Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
В основу модели мироздания положили аксиому: дух есть сущность материи. Закон обращения духа в материю вербализовали, используя логику принципа дихот...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шурале» (далее – Конкурс) учрежден Министерством культуры Республики Тат...полностью>>
'Расписание'
стандартизация и сертификация лекция Безопасность жизнедеятельности лекция Автоматика семинар 1 :30- 18:00 Машины и оборудование в животноводстве лаб...полностью>>
'Документ'
“Дипломатична історія Київської Русі”, “Історія в жит­тєписах”, “Історія релігійної думки та церкви в Ук­ра­їні”, “Національна революція 1917 - 1920 ...полностью>>

Соціально-економічна географія світу. 10 клас

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Соціально-економічна географія світу. 10 клас

Профільний рівень (175 годин, 5 годин на тиждень)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

на І семестр 2011-2012 н.р.

п/п

Тема, зміст уроку

Дата

Вступ ( 5 год )

1

Що вивчає географія. Зародження і розвиток географії

2

Методи географічних досліджень: традиційні і сучасні.

Круглий стіл. Нові напрямки та методи досліджень сучасної географії

3

Джерела і система географічних знань

4

Розвиток економічної та соціальної географії в світі. Національні економіко-географічні школи. Видатні економіко-географи

5

Роль географії у сучасному світі

Практична робота № 1. Роль географії у формуванні візитної картки країни

6

Географічні інформаційні системи.

Практична робота № 2. Географічні інформаційні системи

7

Підсумкове перевірочне тестування

Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу.

Тема 1. Політична карта світу (12 год. )

8

Суть і складові політичної карти світу. Поняття «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»

9

Етапи формування сучасної політичної карти світу. Якісні та кількісні зміни на політичній карті світу.

Практична робота № 3. Аналіз політичної карти регіону (за вибором)

10

Столиці та їхня роль у житті країн. Типологія сто­лиць. Багато-столичність. Гіпер­трофія і гіпотрофія столиць. Перене­сення столиць

11

Типологія держав світу за формою правління

12

Типологія держав світу за формою державного устрою. Практична робота № 4. Позначення на контурній карті монархій та федерацій світу

13

Показники рівня розвитку країн: ВВП і ВНП, індекс людського розвитку. Поняття «найменш розвинута країна»

14

Типологія держав за рівнем соціально-економічного розвитку

Сучасні геополітичні зрушення на політич­ній карті. Явища сепаратизму, невизнані країни. Збройні конфлікти, причини їх виникнення

Семінар. Зони етнічних конфліктів. Проблеми врегулювання

15

Геополітика – джерела, сучасність, основні геополітичні чинни-ки. Поняття «геополітичне положення». Політико-географічне положення.

Практична робота № 5. Характеристика політико-географічного положення регіону (за вибором)

16

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл

17

Характеристика головних загальнополітичних та спеціальних організацій світу. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів

18

Геополітичні інтереси України. Основні вектори зовнішньої політики України.

Практична робота№6. Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх аналіз

19

Тематичне оцінювання №1

Тема 2. Природно-ресурсний потенціал планети – джерело життя людства

(18 год.)

20

Географічне середовище. Світові природні ресурси, їх класифікація. Історія використання корисних копалин

21

Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

Практична робота №7. Оцінка ресурсозабезпеченості країн і регіонів світу

22

Мінеральні природні ресурси. Географія паливних ресурсів.

23

Країни –лідери за запасами наф­ти, природного газу, кам’яного вугілля.

Практична робота №8. Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно-енергетичних ресурсів

24

Закономірності поширення металевих корисних копалин: залізної руди, бокситів, олова, міді, вольфраму, легуючих металів

25

Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси океану. Проблеми освоєння шельфу морів

26

Проблема енергетики та енергозбереження.

Практична робота №9. Інтерактивний екологічний тренінг

27

Географія земельних ресурсів та їх використання

28

Проблеми використання земельних ресурсів.

Практична робота №10. Аналіз структури світового земельного фонду

29

Географія водних ресурсів.

Водосховища світу

30

Використання водних ресурсів. Гідроенергетичний потенціал річкового стоку. Поняття «теоретичний, технічний, економічний гідропотенціали». Розподіл гідроенергетичного потенціалу територією суходолу і за країнами

31

Кількісна оцінка світових лісових ресурсів: показники лісистості, лісові площі, запаси деревини.

Головні лісові пояси світу

32

Проблеми використання лісових ресурсів.

Дискусія. Ліси потребують допомоги

33

Географія біологічних ресурсів

34

Кліматичні ресурси та їх використання

35

Рекреаційні ресурси

Практична робота№11. Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу

36

Антропогенний вплив на навколишнє середовище

37

Заходи щодо збереження та відновлення природи.

Проект. Збереження Чорного і Азовського морів

38

Тематичне оцінювання №2 (1 год)

Тема 3. Людство – творець ноосфери ( 6год )

39

Особливості впливу людини на географічну оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР

40

Антропогенні ландшафти: агроландшафти, техногенні ландшафти – збільшення площ

41

Урбанізо­вані території – загроза існуванню дея­ких видів. Стан ландшафтів і здоров’я людини Техногенні аварії і їхні наслідки. Постер. Ландшафт, який хочеться зберегти (аналіз і захист малюнків)

42

Оцінка ландшафту

Ділова гра. «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)

43

Ландшафт і духовність народу.

Творча робота. «Роль ландшафту в становленні духовності народу України

44

Захист проектів

Проект. «Екологічний будинок»

Тема 4. Географія населення ( 13 год )

45

Кількість населення. Динаміка і структура населення світу. Відтворення населення і його типи

Практична робота №12. Аналіз динаміки чисельності населення основних регіонів світу

46

Демографічні процеси. Сутність і причини «демографічного вибуху», «демографічної кризи». Концепції демографічного переходу

47

Головні чинники природного руху населення: природні, соціаль-но-економічні, демографічні, політичні, культурні, психологічні, військові, юридичні, етнічні, релігійні

48

Міграції як форма механічного руху населення. Роль міграцій в історії цивілізації окремих країн і народів.

Практична робота №13. Складання картосхеми сучасних шляхів міграції населення світу

49

Гео­графія міграцій минулого і сучасності. Головні особливості і напрямки сучасних міграцій: міжнародна міграція робочої сили, «втеча мізків», екологічні біженці.

Дискусія. Екологічні біженці: чи варто їх приймати»

50

Статево-вікова структура населення.

Практична робота№14. Аналіз статево-вікових пірамід країн різних типів вікової структури населення

51

Проблеми демографічного розвитку України, країн ЄС. Управ-ління народонаселенням. Демографічна політика.

Творча робота. Розробка сценарію заходів демографічної (або міграційної) політики у своїй місцевості (або для однієї з країн світу)

52

Етнічна мозаїка світу

53

Класифікація країн світу за конфесійною структурою населення. Расова структура населення.

Практична робота№14. Аналіз релігійної структури населення світу

54

Трудові ресурси. Економічно активне населення світу. Ринок праці. Безробіття: види, форми, способи зменшення рівня безробіття

55

Особливості сучасної картини розселення населення світу. Географія сільського розселення

57

Географія міського розселення. Класифікація міст за людністю, функціями, генезисом, характером планування

58

Урбанізація: форми, види, якість. Урбаністичні форми розсе-лення: міські агломерації, мегаполіси, мегалополіси, ойкумено-поліс. Урбанізація як глобальний процес сучасності і майбуття.

Практична робота №15. Побудова картограми „Урбанізованість країн світу“

59

Тематичне оцінювання №3

Тема 5. НТР – крок у майбутнє ( 6 год )

60

Суть і складові НТР. Основні риси. Наука як складова частина НТР

61

Наукова інфраструктура: техніка і технологія в добу НТР Проект. Пріоритетні наукові дослідження в Україні

62

Біотехнологія і біоіндустрія Проблеми розвитку біотехнології і біоіндустрії: екологічні, соціальні, морально-етичні.

Практична робота №16. Екологічне дослідження «Продукція України, що має екологічний знак»

63

Біотехнологічна революція в економічно розвинених країнах. «Зелена революція» у сільському господарстві країн, що розви-ваються.

Моніторинг генетично-модифікованої продукції в торговельній мережі

64

Управління як складова частина НТР. Міжнародний менедж-мент. Маркетинг як приклад управління

65

Сутність «кібернетичної» революції. «Інформаційний вибух»: позитивні і негативні риси

Проблеми створення технопарків.

Творча робота. Роль інформації у розвитку економіки країни

Тема 6. Сучасне світове господарство ( 6год )

66

Світове господарство і його частини. Основні показники оцінки стану світової економіки. Етапи формування.

Практична робота №17. Аналіз показників індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

67

Структура світового господарства. Тенденції розвитку світового господарства: постіндустріалізація, інтернаціоналізація, глобалі-зація

68

Просторова структура світового господарства. Співвідношення «центр – периферія»

69

Міжнародний географічний поділ праці. Чинники розвитку та умови існування МГПП

70

Міжнародна економічна інтеграція господарства. Регіональні та галузеві інтеграційні угруповання. Перебудова економічних відносин: створення вільних економічних зон, офшорних зони, розвиток Інтернету

71

Міжнародний інвестиційний проект.

Ділова гра. Географічне обґрунтування інвестиційного проекту

Тема 7. Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки (4год)

72

Поняття»глобалізація». Економічні та політичні передумови гло-балізації.

73

Компоненти глобалізації світової економіки. Головні інструмен-ти глобалізації: лібералізація, приватизація, політичні інстру-менти

74

Транснаціональні корпорації

75

Позитивні й негативні наслідки глобалізації

76

Перспективи подальшого розвитку глобалізації.

Ділова гра. Зустріч глобалістів і антиглобалістів

77

Тематичне оцінювання №4 (1 год)

НТР і сучасне світове господарство. Глобалізація світового господарства

78

Узагальнення та підведення підсумків за І семестрСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 2. Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання географії» розроблена на основі : Методика навчання географії

  Документ
  Навчальна програма дисципліни «Методика навчання географії» для студентів педагогічних вузів України розроблена на основі узагальнення результатів сучасних науково-педагогічних та методико-практичних досліджень і спрямована на реалізацію
 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас (1)

  Документ
  Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас (2)

  Документ
  Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”.
 5. Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Дисципліна „Суспільна географія світу” передбачена структурою навчального плану спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та суспільствознавство”.

Другие похожие документы..