Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Структура и источники семейного права. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства, норм международного права и иностран...полностью>>
'Анализ'
с целью: выявление возможностей школы для компенсации слабых сторон деятельности профсоюзного комитета. Было решено: -ризнать работу ПК удовлетворите...полностью>>
'Документ'
В книге обобщен многолетний опыт авторов по одному из актуальных вопросов современной хирургии — заболеваниям и повреждениям кисти. В общей части рас...полностью>>
'Документ'
на поставку комплектных трансформаторных подстанций КТПН-6(10)/0,4 по программе технологического присоединения для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - «...полностью>>

Програма спецкурсу " методи дослідження клітин " для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку. (укладач: к б. н., доц. Пустовалов А. С.)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

спецкурсу "МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН"

для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку.

(укладач: к.б.н., доц. Пустовалов А.С.)

Основи наукових досліджень.

Визначення поняття "наука". Цілі науки. Задачі науки. Об’єкт, предмет та суб’єкт науки. Різні способи класифікації наук. Визначення методології наукових досліджень. Загальна характеристика методології біологічних наук. Проблема, гіпотеза, теорія, вчення, закон. Характеристика основних етапів науково-дослідної роботи. Підготовчий етап. Правила складання робочої програми наукових досліджень. Методологічний розділ програми. Процедурний розділ програми. Принциповий план наукових досліджень. Аналіз наукової літератури, види наукових та навчальних видань, особливості роботи з ними. Електронні джерела наукової інформації. Основні вимоги до написання статті в науковому журналі. Дослідницький етап наукового дослідження. Впровадження результатів досліджень в практику.

Структура курсової та дипломної роботи. Вибір теми роботи. Вступ. Огляд літератури. Правила аналізу наукової літератури, правила цитування та оформлення списку літератури. Експериментальна частина. Основні правила опису методики курсової чи дипломної роботи. Правила опису результатів наукових досліджень, основні вимоги до них. Вимоги до статистичного аналізу результатів наукових досліджень. Правила оформлення таблиць та рисунків. Висновки та узагальнення. Складання списку літератури.

Історія розвитку цитологічних методів.

Поява перших мікроскопів. Розвиток мікроскопії у 17-18ст. Розвиток цитологічних методів у 19 ст. Сучасний етап дослідження клітин.

Класичні методи світлової мікроскопії.

Будова світлового мікроскопа. Роздільна здатність. Загальне збільшення. Глибина різкості.

Основіні характеристики світлової хвилі. Взаємодія світла та об’єкта. Фазово-контрастна, інтерференційна, темнопольна, поляризаційна мікроскопія.

Використання ультрафіолету у мікроскопічних дослідженнях. Будова ультрафіолетового та люмінесцентного мікроскопу. Проблема візуалізації у ультрафіолетовому та люмінісцентному мікроскопі.

Сучасні мікроскопічні методи.

Фізичні основи конфокальної мікроскопії. Основні принципи роботи конфокального мікроскопа.

Фізичні принципи роботи електронної мікроскопії. Види електронної мікроскопії. Будова електронних мікроскопів та їх застосування.

Сучасні методи скануючої силової мікроскопії. Фізичні основи сучасних методів скануючої мікроскопії.

Гістологічні, гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження.

Фізичні та хімічні основи фіксації. Методи виготовлення зрізів тканин і клітин. Заливка у пластичні речовини. Типи мікротомів. Фізико-хімічні основи забарвлення.

Фізичні та хімічні основи гістохімічного методу. Гітохімія ферментів. Електронна гістохімія.

Різні форми використання антитіл при дослідженні клітин. Авідин-біотиновий метод. Візуалізація результатів імуногістохімічного дослідження.

Кількісні методи дослідження клітин.

Методи кількісного аналіза клітин. Фізико-хімічні основи цитофотометрії. Фізико-хімічні основи авторадіографії. Основні форми та види клітинних та тканинних кільтур. Гібрідомна технологія. Використання фото- та відеотехніки при дослідженні живих об’єктів.

Основні статистичні методи, що використовуються при дослідженні клітин. Морфометричні методи. Обробка результатів експерименту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Альбертс Б, Брей Д. и др. Молекулярная биология клетки, М. Мир., 1993-94г. В 3х тт.

 2. Дзержинський М.Е., Гарматіна С.М., Данілова О.В., Пазюк Л.М. Навчальний посібник до лабораторних занять з нормативного курсу «Загальна цитологія та гістологія» для студентів біологічного факультету.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2002.– 288 с.

 3. Карупу В.Я. Электронная микроскопия, К., 1984г., 281 с.

 4. Кононский А.Н. Гистохимия, Киев, 1976г. – 280с.

 5. Луппа Х. Основы гистохимии, М, 1980г. 224с.

 6. Микроскопическая техника/ под. Ред Д.М.Серкисова, М.Медицина, 1996г. 312с.

 7. Методичні вказівки до оформлення курсових та дипломних робіт.– Київ: Видавництво «Київський університет», 2002.

 8. Кохановский В.П. Философия и методология науки.– Москва: АСТ, 1999. — 574 с.

 9. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.– Москва: Дом интеллектуал. кн., 1998. — 276 с.

 10. Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова.– Москва: Аспект-пресс, 1996. — 550 с.

 11. Матекин П.В. История и методология биологии: Развитие фундам. концепций в биологии. Курс лекций.– Москва: Изд-во МГУ, 1982. — 165 с.

 12. Сафонов А.А. Основы научных исследований. Учебное методическое пособие.– Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000.

 13. Сидякин В.Г. Основы научных исследований. Биология.– Киев: Вища школа, 1987.– 196 с.

 14. Максимов В.М. Основы научных исследований.– Воронеж, 2001.– 93 с.

 15. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований.– Киев: Изд-во Европейского ун-та, 2002.– 109 с.

Додаткова література

 1. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгодод.- 2004.- 110с.

 2. Вознюк С.В., Гончаров С.М., Ковалев С.В. Основы научных исследований.– Киев, 1985.– 192 с.

 3. Грушко И.М., Сиденко В.В. Основы научных исследований.– Харьков, 1983.– 230 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Гсвоу -04 (1)

  Документ
  Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують
 3. Картотека книгозабезпеченості Медичний факультет

  Книга
  Бодяжина В.И. и др. Акушерство: Учеб. для мед. вузов – 3-е изд., перер. и доп. /В.И. Бодяжина, К.Н. Жмакин, А.П. Кирющенков. – М.: Медицина, 1986. – 496 с.
 4. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.

Другие похожие документы..