Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольная работа'
(1)Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. (2)Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали меш­ки и хвастались паляницами, ...полностью>>
'Программа'
Для того, чтобы школьные издания выполняли свою воспитательную функцию, необходимо сделать их яркими по форме и интересными по содержанию, привлекател...полностью>>
'Документ'
Переливанием (трансфузией) компонентов крови (эритроцитсодержащие переносчики газов крови, тромбоцитсодержащие и плазменные корректоры гемостаза и фи...полностью>>
'Документ'
Годунова приближенные провозглашали царем и приглашали принять царство? 1) Один ) Два 3) Три 4) Четыре Ответ: 3 5. Где патриарх впервые объявил Б....полностью>>

Робоча навчальна програма " філософія (логіка, етика, естетика, релігієзнавство)" для студентів всіх спеціальностей Програму рекомендовано

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

“Затверджую”

декан ФС

Новіков Б.В.

“___“_________2006

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ФІЛОСОФІЯ (логіка, етика, естетика, релігієзнавство)”

для студентів всіх спеціальностей

Програму рекомендовано

кафедрою філософії

Протокол №1 вд 13.09.2006

________________

проф. Новiков Б.В.

Київ 2006

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс “Філософія” є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки і вивчається в третьому або четвертому семестрах. У системі магістерської підготовки вивчається курс “Філософські проблеми наукового пізнання” (десятий семестр), який поглиблює філософські знання студентів, зосереджуючи увагу на гносеологічних і методологічних питаннях наукового пізнання, що аналізуються на основі сучасних філософських концепцій. Перша частина курсу “Філософія” містить у собі основи логіки, етики, естетики, а також релігієзнавства. Друга частина - історію філософії, основи гносеології, онтології, антропології, соціальної філософії, філософії історії.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Основною метою курсу є розкриття гуманістичного смислу і призначення філософії як квінтесенції духовного розвитку людства. Мета досягається через вивчення історії виникнення і розвитку філософської думки і розгляд основних теоретичних проблем філософії.

Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному:

 • показати, що філософія, як вона усвідомлює себе в результаті тривалого історичного розвитку, передусім звернена до людини і вивчає її в багатоманітності стосунків зі світом;

 • сприяти розумінню того, що філософія підносить людину на новий, вищий щабель світоглядної культури, допомагає свідомій вибудові життєвої стратегії і становленню фахівців інженерно-технічного профілю

Мета вивчення філософії полягає у формуванні у студентів

 • здатності формалізувати - переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд, тобто здійснювати теоретичне абстрагування. Такі здатності допоможуть спеціалісту розв’язувати конкретні професійні та екзистенційні проблеми через участь у широкому дискурсі громадськості з актуальних проблем індивідуального і суспільного життя;

 • умінь при здійсненні виробничої або соціальної діяльності мислити раціонально, послідовно і аргументовано;

 • навичок користування набутими філософськими знаннями за умов конкретної інженерно-конструкторської та науково-дослідницької роботи.

ІIІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Се

ме

стр

Всього

(кред./

год.)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні

контроль-

ні

роботи

(кільк.)

Індиві-

дуальні

завд.

(вид)

Семест-

рова

атестац.

Лекції

Практичні/

семінарські

Лабораторні/комп’ют.

практикум

1

1,5/54

18/ 1

8/0,9

28

реферат

залік

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ІV.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Назва розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Прак­тичні

(Контр. роб.)

Семінарські

Лабораторні роботи

Комп’ю­терний

практикум

СРС

Семестр 2

Розділ 1. Логіка

Тема 1.1. Предмет формальної логіки.

6

2

4

Тема 1.2. Поняття, судження, умовиводи

8

2

2

4

Розділ 2. Етика і естетика

Тема 2.1. Предмет етики. Мораль як спосіб людського буття.

4

2

2

Тема 2.2. Етичні категорії визначення особистості.

6

2

2

2

Тема 2.3. Моральна культура спілкування.

4

2

2

Тема 2.4. Естетика як метатеорія мистецтва.

6

2

4

Тема 2.5. Світ естетичних цінностей.

6

2

2

2

Розділ 3. Релігієзнавство

Тема 3.1. Предмет релігієзнавства. Еволюція і типи релігій.

6

2

4

Тема 3.2. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам.

8

2

2

4

Всього за семестр:

54

18

8

28

Всього

54

18

8

28

IV. 2. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

РОЗДІЛ І. ЛОГІКА

Лекція 1. Предмет формальної логіки.

 1. Предмет і задачі формальної логіки. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення

 2. Закони формальної логіки.

 3. Відмінності законів формальної та діалектичної логіки.

Основна література

12; 21; 22.

Додаткова література

31; 41.

Завдання на СРС: Критика Гегелем, Лейбніца в розуміння закона достатньої підстави.

Лекція 2. Поняття. дження. Умовививоди.

 1. Зміст і визначення поняття. Види понять та логічні операції над ними.

 2. Загальна характеристика судження. Види суджень. Складні судження.

 3. Структура умовиводу. Поняття категоричного силогізму.

Основна література

12; 16; 21; 22.

Додаткова література

31; 41.

Завдання на СРС: Проблема формування спроможності судження в аспекті сучасної деструкції мислення.

РОЗДІЛ ІІ. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА

Лекція 3. Предмет етики. Мораль як спосіб людського буття.

 1. Предмет і завдання етики. Золоте правило моральності та еволюція його розвитку.

 2. Етика і природознавчі, гуманітарні та інженерно-технічні науки.

 3. Мораль і моральність. Свобода волі як передумова моральності.

 4. Етичні норми і цінності. Універсальний і партикулярний етос.

Основна література

4; 5; 7; 15.

Додаткова література

4; 12; 22; 26; 40; 57; 60; 64; 69; 73; 78.

Завдання на СРС: Зв’язок етики з гуманітарними, природознавчими та інженерно-технічними науками.

Лекція 4. Етичні категорії і самовизначення особистості.

 1. Добро і зло.

 2. Гідність і честь; совість і обов’язок; відповідальність.

 3. Поняття цінності.. Цінності свободи, справедливості, солідарності, толерантності.

 4. Проблема людського щастя.

Основна література

4; 5; 7; 15

Додаткова література

4; 12; 22; 26; 29; 30; 66; 77.

Завдання на СРС: Я та Інший, як зміст місцевого імперативу на засадах самостійної позиції і гуманістичного способу життя.

Лекція 5. Моральна культура спілкування

 1. Спілкування як необхідність і привілей людини.

 2. Роль взаєморозуміння, співстраждання і милосердя у спілкуванні.

 3. Значення спілкування у формуванні моральної особистості.

Основна література

4; 7; 15.

Додаткова література

4; 12; 22; 26; 40; 47; 49; 68;76.

Завдання на СРС: Етикет – естетика поведінки та правила гарного поводження.

Лекція 6. Естетика як метатеорія мистецтва.

 1. Предмет і задачі естетики як філософської науки.

 2. Естетичне та його сутність, своєрідність естетичного освоєння дійсності.

 3. Естетична свідомість та її структура.

Основна література

3; 6; 10; 13; 14; 24; 25.

Додаткова література

3; 16; 17; 21; 31; 49; 50; 52; 80.

Завдання на СРС: Зв’язок естетичного ідеалу з моральними та політичними ідеалами суспільства
Лекція 7. Світ естетичних цінностей.
 1. Мистецтво та ціннісні форми свідомості. Поняття істини та цінності.

 2. Історично-конкретна обумовленість природи та різноманіття естетичних цінностей.

 3. Види та жанри мистецтва, їх якісна характеристика.

Основна література

3; 6; 10; 13; 14; 24; 25.

Додаткова література

7; 14; 16; 43; 55; 75.

Завдання на СРС: Прояв комічного в різних видах та жанрах мистецтва.

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Лекція 8. Предмет релігієзнавства. Еволюція і типи релігій.

 1. Релігія як соціальне і духовне явище.

 2. Структура релігії. Основні риси релігійного світогляду.

 3. Концепції походження та сутності релігії.

 4. Класифікація релігій.

Основна література

1; 2; 8; 9; 11; 18; 19; 20.

Додаткова література

2; 9; 10; 19; 20; 27; 61; 67; 81.

Завдання на СРС: Головні поняття Давньоіндійської релігії: сансара, карма, дхарма, мокша.

Лекція 9. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам

 1. Буддизм.

 2. Християнство: умови виникнення та основи віровчення.

 3. Іслам.

 4. Характеристика нетрадиційних, позаконфесійних культів.

Основна література

1; 2; 8; 9; 11; 18; 19; 20; 23.

Додаткова література

6; 8; 12; 13; 18; 24; 28; 32; 33; 34; 35; 37; 54; 56; 65; 72; 74.

Завдання на СРС: Нетрадиційні культи в Україні в умовах розчарування історичними релігіями, необхідності пошуку альтернативних форм духовного опанування світом, нового змісту соціально-економічних, культурно-політичних, екологічних тощо проблем.

IV. 3. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Програмою не передбачаються

IV. 4. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Основними цілями практичних занять є поглиблення знань, які студенти отримують на лекціях, навичок працювати із основною та додатковою філософською літературою, формування вмінь аргументативно доводити власні думки, а також розвиток комунікативних здібностей .

Тема 1. Доведення та спростування

 1. Поняття доведення. Структура доведення.

 2. Види доведення.

 3. Спростування.

 4. Правила доведення і спростування.

Основна література

12 (с.258-269); 15; 22; 21.

Додаткова література

41; 23.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма з філософії на 2007-2008 навчальний рік Факультет медичний

  Документ
  Метою викладання філософії є формування у студентів цілісного уявлення про світ як ЦІЛЕ, ЛЮДИНУ як цілісність, про роль медицини у ствердженні сенсу людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив її розвитку.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 5. Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»

  Документ
  Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид.

Другие похожие документы..