Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння і розмірів збору за спеціальне використання об`єктів тваринного св...полностью>>
'Реферат'
Первая половина XX века оказалась чрезвычайно кровавой. После непрерывной череды локальных вооружённых конфликтов прогремели две мировые войны, прока...полностью>>
'Документ'
Лечебная физкультура (ЛФК) – это наиболее эффективное средство реабилитации. Только активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины и брюшной прес...полностью>>
'Документ'
Основной пик информационной активности СМИ при освещении общей проблематики ЭКСПО-2010, а также обустройства и последующего функционирования французс...полностью>>

Програма курсу за спеціальністю 060101 „правознавство для студентів правничого коледжу Львів 2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж

Затверджено

на засіданні циклової (предметної) комісії

з конституційного, адміністративного та

фінансового права

Протокол №___ від «___»______ 2009р.

Голова комісії Ревер О.Ю.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ПРОГРАМА КУРСУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.060101 – „ПРАВОЗНАВСТВО”

для студентів правничого коледжу

Львів 2009

Лунь З.І., Стецюк П.Б., Ревер О.Ю., Чушенко В.І.

Конституційне право України: Програма курсу. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни

«Конституційне право України» викладається студентам юридичного факультету як обов’язкова навчальна дисципліна і його програма складена з дотриманням встановлених вимог, необхідних при підготовці фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 7.060101 „Правознавство”. «Конституційне право України» як навчальна дисципліна має велике значення у підготовці майбутніх спеціалістів-юристів, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як держави суверенної, демократичної, правової та соціальної, правового становища особи і громадянина в державі, системи органів державної влади та самоврядування, з іншого - розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.

Основною метою вивчення дисципліни є формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Завдання вивчення дисципліни

Студенти юридичного факультету та правничого коледжу, які вивчають „Конституційне право України” повинні знати :

на понятійному рівні основні категорії, поняття та їх визначення з курсу „Конституційне право України”, зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;

на фундаментальному рівні основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України;

на практично-творчому вимоги, які ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад, тощо.

Студенти повинні вміти:

на репродуктивному рівні правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, в т.ч. на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти,

на евристичному (алгоритмічному) рівні формувати власну точку зору з конституційно-правових проблем, здійснювати наукові дослідження

на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки.

Місце дисципліни в навчальному процесі

Предмет вивчається на основі знань, які студенти отримали з інших навчальних дисциплін (Теорія держави і права, Організація судових та правоохоронних органів), має структурно-логічні зв’язки з предметами „Конституційне право зарубіжних країн”, „Конституційно- процесуальне право”, „Муніципальне право” та ін.

Структура дисципліни

„Конституційне право України” складається із вісімнадцяти самостійних тем, рівні частини яких (по дев’ять тем) відповідають першому і другому модулю. Першим модулем охоплюються теми присвячені конституційному праву України як галузі та юридичної науки, основам теорії конституції, правовій охороні конституції України, основам конституційного ладу України, характеристиці України як суверенної демократичної держави, основам правового положення людини і громадянина в Україні, громадянству України, конституційним правам, свободам та обв’язкам людини і громадянина в Україні, а також правовому положенню іноземців в Україні. Другий модуль містить теми присвячені питанням конституційно-правових основ народного волевиявлення в Україні, зокрема, держано-територіальному устрою, організації публічної влади, статусу парламенту, уряду, глави держави, місцевого самоврядування.

Семінарські заняття проводяться з основних найважливіших тем „Конституційного права України” і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок для практичної діяльності, розв’язанні конкретних юридичних справ, застосуванні чинного законодавства.

Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий контроль.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Конституційне право України як галузь та юридична

наука.

  Поняття і предмет «Конституційного права України» як галузі права. Системно-структурна характеристика конституційного права України. Особливості норм та інститутів конституційного права України. Поняття суб’єкти, об’єкти та зміст конституційно-правових відносини. Юридичні факти у конституційному праві. Джерела конституційного права України як галузі права. Конституція як основне джерело конституційного права України. Місце і роль конституційного права в системі національного права.

  Поняття, предмет та система конституційного права України як галузевої юридичної науки. Функції науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Джерела науки. Розвиток науки державного та конституційного права в Україні. Конституційне право України як навчальна дисципліна. Значення конституційного права для юридичної освіти і практичної діяльності юриста.

Тема 2. Основи теорії конституції. Конституція – Основний

Закон України.

  Виникнення та основні теорії конституцій. Поняття та сутність конституції. Юридичні властивості (особливості) конституції держави. Основні функції конституції. Класифікація сучасних конституцій.

  Історія української конституції. Підготовка та прийняття Конституції України 1996 року. Структура та загальна характеристика Конституції України. Конституційні закони. Реалізація Конституції України. Поняття та зміст конституціоналізму. Проблеми становлення сучасного українського конституціоналізму.

Тема 3. Правова охорона конституції України.

  Поняття та система правової охорони конституції. Конституційний контроль та конституційний нагляд. Конституційно-правова відповідальність. Основні гарантії системи правової охорони Конституції України ( порядок внесення змін до Конституції України, конституційна відповідальність, конституційний контроль та ін.)

  Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. Компетенція та акти Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду України.

Тема 4. Основи конституційного ладу України.

Поняття конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу України. Верховенство права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави як конституційні принципи. Україна – суверенна держава. Державна влада і самоврядування народу. Правова держава. Демократична держава ( пряма та представницька демократія; вибори і референдуми в Україні). Соціальна держава. Держава і громадянське суспільство.

Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституційне закріплення права на власність та підприємництво. Місце і роль політичних партій, громадських організацій, релігійних громад і церкви, засобів масової інформації в процесі становлення демократичної, соціальної, правової держави. Захист конституційного ладу. Рада Національної безпеки і оборони України.

Тема 5. Основи правового положення людини і громадянина в

Україні.

Поняття та сутність правового положення особи в державі. Принципи основ правового статусу особи. Людина, особа, громадянин, іноземний громадянин, особа без грома­дянст­ва, біженець - як конституційно-правові категорії.

Основні (конституційні) права та свободи людини та громадянина. Межі основних прав та свобод. Недопустимість скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Поняття та сутність основних гарантій реалізації і захисту (охорони) прав, свобод і обов'язків (політичні, еконо­міч­ні та юридичні гарантії). Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Тема 6. Громадянство України.

Поняття та сутність громадянства. Принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Документи, які підтверджують належність до українського громадянства.

Підстави набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України.

Припинення громадянства України: вихід з громадянства, втрата громадянства, за підставами передбаченими міжнародними договорами. Громадянство дітей у разі зміни громадянства батьків і в разі усиновлення.

Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

Тема 7. Конституційні права, свободи та обв’язки людини

і громадянина в Україні.

Система основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Критерії, класифікації основних прав і свобод. Основні права і свободи громадян України. Особисті права та свободи. Політичні права та свободи. Соціально-економічні та культурні права та свободи. Тенденція до розширення конституційної регламентації прав, свобод громадян на сучасному етапі розвитку України.

Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Військова та альтернативна служби. Шанування державних символів України. Додержання Конституції та Законів України. Обов'язок не заподіювати шкоду природі та культурній спадщині, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Обов'язок сплачувати податки і збори встановлені державою.

Тема 8. Правове положення іноземців в Україні.

Особливості правового положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Обсяг та особливості реалізації прав та свобод іноземцями в Україні. Обов’язки іноземців в Україні. Конституційно-правові основи статусу біженців в Україні. Порядок набуття та втрати статусу біженців в Україні. Обсяг та особливості реалізації прав та свобод, а також виконання обов'язків біженцями в Україні. Конституційно-правовий статус іммігрантів в Україні.

Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном.

Тема 9. Конституційно-правові основи державно-територіального устрою України.

Поняття та зміст державно-територіального устрою. Україна - унітарна держава. Ознаки унітарної держави. Територіальна та національно-територіальна автономії. Автономія в унітарній державі. Федеративна і унітарна держава. Конфедерація як форма об'єднання держав.

Територія держави як об'єкт конституційно-правових відносин. Конституційно-правовий статус кордонів держави. Державна територія України (поняття, основні етапи формування, проблема співвідношення державної території з українською етнічною територією).

Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи реформування. Столиця України: особливості політико-правового статусу. Особливості конституційно-правового статусу окремих територій та адміністративно-територіальних одиниць.

Тема 10. Україна – суверенна національна держава.

Поняття суверенітету в конституційному праві. Державний суверенітет. Народний суверенітет. Державно-правові ознаки суверенітету України. Державні символи України (Державний герб України, Державний прапор України, Державний гімн України) та інші атрибути української державності. Політико-правове оформлення України як суверенної національної держави. Правонаступництво України.

Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. Право національних меншин на збереження та розвиток своєї самобутності. Гарантії вільного розвитку національних меншин в Україні.

Тема 11. Автономна Республіка Крим.

Створення Автономної Республіки Крим в складі України. Конституційно-правове положення Автономної Республіки Крим. Правові засади (принципи) розмежування компетенції України та Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим. Конституційно-правові основи організації та функціонування представницьких органів, органів виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування на території Кримського півострова. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим.

Тема 12. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні та народного волевиявлення.

Поняття і основні ознаки державного органу. Конституційна система і види державних органів;фактори, що впливають на формування державних органів в Україні.

Виборче право і виборча система. Принципи виборчого права. Види виборчих систем. Мажоритарна, пропорційна та змішана виборчі системи: основні відмінності. Виборча система України.

Поняття та види референдумів в Україні. Конституційно-правові основи проведення референдумів в Україні.

Тема 13. Конституційний статус Президента України.

  Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави. Становлення інституту глави держави в Україні. Конституційно-правові основи обрання Президента України (загальна характеристика). Повноваження Президента України. Президент України як гарант державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент України як гарант додержання Конституції України. Президент України у механізмі „ваг і стримувань” системи розподілу влади в Україні.

  Припинення повноважень Президента України. Імпічмент Президента України.

Тема 14. Верховна Рада – парламент України.

  Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм, cтановлення парламентаризму в Україні. Конституційні основи порядку формування та припинення діяльності Верховної Ради України (загальна характеристика). Функції та компетенція парламенту України. Рахункова палата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Конституційні основи законотворчої діяльності Верховної Ради України.

Тема 15. Конституційно-правовий статус народного депутата

України.

  Конституційний склад і структура Верховної Ради України (загальна характеристика). Повноваження народного депутата України у Верховній Раді України та її органах. Повноваження народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації. Гарантії депутатської діяльності. Недоторканність народних депутатів України. Депутатський індемнітет. Комітети, депутатські групи та фракції парламенту, коаліція депутатських фракцій. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.

Тема 16. Конституційний статус Кабінету Міністрів України

та інших органів виконавчої влади.

  Поняття та функції виконавчої влади. Місце виконавчих органів в системі розподілу влади на окремі гілки. Система органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади. Уряд Автономної Республіки Крим. Місцеві державні адміністрації.

Тема 17. Теоретичні основи місцевого самоврядування. Поняття

та система місцевого самоврядування в Україні.

Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут: поняття, природа, сутність. Основні теорії місцевого самоврядування. Моделі місцевого самоврядування. Становлення інституту місцевого самовряду­ван­ня в Україні. Європейська хартія про місцеве самоврядування.

Поняття, система та основні принципи місцевого самоврядування України. Правова, організаційна, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

Місцевий референдум, загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання, органи самоорганізації населення та інші форми територіальної самоорганізації громадян.

Тема 18. Органи місцевого самоврядування в Україні: порядок

утворення та компетенція.

Сільські, селищні, міські Ради - органи місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус органів місцевого самовряду­вання (порядок утворення, структура, компетенція, форми діяльності). Територіальна громада - первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

Депутат місцевої ради. Сільський, селищний та міський голова. Виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад (порядок утворення, структура, повноваження).

Представницькі органи влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Порядок формування, функціонування та обсяг повноважень.

Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЛІТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ ТЕМ

До теми „Конституційне право України як галузь та юридична

наука”

Основна література

 1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.- Ст. 502.

 2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

 3. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

 4. Майданик О. Конституційно - правова відповідальність: ознаки, підстави, суб”єкти // Право України. – 2001.- №2.- С.92-.96.

 5. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки, критерії розмежування // Право України.-№5.-2000.-С.20-23.

 6. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України.-2002.-№3.-С.8-16.

 7. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки, види // Право України.-2004.-№2.

 8. Степанюк О. Норми конституційного права України. – Чернівці, 1994. - 96 с.

 9. Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Львів, 1999. - 232 с. (С.8-16, 44-59).

 10. Стецюк П. Юрій Панейко (1886-1973) // Вибори і демократія. - 2005.- № 3 (5). - С.50-53.

 11. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999. - № 6.

 12. Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2 (33) – 3 (34). - С.213 -224.

Додаткова література

 1. Вчені-юристи України. Довідник. К.:1998.- 609 с. (с.39-46, 212-245).

 2. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности. // Государство и право. – 1997. – №2. – С.86-91.

 3. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. – 444 с. ( С.9- 42).

 4. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Росийской Федерации. – М.:Юристь, 2002. – 348 с. ( С.11-33).

 5. Панов М. Проблеми формуванння понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти // Вісник АПрНУ.- № 2 (33) – 3 (34).- С.54-67

 6. Лунь З. До питання про конституційну відповідальність у аспекті правової охорони Конституції України / Проблеми державотворення і захисту прав людини / Матеріали 8 науково-практичної конференції.-Львів, 2002.

 7. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності у сучасній конституційній теорії // Право України. – 1999. – № 10. – С.45-50.

 8. Стецюк П. До 100-річчя від дня народження С.Е.Базилевича // Право України. - 1999. - № 2.

 9. Терлецький Д. Джерела конституційного та міжнародного права: співвідношення та взаємодія//Право України.-2005.-№9.-С.131-135.

 10. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: “Фолио”: “Райдер”, - 1998.- 292с.

 11. Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права в Україні // Право України.- 1996.- № 9.- С. 49-52.

 12. Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. № 6. - С.60-70.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101 «Правознавство» Львів 2009

  Методичні рекомендації
  Історія держави і права України – це новий предмет, який уведено в навчальні плани вищих і середніх юридичних навчальних закладів після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р.

Другие похожие документы..