Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Згідно з річним планом роботи відділу освіти, Мурованокуриловецького методичного кабінету, впродовж грудня 2010 р. проводилась перевірка стану виклад...полностью>>
'Документ'
Сейчас я все время общаюсь с ангелами, но так было не всегда. В детстве я верила в ангелов, но считала их просто сказочными существами. Было бы хорош...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Рецензенты: О.Н.Шилова, доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, Н.А.Карпова, ...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Профилактические и лечебно-профилактические мероприятия для детей и подростков I и II групп здоровья Современная тактика ведения часто и длительно бол...полностью>>

Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів напрямів підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030503 «Міжнародна економіка», 030504 «Економіка підприємства», 030507 «Маркетинг», 030508 «Фінанси І кредит»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки

Методичні рекомендації

і тематика курсових робіт

для студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент організації торгівлі», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання

з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»

Вінниця 2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладачі: О.М. Мороз, канд. екон. наук, проф.

О.Г. Домбровський, канд. екон. наук, доц.

В.В. Репетацька, асист.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри зовнішньоекономічної діяльності 24.12.2007 р., протокол № 6, методичної ради факультету економіки та менеджменту 19.12.2007 р., протокол №3 та методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 10.01.2008 р., протокол №2.

Рецензент: д.е.н., професор Захарченко В.І.

Навчально-методичне видання

Методичні рекомендації

і тематика курсових робіт

для студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент організації торгівлі», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

всіх форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»

Підп. до друку __.__.__. Формат ______. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. __. Ум. фарбо-відб. ___.

Обл.-вид. арк. ___. Тираж __. Зам. __.


Видавничий центр ВТЕІ КНТЕУ

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 87

Вступ

Соціально-економічні зміни, які відбу­ваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, а також нові підходи в розвитку економіки, розміщенні виробництва та в системі управління господарським комплексом, необхідно враховувати при написанні курсової роботи. Велике значення для поглиблення і закріплення знань з основних питань теорії регіональної економіки має засвоєння та опанування галузевої структури навчальної дисципліни, осмислення її прикладного значення.

Виконання курсової роботи сприяє кращому опануванню дисципліни, набуттю навичок щодо проведення аналізу конкретного матеріалу, обґрунтуванню власних висновків, розробці рекомендацій з досліджуваної теми.

У процесі виконання курсової роботи студенти навчаються самостійно працювати зі спеціальною літературою, статистичною інформацією, різними нормативно-правовими документами, науково-методичними розробками. Студенти також вчаться послідовному та логічному розкриттю проблеми, виконанню практичних завдань, обґрунтуванню висновків і пропозицій.

 1. Цілі та завдання курсової роботи

  1. Відповідно до навчального плану студенти виконують курсову роботу з курсу «Регіональної економіки», яка свідчить про обсяг та фундаментальність знань, здобутих під час вивчення курсу, і характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

1.2. Метою виконання курсової роботи є набуття вмінь та навичок самостійного опрацювання літера­турних, статистичних, картографічних та інших джерел, законодавчих та нормативних документів, систематизації економіко-географічних матеріалів з обраної теми, логічного викладення власних думок. Усе це має обов'язково вміти кваліфікований фахівець-економіст.

1.3. У процесі виконання курсової роботи студент повинен проявити:

 • загальнотеоретичні знання з курсу «Регіональна економіка», які розкривають теоретичні основи і практичні питання дисципліни;

 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

 • вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції.

1.4. Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений аналіз теми дослідження;

 • містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

 • містити обґрунтовані висновки та пропозиції з теми;

 • мати належне оформлення;

 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

2. Загальні положення

2.1. Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається.

2.2. Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми, її затвердження.

2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання.

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

4. Обробка теоретичного та статистичного матеріалу із застосуванням ЕОМ.

5. Написання першого варіанту тексту, подання його для ознайомлення науковому керівникові.

6. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення курсової роботи.

7. Подання роботи на кафедру.

8. Зовнішнє рецензування роботи.

9. Захист курсової роботи.

2.3. Тема і строки виконання курсової роботи визначаються і затверджуються кафедрою для кожної студентської групи. Роботи, виконані не за своєю темою або подані пізніше вказаного терміну з неповажних причин, не приймаються.

2.4. Курсова робота має складатися з наступних частин: вступу, основної частини, висновків та використаних джерел, ілюстративного матеріалу.

У вступній частині (1,5-2 сторінки) розкривається актуальність теми, що висвітлюється, її значення і місце у структурі курсу «Регіональна економіка» та підготовці фахівця в умовах ринкової економіки; визначаються об'єкт і предмет дослідження, мета та завдання роботи, основні методи галузевого та територіального аналізу.

В основній частині розкриваються головні питання теми. Вони повинні бути викладені детально та аргументовано, логічно висвітлені усі аспекти дослідження, що передбачені планом роботи. Кожне питання розкривається відповідно до методичних вказівок, які наведені до кожної групи тем курсової роботи. Основним питанням теми приділяється найбільше уваги і місця у текстовій та ілюстративній частинах.

У висновках (2-3 сторінки) у вигляді коротких тез подаються підсумки питань, розглянутих в курсовій роботі і висновки проведеного дослідження.

Курсова робота закінчується списком використаної літератури, періодичних видань, статистичних і практичних матеріалів.

2.5. Ознайомлення з необхідною літературою – це важливий етап у роботі над обраною темою. Роботу з підбору літератури слід починати з розгляду відповідних законодавчих і нормативних документів з теми, а потім підібрати монографічну літературу і публікації в періодичній пресі. При підборі літератури необхідно використовувати: списки літератури, наведені у програмі та робочій програмі курсу; систематичні та предметні каталоги; картографічні матеріали атласів; статті та матеріали, опубліковані у періодичних виданнях (газети та журнали); статистичні щорічники; енциклопедії та довідники тощо.

Усі використані джерела повинні увійти до списку використаної літератури мовою, якою видано те чи інше джерело.

2.6. Список літератури (20-30 джерел) вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

 • закони України (у хронологічній послідовності);

 • укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

 • директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

 • монографії, брошури, підручники, статті з журналів (абетковий порядок);

 • іншомовні джерела;

 • електронні джерела.

Кожне джерело у списку використаної літератури повинно містити таку інформацію: прізвище та ініціали (ПІБ) автора, повну назву, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.:ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с.

Управління розвитком регіону: Навчальний посібник / Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.

Назви використаних статей з періодичної преси належить оформлювати з зазначенням прізвища та ініціалів автора, назви статті, назви джерела, дати і номера, а також сторінок, на яких вміщено ту чи іншу статтю, наприклад:

Круновський А.М. Про стан соціальної інфраструктури в підприємствах на Житомирщині // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 89-91.

2.7. Студентам необхідно опанувати матеріали монографій, підручників, брошур та статей щодо даної теми, попередньо ознайомившись з відповідним розділом курсу і вивчивши необхідні глави у рекомендованих навчальних посібниках.

Під час вивчення наукової літератури, первинних та архівних матеріалів необхідно робити виписки на окремих картках чи аркушах, причому з одного боку, зазначаючи усі вихідні дані, важливі відомості, визначення, докази, погляди та підходи до аналізу проблем, що розглядаються, та предмету дослідження, занотовувати цікаві факти і статистичні дані. Зроблені на аркушах записи слід згрупувати за окремими питаннями теми, що дозволить визначити, з якого питання матеріалів недостатньо і необхідно продовжувати його накопичення.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у працях [1-7]…».

Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню і побудові таблиць, графіків тощо. Вони повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків і пропозицій (див. додатки Г, Д).

При підготовці курсової роботи необхідно використовувати
статистичний матеріал, який є провідним джерелом для характеристики економіки регіону (додаток Б).

 1. Зміст та обсяги курсової роботи

3.1. Курсова робота виконується тільки українською мовою, обсягом 30-35 стандартних аркушів друкованого тексту, включаючи графіч­ний матеріал. Перевищення обсягу свідчить про невміння відбирати головне з теми та стисло викладати матеріал.

3.2. Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у плані. Для кожної з тем курсових робіт план складається на початку роботи над темою, після попе­реднього ознайомлення з літературними джерелами та методичними рекомендаціями. Складаючи план, слід урахувати, які питання і в якій послідовності мають бути розглянуті при розкритті даної теми. План повинен бути логічним, а усі питання – сприяти всебічному висвітленню основної ідеї.

3.3. Зміст курсової роботи повинен відповідати таким основним вимогам:

 • розкриваючи тему, необхідно відокремити головне і показати причинну залежність та регіональні особливості роз­витку окремих галузей і економічних районів; показати не лише як розвивається окрема галузь або господарство економічного району, але і пояснити чому саме так, а не інакше; дати економічну оцінку розвитку;

 • якість курсової роботи зростає, якщо вона містить огляд літератури, великий фактичний матеріал, проаналізовану і узагальнену статистику. Використовуючи найновіші статистичні дані, можна наводити показники минулих років у динаміці для порівняння у тій частині роботи, де характеризуються етапи розвитку галузі або господарства території;

 • історичні відомості, питання техніки, технології та організації виробництва повинні бути обмежені, мати підлеглий характер, висвітлюватися як фактори впливу на економіку регіону;

 • усі питання теми повинні бути висвітлені самостійно, без копіювання, послідовно;

 • важливою вимогою до змісту курсової роботи є висвітлення питань регіонального розвитку територій, організації, правових та економічних особливостей існування та забезпечення професійного спрямування дослідження.

 1. Вимоги до оформлення курсової роботи

  1. Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:

 • титульна сторінка;

 • заповнений бланк завдання;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • список літературних джерел;

 • додатки.

4.2. Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.

4.3. Робота повинна бути написана розбірливим почерком або надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм). Комп’ютерний набір – 14-й кегель, 1,5 інтервал, шрифт – Times New Roman.

4.4. Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу –20 мм.

4.5. Графічні матеріали (схеми, діаграми, графіки, таблиці) - важлива складова курсової роботи. Студент може значно збагатити текстову частину роботи, використовуючи самостійно зроблені графічні матеріали. Вони виконуються на комп'ютері. Усі графічні матеріали повинні мати заголовки, нумерацію і посилання на джерела. Кількість графічних матеріалів визначається змістом роботи. Як мінімум у курсовій роботі повинно бути 1-2 рисунки (схеми, діаграми, графіки), 2-3 таблиці. Графічні матеріали розміщуються в роботі у відповідних розділах. Вони повинні мати вірні назви, що відповідають змісту і темі роботи.

За відсутності або недбалому виконанні графічних матеріалів робота не допускається до захисту. Зразки оформлення графічних матеріалів наведено в кінці методичних вказівок (див. додатки Б-Д).

4.6. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок, але на ній номер не ставиться. Після неї проставляється нумерація без крапки у правому верхньому куті подальших сторінок.

4.7. Ілюстрації і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Ілюстрації, схеми, діаграми, графіки позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.3» (третій рисунок першого розділу); «Таблиця 3.2» (друга таблиця в третьому розділі). Перед розміщення графічного матеріалу необхідно зробити посилання на нього по тексту.

5. Рецензування і захист курсової роботи

5.1. Виконана курсова робота (обов'язково з завданням, що налічує календарний план) подається студентом на кафедру для перевірки та рецензування. Термін рецензування - 3-7 днів.

Курсові роботи, що одержали позитивну рецензію, допуска­ються до захисту.

5.2. За наявності в роботі певних недоліків, студент їх ліквідує на окремих аркушах із заголовком "Доопрацювання" і додає в кінці курсової роботи. Для повторної перевірки такі роботи не здаються. Якщо курсова робота не відповідає вимогам вищої школи і за висновками рецензента підлягає переробці, то студент повинен виконати новий варіант роботи з тієї ж теми, або виправити вказані помилки. Виправлена або перероблена курсова робота здається ще раз на перевірку разом з її першим варіантом, рецензією на неї і завданням.

5.3. Захист курсових робіт проводиться відкрито у присутності комісії кафедри (не менше 3 викладачів). Після результатів захисту і висновків рецензента виставляється остаточна оцінка. Кращі курсові роботи можуть стати підставою для доповідей на наукових студентських конференціях, можуть бути подані на виставки і конкурси студентських робіт або опубліковані у вигляді статей у студентському альманасі.

6. Типові помилки студентів при написанні
курсової роботи

 1. План роботи часто непродуманий, нелогічний, включає не всі основні питання теми, не відповідає зразку, який пропонується у методичних вказівках.

 2. Зміст роботи викладається не самостійно, а шляхом комбінування уривків з різноманітних літературних джерел.

 3. Виклад матеріалу не завжди відповідає планові, непослідовний, перевантажений відомостями, що не стосуються теми або мають другорядний характер. Питання плану в тексті не виділяються заголовками.

 4. Використовується застарілі матеріали, без використання найно­віших статистичних даних та періодичної літератури.

 5. Описовий характер робіт, недостатнє застосування статистичних показників та відсутність їх аналізу в тексті.

 6. Порушення співвідношення обсягів основних розділів теми. Захоплення історичними і технологічними процесами.

 7. Граматичні помилки, неприйняті скорочення слів.

 8. Недбале оформлення роботи, відсутність полів, нумерації сторі­нок, посилань на літературні та статистичні джерела.

 9. Довільне, без дотримання методичних вимог складання списку використаної літератури.

 10. Неповнота і недбалість виконання графічної частини роботи: відсутність назв, умовних позначень, посилань на інформаційні джерела, використання сканованих рисунків і таблиць.

7. Вибір теми курсової роботи

Кожний студент виконує курсову роботу самостійно під науковим керівництвом одного з викладачів кафедри. Студент за бажанням вибирає одну із запропонованих тем і, відповідно, - наукового керівника курсової роботи.

Після остаточного погодження теми курсової роботи з науковим керівником вона розглядається на засіданні кафедри та ухвалюється її рішенням.

Нижче наводиться орієнтована тематика курсових робіт.

7.1. Регіональні аспекти економічного розвитку України

 1. Соціальна інфраструктура України

 2. Регіональна соціальна інфраструктура … області

 3. Економічне регіональне відтворення … області

 4. Соціально-економічний розвиток … регіону

 5. Тенденції та перспективи розвитку Подільського економічного району

 6. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Західного економічного району

 7. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Східного економічного району

 8. Тенденції та перспективи розвитку Донецького економічного району

 9. Тенденції та перспективи розвитку Центрального економічного району

 10. Тенденції та перспективи розвитку Придніпровського економічного району

 11. Тенденції та перспективи розвитку Причорноморського економічного району

 12. Тенденції та перспективи розвитку Карпатського економічного району

 13. Тенденції та перспективи розвитку Столичного економічного району

 14. Виробнича інфраструктура України

 15. Виробнича інфраструктура … регіону

 16. Природно-ресурсний потенціал України

 17. Природно-ресурсний потенціал … регіону

 18. Паливно-енергетичні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 19. Водні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 20. Рекреаційні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 21. Демографічна ситуація в Україні: регіональний аспект

 22. Трудові ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 23. Трудові ресурси як основа розвитку економіки … області

 24. Структура народного господарства України

 25. Структура народного господарства … регіону

 26. Державне регулювання регіонального економічного розвитку України

 27. Державне регулювання економічного розвитку … регіону

 28. Державна підтримка малого підприємництва в Україні

 29. Державна підтримка малого підприємництва … регіону

 30. Моделювання соціально-економічного розвитку України

 31. Моделювання соціально-економічного розвитку … регіону

 32. Організаційні структури регіонального управління … області

 33. Регіональна економічна політика України

 34. Регіональна економічна політика … області

 35. Електроенергетика України у системі РПС

 36. Атомна енергетика України у системі РПС

 37. Нафтова промисловість України у системі РПС

 38. Газова промисловість України у системі РПС

 39. Вугільна промисловість України у системі РПС

 40. Молочна промисловість України: регіональний аспект

 41. Цукрова промисловість України: регіональний аспект

 42. Олійно-жирова промисловість України: регіональний аспект

 43. Плодоовочеконсервна промисловість України: регіональний аспект

 44. Зернопромисловий комплекс України: регіональний аспект

 45. Регіональні особливості розвитку та розміщення паливно-енергетичного комплексу України

 46. Регіональні особливості розвитку та розміщення металургійного комплексу України

 47. Регіональні особливості розвитку та розміщення хіміко-лісового комплексу України

 48. Регіональні особливості розвитку та розміщення машинобудівного комплексу України

 49. Регіональні особливості розвитку та розміщення індустріально-будівельного комплексу України

 50. Регіональні особливості розвитку та розміщення соціального комплексу України

 51. Регіональні особливості розвитку та розміщення агропромислового комплексу України

 52. Регіональні особливості розвитку та розміщення транспортного комплексу України

 53. Розвиток і географія залізничного транспорту України

 54. Розвиток і географія автомобільного транспорту України

 55. Розвиток і географія трубопровідного транспорту України

 56. Розвиток і географія водного транспорту України

 57. Розвиток і географія авіаційного транспорту України

 58. Галузева структура господарського комплексу України, її динаміка та регіональні відмінності

 59. Спеціалізація економічних районів як основа регіонального розвитку

 60. Планування регіонального розвитку (на прикладі … області)

 61. Інновації як перспектива розвитку регіональної економіки

 62. Внутрішня торгівля України як основа регіонального економічного розвитку

 63. Екологічні проблеми регіонального розвитку України

 64. Правові механізми регулювання природокористування в Україні

 65. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього природного середовища

 66. Економічна ефективність природоохоронних заходів

 67. Ринкові відносини у сфері природокористування

 68. Стан техногенного навантаження та система природоохоронних заходів в галузі паливно-енергетичного виробництва

 69. Екологізація металургійного виробництва України з урахуванням провідного світового досвіду

 70. Екологічні аспекти розвитку хімічного і лісопромислового виробництва

 71. Екологізація сільського господарства України в сучасних умовах господарювання

 72. Еколого-господарське регулювання нематеріального виробництва та транспорту

 73. Сучасні проблеми природокористування в УкраїніСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу „Економічна теорія" для студентів напрямів підготовки „Економіка і підприємництво" та „Менеджмент" всіх форм навчання обговорено та схвалено на засіданні кафедри
 2. Бюлетень

  Документ
  Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – 6-те вид., допов. – К. : Персонал, 2009. – 408 с. – бібліогр. с. 390-395.

Другие похожие документы..