Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Протягом 2007 року Головне управління земельних ресурсів у Одеській області (далі – головне управління) виконувало завдання згідно квартальних та річ...полностью>>
'Документ'
Програму розвитку агропромислового комплексу області на 2012-2016 роки (далі – Програма) спрямовано на виконання пріоритетних завдань, визначених зак...полностью>>
'Закон'
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 18 мая 2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий...полностью>>
'Книга'
Пpедлагаемая книга является сбоpником писем к дyховным чадам известного подвижника-исихаста Иосифа Афонского (1899-1959). Письма содеpжат множество на...полностью>>

Затверджено (13)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 р.

№482

СТАТУТ

комунального закладу „Вінницький обласний центр

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді

з функціональними обмеженнями „Обрій”

м. Вінниця

2008 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років (далі - клієнти), метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у суспільство.

1.2. Центр створений рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року шляхом реорганізації комунального закладу „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” та є правонаступником реорганізованого закладу. Центр є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі – Орган управління майном).

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами та кодексами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також цим Статутом.

1.4. Центр є неприбутковою організацією. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених для виконання програм спрямованих на розв’язання проблем дітей, жінок та сімей (окремим рядком) та інших джерел, незаборонених законодавством, у тому числі спонсорських, благодійних (гуманітарних) внесків.

1.5. Координує роботу Центру Державна соціальна служба для сім`ї, дітей та молоді, контроль та організаційно-методичне забезпечення діяльності здійснює Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.6. З моменту реєстрації Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, банках, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку.

1.7. Найменування Центру:

- повне: комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій”;

- скорочене: Центр „Обрій”

1.8. Місцезнаходження Центру: вул. Червоних партизанів, 10, Вінниця.

2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Основним завданням Центру є:

- надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей;

- створення сприятливих умов для розвитку природних позитивних нахилів, творчих здібностей та самовираження дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- формування: готовності для самостійного життєзабезпечення, праці; почуття власної гідності; громадської позиції; входження у суспільство з власним умінням; виховання морально здорового покоління.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм;

- надає різні види соціальних послуг;

- залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм методичні поради;

- організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі;

- організовує проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію в суспільство дітей та молоді, що в ньому перебувають;

- здійснює лікувально-оздоровчі заходи, подає невідкладну допомогу у разі необхідності;

- направляє у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб;

- забезпечує щоденне одноразове харчування дітей та молоді, що в ньому перебувають;

- веде облік соціальної роботи Центру, готує статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр має право:

- визначати форми та методи роботи;

- залучати, на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб;

- використовувати, згідно із чинним законодавством, кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти;

- взаємодіяти із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами;

- володіти та користуватися майном, переданим йому Органом управління майном, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету;

- брати в оренду рухоме й нерухоме майно та, з дозволу Органу управління майном здавати в оренду нерухоме майно закладу згідно з чинним законодавством України.

3.2. Обов’язки Центру:

- провадити свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості;

- надавати послуги на безоплатній основі;

- забезпечити перебування у Центрі клієнтів протягом шести годин на добу.

4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1. Управління Центром здійснюється на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна та принципів самоуправління трудового колективу.

4.2. Орган управління майном:

- затверджує Статут Центру та зміни до нього, здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту;

- призначає на посаду і звільняє з посади директора Центру за поданням Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за погодженням із Державною соціальною службою для сім`ї, дітей та молоді;

- затверджує фонд оплати праці працівників Центру (відповідно до структури та штатів, які визначаються Міністерством сім’ї, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України);

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні Центру.

4.3. Орган управління майном або уповноважений ним орган затверджує кошторис, граничну чисельність, план асигнувань та штатний розпис Центру.

4.4. Директор Центру:

- діє від імені Центру, представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;

- несе повну персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру (фахівців – за погодженнням з Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) згідно з чинним законодавством;

- визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності працівників Центру за їх виконання;

- заохочує працівників Центру та накладає на них стягнення;

- організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;

- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- веде переговори, укладає договори від імені Центру і представляє його інтереси;

- має право першого підпису на першочергових банківських і фінансових документах та виконує всі дії, пов’язані з розрахунково-касовим обслуговуванням;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

5.1. Зарахування до Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру на підставі заяви одного з батьків клієнта або особи, що їх замінює, за наявності документів передбачених чинним законодавством України, клопотання (місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, інших установ та організацій), направлення обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5.2. З особою, зарахованою до Центру, укладається договір про надання послуг.

5.3. До Центру не приймаються особи із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних чи психічних захворювань, за висновком лікаря.

5.4. Відрахування особи з Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру:

- у разі подання відповідної заяви одним з батьків клієнта або особою, що їх замінює;

- після завершення індивідуальної програми реабілітації;

- якщо особа не відвідує Центр без поважних причин;

- у разі одноразового грубого або систематичного порушення Правил внутрішнього розпорядку Центру.

6. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

6.2. Майно та кошти Центру є спільною власністю територіальних громад області та належать йому на праві оперативного управління.

6.3. Здійснюючии право оперативного управління, Центр володіє та користується зазначеним майном. Правом розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління майном.

6.4. Відчуження основних засобів, що закріплені за Центром, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством.

6.5. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

6.3. Джерелами формування майна Центру є:

- асигнування обласного бюджету;

- майно, передане йому Органом управління майном та набуте Центром внаслідок господарської діяльності;

- благодійна допомога;

- власні надходження Центру, які надійшли як плата за послуги, що ним надаються в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.4. Кошти та майно Центру використовуються на здійснення діяльності згідно Статуту.

6.5. Типові нормативи оснащення Центру затверджуються Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, за погодженням з Міністерством фінансів України.

6.6. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової діяльності Центру здійснюється Органом управління майном в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Центр у встановленому порядку веде оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну звітність, несе повну відповідальність за дотримання податкової та кредитної дисципліни. За оперативний облік, бухгалтерську та статистичну звітність Центр несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.8. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Центру.

6.9. Орган управління майном має право вимагати від Центру будь – яку інформацію щодо здійснення ним господарської, фінансової діяльності та виконання статутних завдань.

6.10. У Центрі ведеться, у встановленому законодавством України порядку, облік військовозобов’язаних, призовників і допризовників.

6.11. Заклад проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки та паспортного режиму.

6.12. Відносини Центру з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

6.13. Доходи Центру зараховуються до складу єдиного кошторису (спеціальний фонд доходів та видатків) на утримання Центру і використовуються для фінансування видатків згідно зі Статутом. У разі, коли за наслідками року доходи кошторису на утримання Центру перевищують суму визначену кошторисом витрат, сума перевищення враховується у спеціальному фонді доходів та видатків наступного року.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Центр припиняє свою діяльність в результаті його реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Центру приймається Органом управління майном.

7.2. Центр вважається реорганіованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру України.

7.3. Центр може бути ліквідовано з підстав, передбачених чинним законодавством України.

7.4. Ліквідація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається у відповідності до чинного законодавства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення претензій кредиторами визначаються у відповіності до чинного законодавства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном.

7.5. При ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

7.6. У випадку реорганізації Центру, його права та обов’язки переходять до правонаступників.

7.7. У разі ліквідації, майно передається іншій юридичній особі відповідної організаційно-правової форми або зараховується до доходу бюджету.

8. ЧИННІСТЬ СТАТУТУ

8.1. Цей Статут набуває чинності після його реєстрації в установленому порядку.

8.2. У випадках зміни законодавства України чи Статуту Центру, відповідні статті Статуту Центру підлягають змінам.

8.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому порядку, в якому приймався та затверджувався цей Статут.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.

Другие похожие документы..