Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Учебный курс «Основы монтажа» предназначен для студентов факультета прикладной политологии, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественно...полностью>>
'Реферат'
Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящее отраслевое региональное тарифное соглашение по агропромышленному комплексу Ярославской области на 2011 – 2013 годы (далее - Соглашение)...полностью>>
'Документ'
Вопрос 1. - Является ли подтверждение постоянного местопребывания (т.е. налогового резидентства) в государстве, с которым заключено соглашение, обяза...полностью>>

Затверджено (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

20.01.2004 № 55

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення документів у системі МВС України

1. Загальні положення

Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС України*, навчальних закладів та урядових органів державного управління, які діють у складі МВС України.

Інструкція встановлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

Вимоги щодо оформлення реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації.

Ця Інструкція не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів**.

2. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів

2.1. Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках з кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації, а на бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів – у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, ширина – 12 мм.

2.2. Зображення емблеми організації відповідно до наказу МВС України від 26.12.2000 № 905 розміщують з лівого боку від назви органу внутрішніх справ. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщують зображення Державного Герба.

2.3. Зображення нагород відтворюють на бланках документів відповідно до законодавства і розміщують на лівому березі бланка на рівні назви організації та назви структурного підрозділу організації.

2.4. Код організації проставляють за ЄДРПОУ після довідкових даних про організацію.

2.5. Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК 010 – 99 (Державний класифікатор управлінської документації – ДКУД) вище назви виду документа.

2.6. Назву міністерства, організації вищого рівня зазначають скорочено, а за відсутності офіційно зареєстрованого скорочення – повністю. Друкується великими літерами 16 кеглем*, напівжирним шрифтом (у комп’ютері – “Ж”).

2.7. Назва організації - автора документа повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли вона офіційно зафіксована в положенні (статуті) про організацію, і подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі. Друкується великими літерами 16 кеглем, напівжирним шрифтом.

2.8. Назву структурного підрозділу організації зазначають тоді, коли цей підрозділ – автор документа, і розміщують нижче назви організації. Друкується великими літерами 16 кеглем, напівжирним шрифтом.

2.9. Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо), які розміщують нижче її назви або назви структурного підрозділу.

2.10. Назву виду документа: наказ, розпорядження, рішення, інструкція, вказівка тощо – зазначають на кожному документі, за винятком листів (вона повинна відповідати переліку форм, які використовують в організації), і друкують великими літерами 16 кеглем, напівжирним шрифтом; крапку в кінці назви документа не ставлять. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 – 99 та тих, що відповідають організаційно-правовому статусу організації. Якщо документ рукописний, назву пишуть з великої літери без крапки після реквізиту.

2.11. Дата документа – це дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації, яку оформлюють цифровим способом. На документах, підготовлених спільно кількома організаціями, їхньою датою вважається дата підписання останньою організацією. Датою для рішення колегії (наради) органу є дата його підписання головою колегії.

Елементи дати зображують арабськими цифрами в один рядок у послідовності: день, місяць, рік (23.10.2003).

У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дати, наприклад: 22 вересня 2003 року.

Якщо порядковий номер місяця або дня складається з однієї цифри, то перед нею ставлять 0 (наприклад: 03.09.2003).

Дату документа ставлять нижче назви його виду поряд з реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці в бланку або після підпису документа (рапорта, подання тощо).

2.12. Реєстраційний індекс документа складається з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням органу індексом справи за номенклатурою, інформацією про кореспондента, виконавця тощо. Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа.

Якщо документ підготували два чи більше органів, то реєстраційний індекс складають з реєстраційних індексів кожного з них і проставляють через правобічну риску згідно з послідовністю підписів його авторів.

2.13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь, розташовують нижче або на рівні реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці.

2.14. Місце укладання або видання документа зазначають у всіх документах, окрім листів, у яких ці відомості визначають з реквізиту. Довідкові дані про організацію розміщують на рівні або нижче дати документа і реєстраційного індексу документа.

2.15. Гриф обмеження доступу до документа проставляють без лапок праворуч у верхньому куті на першій сторінці. За потреби його доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які регламентують порядок ведення діловодства, що містить інформацію обмеженого доступу.

2.16. Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. До реквізиту “Адресат” можуть входити такі складові: назва організації, структурний підрозділ, посадова особа (посада, звання, прізвище й ініціали), поштова адреса.

2.16.1. Назву організації, її структурного підрозділу пишуть у називному відмінку, наприклад:

Міністерство юстиції України

Центр правової реформи і законопроектних робіт

2.16.2. Під час адресування документа керівникові організації разом з її назвою зазначається посада адресата, його прізвище й ініціали в давальному відмінку, наприклад:

Начальникові Департаменту інформаційних технологій МВС України полковнику міліції

Ткаченку О.П.

2.16.3. Під час надсилання документа кільком однорідним організаціям адресати зазначають узагальнено, наприклад:

Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, ректорам і начальникам навчальних та науково-дослідних закладів

2.16.4. До складу реквізиту “Адресат” може входити також поштова адреса, наприклад:

Генеральна прокуратура України

Головне управління військових прокуратур

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01061

Якщо кореспонденцію надсилають постійним кореспондентам, поштову адресу на документах не зазначають, а пишуть лише на конвертах.

За потреби в реквізиті “Адресат” зазначають наукове звання (чи посаду), наприклад:

Ректорові

Національної академії

внутрішніх справ України

генерал-лейтенанту міліції

професорові

Кузьменку В.І.

2.16.5. Під час надсилання документів фізичній особі прізвище, ім’я та по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку та квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс зазначають в називному відмінку, наприклад:

Шевченко Сергій Вікторович

вул. Грушевського, 20, кв. 15,

м. Київ, 01024

2.16.6. За потреби адресування документів іноземним кореспондентам (за межі країни) спочатку пишуть ініціали та прізвище або навпаки, а потім – посаду, найменування організації та її адресу в такій послідовності: номер поштової скриньки, номер будинку, назва вулиці, поштовий індекс, назва міста, назва країни, наприклад:

Mr. R. Kearsley

The Director of the Department of Computer Engineering and Mathematics

Chicago University

Box 36. 12 Park Lane

Chicago, USA

2.16.7. Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. За умови більшої кількості адресатів складається список для розсилання, а на кожному примірнику документа зазначається лише один адресат, який друкується 14 кеглем, напівжирним шрифтом.

2.17. Особливий спосіб введення документа в дію – це його затвердження. Документ, що підлягає затвердженню, набирає чинності тільки з моменту його затвердження відповідними керівниками установ, органів або посадовими особами, до компетенції яких входить вирішення питань, викладених у ньому.

2.17.1. Затвердження документа здійснюється двома способами: грифом затвердження або виданням відповідного розпорядчого документа (наказу, розпорядження). Обидва мають однакову силу.

Нормативно-правові акти необхідно затверджувати розпорядчим документом – наказом.

2.17.2. Якщо документ затверджує конкретна посадова особа, то гриф затвердження складається з таких елементів: слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, спеціального звання, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка його затвердила, дати затвердження, наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах неповнолітніх

майор міліції

(підпис) М.Г.Нечипорук

22.10.2003

2.17.3. У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження розташовують на одному рівні.

2.17.4. Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то до грифа затвердження входять: слово ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назва, дата і номер документа в називному відмінку, наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

22.09.2003 № 1079

2.17.5. Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа.

2.18. Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису керівника та дати.

Резолюцію слід ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту “Адресат”, паралельно до основного тексту (чи під кутом 45) або на вільному місці лицьового боку першого аркуша, але не на березі, призначеному для підшивання.

Наприклад:

Буняку Л.К.

Тершовчину Т.І.

Прошу підготувати узгоджені пропозиції.

Доповісти до 25.09.2003.

Контроль.

22.09.2003 (підпис) О.М.Зайчук

Якщо на документі немає такого місця, резолюцію дозволено оформлювати на окремому аркуші або спеціальному бланку.

Виконавців може бути декілька. У цьому разі відповідальною за виконання документа є особа, зазначена в резолюції першою.

2.19. Заголовок до тексту документа необхідно узгоджувати з його назвою. Це стислий і точний виклад основного змісту тексту.

2.19.1. Текст реквізиту “Заголовок” розміщують прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі берега) способом з лівого боку бланка під датою документа.

2.19.2. Заголовок відділяється від попереднього реквізиту трьома міжрядковими інтервалами, друкується 12 кеглем, звичайним шрифтом, з великої літери, без абзацного відступу від лівого берега аркуша паперу, формується за допомогою віддієслівного іменника і відповідає на питання “про що?”, “чого?”. Наприклад: наказ (про що?) про створення органу, протокол (чого?) засідання експертної комісії. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

2.19.3. Якщо документ укладено на основі уніфікованої форми, постійну частину заголовка, що входить у назву форми, доповнюють змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

2.19.4. Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка та друкувати через один міжрядковий інтервал.

2.19.5. Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого берега. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

2.20. Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою “К”, словом або штампом “Контроль” на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту.

2.21. Текст документа містить інформацію, заради якої його створено, і викладається стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів.

2.21.1. На персональному комп’ютері документи, як правило, набирають і роздруковують у текстовому редакторі Word (шрифт Times New Roman) з такими параметрами: формат аркуша – А4; розмір шрифту основного тексту – 14 кегль; абзацний відступ – 1,25 см; міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – по ширині. Опцію “Автоматична розстановка переносів” не використовують.

2.21.2. Якщо текст має вигляд анкети, то назви ознак передають іменником у називному відмінку або словосполученнями з дієсловом другої особи множини теперішнього або минулого часу (“були”, “перебували”, “маєте”, “володієте”). Характеристики, передані словесно, необхідно граматично узгоджувати з назвами ознак.

2.21.3. Графи й рядки таблиці повинні мати заголовки, виражені іменником у називному відмінку, підзаголовки необхідно узгоджувати граматично із заголовками.

Якщо таблицю укладають більше ніж на одній сторінці, її графи необхідно пронумерувати, а на наступних сторінках друкувати тільки їхні номери. За необхідності, якщо граф багато, їх можна переносити на наступні сторінки.

2.21.4. Якщо текст містить кілька рішень, висновків тощо, його слід розбивати на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються арабськими цифрами.

2.21.5. У розпорядчих документах (наказ, розпорядження, вказівка тощо) форма викладу тексту має бути від першої особи однини (“наказую”, “вимагаю”).

2.21.6. У розпорядчих документах колегіальних органів текст викладають від третьої особи однини (“постановляє”, “вирішив”, “ухвалив” або “постановила”, “вирішила”, “ухвалила”).

2.21.7. У міжвідомчих і спільних розпорядчих документах текст викладають від першої особи множини теперішнього або минулого часу (“наказуємо”, “вирішили”, “ухвалили”).

2.21.8. Текст протоколу викладають від першої особи множини минулого часу (“слухали”, “виступили”, “вирішили”).

2.21.9. У документах, що встановлюють права й обов’язки (положення, інструкція, правила), а також містять опис або оцінку фактів (акт, довідка), використовують форму викладу тексту від третьої особи однини або множини (“відділ здійснює функції”, “до складу об’єднання входять”, “комісія встановила”).

2.21.10. У листах використовують такі форми викладу:

– від першої особи множини (“просимо надіслати”, “надсилаємо на розгляд”);

– від першої особи однини (“вважаю за необхідне”, “прошу виділити”);

– від третьої особи однини (“Міністерство не заперечує”, “Міністерство вважає за можливе”).

2.21.11. Під час підготовки листа на ім’я фізичної особи використовують звертання в кличному відмінку. Найчастіше вживають такі форми звертання:

 • Шановний Іване Петровичу!

При звертанні тільки до Президента України вживають форми:

 • Вельмишановний Леоніде Даниловичу!

 • Високоповажний Леоніде Даниловичу!

Звертання друкують вище реквізиту тексту на відстані двох міжрядкових інтервалів по центру аркуша паперу напівжирним курсивом.

У кінці тексту ставиться крапка. Нижче останнього рядка тексту на відстані двох міжрядкових інтервалів з абзацу рівним напівжирним шрифтом друкують словосполучення “З повагою” або “З пошаною” (без коми), нижче якого з маленької літери від лівого берега розміщують реквізит “Підпис” (усе друкують 14 кеглем, напівжирним рівним шрифтом).

2.21.12. Документи, призначені для використання в межах системи МВС України, рекомендується укладати з двох боків аркуша паперу. Під час друкування документа на зворотному боці аркуша за допомогою комп’ютера в меню “Параметри сторінки” необхідно включати “Дзеркальні поля”.

Документи, які виходять за межі установи, укладаються на одному боці аркуша паперу.

Під час оформлення документів на двох і більше сторінках другу і подальші сторінки необхідно нумерувати.

Номери сторінок проставляють посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова “сторінка” та розділових знаків.

2.22. Відмітку про наявність додатків розміщують під текстом документа з абзацу, на відстані 2 - 4 міжрядкових інтервалів. Після слова “Додаток” (“Додатки”) ставлять двокрапку.

2.22.1. Наявність додатків зазначається в основному або в супровідному документі в кінці тексту (вище підпису), де зазначається їх назва, кількість аркушів та кількість примірників, що додаються.

2.22.2. Додатки до документів слід оформлювати таким чином: назва, заголовок, підпис осіб, відповідальних за їх зміст, дата, відмітки про погодження, затвердження тощо.

2.22.3. Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з посиланням на відповідний розпорядчий документ, його дату і номер. Цю відмітку проставляють у верхньому правому куті першого аркуша додатка. Наприклад:

Додаток

до наказу МВС України від 22.09.2003 № 1078

2.22.4. У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

2.22.5. Додатки до розпорядчих документів підписують керівники структурних підрозділів (органу) на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

2.22.6. Відомості про наявність додатків до планів, звітів, протоколів, повідомлень, листів тощо оформлюються в такому порядку:

– якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про їх наявність оформлюється за такою формою:

Додаток: на 4 арк. у 2 прим.

– якщо додатків декілька, їх нумерують арабськими цифрами з крапкою;

– якщо документ має додатки, повна назва яких не наводиться в тексті, то їх необхідно назвати після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному з них та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки: 1. Довідка про виконання плану роботи Головного штабу МВС України на II квартал 2003 року на 6 арк.

у 3 прим.

2. Графік приймання громадян керівним складом МВС України на вересень 2003 року на 2 арк. у 2 прим.

– якщо до документа долучається інший документ, що має додатки, то відмітку про його наявність оформлюють таким чином:

Додаток: Експертний висновок державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей, що містяться в наказі МВС України від 05.07.1991 № 4, і додаток до нього, усього на 22 арк. у 2 прим.

– якщо додатки зброшуровані (книги, журнали тощо), кількість аркушів не зазначається;

– за великої кількості додатків до них укладають опис, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до опису на _____ арк.

– якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітку про його наявність подають за формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.

2.22.7. Якщо у відправника не залишається жодного примірника додатка, то в супровідному листі зазначається: “Лише адресату”.

2.23. Службові документи підписують посадові особи. Підпис складається з назви посади, звання, особистого підпису і його розшифрування (ініціали і прізвища), наприклад:

Начальник ВБОЗ

Святошинського РВВС

майор міліції ______________________ В.Ю.Губарев

(підпис)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 2. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 3. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 4. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 5. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..