Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Перу Жюля Верна принадлежат сотни книг, в которых он приглашает нас совершить воображаемые путешествия в глубины вулканов и океанов, по неисследованны...полностью>>
'Образовательная программа'
Настоящая программа разработана как составляющая часть Федеральной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан России», с учетом особенносте...полностью>>
'Документ'
Чтобы измерять, необходимо было придумать единицы различных физических величин. Вспомните, как написано в учебнике: «Измерить какую-нибудь величину –...полностью>>
'Документ'
Мимо забора, над которым вздернули головы подсолнухи, заложив руки за спину, вышагивает С а н я А р е ф ь е в. Сзади хвостиком болтается пустая авоськ...полностью>>

Договір № (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2

ДОГОВІР № _______

від _______________ 2011г.

На участь в науково – технічній конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика»

Одеській обласний осередок Української асоціації інженерів – електриків, іменований надалі Виконавець, в особі голови Андрющенко О.А., що діє на підставі Положення, з одного боку і

іменований надалі Замовник, в особі

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1.Предмет договору

Виконавець виконує для Замовника послуги:

1.1 Забезпечує умови для участі _________________________ із заявленою доповіддю: "______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________"
у міжнародній науково – технічній конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» з 12 по 17 вересня 2011 р. в м. Одесі, Одеському національному політехнічному університеті.

1.2 Забезпечує публікацію доповіді за наявності позитивної рецензії від редакційної колегії в спеціальному випуску журналу "Електротехнічні і комп'ютерні системи", присвяченому конференції.

2.Зобов'язання сторін

2.1 Всі правові відносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами цивільного і господарського законодавства, що діє в Україні.

2.2 Збитки, нанесені Замовникові у разі невиконання або неналежного виконання Договору про надання платних послуг, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі його провини, в повному об'ємі.

2.3 У разі невиконання або неналежного виконання прийнятих на себе зобов'язань, сторони несуть відповідальність відповідно до ст. 231 ХК України.

2.4 Спори за даним Договором розглядаються шляхом переговорів, а у разі виникнення розбіжностей – в господарському суді.

3.Вартість послуг і порядок розрахунку

3.1 Загальна вартість Договору складає 700 (сімсот) гривень за одного учасника конференції плюс додаткові витрати, що зазначені у Запрошенні, за перевищення кількості та обсягів докладів. Оплата ПДВ не передбачена.

3.2 Замовник перераховує на р/р Виконавця оплату за надання послуг шляхом 100% передоплати згідно встановленого рахунку.

3.3 Виконавець зобов'язується не пізніше за 22 вересня 2011г. надати Замовникові акт виконаних робіт, відповідно до Договору. У разі не представлення акту виконаних робіт, Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі 0,05% за кожен день прострочення, але не більше подвоєної облікової ставки НБУ.

3.4 У разі невиконання Виконавцем зобов'язань по п.1 Договору, Виконавець зобов'язаний повернути Замовникові перераховану ним суму організаційного внеску протягом 5-ти банківських днів після дати закінчення конференції.

4. Інші умови

  1. У разі настання форс – мажорних обставин, до яких відносяться дії непереборної сили, включаючи неправомірні дії державних і інших органів управління, і які жодна із сторін не могла ні передбачати, ні запобігти розумними заходами, що роблять неможливим виконання сторонами зобов'язань за даним Договором, сторони зобов'язані сповістити один одного письмово впродовж доби, в іншому випадку всі види відповідальності залишаються в силі.

  2. Цей Договір підписується в двох екземплярах, по одному екземпляру для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

  3. Договір набуває чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2011 р.

  4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені по взаємній згоді сторін, які оформляються додатковою угодою.

5. Юридичні адреси сторін:

Виконавець:

65044, м. Одеса, ін. Шевченко 1, ОНПУ

Одеській обласний осередок Української асоціації інженерів – електриків

р/р 26002002735001 у філії АТ "ІМЕКСБАНК", МФО 388584
код 25828770

Замовник:

Голова Одеського обласного осередку Української асоціації інженерів – електриків

___________________ О.А. Андрющенко

М. П. М.П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Договір № (2)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменується надалі Укртелеком, в особі Начальника ЦОСПП ДФ ВАТ “Укртелеком” Суліна О.О., що діє на підставі Положення і Доручення № 639 від 14.
 2. Договір № (7)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменуєьтся надалі Укртелеком, в особі , що діє на підставі Положення та Довіреності № від 20 р., з однієї сторони,
 3. Договір #

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “ ” (надалі іменується "Покупець") в особі Голови правління – Генерального директора , що діє на підставі Статуту,
 4. Договір № (1)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменується надалі Укртелеком, в особі Начальника ЦТП ДФ ВАТ “Укртелеком” Раку В.М., що діє на підставі Положення та Довіреності № 569 від 05.
 5. Договір № (5)

  Документ
  Укртелеком надає Споживачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом включення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL та динамічної (постійної) ІР-адреси (далі - Послуга).
 6. Договір № (4)

  Документ
  що у подальшому іменується “Замовник”, з однієї сторони, та підприємство «Центр СПБ» Харківської обласної громадської організації «Союз працівників сфери безпеки» СПБ,

Другие похожие документы..