення подані у наказі "Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників" (.ua/docs//news/nakaz_26_01_08.doc) або: /prykl_bib_zap.pdf .

У кінці статті автор надає інформацію для контактів: 1) прізвище,ім’я, по-батькові, 2) домашня адреса, 3) службова адреса, 4) домашній телефон, 5) мобільний телефон, 6) e-mail.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали до лекцій

  Документ
  Українське журналістикознавство не стоїть на місці, успішно просувається вперед, фіксуючи історичний час, аналізуючи тексти-джерела, відображаючи характерні ознаки епохи.
 2. Вимоги до оформлення статей в науковий журнал

  Документ
  Статті подаються у вигляді файла формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на CD (CD-RW) в 1 екз. або на дискетах 1,44 Mb в 2 екз., з обов’язковим роздрукуванням (у двох примірниках) на стандартних аркушах паперу
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 5. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 26 квітня 2006 р. Київ 2006

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2006 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.

Другие похожие документы..