Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
С Управлением здравоохранения, физкультуры и спорта администрации Чебаркульского муниципального района и муниципального лечебно – профилактического уч...полностью>>
'Документ'
Марина Гринева. Букет для «Доброго сердца». Только за последние дни в Куйбышевском районе Самары выполнены несколько проектов в рамках общегородской а...полностью>>
'Сказка'
Dj Aipple, он же Дмитрий Суров, родился в городе Липецке и свою диджейскую карьеру начал в 2009 году.Началом его обучения послужили диджей школы г. Ро...полностью>>
'Инструкция'
Следуя подсказам макроса пройдите процесс инсталляции, по ее завершению на вашем рабочем столе появится иконка с помощью которой вы всегда сможете зап...полностью>>

Інститут професійно-технічної освіти національної академії педагогічних наук україни матросова інета Григорівна

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МАТРОСОВА Інета Григорівна

УДК 378.147: 655

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІВ

ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

13.00.04 — теорія і методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Херсон.

Науковий

керівник доктор педагогічних наук, доцент

Слюсаренко Ніна Віталіївна,

Херсонський державний університет,

професор кафедри педагогіки і психології,

м. Херсон.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Лозовецька Валентина Терентіївна,

Інститут професійно-технічної освіти

Національної Академії педагогічних наук України,

головний науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання, м. Київ;

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Литвин Андрій Вікторович,

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України,

провідний науковий співробітник відділу природничо-математичних дисциплін, м. Львів.

Захист відбудеться  27 жовтня 2011 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, буд. 98.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

(03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, буд. 98).

Автореферат розісланий 26 вересня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І. С. Голіяд

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Зрослі вимоги до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ), зокрема бакалаврів, зумовлені науково-технічним прогресом, динамічним розвитком інформаційного суспільства. У зв’язку з цим зростає необхідність пошуку ефективної системи підготовки майбутніх технологів поліграфічного виробництва, здатних якісно і творчо виконувати виробничі завдання, постійно займатися самоосвітою. Це потребує створення відповідних умов для забезпечення адаптації майбутніх технологів до нових вимог поліграфічного виробництва ще під час навчання у вищих навчальних закладах, що обумовлено і вимогами Болонського процесу.

Інтенсивне використання комп’ютерних видавничих систем, розвиток додрукарського, друкарського й післядрукарського устаткування, швидке старіння технічних рішень призводять до появи якісно нових принципів роботи, що зумовлює необхідність внесення істотних змін у зміст професійної підготовки майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва. Динаміка розвитку поліграфічної галузі України відображена в навчальних планах підготовки фахівців і виражається в появі нових дисциплін. Це зумовлено необхідністю використання всебічно підготовлених і разом з тим фахово-орієнтованих спеціалістів, які досконало знають структуру сучасного виробництва, устаткування, володіють комп’ютерною технікою, програмним та інформаційним забезпеченням, мережевими інформаційними технологіями і мають достатню підготовку для ефективної реалізації технологічно важливих проектів і процесів.

Проблемі підготовці кадрів для поліграфічної галузі в сучасних умовах приділяли увагу В. Аугустайтіс, Б. Дурняк, М. Згуровський, Е. Лазаренко, О. Мельников, О. Розум, В. Турла. Оновленню змісту освіти, методів і форм організації навчального процесу при підготовці майбутніх фахівців поліграфічного виробництва присвячені праці О. Боженко. Розробкою основних напрямів модернізації професійної підготовки технологів у зв’язку із входженням України в європейський освітній простір займаються А. Дорош, П. Киричок. Особливості професійної підготовки фахівців для поліграфічної галузі знайшли відображення у працях О. Пушкар, Н. Прибиткової. Комплекс питань, пов’язаних з обґрунтованістю концептуальних основ наступності при вивченні спеціальних дисциплін в умовах ступеневої професійної підготовки, розглядають Ю. Жидецький, А. Литвин.

Нині у вітчизняних ВНЗ установлюється двоступенева підготовка фахівців, що сприятиме підвищенню фахового рівня бакалаврів поліграфічного профілю, які мають бути конкурентоспроможними на світовому ринку праці. З метою забезпечення якості їх професійної підготовки необхідно надати пріоритетності технологічним компетенціям.

У науковій педагогічній літературі детально витлумачені поняття «професійна компетентність» і «професійна компетенція». Суті цих понять присвячені дослідження таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як В. Байденко, О. Гончарова, С. Гончаренко, І. Зимняя, В. Радкевич, В. Лозовецька, Д. Макклелланд, Дж. Равен та ін. Проте питання формування технологічної компетенції у майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва досліджено недостатньо. Тим часом відомо, що у формуванні професійної компетентності майбутнього бакалавра поліграфічного профілю особливе значення мають ті спеціальні дисципліни, предметом вивчення яких є технологічні процеси поліграфічного виробництва, їх аналіз і проектування.

Недостатня розробленість цієї проблеми у практиці професійної підготовки майбутніх технологів поліграфічного виробництва виявляється в обмеженому впровадженні в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, а також у невідповідності підготовки випускників-бакалаврів визначеним ЮНЕСКО «Вимогам до інженера XXІ століття».

Вивчення досвіду професійної діяльності технолога поліграфічного виробництва та його професійної підготовки дало змогу визначити наявність об’єктивних суперечностей між: інтегрованим і функціональним характером його професійної діяльності й недостатньою орієнтацією змісту спеціальних дисциплін на інтеграцію теоретичних і практичних знань; багатофакторністю технологічного процесу виготовлення друкованої продукції й відсутністю у випускників здатностей розв’язувати технічні завдання у реальних умовах виробництва; бурхливим розвитком нових технологій поліграфічного виробництва, його комп’ютеризацією і автоматизацією та недостатнім рівнем уміння бакалавра швидко адаптуватися до нової ситуації, обирати мету й планувати послідовність дій, уміти їх оцінити й удосконалити.

Актуальність і водночас недостатня розробленість означеної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до тематичного плану наукових досліджень Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів з теми «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення» (РК №0104U010624). Тема дисертації затверджена вченою радою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 3 від 1 червня 2007 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 4 від 22 квітня 2008 р.).

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови формування технологічної компетенції майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін.

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявити рівень розробленості проблеми формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва, визначити її сутність та основні структурні компоненти.

2. Обґрунтувати концептуальні підходи та визначити педагогічні умови формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін.

3. Розробити та експериментально перевірити модель формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін.

4. Обґрунтувати технологію формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва й експериментально перевірити її ефективність.

5. Розробити і впровадити в навчальний процес методичні рекомендації з формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва при вивченні спеціальних дисциплін.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх технологів поліграфічного виробництва.

Предмет дослідження: формування технологічної компетенції у студентів поліграфічного профілю.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети дослідження було використано комплекс взаємодоповнюючих методів, зокрема: теоретичні – аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових психолого-педагогічних джерел, нормативно-правових документів, педагогічного досвіду ВНЗ у справі професійної підготовки фахівців поліграфічного виробництва з метою визначення стану й перспектив розробленості досліджуваної проблеми; класифікація, систематизація й узагальнення наукових даних для дослідження сутності й структури технологічної компетенції майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва й визначення специфіки їхньої професійної підготовки в процесі вивчення спеціальних дисциплін; моделювання формування технологічної компетенції у майбутніх бакалаврів в процесі вивчення спеціальних дисциплін; емпіричні – бесіди, опитування, анкетування науково-педагогічних працівників і студентів для визначення стану і рівнів сформованості технологічної компетенції в процесі професійної підготовки; педагогічний експеримент для визначення практичного стану професійної підготовленості майбутніх технологів поліграфічного виробництва зі спеціальних дисциплін і результатів формування технологічної компетенції; статистичні – методи математичної статистики для аналізу результатів експерименту.

Експериментальна база дослідження Українська академія друкарства (м. Львів), Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства (м. Сімферополь), Харківський національний університет радіоелектроніки. У педагогічному експерименті взяли участь 638 осіб (58 викладачів ВНЗ і 580 студентів зі спеціальності 6.092704 «Комп’ютеризовані технології й системи видавничо-поліграфічних виробництв» за напрямом підготовки 0927 «Видавничо-поліграфічна справа»).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування технологічної компетенції у студентів, що забезпечують інтеграцію змісту спеціальних дисциплін, спрямованих на ефективне засвоєння знань, практичних навичок проектування технологічного процесу з урахуванням компетентнісно-діяльнісного і особистісно орієнтованого підходів; визначено зміст (структурний і функціональний склад) технологічної компетенції майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва, їх здатність й готовність до здійснення ефективного управління життєвим циклом проекту виготовлення друкованої продукції; теоретично обґрунтовано та розроблено модель формування технологічної компетенції майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін, особливість якої полягає в змістовому й процесуальному забезпеченні поетапного формування інформаційно-аналітичної, діагностично-прогностичної, операційно-практичної, організаційно-прогностичної компетенцій; удосконалено методичні підходи до навчання майбутніх технологів поліграфічного виробництва на основі використання професійно орієнтованої розвивальної технології оволодіння спеціальними дисциплінами; подальшого розвитку набули положення щодо інтеграції змісту спеціальних дисциплін, що дає змогу об’єднати загальнопрофесійні й спеціальні знання та навчити студентів встановлювати логічні зв’язки, передбачати хід технологічних процесів поліграфічного виробництва.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці та впровадженні навчального посібника «Формування у майбутніх поліграфістів технологічної компетенції», спецкурсу «Технологічна компетенція майбутніх технологів поліграфічного виробництва: авторська програма» для студентів зі спеціальності 6.092704 «Комп’ютеризовані технології й системи видавничо-поліграфічних виробництв» за напрямом підготовки «Видавничо-поліграфічна справа»; методичних рекомендацій «Формування технологічної компетенції у майбутніх технологів», система діагностування рівнів сформованості технологічної компетенції випускників для оперативного коригування змісту навчання.

Теоретичні розробки, експериментальні дані та висновки дослідження можуть використовуватися у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 6.092704 «Комп’ютеризовані технології й системи видавничо-поліграфічних виробництв» у ВНЗ, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців поліграфічного виробництва.

Основні положення і результати дослідження впроваджено в навчальний процес ПТНЗ та ВНЗ – Української академії друкарства (акт № 64-12/589 від 14.05.2010 р.), Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства (акт № 07/1367-04 від 18.05.2010 р.), Харківського національного університету радіоелектроніки (акт № 07-345/923 від 21.04.2010 р.), Міжрегіонального вищого професійного училища поліграфії та інформаційних технологій (акт № 234 від 28.05.2010 р.), Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (акт № 264 від 21.04.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. У навчальному посібнику «Формування у майбутніх поліграфістів технологічної компетенції», опублікованому спільно з Н. В. Слюсаренко, п’ять із шести розділів підготовлені дисертанткою; у статті «Дидактичні умови формування технологічної компетенції у майбутніх технологів у процесі вивчення спеціальних дисциплін», співавтором якої є Н. В. Слюсаренко, дисертантці належить обґрунтування дидактичних умов формування технологічної компетенції у майбутніх фахівців поліграфічного виробництва.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження доповідались на таких науково-практичних і науково-методичних конференціях: міжнародних – «Сучасні інформаційні технології й інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2008), «Підготовка вчителів трудового та професійного навчання у XXI сторіччі» (Київ, 2008); всеукраїнських «Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній і початковій ланках освіти» (Херсон, 2008), «Актуальні проблеми педагогіки й психології вищої технічної освіти» (Херсон, 2008), «Проблеми професійної підготовки фахівців з напряму "Професійна освіта"» (Херсон, 2008); «Сучасні пріоритети розвитку та виховання особистості» (Херсон, 2008), «Перспективні інновації у підготовці педагогічних та інженерних кадрів: теорія, методологія, досвід» (Херсон, 2010); регіональних – щорічні конференції кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 18 публікаціях (16 одноосібних): 8 статей у наукових фахових виданнях, 7 у збірниках матеріалів конференцій, 1 програма авторського курсу, 1 методичні рекомендації, 1 навчальний посібник.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків на 76 сторінках, списку використаних джерел (299 найменувань, з них 12 іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації 314 сторінок, основний текст 204 сторінки. Робота містить 25 таблиць на 12 сторінках, 13 рисунків на 6 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну і практичне значення роботи, подано дані про апробацію і впровадження результатів дослідження.

У першому розділі — «Формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва як проблема професійної педагогіки» проаналізовано сучасні вимоги та підходи до професійної освіти майбутніх фахівців поліграфічного виробництва, особливості їх професійної діяльності й підготовки, концептуальні засади й стан наукової розробленості проблеми формування технологічної компетенції у майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва.

Вивчення проблем професійної підготовки майбутніх технологів поліграфічного виробництва у сучасних умовах переходу до інформаційного суспільства засвідчило, що їхнє розв’язання залежить від урахування таких чинників: наукоємність сучасного поліграфічного виробництва, розширення поняттєвого поля «технології» і швидке старіння технологічної інформації. Доведено, що одним із шляхів оновлення змісту освіти стосовно вимог виробництва й технологій є компетентнісний підхід, який дає змогу підготувати конкурентоспроможних фахівців, здатних до професійного саморозвитку.

Аналіз джерельної бази свідчить, що проблема формування технологічної, проектно-технологічної, технічної компетенцій у майбутніх технологів поліграфічного виробництва не була предметом всебічного вивчення й не має наукового обґрунтування.

Дослідження особливостей професійної діяльності технолога поліграфічного виробництва дало змогу не тільки визначити її циклічно-фазовий характер і зв’язок з основними етапами життєвого циклу проекту виготовлення друкованої продукції, але і розглядати технологічну компетенцію як здатність і готовність до здійснення ефективного управління життєвим циклом проекту виготовлення друкованої продукції. Використання такого поняття як «життєвий цикл проекту», з одного боку, дає можливість виділити технологічну компетенцію з конструкта професійної компетенції, яка пов’язана з реалізацією й іншими видами діяльності, заявленими в ОКХ бакалавра поліграфічного виробництва (сервісно-експлуатаційна, технічна та ін.), а з іншого боку — вказує на її універсальний характер, оскільки проектна діяльність не обмежується тільки реаліями поліграфічного виробництва. Встановлено, що здатність до управління проектом дає змогу освоювати різні види діяльності, не тільки в рамках певної предметної галузі, але і в суміжних галузях.

Обґрунтування структурних і функціональних компонентів технологічної компетенції майбутніх технологів поліграфічного виробництва допомогло виявити основні завдання професійної підготовки під час вивчення спеціальних дисциплін, а саме: оволодіння майбутнім фахівцем основними теоретичними та практичними знаннями у галузі проектування технологічних процесів виготовлення друкованої продукції; формування проектувальних та аналітичних умінь студента, вироблення в нього повноцінних уявлень про майбутню професійну діяльність, орієнтації на її зміст і готовність до самопізнання й самовдосконалення тощо.

Інтегративна педагогічна система вивчення спеціальних дисциплін забезпечує формування структурних і функціональних компонентів технологічної компетенції, оволодіння технологічною культурою, сучасним технологічним мисленням також сприятиме підвищенню мотивації до самоосвіти. Побудова такої системи вивчення спеціальних дисциплін на засадах компетентнісно-діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів сприяє засвоєнню змісту спеціальних дисциплін, успішному оволодінню професійними обов’язками технолога поліграфічного виробництва, самоактуалізації на основі рефлексії майбутнього фахівця, неперервному професійному розвитку його особистості.

У другому розділі «Методичні засади формування технологічної компетенції майбутніх технологів поліграфічного виробництва» обґрунтовано педагогічні умови, визначено основні шляхи їх реалізації, описано модель формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін і професійно орієнтовану розвивальну технологію оволодіння ними.

У ході теоретичного дослідження виявлено чинники, що негативно впливають на формування технологічної компетенції майбутніх бакалаврів у навчальному процесі: відсутність міждисциплінарного підходу до вивчення проектування технологічних процесів; використання традиційних (репродуктивних) методів вивчення спеціальних дисциплін; відсутність у студентів реальних уявлень про особливості професійної діяльності технолога поліграфічного виробництва; недостатня прикладна орієнтація навчання спеціальних дисциплін; несформованість у студентів навичок системного мислення, а також навичок ефективної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності. У результаті порівняльного аналізу запропоновано такі педагогічні умови формування технологічної компетенції: відбір і структурування змісту навчального матеріалу спеціальних дисциплін, їх інтеграція на основі єдиних принципів проектування технологічного процесу; дотримання різних рівнів подання навчального матеріалу, відповідно до типових професійних завдань; реалізація інтерактивної взаємодії в ході навчальної проектувальної діяльності, усвідомлення змісту технологічної компетенції та нормативного рівня оволодіння нею; формування у студентів стійкої мотивації до засвоєння навчальної проектної діяльності; створення системи моніторингу якості професійної підготовки; готовність викладачів ВНЗ і студентів до формування технологічної компетенції.

Методичною основою реалізації педагогічних умов є: навчально-методичне забезпечення процесу опанування проектувальної діяльності на матеріалах спеціальних дисциплін; блочно-модульна структура навчального матеріалу спеціальної дисципліни; міждисциплінарний змістовий модуль (метамодуль), що розкриває основні принципи проектування технологічних процесів; організація самостійної роботи студентів з дидактичним комплексом, що включає систему практичних завдань і ситуацій різних рівнів складності; використання активних методів навчання, організація спецкурсу, який розкриває специфіку діяльності технолога поліграфічного виробництва й технологічної компетенції; метод проектів і колективних форм навчальної діяльності (міні-групи); наявність процедур контролю якості засвоєння навчального матеріалу — поточний, проміжний, підсумковий, педагогічне тестування студентів з різним рівнем підготовленості.

Основними компонентами моделі є: цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, оцінно-результативний (рис. 1).

Цільовий блок відбиває структуру технологічної компетенції — її функціонально-діяльнісний і професійно-особистісний компоненти, які являють собою структурні одиниці нормативної моделі майбутнього фахівця, і відображені в його ОКХ у вигляді знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей особистості.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

  Документ
  Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від „ ” 2007 р.
 3. Перелік професійних спілок Білопільський район

  Документ
  Первинна профспілкова організація працівників управління місцевого господарства Ворожбянської міської ради Професійної спілки працівників житлово-комунального господарсва,
 4. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 5. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.

Другие похожие документы..