Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образован...полностью>>
'Документ'
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Санчурск Кировской обл...полностью>>
'Закон'
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує...полностью>>
'Документ'
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Історія» або спеціаліста зі спеціальності «І...полностью>>

Е. А. Зінь регіональна економіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

513

Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Заробітна плата — винагорода, обчислена, як правило, у грошо­вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основ­ний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

Земля — поверхня суші з грунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціо­нують разом з нею.

Інвестиції у сфері господарювання — довгострокові вкладен­ня різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибут­ку) або досягнення іншого соціального ефекту.

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені кон-курентноздатні технології, продукція або послуги, а також організацій­но-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість ви­робництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на вико­ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Інноваційна діяльність у сфері господарювання — діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалі­зації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-техніч­них програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери сус­пільного життя.

Інноваційна продукція — нові конкурентноздатні товари чи послуги.

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує іннова­ційні продукти і продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % його загального обсягу продукції і послуг.

514

адм додаток

Інноваційний продукт — результат науково-дослідної і (або) до­слідно-конструкторської розробки.

Інноваційний проект — комплект документів, що визначає про­цедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інновацій­ного продукції.

Коефіцієнт вирівнювання — коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміц­нення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Компенсація кредитних ставок — відшкодування державою частини вартості кредитів, одержаних сільськогосподарськими товаро­виробниками за комерційними ставками згідно з договорами.

Комунальні послуги — результат господарської діяльності, спря­мовані на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забез­печенні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та елект­ропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів.

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і збори (обов'язкові платежі), що закріплені на постійній основі за бюд­жетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні об­сягів міжбюджетних трансфертів.

Кредитна ставка занижена — ставка, яка застосовується при наданні кредитів сільськогосподарським підприємствам у режимі спе­ціального кредитування.

Кредитне забезпечення сільського господарства — система заходів держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогос­подарських товаровиробників у кредитних ресурсах у визначений період.

Лікувально-профілактичні заходи — заходи медичного харак­теру щодо індивідуальної профілактики, своєчасного виявлення захво­рювання, діагностики, лікування, медичного (диспансерного) нагляду та реабілітації хворих на туберкульоз.

Ліміт використання води — граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.

515

Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Малозабезпечена сім'я — сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від про­житкового мінімуму для сім'ї.

Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безпово­ротно передаються з одного бюджету до іншого.

Місце (ліжко-місце) — частина площі номера з ліжком, постіль­ною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи.

Місце проживання дітей-сиріт і ті і ей. позбавлених батьківсь­кої о піклування — місцезнаходження закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, жиле приміщення дитячого бу­динку сімейного типу, прийомної сім'ї, опікунів або піклувальників, житло, в якому дитина проживає.

Місцевий фінансовий орган — установа, що здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачан­ням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Музеї — це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, при­значені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань на­ціональної і світової історико-культурної спадщини.

Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

Неплатоспроможність — неспроможність суб'єкта підпри­ємницької діяльності виконати після настання встановленого стро­ку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати по­датків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Номер — окреме мебльоване приміщення (готелю), що скла­дається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

516

ДОДАТОК

Норма прибутку — показник, що характеризує відношення при­бутку до середньорічної вартості основних та оборотних засобів, вклю­чаючи вартість землі.

Норматив якості атмосферного повітря — критерій якості ат­мосферного повітря, який відображає гранично допустимий макси­мальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та стан навко­лишнього природного середовиша.

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря — гру­па нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря.

Нормативи питного водопостачання — розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транс­портному засобі при нормальному функціонуванні систем питного во­допостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техно­генного або природного характеру.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок — капіталізо­ваний рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановлени­ми і затвердженими нормативами.

Об'єкти оподаткування — доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт послуг), у тому чис­лі митна або її натуральні показники, спеціальне використання при­родних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами про оподаткування.

Особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Охорона атмосферного повітря — система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного

517

Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.

Перепрофілювання підприємства — зміна технології вироб­ничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, на­дання послуг).

Питне водопостачання — діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання — суб'єкт господарю­вання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого водопос­тачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу, застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води.

Підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і со­ціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створе­ний компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в по­рядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами.

Повітря атмосферне — життєво важливий компонент навколиш­нього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень.

Податки і збори (обов'язкові платежі) — обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здій­снювані платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Послуга готельна — дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) в готелі для тимчасово­го проживання, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних

518

ДОДАТОК

та додаткових послуг, що надаються споживачу при розміщенні та про­живанні в готелі.

Послуга додаткова — обсяг послуги, що не належить до основ­них послуг готелю, замовляється та сплачуються споживачем додатко­во за окремим договором.

Послуга основна — обсяг послуги готелю (проживання, харчу­вання тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається спо­живачу згідно з укладеним договором.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності — науково, еконо­мічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями іннова­ційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у ви-сокотехнологічний конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави.

Природний ландшафт — цілісний ириродно-територіальний комплекс з генетично однорідними, одно типовими природними умо­вами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонен­тів геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, ґрунтів і біоценозів.

Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом обгрун­тування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів.

Програма економічного і соціального розвитку України — до­кумент, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціаль­ного розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоуз-годжена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очіку­вані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) — продукція, що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам 01.11-01.42 та 05.00.1-05.00.42 Державного класи­фікатора продукції та послуг ДК 016-97.

519


Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Проект бюджету — проект плану формування та використання фі­нансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюють­ся органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

Протитуберкульозна допомога — комплекс соціально-економіч­них, організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо захисту населення від туберкульозу, що спрямовані на профілактику, своєчасне виявлення та діагностику, лікування, медичний (диспансерний) нагляд і реабілітацію хворих на туберкульоз.

Протитуберкульозні заклади — спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають ліку­вально-профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз (протитуберкульозні диспансери, лікарні, відділення, ка­бінети, науково-дослідні інститути, денні стаціонари, санаторії тощо).

Профілактика захворювання на туберкульоз — заходи со­ціально-економічного, організаційного, протиепідемічного та медич­ного характеру, спрямовані на запобігання виникненню та масовому поширенню туберкульозу, а також на своєчасне виявлення інфікованих мікобактеріями іуберкульозу дітей та підлітків і хворих на туберкульоз серед населення.

Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над його видатками.

Режим спеціального кредитування — система заходів держави, спрямованих на кредитне забезпечення сільськогосподарських підпри­ємств з урахуванням специфіки їх виробничо-фінансової діяльності.

Реконструкція підприємства — переобладнання існуючих ви­робничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основ науково-тех­нічних досягнень з метою збільшення виробничих потужностей, поліп­шення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

520

ДОДАТОК

Рентний доход (земельна рента) — доход, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташу­вання земельної ділянки.

Реструктуризація підприємства — здійснення організацій­но-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних за­ходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема, шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що спри­ятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Рибництво — штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів.

Ринок товарів (робіт, послуг) — сфера обігу товарів (робіт, пос­луг), яка визначається виходячи з можливості покупця (продавця) ре­ально і без значних додаткових витрат придбати (продати) товар (ро­боту, послугу) на найближчій стосовно будь-якої із сторін договору території.

Розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

Середньомісячний сукупний доход сім'ї — обчислений у се­редньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходження за призначенням державної соціальної допомоги.

Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) — вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), рибальське та рибницьке господарства) — юридич­на особа, основним видом діяльності якої є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50% загальної суми виручки.

521


Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сільськогосподарський товаровиробник — фізична або юри­дична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської про­дукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності — режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбаче­них для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвести­ційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку.

Споживач питної води — юридична або фізична особа, яка ви­користовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання на пев­ну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

Суб'єкти господарювання — учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську ком­петенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відо­кремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Сфера альтернативних джерел енергії — галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для вироб­ництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та спожи­вання енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Схема планування території — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого вико­ристання відповідних територій адміністративно-територіальних оди­ниць, їх окремих частин.

Театр — заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колектив, діяльність якого спрямована на створення, публічне ви­конання та публічний показ творів театрального мистецтва.

Теплопостачання (постачання теплової енергії) — сфера діяль­ності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

522

ВХЩН! ДОДАТОК

Територія пріоритетного розвитку — територія, на якій склали­ся несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовіль­ний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих міспь.

Технологічні нормативи використання питної води — макси­мально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробниц­тві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємства­ми питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони.

Туберкульоз — інфекційна хвороба, що викликається мікобак­теріями туберкульозу, протікає з періодичними загостреннями, рециди­вами та ремісіями, вражає переважно найбідніші, соціально дезадапто-вані групи населення (біженці, мігранти, особи, які перебувають в ус­тановах кримінально-виконавчої системи, особи без постійного місця проживання, алкоголіки, наркомани тощо), спричиняє високу тимча­сову та стійку втрату працездатності, вимагає тривалого комплексного лікування та реабілітації хворих. Негативні соціально-економічні на­слідки, що спричиняються туберкульозом, дали підстави віднести цю хворобу до групи соціально-небезпечних.

Туризм — тимчасовий виїзд з місця постійного проживання в оз­доровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійс­нення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — гарантова­ний державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансо­вого забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міс­цевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Форми влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених бать­ківського піклування — усиновлення; встановлення опіки, піклу­вання; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного

523


Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хворий на активну форму туберкульозу — особа з ураженими проявами туберкульозу, підтвердженими клінічними, лабораторними та рентгенологічними дослідженнями.

Централізоване водовідведення—господарська діяльність із від­ведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єди­ним технологічним процесом.

Централізоване питне водопостачання — господарська діяль­ність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комп­лексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Ціна заставна (ціна підтримки) — гарантована державою ціна сільськогосподарської продукції, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва.

Якість житлово-комунальної послуги — сукупність нормова­них характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здат­ність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача.

524ЗАПРОШУЄМО:

авторів та книготорговельні організації до співпраці

ЗДІЙСНЮЄМО:

інформаційну підтримку бібліотек вузів

ПРОПОНУЄМО:

широкий вибір навчальної та довідкової літератури з економіки та природничих наук

Ми маємо гнучку систему знижок, а також здійснюємо безкоштовну доставку книг замовникові.

Якщо вас зацікавило співробітництво з нами, звертайтеся за телефоном:

тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

або відправляйте листа електронною поштою:

,ЗАПИТУЙТЕ ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ КНИГ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА

вм. Вінниця: СПДХардін В.В. тел. (0432) 21-67-44, ТОВ «Дружба» тел. (0432) 32-76-93,

в м. Дніпропетровськ: «Дніпропетровський бібліотечний колектор» тел. (056) 37102-78,

вм. Донецьк: ТЮВ «Бібліосфера» тел. (062) 311-01-72, ТОВ «Епіграфу тел. (062) 311-02-16

в м. Житомир: ТОВ «Житомир-Книга» тел. (0412) 37-27-74.

«Обласний державний бібліотечний колектор»тел. (0412) 22-89-68;

в м. Запоріжжя: ТОВ «Фірма «Констапта-І.Лтд» тел. (0612) 20-95-71;

в м. Івано-Франківськ: КП «Букініст» тел. (0342) 22-38-28,

ТЮВ «Арка» тел. (0342)50-14-02;

в м. Кіровоград: ТОВ «Школяр» тел. (0522) 22-67-62;

в м. Кривий Ріг: КП «Букініст» тел. (0564) 92-37-32;

в м. Луганськ: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0642) 53-62-30;

в м. Луцьк: ТВ ТзОВ «Знання» тел. (03322) 4-23-98, ТВП «Планета» тел. (03322) 2-3958;

в м. Львів: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0322) 74 01-77, ПП Василькевич К. І.

тел. (0322) 75-79-86. ТОВ «Книжкові джерела» тел. (0322) 45-00-64;

в м. Миколаїв: АВРП «Миколаївкнига» тел. (0512) 55-20-93;

в м. Полтава: Книжковий магазин «Планета» тел. (0532) 27-20-19, Книжковий

магазин «Зоря» тел. (0532) 27 21-61, ПП Солдаткіна В. Г. тел. (0532) 66-87-84;

в м. Рівне: ТОВ «Іскра» тел. (0362) 23-63-16. ОККП «Рівнекнига» тел. (0362) 22-4105;

в м. Суми: ПП Ніканоров В. І. тел. (0542) 22 22-58;

в м. Тернопіль: ТОВ «Кобзар» тел. (0352) 52-23-05. КП «Koon-книга» тел. (0352) 52-25-40,

в м. Ужгород: ТОВ «Кобзар» тел. (03122) 3-35 16;

в м. Харків: ДП «Авіоніка-Харків» тел. (057) 214-04-71, ТОВ «Вища Школа»

тел. (057) 700-10-50, Книгарня «Знак» тел. (057) 719 26-24,

книгорозповсюджувач Тимченко Андрій Миколайович тел. (050) 651-83-88;

в м. Херсон: ПП Палей М. С. тел. (0552) 24-64-23, ПП Лісова Г. В. тел. ( 0552) 26-21 - 71;

в м. Хмельницький: ТОВ «Книжковий світ» тел. (03822) 6-60-73;

в м. Черкаси: ТОВ «Фірма «Світоч» тел. (0472) 32-92-78;

в м. Чернівці: ПП Дроняк В. В. тел. (0372) 58-33-77

Видавничий дім "Професіонал" пропонує:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

Є. К. Бабець та ін.

ТЕОРІЯ

ЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ

Навчальний посібник

"ВД "Професіонал", 2007. - 384 с

У навчальному посібнику викладені основні розділи молодої науки, що розвивається, «Теорія економічного аналізу». Визначено об'єкт, предмет, мета і задачі теорії економічного аналізу, місце ціп науки в загальній теорії управління, установлені взаємозв'язки з іншими науками. Викладено питання інформаційного забезпечення, наведені взаємозв'язки показників у системі економічного аналізу, описані метод, моделі і прийоми, що використовуються при проведенні аналізу, а також основні принципи й організація аналітичної роботи на підприємствах.

Особливу увагу в посібнику приділено використанню методів дослідження операцій і проблемних напрямків розвитку теорії економічного аналізу.

Навчальне видання

Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Підготовка оригінал-макету В. Л. Тарнавський, Ю. В. Романєнко Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Формат 60x84/16. Підписано до друку 26.03.2007.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Тайме.

Наклад 800 прим.

Зам. №01/07


Друкарня ПП "Діса-Плюс"

м. Харків, вул. 23 Серпня, 31 а, 44

тел. 8(057)759-70-84

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

e-mail: ,

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК№ 1533Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство аграрної політики україни аграрний коледж управління І права пдаа регіональна економіка методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму «Менеджмент»

  Документ
  Набуття незалежності, перехід до нових, ринкових умов розвитку поставили перед Україною ряд важливих народногосподарських завдань, пов'язаних із структурними змінами в економіці, зміною ролі та значимості регіональної політики.
 2. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.
 3. Місце І роль курсу «Розміщену продуктивних сил та регіональна економіка» в системі економічних дисциплін 

  Документ
  Сучасне економічне мислення орієнтоване на поглиблене пізнання сутності й шляхів реорганізації життєдіяльності людини. Це зумовлено рядом об'єктивних процесів, що відбуваються в суспільному розвитку та виробництві.
 4. Екзаменаційні питання (завдання контрольної роботи) з курсу «Регіональна економіка»

  Документ
  Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /С.І. Дорогунцов, Ю.ІФ. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К: КНЕУ, 2 .
 5. Національна економіка

  Документ
  Ю.В. Ніколенко,доктор економічних наук, професор;А.В. Шегда,доктор економічних наук, професор;Л.В. Левковська,к.е.н., ст. науковий співробітник, член-кореспондентАкадемії економічних наук України.

Другие похожие документы..