Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы с примерным перечнем тем (планами и литературой) предназначены для студентов 3 курса...полностью>>
'Исследование'
Все вокруг нас меняется. Старые идеи, убеждения, технологии, политические режимы и даже общества уходят, уступая дорогу новым. Меняются представления...полностью>>
'Доклад'
Индивидуализация обучения в наше время – это одна из самых важных задач высшей школы. Если посмотреть в историческом разрезе, то обучение было индиви...полностью>>
'Закон'
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. N 416 "Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельност...полностью>>

Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «товарознавство І торговельне підприємництво» освітньо-кваліфікаційної програми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЧТЕІ КНТЕУ

_______________Ореховська Т.М. “____”____________________2011 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності

«ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст»

Чернівці, 2011

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА


Тема 1. Предмет, методологія і завдання товарознавства

Товарознавство як наукова дисципліна. Об’єкт, предмет товарознавства. Методи товарознавчих досліджень. Основні категорії товарознавства. Місце товарознавства в системі наукових знань, зв’язок товарознавства з іншими науками. Основні розділили та зміст товарознавства споживчих товарів. Принципи товарознавства: безпека, ефективність, сумісність, взаємозамінність, систематизація. Завдання сучасного товарознавства. Категорії “товар”, “товарна одиниця”. Двоїста природа товару. Закон спадної граничної корисності.

Тема 2. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів

Категорія “потреби”. Споживчі блага як засоби задоволення потреб споживача. Поняття “корисності”, виміри корисності. Матеріальна форма товарів. Споживчі та інвестиційні товари. Виробничі потреби, індивідуальні або особисті потреби. Характеристика потреб: безмежність, змінність, різноманітність. Класифікація потреб за рівнем розвитку, за значенням у відтворенні людини, за засобами задоволення, за нагальністю задоволення, за суб’єктами реалізації, за об’єктом спрямованості.

Піраміда потреб за А. Маслоу. Фактори формування потреб. Суспільні потреби в товарах, типи споживання. Стандарти потреб населення, норма та норматив споживання товарів. Розрахунок задоволення потреб у товарах. Основи раціонального споживання товарів. Зміст потреб і типологія споживачів. Сегментація ринку товарів. Напрями використання знань про потреби для практичної товарознавчої діяльності. Цілеспрямоване формування потреб споживачів у товарах. Формування функціональних комплексів товарів на ринку.


Тема 3. Споживчі властивості товарів

Властивості товару. Споживчі властивості товару як основа ефективності використання виробів за призначенням, їхньої соціальної значущості, практичної корисності, нешкідливості та естетичної досконалості. Загальна характеристика споживчих властивостей товарів. Номенклатура споживчих властивостей товарів на основі врахування їх призначення та умови споживання, використання сучасних досягнень науки та техніки, врахування змін в структурі попиту і потреб населення з метою підвищення якості товарів. Групи та комплекси споживчих властивостей. Натуральні властивості матеріалів і виробів – основа споживчих властивостей товарів. Класифікація та характеристика натуральних властивостей товарів: хімічні, фізичні, фізико-хімічні, біологічні властивості. Споживчі властивості призначення. Властивість соціального призначення товару. Функціональні властивості товарів: показники досконалого виконання основної функції, показники універсальності, показники виконання додаткових функцій. Експлуатаційні властивості товарів: безвідмовність, довговічність, термін служби, ресурс, ремонтопридатність, збереження. Характеристика надійності товарів, які розраховані на триманий термін використання. Фактори, від яких залежить надійність виробів. Показники надійності товарів: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність. Ергономічні властивості товарів: гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні. Значення психологічних показників при визначенні відповідності продукції психологічним особливостям споживача. Естетичні властивості товарів: інформаційна виразність, раціональність форми, цілісність композиції, здатність виробів виражати соціально-культурну значущість, ступінь корисності і технічної досконалості. Екологічні показники товарів та їх відповідність стану навколишнього природного середовища. Властивості безпеки споживання товарів.

Тема 4. Якість товарів

Категорія “якість”. Зв’язок якості продукції з споживчою корисністю. Технічний рівень виробів. Суспільна сутність категорії “якість”. Значення підвищення якості продукції. Рівень якості. Абсолютний рівень якості. Відносний рівень якості. Оптимальний рівень якості. Фактори, що визначають якість товарів. Класифікація показників якості: за кількістю властивостей, за характерними властивостями, за способами вираження, за методами аналізу, за характером застосування. Система загальних показників якості. Категорія “доброякісність”. Сорти товарів. Дефекти товарів. Види дефектів за походженням, за розмірами та місцем розміщення, за можливістю усунення. Бальна та органічна система визначення сорту виробів. Взаємозв’язок якості товару та конкурентоспроможності. Чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. Еталонні товари. Управління якістю. Складові елементи системи управління якістю. Планування якості продукції. Стандартизація та сертифікація продукції.

Тема 5. Оцінка якості товарів

Основні принципи кваліметрії. Етапи оцінки рівня якості. Методи оцінки якості. Методи з використанням об’єктивних способів вимірювання. Вимірювальні методи: механічні, фізичні, хімічні, біологічні. Реєстраційний метод. Розрахунковий метод. Методи з використанням евристичних способів оцінки. Органолептичний метод (сенсорний аналіз). Експертний метод. Соціологічний метод. Статистичні методи оцінки показників якості. Рівні якості продукції. Послідовність оцінки рівня якості товарів. Методи оцінки рівня якості: диференційний метод, комплексний метод, змішаний метод. Контроль якості товарів на виробництві й торгівлі. Експертиза товарів. Складові експертизи: суб’єкт, об’єкт, методи, процедура, результат. Види експертизи: товарознавча, соціально-гігієнічна, ветеринарна, екологічна.

Тема 6. Зберігання товарів

Зміна якості товарів під час зберігання. Процеси, що відбуваються в товарах при зберіганні: фізичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні. Фактори, що сприяють збереженню якості товарів – упаковка, маркування, товарна обробка, транспортування, реалізація товарів, післяпродажне обслуговування, споживання.

Показники збереженості товарів: вихід стандартної продукції, розмір втрат, терміни зберігання. Гарантійний термін зберігання товарів. Терміни придатності та експлуатації товарів. Класифікація товарів за термінами придатності. Умови зберігання товарів. Фактори, що викликають зміни якості товарів. Товарні втрати. Методи зберігання товарів. Тара та пакувальні матеріали.

Тема 7. Класифікація товарів

Сутність, мета, значення класифікації. Вимоги до класифікації товарів. Основні класифікаційні ознаки товарів: напрями використання, призначення, фізико-хімічні властивості, сировинні, технологічні, конструкторські, рецептурні, структурні.

Системи класифікації товарів. Загальнодержавна класифікація. Торгова класифікація. Учбова класифікація. Методи класифікації товарів. Ієрархічний метод класифікації. Правила класифікації об’єктів при ієрархічному методі Фасетний метод класифікації. Особливості класифікації продовольчих товарів. Особливості класифікації непродовольчих товарів. Артикули і прейскурантні номери товарів.

Тема 8. Кодування товарів

Сутність та цілі кодування товарів. Правила і методи кодування товарів. Код, структура коду. Класифікатор товарів. Систематичний товарний словник. Алфавітний товарний словник. Номенклатура товарів народного споживання. Штрихове кодування товарів у ринкових умовах. Структура штрихових кодів.

Тема 9. Асортимент товарів

Категорія “асортимент”. Основні поняття про асортимент. Властивості та показники асортименту товарів. Товарна номенклатура. Соціально-економічне значення товарного асортименту. Оптимальний асортимент товарів.

Групи, підгрупи, види, різновиди асортименту споживчих товарів. Промисловий та торговий асортимент. Класифікаційні ознаки асортименту. Види асортименту: простий, складний, груповий, розгорнутий, змішаний, раціональний, оптимальний. Показники асортименту: широта, глибина, повнота, структура, раціональність, гармонійність.

Асортиментна концепція й принципи формування сучасного асортименту товарів. Фактори формування асортименту товарів. Основні напрямки формування асортименту: скорочення, розширення, стабілізація, оновлення, удосконалення.

Тема 10. Інформаційне забезпечення та маркування товарів

Інформація про товар. Основної функції інформації про споживчі властивості товарів, додаткові функції – економічна, соціальна, морально-виховна. Рівні інформаційних комунікацій. Засоби товарної інформації: маркування, технологічна інформація, нормативна документація, довідкова, навчальна та наукова література, реклама та пропаганда. Форми товарної інформації: словесна, цифрова, зображувальна, символічна, штрихова.

Види інформації про товар: основоположна, комерційна, споживча. Вимоги до інформації про товар: достовірність, доступність, достатність. Маркування товарів. Загальні та специфічні вимоги до маркування товарів. Виробниче та торговельне маркування. Інформаційні знаки: товарні знаки, знаки відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, попереджувальні знаки, екологічні знаки.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Кисляк Н.К. Теоретичні основи товарознавства: опорний конспект лекцій / Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачовський. – Київ. Видавничий центр КНТЕУ. – 2002. – 84 с.

 2. Николаев М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: [учебник для вузов] / М.А. Николаев. – М.: НОРМА, 2001. – 283 с.

 3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства (розділ “Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів”): опорний конспект лекцій / Орлова Н.Я. – Київ. Видавничий центр КНТЕУ. – 2004. – 84 с.

 4. Петрищев Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы продовольственных товаров / Ф.А. Петрищев. – М.: Дашков и К., 2004. – 589 с.

 5. Теоретичні основи товарознавства / [під ред. Ю.Т.Жука]. – К: НМЦ Укоопосвіта, 2000. – 242 с.

 6. Теоретичні основи товарознавства. Розділи “Споживчі властивості товарів”, “Якість товарів”. Опорний конспект лекцій з курсу / [укладач Н.К.Кисляк]. – Київ. Видавничий центр КНТЕУ. – 2000. – 35 с.

 7. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: [навчальний посібник] / Л.Д. Титаренко. – Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 8. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник / [руковод. авторського коллектива Шевченко В.В.]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 544 с.

 9. Товарознавство: опорний конспект лекцій / [упор. Л.М.Богацька]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Колтунов В.А. Прогнозування збереження якості продовольчих товарів: [навчальний посібник] / В.А. Колтунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 199 с.

 2. Рудавська Г.Б. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: підручник / Г.Б. Рудавська, Л.І. Демкевич. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 409 с.

 3. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація / Саранча Г.А. – К.: Либідь, 2007. – 192 с.

 4. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підруч. [для студ. вищ. навч. зал.]. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

 5. Таныгин В.А. Основы стандартизации и управление качеством продукции / Таныгин В.А. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 208 с.

 6. Теплов В.И. Комерческое товароведение: [учебник] / В.И. Теплов. – М.: Дашков и К0, 2000. – 534 с.

 7. Шаповал М.І. Менеджмент якості: [підручник] М. Шаповал – К.: Знання, 2006. – 471 с.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни. Державний характер

метрологічної діяльності, стандартизації та управління якістю

Структура дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами, роль і місце в навчальному процесі з підготовки висококваліфікованих фахівців – товарознавців. Визначення загальних понять: «стандартизація», «метрологія», «якість», «стандарт», «нормативний документ». Народногосподарське значення метрології, стандартизації для покращення якості продукції, підви­щення ефективності виробництва.

Державний характер метрологічної діяльності, стандартизації та управління якістю продукції. Реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та управління якістю.

Тема 2. Теоретичні та методичні основи стандартизації

Мета, завдання та цілі стандартизації. Основні поняття і визначення в галузі стандартизації. Законодавча база та об'єкти стандартизації. Значення стандартизації в забезпеченні регулювання якості продукції.

Науково-методичні основи стандартизації. Принципи стандарти­зації: повторюваність, обов'язковість, варіантність, системність, взаємозамінюваність. Сутність методів стандартизації: симпліфікація, уніфікація, типізація, специфікація, оптимізація, агрегатування. Теоретична база сучасної стандартизації - система переважних чисел та параметричні ряди. Техніко - економічна ефективність стандартизації. Вітчизняні системи стандартів. Методичні принципи комплексної стандартизації. Положення випереджувальної стандартизації.

Тема 3. Державна система стандартизації

Сутність і значення Державної системи стандартизації. Державна система стандартизації в Україні та її основні положення. Органи і служби стандартизації в Україні. Порядок розробки, затвердження, реєстрації, впро­вадження та перегляд стандартів. Загальні вимоги до стандартів. Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), стандарти підприємств (СТП). Види стандартів: основоположні; на продукцію і послуги; на процеси; методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу). Стандартизація технологічної документації. Інформаційні покажчики стандартів. Державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів.

Тема 4. Стандартизація в Україні та міжнародне співробітництво

Становлення стандартизації в Україні. Організаційна структура робіт зі стандартизації. Державний нагляд і відомчий контроль за впровадженням та дотриманням стандартів. Міжгалузеві системи державної стандартизації. Роль міжгалузевих систем документації у підвищенні ефективності виробництва, покращення якості продукції та вирішенні інших народногосподарських завдань. Правові основи стандартизації.

Міжнародна та європейська діяльність зі стандартизації. Міжнародна організація із стандартизації ISO. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 та 10000: їхній зміст, вибір і застосування.

Тема 7. Основи теорії вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва

Метрологія - наукова основа технічних вимірювань. Основні терміни та визначення: фізична величина, розмір, розмірність, системи фізичних величин. Міжнародна система одиниць СІ. Виявлення й вимірювання фізичних величин. Класифікація засобів вимірювання. Міри, вимірювальні прилади й перетворювачі.

Метрологічні характеристики вимірювань. Фактори, що впливають на результат вимірювань. Похибки вимірювань, їх джерела і причини появи. Систематичні й випадкові похибки. Виявлення, оцінювання й виключення похибок. Модель об'єкта вимірювання. Вибір методу вимірювання. Метрологічні характеристики якості вимірювань: точність, правильність, збіжність, відтворюваність, діапазон вимірювань, межа визначення. Класифікація вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація та повірка засобів вимірювальної техніки. Метрологічна експертиза технічної документації. Державний метрологічний контроль і нагляд.

Тема 8. Загальні положення в галузі управління якістю

Проблема забезпечення і підвищення якості на сучасному етапі. Основні поняття в галузі якості. Об’єкти якості. Основні поняття та категорії в галузі управління якістю: «вимоги до якості», «дефект», «забезпечення якості», «система якості», «поліпшення якості», «контроль якості», «управління якістю», «планування якості». Історична еволюція поняття якості. Фактори, що впливають на якість продукції. Фактори, що формують якість. Петля якості. Етапи забезпечення якості. Стандарт на систему якості. Складові системи якості.

Тема 9. Кваліметрія. Вимірювання якості

Показники якості. Аналогія між показниками якості та фізичними величинами. Класифікація й номенклатура показників якості. Одиничні показники якості, коефіцієнт вагомості. Комплексний показник якості, середнє: арифметичне, гармонійне, квадратичне, геометричне. Інтегральний та узагальнений показники якості.

Вимірювання якості. Схема та методи вимірювання показників якості. Інструментальний, експертний й соціологічний методи вимірювання показників якості. Еталонні та базові показники якості. Рівень якості виготовлюваної продукції. Оцінювання рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення, експлуатації або споживання. Кількісна оцінка показників якості.

Тема 10. Вітчизняний та міжнародний досвід управління

якістю продукції

Розвиток систем управління якістю продукції в країні. Система бездефектного виготовлення продукції (СБВП). Принципи системи бездефектного виготовлення продукції. Недоліки СБВП. Система бездефектної праці. Система КАНАРСПИ (зведення до мінімуму виправлення дефектів у серійному виробництві і вже с перших виробів випускати високоякісні вироби). Система наукової організації робіт щодо збільшення моторесурсу.

Комплексна система управління якістю продукції. Розвиток та вдосконалення комплексної системи управління якістю продукції (КС УЯП). Визначення та основні функції комплексної системи управління якістю. Комплексна система підвищення ефективності виробництва. Комплексна система управління якістю і економним використанням ресурсів. Сучасна технічна політика в галузі управління якістю в Україні. Об’єкти стандартизації міжнародних стандартів ISO 9000. Впровадження міжнародних стандартів ISO 9000 і 10000. Алгоритм Впровадження міжнародних стандартів ISO 9000 на підприємстві. Основні принципи управління якістю (базис концепції сімейства стандартів ISO 9000). Міжнародні стандарти з управління якістю продукції. Стандарти серії ISO 9000:2000. Зміст міжнародних стандартів ISO серії 9000. Складові елементи системи ISO 9001.

Розвиток методів та підходів до управління якістю у світі. Досвід управління якістю у США. Характерні риси досвіду у Японії.

Список рекомендованих джерел

Нормативні та інструктивні матеріали

 1. Про підтвердження відповідності [закон України : Постанова Верховної Ради України від 17 травня 2001 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2001.

 2. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: [закон України] // Урядовий кур’єр. – 2003. – 22 жов.

 3. Про захист прав споживачів: [закон України] // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 січ. (зі змінами та доповненнями).

 4. Про внесення змін до "Закону про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини": [закон України від 06.09.2005. №2809-ІV] // Урядовий кур’єр Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – 26 жовтня. – С. 5-12.

 5. Про охорону праці: [закон України] // Урядовий кур’єр. – 2002. – 18 груд.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"// Діло, 11,05.93р.

 7. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: "Указ Президента України " // Голос України, 24.12.2001р.

Основний

 1. Алферов Н.П. Управление качеством. Учебник / Н.П. Алферов – М. : ИНФРА-М, 2003. – 374 с.

 2. Гличев А.В., Управление качеством продукции / А.В. Гличев, М.И. Круглое – М. : Экономика, 2000. – 198 с.

 3. Кардаш В.Я. Стандартизация и управление качеством продукции / В.Я.Кардаш – К. : Вища школа, 2001. – 189 с.

 4. Кисляк Н. Д. Теоретичні основи товарознавства. Розділ "Споживчі властивості товарів", "Якість товарів": навчальний посібник / Н. Д. Кисляк. – К. : КНТЕУ – 2000. – 58 с.

 5. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством / Г. Д. Крылова – М. : Издательство стандартов, 2004 – 298 с.

 6. Мороз В.І. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Навч. посібник / В.І. Мороз, В.Г. Єгоров, В.К. Смаг та ін. – Харьків : ХарДАЗТ, 2000. – 77 с.

 7. Мхитарян В. С. Статистические методы в управлении качеством продукции / В. С. Мхитарян – М. : Финансы и статистика, 2001. – 305 с.

 8. Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности: Пер. с англ. / Ф.Никсон – М. : Издательство стандартов, 2002. – 230 с.

 9. Осієвська В.В. Основи стандартизації метрології та управління якістю: навч.посібник / В.В. Осієвська. – К. Київ.нац.торг.-екон.ун, 2002. – 119 с.

 10. Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: навч. посібник/ В.І. Павлов, О.В. Мишко. – К. Кондор, 2004. – 230 с.

 11. Перчук О. В. Економічні методи управління якістю / О. В. Перчук. // Фінансовий механізм, 2005. – С. 74-78.

 12. Робертсон А. Управление качеством / А. Робертсон – М. : Прогресс, 2001 – 423с.

Додатковий

 1. Алехин П.П. Подходы к созданию систем управления качеством продукции / П.П. Алехин // Экономика, 2003. – № 4. – С. 10-12

 2. Джуран Д. Все о качестве: Зарубежный опыт. Выпуск 2. Высший уровень руководства и качество / Д.Джуран. – М. : 2001. – 250 с.

 3. Єськов П.О. Українська асоціація якості - запорука якості в Україні / П.О. Єськов // Факти, 25.10.2002р. С.3-4.

 4. Кабаков Ю. СУЯ сертифіковано: що далі? / Ю. Кабаков // Стандартизація, сертифікація, якість 2008. – № 1. – С. 45-50.

 5. Казанцев С. Фаховий підхід – ключовий елемент у створенні систем оцінки відповідності. / С. Казанцев // Стандартизація, сертифікація, якість 2006. – № 5. – С. 40-43.

 6. Калита П. Загальнолюдські цінності, соціально спрямований бізнес і системне управління. / П. Калита // Стандартизація, сертифікація, якість 2008. – № 2. – С. 53-57.

 7. Карначева Т. Г. Оценка затрат на качество продукции / Т. Г. Карначева // Автоматизация и современные технологии, 2004. – № 6. – с. 15-16

 8. Конті Т. Якісний прорив. / Т. Конті, А. Корчагіна // Стандартизація, сертифікація, якість 2006. – № 5. – С. 46-47.

 9. Коршунов Д. А. Про якість – поза реклами. / Д. А. Коршунов // Економіка, 2008. – № 1. – С. 15-18.

 10. Коршунов Д. Ще раз про якість... / Д. Коршунов // Стандартизація, сертифікація, якість 2008. – № 2. – С. 58-61.

 11. Кулик А. А. Якість як передумова конкурентоспроможності виробництва готової продукції. / А. А. Кулик. // Економіка АПК, 2006. – № 8. – С. 114-122.

 12. Лапидус В.А. Звезды качества / В.А. Лапидус // Стандарты и Качество. — 2003. – № 7. – С. 47-53.

 13. Лаштдуо В.А. Статистические методы, всеобщее управление качеством, сертификация и кое-что еще / В.А. Лаштдуо // Стандарты и качество. – 2001. – № 4 – С. 68-70.

 14. Цициліано О. СУЯ органів з оцінки відповідності. Моніторинг з використанням методу Харінгтона. / О. Цициліано // – К. : Стандартизація, сертифікація, якість, 2008. – № 2. – С. 46-49.

 15. Юзьків Я. СУЯ у науково-дослідних установах: аспекти документування. / Я. Юзьків, І. Лазько. // К.: Стандартизація, сертифікація, якість, 2006. – № 5. – С. 48-55.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг на освітньо кваліфікаційний

  Документ
  Програму фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розроблено відповідно Освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"
 2. Правила прийому Київського національного торговельно-економічного університету

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному торговельно-економічному університеті та його структурних підрозділах здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України: у Київському національному
 3. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 4. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.
 5. А. Загальний опис факультету

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і

Другие похожие документы..