Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информация о действующей в Кемеровской области программе поддержки предпринимательства, формировании и функционировании инфраструктуры для малого биз...полностью>>
'Документ'
За пределами игр Значение игр Игроки Иллюстрация Hезависимость От автора Hастоящее издание первоначально было задумано как продолжение моей книги &qu...полностью>>
'Документ'
Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. М.: Изд-во Ин-та пов. квалиф. работников телевидения и р...полностью>>
'Документ'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки физика по специальности 013900 Фундаментальная радиофизика и физическая элект...полностью>>

Комплексна програма перспективи аґропромислового комплексу та розвитку сільських територій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оновлення машинно-тракторного парку

Програма оновлення машинно-тракторного парку передбачає поступове насичення господарств усіх форм власності необхідним комплексом сільськогосподарських машин.

При цьому, враховуються розподіл господарств за площею ріллі і проектна структура посівних площ на період до 2015 року.

В області буде відпрацьовано систему машин в землеробстві, орієнтовану на використання існуючої і нової сільськогосподарської техніки, визначена потреба нової техніки для сільгосптоваровиробників на період до 2015 року.

Вирішення продовольчої програми у значній мірі залежить від механізації праці в сільськогосподарському виробництві на підприємствах різних форм господарювання.

Результати досліджень показують на недостатній рівень механізації праці саме у малих фермерських (до 2 га) і особистих селянських господарствах, де доля ручної праці складає 50 – 65 %.

Розвиток особистих господарств населення, садових і городніх товариств також потребує насичення малогабаритною технікою.

При цьому важливе місце відводиться одноцільовим моторизованим знаряддям, мотоблокам, малогабаритним тракторам класу 2 кН (ХТЗ-1410, ЗИМ-350, МСШ-10, “Прикарпатець”), тракторам 6 кН (Т-25Ф-ХТЗ, СШ-25 ХЗТСШ та інші), “Моторсіч”.

Джерела фінансування для придбання нової техніки

Потреба коштів на придбання нової техніки і обладнання щорічно становить 86 млн. грн. Виходячи з фактичних можливостей господарств області в 2005 р. на розвиток всієї матеріально-технічної бази прогнозується спрямувати 11 млн. грн., в т. ч. 4,3 млн. грн., власних коштів. У 2010 р. ця сума зросте до 23 млн. грн., в т. ч. 9,2 млн. грн. - власних коштів, а у 2015 р. господарства області зможуть виділити на розвиток матеріально-технічної бази коштів на суму 52 млн. грн., в тому числі 21 млн. грн. за рахунок власних коштів, або 39,6 % від потреби.

Для компенсації нестачі машин в 2005 році буде залучена техніка різних фірм, загонів, АПО, машинно-технологічних станцій в загальній кількості до 70 тракторів, 35 зернових комбайнів, 6723 трактори, які знаходяться в приватній власності та ін. Кількість техніки в цих фірмах і підприємствах щорічно буде збільшуватися.

Прогнозується, що до 2010 р. виробництво всіх видів сільськогосподарської продукції стане прибутковим і розмір коштів, які виділяються на оновлення техніки, буде збільшуватися.

До 2015 р. економіка сіль господарських підприємств дозволить їм одержувати довгострокові кредити у обсягах, достатніх для покриття повної потреби в коштах для оновлення техніки.

Для оновлення машинно-тракторного парку планується залучити кошти обласного бюджету.

Щорічно потрібно виділяти 3 млн. грн. на компенсацію 20 % вартості всієї сільськогосподарської техніки, яка закуповується господарствами області, в тому числі і складної, 30 % вартості якої компенсується з державного бюджету.

Пропонується також допомога господарствам у компенсації відсотків за надані їм довготермінові кредити, а саме 14 % компенсується з державного бюджету, а 4 % з обласного. На ці цілі пропонується виділяти щорічно 1 млн. грн.

Технічний сервіс в АПК області

Основними напрямками розвитку технічного сервісу в АПК області має бути реформування існуючих аґросервісних підприємств на різних рівнях, створення конкурентного середовища, наближення технічного сервісу до його споживачів за рахунок розгалуженої мережі сервісних формувань і застосування сучасних систем зв'язку та пересувних засобів технічного обслуговування, а також удосконалення взаємозв'язків між виробниками і споживачами технічних засобів.

Матеріально – технічне забезпечення

Напрями реформування структур матеріально-технічного забезпечення

Наявна структура обласного та районних аґротехсервісних підприємств дозволяє забезпечити виконання замовлень господарств всіх форм власності щодо забезпечення централізованого постачання всієї номенклатури запасних частин та товарів виробничого призначення, що виготовляються заводами України, країн зарубіжжя.

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами буде здійснюватись на основі тендерного відбору “трейдерів”.

На виробничих площах постачальницьких організацій передбачається організувати представництва заводів-виробників сільськогосподарської техніки, опорних баз і центрів фірмового сервісу, виставки сільськогосподарської техніки, запчастин та ремматеріалів.

6.4 Галузі харчової і переробної промисловості

Харчова і переробна галузь області, як складова цієї комплексної програми характеризується великою різновидністю підгалузей, питома вага випуску продовольчих товарів яких у 2004 році складає:

- молочна промисловість - 21,4 %

- м’ясна - 33,2 %

- спиртогорілчана - 7,1 %

- цукрова - 4,2 %

- харчосмакова - 13,4 %

- хлібопекарська - 8,8 %

- зернопереробна - 11,2 %

- соледобувна - 0,03 %

- тютюнова - 0,6 %

Переробку та виробництво харчової продукції здійснювали в 2004 р. 1487 суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, для 517 – це основний вид діяльності, з них 67 великих і середніх та 227 малих підприємств із чисельністю 12,0 тис. осіб.

На підприємствах галузі зосереджено 4,3 % промислово-виробничих основних фондів та 13,8 % середньооблікової чисельності працюючих промисловості.

Значне місце в переробному комплексі займає недержавний сектор – майже 80 % обсягу продукції в харчовій промисловості та 71 % - в борошно-круп’яній.

Слід відмітити, що продовольчий ринок області наповнений відповідним асортиментом продуктів. Підприємства харчової галузі в цілому працюють стабільно, більшість нарощують темпи виробництва, розширюють асортимент, підвищують конкурентоспроможність продукції.

За 2004 р. підприємствами харчової і переробної промисловості збільшено виробництво продукції в порівняні з 2003 р. на 19,3 %, або її вироблено більше на 60,5 млн. грн.

Забезпечено ріст виробництва по всіх підгалузях харчової промисловості. Зокрема, найбільші темпи виробництва забезпечили харчосмакова (38,5 %), молокопереробна (38,9 %), хлібопекарська (8,4 %), спиртортогорілчана (22,0 %), м’ясна (8,3 %), виробництво кормів для тварин (у 2,6 рази), цукрова (36,1 %) промисловість .

Збільшено виробництво борошна на 23,0 %, ковбасних виробів на 36,8 %, хліба і хлібобулочних виробів – на 5,5 %, масла вершкового – 69,4 %, молока - на 55,1 %, сиру жирного на – 17,6 %, спирту етилового не денатурованого на 36,9 %, лікеро-горілчаних виробів – на 50,4 %, кондитерських виробів – на 73,0 %, круп і гранул із зернових в 36,9 рази, цукру–піску – на 30,8%.

Водночас в області не досягнуто рівня 2003 р. з виробництва сировини тютюнової сигаретної і махоркової ферментованої – на 58,1 %, пива солодового – на 15,9 %, м’яса, включаючи субпродукти І категорії – на 9,3 %, мінеральної води – на 8,3 %.

Зниження рівня виробництва підприємств, обумовлено високими витратами на її переробку, які пов'язані із наявністю застарілих технологій, зношеністю основних засобів, відсутністю в достатній кількості сировини, є відсутністю маркетингової стратегії щодо просування продуктів харчування на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Споживчий попит став більш вимогливішим до якості продуктів харчування, до умов їх зберігання та реалізації, до їх безпечності.

Проблеми галузі

В процесі реформування окремі підприємства харчової і переробної промисловості не виробили чіткої політики подальшого розвитку в сучасних умовах, зволікають з переорієнтацією випуску продукції на зовнішній ринок.

Через спад виробництва на окремих підприємствах значно погіршилась фінансово-економічна ситуація, кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, продовжується відтік кадрів.

Обмежує розвиток продовольчого ринку технічна відсталість частини підприємств. Через нестачу інвестиційних ресурсів недостатньо оновлюються основні виробничі фонди, збільшується їх моральне та фізичне зношення, немає можливості зменшувати затрати на виробництво, освоювати нові прогресивні технології. Спрацювання основних фондів по галузі складає 44 %. Більше як на половину зношене обладнання на цукрових заводах, Івано-Франківських м’ясокомбінаті та птахокомбінаті, молокозаводах.

Пріоритети розвитку харчової і переробної промисловості

Пріоритетами в галузі є:

 • залучення інвестицій в основний капітал для впровадження нових сучасних технологій;

 • розширення інноваційної діяльності, освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції;

 • вироблення маркетингової стратегії щодо просування продуктів харчування як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках;

 • впровадження нових видів енергозберігаючого та ресурсозберігаючого обладнання для універсальних, безвідходних технологій;

 • гарантування високої якості продуктів харчування;

 • широкий діапазон розфасовки продукції в сучасній упаковці;

 • створення розгалуженої мережі по заготівлі сировини в межах області.

Основними завданнями розвитку харчової і переробної

промисловості є:

 • активізація підприємницької діяльності;

 • збільшення обсягів виробництва по відношенню до 2002 року складе:

2005 р. - на 16,3 %

2007 р. - на 21,6 %

2009 р. - на 29,5 %

2011 р. - на 36,6 %

2013 р. – на 42,1 %

2015 р. – на 50,6 %

 • суттєве збільшення виробництва експортної та імпортнозамінної продукції;

 • фінансове оздоровлення підприємств;

 • налагодження тісних зв’язків з господарствами населення - основними виробниками сільськогосподарської продукції;

 • забезпечення своєчасності розрахунків з товаровиробниками;

 • гнучкість в ціновій політиці при заготівлі сировинних ресурсів;

 • інтеграція підприємств галузі з товаровиробниками сільськогосподарської продукції шляхом їх стимулювання для збільшення обсягів виробництва сировини;

 • впровадження сучасних форм торгівлі продовольчими товарами;

 • підготовка та впровадження євро інтеграційних заходів.

Заходи щодо реалізації програми розвитку харчової та перероблення сільськогосподарської сировини на 2005-2015 роки :

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела і обсяги фінансування

Виконавці

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

1

Впровадження лінії з виробництва плавлених сирків.

Впровадження лінії з виробництва згущеного молока.

Перехід на новітні технології виробництва продукції з незбираного молока .

Впровадження лінії по виробництву м'якого маргарину на ВАТ “Івано-Франківський міськмолокозавод”.

2005 р.

2006 р.

2005-2015 рр.

2011 р.

Кредити банків

Кредити банків

Власні кошти

Кредити банків

Івано-Франківський міськвиконком, ВАТ “Івано-Франківський молокозавод”

Зменшення собівартості продукції. Збільшення обсягів виробництва, освоєння нових видів та розширення асортименту продукції.

2

Освоєння виробництва сиру “Цеддор” на ВАТ “Долинський молокозавод”.

2005 р.

Інвестиції, кредити банків

Долинська райдержадміністрація, ВАТ “Долинський молокозавод”

Збільшення обсягів виробництва, освоєння нових видів продукції.

3

Реконструкція цеху з подальшим випуском у ньому продукції з незбираного молока. Відкриття центральних пунктів по збору молока та забезпечення їх ТОВ

Надвірнянський завод молочних продуктів “ холодильним обладнанням

2005 р.

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Надвірнянська райдержадміністрація, ТОВ

Надвірнянський завод молочних продуктів"

Збільшення обсягів виробництва, освоєння нових видів та розширення асортименту продукції.

4

Відкриття цеху по виробництву молочної сировини для цеху плавлених сирків.

Освоєння нових видів майонезів високожирних в нових видах упаковок, сирків плавлених в полістированих коробках на ВАТ

“Полонина”.

2005 р.

2005-2015 рр.

Власні кошти, кредити банків

Івано-Франківський міськвиконком. ВАТ “Полонина”

Зниження затрат на виробництво плавлених сирків, випуск нових видів продукції.

5

Установка лінії по формуванню масла селянського. Впровадження лінії по виробництву твердих сирів на ВАТ “Калуський молокозавод”.

2005 р

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Калуський міськвиконком.

ВАТ “Калуський молокозавод”

Стабільність технологічного процесу Збільшення обсягів виробництва і реалізації, освоєння нових видів продукції.

6

Реконструкція і техпереозброєння виробництва на випуск блочного м'яса, ковбасних виробів в асортименті ТОВ “Коломиям'ясо”.

2005 р.

Власні кошти

Коломийська райдержадміністрація, ТОВ

“Коломиям'ясо”

Збільшення обсягів виробництва, освоєння нових видів продукції.

7

Впровадження у виробництво універсальних коптиловарочних камер у ковбасному цеху. Введення в дію мофгенератора з автономною холодильною установкою на ВАТ “Івано-Франківський м'ясокомбінат”.

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Івано-Франківський міськвиконком, ВА Т ” Івано - Франківський м'ясокомбінат”

Зниження собівартості виробництва продукції, розширення асортименту

8

Провести реконструкцію котельні та систем опалення на ВАТ “Івано-Франківський хлібокомбінат”.

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Івано-Франківський міськвиконком, ВАТ “Івано-Франківський хлібокомбінат”

Зниження собівартості

продукції.

9

Побудувати млин на МП “Сюрприз”.

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Косівська райдержадміністрація,

МП “Сюрприз”

Освоєння нових видів продукції, збільшення обсягів виробництва.

10

Придбати:

- лінію для глазурування продукції; - відсадну машину для кондитерських виробів та ротаційних печей ,

- обладнання по розливу безалкогольних напоїв на ВАТ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика”.

2005 р.

Власні кошти, кредити банків

Івано-Франківський міськвиконком, ВАТ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика"

Приріст виробництва, випуск нових видів продукції.

11

Придбати фасувальну машину для виробництва драже, арахісу, карамелі.

Запустити сучасну автоматизовану лінію по виробництву цукерок на ВАТ ВТКФ “Ласощі”.

2005 р.

Власні кошти

Власні кошти

Івано-Франківський міськвиконком. ВАТ ВТКФ “Ласощі".

Збільшення обсягів виробництва, освоєння нових видів продукції

12

Придбати :

- обладнання і впровадити у виробництво систему автоматичного вимірювання температури зерна в силкорпусі № 1,2 елеватора ;

- аґрегат по очистці зерна від куколі на елеваторі.

Впровадити у виробництво:

- систему автоматичного зволожування зерна на млині ;

- автономну технологічну схему помолу жита на ДП “Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів”

2005 р.

2005 р.

2005 р.

Власні кошти

Івано-Франківський міськвиконком, ДП “Івано-Франківський ”

Стабільність якості зберігання зерна.

Поліпшення якості продукції.

13

Переобладнання спиртового виробництва на зернову схему на Івано-Франківському обласному державному об'єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

2005 р.

Власні кошти

Івано-Франківський міськвиконком. Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

Поліпшення якості продукції

14

Освоєння серійного виробництва чайних напоїв на НВФ “Арніка”.

2006 р.

Кредити банку

Коломийська райдержадміністрація, НВФ “Арніка”

Випуск нових видів конкурентноздатних товарів

Програма галузі харчової і переробної промисловості ввійшла, як складова частина в програму розвитку промисловості Івано-франківської області на 2004 – 2011 роки, яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 14.09.2004 року № 449-12/2004 .

Додатково до неї пропонується виділити кошти обласного бюджету :Скачать документ

Похожие документы:

 1. Та розвитку земельного законодавства україни

  Закон
  Здійснення земельної реформи, яка започаткована постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та ін.
 2. Аграрного права (1)

  Документ
  Одним із напрямів аграрної реформи в Україні є зміна суті й ха­рактеру відносин власності на землю та майно, реформування тру­дових відносин у сільськогосподарських підприємствах недержав­ної форми власності, що потребує адекватного
 3. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 4. Курс Викладач Безуглий В. В дисципліна Економічна та соціальна географія України модуль 1

  Лекція
  Адміністративно-територіальний устрій – розподіл території країни на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворяться місцеві органи державної влади і керування.
 5. Р. М. Панас (Львівський сільськогосподарський інститут) професор, доктор економічних наук

  Документ
  Допущено Міністерством сільського господарства і продовольства України як навчальний посібник для студентів сільськогосподарських вузів економічних спеціальностей

Другие похожие документы..