Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
ОП № 005382 действительно по 28.12.2014г. Училище осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об о...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по "Истории мировой экономики" составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного станд...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
8) Схема Дубовиц­кого—Милютина для получения необходимых условий первого порядка локального минимума в общей задаче с ограничениями равенства и нераве...полностью>>
'Доклад'
В современной Украине, как и в большинстве других стран, у власти к социологии интерес весьма специфический. Отличительными особенностями «властного» ...полностью>>

Містить рекомендації по організації самостійної роботи, зокрема, по підготовці студентів денної форми навчання до семінарських занять, а також по виконанню контрольної роботи студентами-заочниками напрямів спеціальностей: 090200 Інженерна механіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

РУБІЖАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ

САМОСТІЙНА РОБОТА

2005

Політологія. Самостійна робота (для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання) / Укладач: Носач В. М. - Рубіжне: РФ СНУ імені Володимира Даля, 2005. – 18 c.

Містить рекомендації по організації самостійної роботи, зокрема, по підготовці студентів денної форми навчання до семінарських занять, а також по виконанню контрольної роботи студентами-заочниками напрямів спеціальностей:

6.090200 Інженерна механіка.

8.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

6.050100 Економіка та підприємництво.

7.050107 Економіка підприємства.

6.091600 Хімічна технологія та інженерія.

8.091601 Хімічна технологія органічних речовин.

7.091605 Хімічна технологія високомолекулярних сполук

6.070800 Екологія

7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища.

6.110200 Фармація.

7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів.

6.080200 Прикладна математика.

7.080201 Інформатика

Наводяться перелік рекомендованої літератури та правила оформлення контрольної роботи

Схвалено кафедрою ГФВ

Протокол № 4 від “ 25 ” 11. 2005 р.

Завідувач кафедрою ___________________ Проценко В. О.

Схвалено методичною радою РФ СНУ імені Володимира Даля

Протокол № 4 від “ 27 ” 12. 2005 р.

Голова методичної ради ________________ Тімошин А. С.

3

Зміст

1 Загальні відомості 4

  1. Витяг з робочого навчального плану 4

  2. Знання, уміння, навички 4

  3. Порядок проходження поточного контролю 5

  4. Критерії оцінки результатів семестрового контролю 5

 1. Рекомендації по вивченню дисципліни 6

  1. Перелік програмних питань 6

   1. Програмні питання 6

   2. Плани семінарських занять для студентів денної

форми навчання 9

2.1.3 Політологічні терміни та визначення 12

2.2 Список рекомендованої літератури 13

3 Контрольні завдання 14

3.1 Вибір варіанту 14

3.2 Загальні вимоги до виконання контрольної роботи 15

4

1. Загальні відомості

1.1 Витяг з робочого навчального плану

дисципліна вивчається в 7-му семестрі студентами денної та заочної форми навчання.

Види занять та їх обсяг у академічних годинах встановлені робочим навчальним планом спеціальності відповідно до таблиці 1.1

Таблиця 1.1 - Витяг з навчальних робочих планів 1)

Види роботи і занять

Форма навчання

денна

заочна

Усього відведено годин на вивчення дисципліни

81

Самостійна робота

46

77

Аудиторні заняття

35

4

лекції

14

2

семінарські заняття

21

2

1) - тут і далі обсяг (у годинах) у чисельнику для денної, у знаменнику - для заочної форми навчання

Для вивчення дисципліни передбачені два види робот студентів: аудиторна і самостійна.

Аудиторна робота, загальний обсяг якої 35/4 годин, проводиться на протязі учбового семестру у студентів денної форми, та в період установчої сесії - у студентів заочної форми навчання у формі лекцій та семінарських занять. Мета аудиторної роботи – дати студенту інформацію, необхідну для організації і виконання ним самостійної роботи та необхідну для цього консультацію.

Самостійна робота, обсяг якої 46/77 годин, є основною роботою. Її мета - вивчити теоретичні і практичні положення дисципліни та одержати навички їх використання в практичній діяльності в обсязі, передбаченому навчальною робочою програмою дисципліни.

1.2 Знання, уміння і навички

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки, історію виникнення та розвитку національної державності та демократії в історії України, зміст політичної влади та форм її здійснення, зміст та функції суб’єктів політики, структури, функції та зміст політичної системи суспільства, зміст політичного процесу, поняття суб’єктів політики.

5

Уміти мати навички:

Мати навички аналізу суспільно-політичних процесів та явищ аргументовано відстоювати і свою точку зору з обґрунтованих питань, вільно володіти термінологією та поняттями дисципліни.

Знання, уміння і навички, що отримує студент у ході вивчення дисципліни, наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. – Комплекс знань, умінь і навичок

Студент повинен знати:

основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки, історію виникнення та розвитку національної державності та демократії в історії України, сутність та зміст політичної влади та форми її здійснення, зміст та функції суб`єктів політики, структуру, функції та зміст політичної системи суспільства, зміст політичного процесу.

Студент повинен уміти:

робити аналіз суспільно-політичних процесів та явищ, аргументовано відстоювати свою точку зору з обговорюваних питань, вільно володіти термінологією та поняттями дисципліни.

1.3 Порядок проходження поточного контролю

Поточний контроль студентів денної форми навчання проводиться у вигляді опитувань, тестування та письмових робіт (тривалістю 15-20 хвилин) за основними темами дисципліни модулями під час проведення семінарських занять.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться за кредитно модульною системою. Модульний контроль проводиться під час модульного контролю згідно з графіком навчального процесу.

1.4 Критерії оцінки семестрового контролю

Формою семестрового контролю є іспит, який проводиться у 7 семестрі в усній форми. Екзаменаційний білет містить три теоретичних питання. Знання студентів оцінюються по 4-х бальній системі.

Оцінка “відмінно” виставляється студенту, який вільно володіє програмними питаннями дисципліни, в повному обсязі відповідно до програми знає історію виникнення та розвитку соціально політичної думки, основні напрямки її розвитку в сучасному світі, особливості історії та сучасний стан політичного процесу в Україні.

Оцінка “добре” виставляється студенту, який вільно володіє програмними питаннями дисципліни, але допускає незначні помилки при їх викладенні, добре орієнтується в історії виникнення та розвитку суспільно-політичної думки, може самостійно аналізувати політичні події в сучасному світі та в Україні.

6

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який в основному орієнтується в програмних матеріалах дисципліни, але допускає грубі помилки при викладені

історії та розвитку суспільно-політичної думки в світі і Україні, слабо володіє термінологією та основними поняттями дисципліни.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не орієнтується в програмних питаннях дисципліни, має епізодичні відомості з історії виникнення та розвитку суспільно-політичної думки, майже зовсім не володіє термінологією та поняттями дисципліни.

2 Рекомендації по вивченню дисципліни

2.1 Перелік програмних питань

2.1.1 Програмні питання

Для правильної організації та систематизації самостійної роботи слід користуватися програмою дисципліни відповідно до таблиці 2.1, планом практичних занять

Таблиця 2.1 - Програма дисципліни та рекомендована література

Назва теми та її стислий зміст

Література

1 Місце й роль політики і політології як науки у житті суспільства. Політика як соціальне явище

1.1 Політологія як наука про політику. Система політичної науки.

1.2 Об’єкти, предмет і методи політології. Співвідношення політології з іншими науками.

1.3 Суть політики. Ознаки політики як суспільної діяльності.

[1], c.5-14

[3], с. 9-21

[4], с. 5-36

[10], с. 6-24

[13], с. 4-15

[16]

[5], с. 5-16

2 Політичні ідеї Стародавнього світу, Середніх віків і Відродження.

2.1 Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу. Політичні погляди Конфуція.

2.2 Політичні вчення античності.

2.3 Політична думка і світоглядні ідеї Стародавнього Риму

2.4 Політичні думки Середньовіччя. Епоха Відродження - новий етап у розвитку політичної думки.

[1], с. 22-25

[3], с. 24-25

[4], с. 47-62

[10], с.27-50

[13], с. 16-21

[5], с. 16-34

7

Продовження таблиці 2.1

Назва теми та її стислий зміст

Література

3. Політична думка Нового та Новітнього часу.

3.1 Теорії державного суверенітету, природного права і суспільного договору.

3.2 Зародження класичного лібералізму (ДЖ. Локк).

3.3 Просвітництво як ідейно-політична течія.

Ш.Л. Монтеск′є про форми держави та події влади.

Ж.Ж. Руссо і його вчення про народовладдя, громадянське суспільство, демократію і суспільний договір.

3.4 Політичні вчення в США у період боротьби за незалежність.

3.5 І. Кант про правову державу.

3.6 Політичні теорії XX століття.

[1], с. 25-33

[3], с. 29-34

[4], с. 47-62

[10],с. 51-57

[13],с. 22-28

[16], с.

[5], с. 16-34

4 Розвиток політичної думки в Україні.

4.1 Морально-правові і релігійні уявлення про суспільство у поглядах представників політичної думки Київської Русі.

4.2 Конституція Пилипа Орлика як втілення української державницької ідеї.

4.3 Духовно-моральний підхід до політики Г. Сковороди.

4.4 національно-самостійницька концепція М. Міхновського.

4.5 Рух “шестидесятників” в Україні.

[3], с.35-40

[4], с. 63-73

[10],с. 66-77

[13], с.29-32

[16]

[5], с. 34-53

5 Влада в Україні.

5.1 Влада як явище соціально-політичного життя.

5.2 Політична державна влада.

5.3 Джерела та ресурси влади.

5.4 Легітимність влади. Типи легітимності.

[1], с.85-107

[2]с.118-138

[3], с. 21-24

[4]с.102-117

[10]с.136-147

[13], с.33-40

6 Політична система в Україні.

6.1 Поняття, структура та функції політичної системи.

6.2 Сутність і типи сучасних політичних систем.

6.3 Політична система України: особливості та основні напрямки формування і розвитку.

[1],с. 154-218

[2],с. 156-170

[3], с. 48-56

[4], с.118-146

[10]. с.87-95

[13], с.41-45

[5], с. 53-64

8

Продовження таблиці 2.1

Назва теми та її стислий зміст

Література

7 Держава в політичній системі суспільства.

7.1 Ознаки та функції держави.

7.2 Форма державного устрою.

7.3 Форма правління.

7.4 Формування української державності.

[1], с.154-218

[2], с.156-170

[3], с.48-56

[4], с.125-133

[10], с.107-124

[13], с.46-56

[5], с.94-108

8 Політичний режим в Україні на сучасному етапі.

8.1 Сутність і типологія.

8.2 Основні риси демократичного режиму.

8.3 Тоталітаризм та тоталітарний режим. Поняття та основні ознаки.

8.4 Авторитаризм авторитарний режим. Поняття та основні ознаки.

8.5 Політичний режим сучасної України.

[4], с.122-123

[10],с125-135

[13],с. 57-62

[16]

[5], с.-80-93

9 Політичні партії та партійні системи. Громадянські організації у політичній системі суспільства.

9.1 Поняття “політична партія”. Еволюція партій.

9.2 Типологія партій.

9.3 Різновиди партійних систем.

9.4 Особливості сучасної партійної системи України. Перспективи розвитку багатопартійності в Україні.

9.5 Громадські об′єднання та рухи: сутність, структура, типологія.

9.6 Громадські організації та суспільні рухи України.

[4], с.140-146

[10]с.148-170

[13]с.148-170

[16]

[5],с.185-202

10 Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії.

10.1 Поняття “ідеологія”.

10.2 Консерватизм і лібералізм як основні ідеологічні і політичні доктрини сучасності.

10.3 Концепції сучасної соціал-демократії.

10.4 Політична доктрина анархізму.

[1], с.-30-49

[3], с. 41-46

[4], С-79-101

[10], с.79-101

[13], с.-78-87

9

2.1.2 Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання

Семінарське заняття № 1 (2 години)

Тема : Місце і роль політики та політології у житті суспільства.

Теми доповідей:

1 Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах.

2 Історія, визначення категорії “політика”, її сучасних ознак.

3. Економічні, соціальні. Духовні детермінанти політики.

4. Проблеми типологізації політики.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди (таблиця 2.1, т.1)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 4-5]

Література: (таблиця 2.1. т.1.).

Семінарське заняття № 2 (2 години)

Тема: Політичні ідеї Стародавнього світу, Середніх віків і Відродження.

Теми доповідей:

1 Розвиток політичної думки в Стародавній ідеї.

2 Політико-правові ідеї реформації.

3. Н. Макіавеллі – засновник світської політичної науки.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди (таблиця 2.1, т. 2.)

Література: (таблиця 2.1, т. 2).

Семінарське заняття № 3 (2 години)

Тема: Політична думка Нового та Новітнього часу.

Теми доповідей:

1 Просвітництво: суть та принципи виникнення.

2 І. Кант про правову державу, етичні основи політики.

3 Г. Гегель про співвідношення громадянського суспільства, держави і права.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: (таблиця 2.1, т. 3)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 7-9]

Література: (таблиця 2.1, т. 3)

Семінарське заняття № 4 (2 години)

Тема: Розвиток політичної думки в Україні

Теми доповідей:

1 М. Драгоманов – основоположник політичної думки в Україні.

10

2 Політичні концепції часів УНР.

3 Українська політична думка 70-х - 90-х років XX столітті.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди (таблиця 2.1, т. 4)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 9-11]

Література: (таблиця 2.1, т. 4)

Семінарське заняття № 5 (2 години)

Тема : Влада в Україні.

Теми доповідей:

1 Концепції влади в сучасній політології.

2 Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення.

3 Проблеми легітимності влади.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: (таблиця 2.1, т. 5)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 11-12]

Література: (таблиця 2.1, т. 5)

Семінарське заняття № 6 (2 години)

Тема: Політична система в Україні.

Теми доповідей:

1 Поняття системи політології.

2 Моделі політичної системи.

3 політична система України.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: (таблиця 2.1. т. 6)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 12-14]

Література: (таблиця 2.1, т. 6).

Семінарське заняття № 7 (2 години)

Тема: Держава в політичній системі суспільства.

Теми доповідей:

1 Генеза і функції держави.

2 Атрибути держави.

3 Еволюція уявлень про державу.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: (таблиця 2.1, т. 7)

Завдання, вправи та тести: [14, с. 14-15]

Література: (таблиця 2.1, т. 7).

11

Семінарське заняття № 8 (2 години)

Тема: Політичний режим в Україні на сучасному етапі.

Теми доповідей:

1 Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного політичних режимів.

2 Демократія як політичний режим.

3 Особливості сучасного політичного режиму в Україні.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: ( таблиця 2.1, т. 8)

Завдання. вправи та тести: [14, с. 16]

Література: (таблиця 2.1, т. 8).

Семінарське заняття № 9 (2 години)

Тема: Політичні партії та партійні системи. Громадянські організації у політичній системі суспільства

Теми доповідей:

1 Походження і формування партій (історичний аспект).

2 Соціальні та економічні основи багатопартійності.

3 Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.

4 Електоральна стратегія сучасних політичних партій України

5 Порівняльний аналіз громадських організацій, органів, політичних та суспільних рухів.

Питання для обговорення:

Питання для співбесіди: (таблиця 2.1, т. 9)

Завдання. вправи та тести: [14, с. 17-18]

Література: (таблиця 2.1, т. 9)

Семінарське заняття № 10 (2 години)

Тема: Політична ідеологія. Основи політичної течії.

Теми доповідей:Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..