Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 3 ноября в 13-00 часов на заседании диссертационного совета К. 212.189.04 при Пермском государственном университете по адресу: 61499...полностью>>
'Литература'
Если ты в жизни, хотя на мгновеньеИстину в сердце своём ощутил,Если луч правды сквозь мрак и сомненьеЯрким сияньем твой путь озарил:Чтобы в решеньи св...полностью>>
'Программа'
уровень – 9 классы Математика – сильный уровень (респ.-8-9) Математика – очень сильный уровень (9) Информатика – гр....полностью>>
'Документ'
Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 г. в селе Константинове Рязанской губернии в крестьян­ской семье. Большое влияние на мальчика оказ...полностью>>

Спецкурс "Адвокатура в Україні" питання для заліку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Спецкурс

"Адвокатура в Україні"

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

 1. Поняття та завдання адвокатури в суспільстві.

 2. Свобода адвокатської професії - гарант забезпечення прав і свобод особи.

 3. Роль адвокатів у здійсненні правосуддя, захисті прав людини.

 4. Законодавство про адвокатську діяльність.

 5. Зародження адвокатської професії в зарубіжних країнах.

 1. Зародження адвокатської професії в Україні.

Організація та діяльність адвокатури за Законом України "Про адвокатуру".

 1. Конституційний статус та завдання адвокатури. Принципи діяльності адвокатури.

 2. Організаційні форми діяльності адвокатури.

 3. Спілки та асоціації адвокатів.

 4. Взаємовідносини адвокатури з органами виконавчої та судової влади.

 5. Вимоги, що пред’являються до осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю. Вимоги щодо помічника адвоката.

 6. Види адвокатської діяльності.

 7. Професійні права адвоката.

 8. Професійні обов’язки адвоката.

 9. Поняття адвокатської таємниці.

 10. Гарантії адвокатської діяльності.

 11. Порядок оплати праці адвоката та його помічника.

 12. Регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

 13. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

 14. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 15. Припинення адвокатської діяльності.

Правила адвокатської етики

 1. Значення правил адвокатської етики.

 2. Дія правил за предметом, у часі та за колом осіб.

 3. Принципи адвокатської етики.

 4. Відносини адвоката з клієнтами.

 5. Відносини адвоката з державними органами, судом та іншими учасниками процесу.

 6. Відносини між адвокатами.

 7. Етичні норми громадської наукової та публічної діяльності адвоката .

 8. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

Адвокат у кримінальному судочинстві.

 1. Конституційний принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

 2. Обов’язкова участь захисника в кримінальному процесі.

 3. Порядок запрошення та призначення захисника.

 4. Відмова від захисника і його заміна.

 5. Обставини, що виключають участь захисника в справі.

 6. Порядок усунення захисника від участі в справі.

 7. Права та обов’язки захисника.

8. Адвокат - представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

 1. Правова позиція захисника по кримінальній справі. Колізія позицій захисника та підзахисного.

 2. Участь захисника у досудовому розслідуванні кримінальної справи.

 3. Участь захисника у судовому розгляді кримінальної справи.

 4. Участь адвоката в провадженні по перевірці вироків, постанов і ухвал суду.

Участь адвоката цивільному судочинстві.

 1. Форма участі адвоката в цивільному процесі.

 2. Документи, які стверджують повноваження адвоката - представника та їх оформлення.

Правове забезпечення адвокатом підприємницької діяльності та його участь у господарському судочинстві.

 1. Надання юридичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

 2. Участь адвоката в досудовому врегулюванні господарських спорів.

Список літератури

Нормативні матеріали

 1. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VІІІ конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990р. Адвокатура в Україні. - К., Юрінком Інтер.2000.

 2. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (витяг) Адвокатура в Україні. - К., Юрінком Інтер.2000.

 3. Конституція України.

 4. Закон України від 19.12.1992 р. № 2887 - VІІ "Про адвокатуру".

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. Юрінком Інтер.

 6. Цивільний процесуальний кодекс України. - К., Юрінком Інтер.2001.

 7. Господарський процесуальний кодекс України. . - К., Юрінком Інтер.2001.

 8. Кримінальний кодекс України. Від 05.04.2001 року. - К., Юрінком Інтер.2001

 9. Законодавство України про адміністративну відповідальність. - К., Юрінком Інтер.2000.

 10. Законодавство України про правоохоронну діяльність. - К., Юрінком Інтер.2001

 11. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджено Указом Президента України від 05.05.1993.р. 155/45 (із змінам і доповненнями) Адвокатура в Україні . - К., Юрінком Інтер.2000.

 12. Положення про вищу каваліфікаційну комісію адвокатури затверджене указом Президента України. 05.05.1993.р. 155/45 (із змінам і доповненнями) Бюлетень законодавства юридичної практики №1 200, Київ, Юрінком Інтер.

 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003р. № 8 “Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві” Вісник Везховного Суду України №6. 2003 р., с.202.

 14. Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури. Уцказ Президента України від 30.09.1999р. № 1240/99 Адвокатура в Україні . - К., Юрінком Інтер.2000.

 15. Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. № 302 (із змінами і доповненнями) Адвокатура в Україні . - К., Юрінком Інтер.2000.

 16. Адвокатура України: праволве регулювання і судова практика: Практ.посіб.для адвоката/За ред.С.Ф.Сафулька, О.Д.Святоцького; упоряд.Т.Г.Захарченко та ін. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 768 с.

Спеціальна література

 1. Адвокатская деятельность. Под ред.канд. юрид. наук Бурговина В.Н. МНЭПУ М. Юстина, 2001.

 2. Адвокатура України: Правове регулювання і судова практика. Практичний посібник для адвоката. За ред. С.Ф. Сафулька, О.Д. Святоцького, Упорядник Т.Г. Захарченко та ін. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 768с.

 3. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. М., 1997.

 4. Бернаш У., Решетникова И.В., Прошляков И.Д. Судебная адвокатура. С.- Пб., 1996.

 5. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978

 6. Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. К., 1987.

 7. Ватман Д.П. Адвокатская этика. М., 1977.

 8. Ватман Д.П., Елизаров В.А. Адвокат в гражданском процессе. М., 1969.

 9. Історія адвокатури України/ За ред Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. К., 1992.

 10. Костюченко О.Ю. Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист. “Адвокат” № 4-5, 2002, с.34-37.

 11. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. К., 1997

 12. Молдован В.В. Судова риторика. К., 1999.

 13. Науково-практичний коментар до закону України «Про адвокатуру» Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. Бюллетень законодавства і юридичної практики. Юрінком Інтер . - № 7, 2003, 432С.

 14. Святоцький О.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Львов, 1992.

 15. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997.

 16. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України. К., Ін Юре, 1997.

 17. Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988.

 18. Стецовский Ю.И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М., 1972.

 19. Сучасні системи адвокатури/ За ред. О.Д. Святоцьгого. К., 1993.

 20. Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры а России. 60-80годы 19 столетия. М., 1987.

 21. Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суду. К., 1991.

 22. "Адвокат" загальнодержавне періодичне видання засноване 14.02.1996р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. Вид друге, перероб. І доп. Одеса: Юридична література, 2002. 312 с Навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002.
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. Спецкурс Робочанавчальнапрограм а Луганськ 2008 Розробники

  Документ
  В.А. Звіряка, доцент кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;
 4. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів
 5. Професор, д ю. н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень м

  Документ
  Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м.

Другие похожие документы..