Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Публичный доклад директора «О деятельности ГООУНПО ПУ № 33 в 2010-2011 учебном году» содержит информацию об основных результатах и проблемах професси...полностью>>
'Документ'
В докладе представлены результаты исследования нелинейного поглощения плоской альфвеновской волны, бегущей в однородной неизотермической плазме вдоль...полностью>>
'Документ'
В этой книге изложена простая система физической и психологической подготовки, позволяющая мужчине любой возрастной категории удовлетворить женскую ф...полностью>>
'Документ'
Об утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Важинское городского поселение Подпорожского муниципального...полностью>>

Кафедра історії України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії України

та філософії

СОЦІОЛОГІЯ

П р о г р а м а

Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040106; механізація сільського господарства – 6100202; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 6050503; обладнання переробних та харчових виробництв – 6090221; облік і аудит – 6030509; економічна кібернетика – 6030502; менеджмент організацій – 6030601

Вінниця – 2008

ББК 60.5

УДК: 316.01 :371.214

Соціологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2008. – с. 16

Для спеціальностей: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040106; механізація сільського господарства – 6100202; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 6050503; обладнання переробних та харчових виробництв – 6090221; облік і аудит – 6030509; економічна кібернетика – 6030502; менеджмент організацій – 6030601

Автори: Слотюк П.В., доцент, кандидат історичних наук

Джос Ф.Х., доцент, кандидат історичних наук

Богатчук С.С., доцент, кандидат історичних наук

Муханов В.М., асистент

Рецензенти: Белінський В.М. кандидат філософських наук, доцент Вінницького державного педагогічного

університету ім. М. Коцюбинського

Нікітченко В.С., кандидат економічних наук, доцент Вінницького державного аграрного університету

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

історії України та філософії

Протокол № 9 від 25 квітня 2008 р.

Рекомендовано до видання: кафедрою історії України та філософії ВДАУ (протокол № 9 від 25 квітня 2008 р.) та навчально-методичною комісією факультету менеджменту (протокол № від червня 2008 р.)

З М І С Т

Стор.

Передмова.................................................................................... 4-5

Програма курсу.......................................................................... 6-8

Орієнтовна тематика семінарських занять............................. 9

Література.................................................................................. 10-15

Орієнтовний розподіл навчального часу................................ 16-23

ПЕРЕДМОВА

Актуальність соціології пояснюється складністю суспільних процесів, які викликані суперечностями цивілізаційного розвитку на початку 21-го століття.

Сьогодні вона є важливим інструментом пізнання складних соціальних явищ, а методи і процедури збору та аналізу даних, які пропонує соціологія активно використовуються економістами, політологами, істориками тощо.

Як важлива дисципліна, соціологія вивчається в багатьох університетах країн Європи та Америки. Тільки в одних Сполучених Штатах працює більше ста тисяч кваліфікованих соціологів, а на соціологічні дослідження витрачається майже два мільярди доларів щорічно.

В чому ж секрет популярності соціології і наскільки потрібно знати її студенту, який можливо ніколи не буде займатися конкретними соціологічними дослідженнями, а знайомство з предметом обмежить відвідуванням лекцій і заліком, про який забуде зразу ж після його складання?

По-перше, соціологія допомагає нам сприймати соціальний світ, а відтак розуміти життя.

По-друге, входження людини у сферу соціальних відносин примушує її аналізувати і змінювати стереотип поведінки, формуючи ефективні практики реалізації власних інтересів.

По-третє, соціологія сприяє гармонізації людських стосунків як на рівні малих соціальних груп, так і на рівні суспільства.

Що ж стосується самих соціологів і тих, хто не був байдужим до вивчення цього предмету, варто сказати, що їх знання, без сумніву, знаходять практичне застосування. Навчені соціології стають працівниками органів державної влади і місцевого самоврядування, менеджерами по роботі з персоналом, спеціалістами в багатьох інших галузях людської діяльності. Їм набагато простіше зорієнтуватися в умовах різкої зміни соціального оточення, зрозуміти своє призначення і відкрити для себе нові горизонти та можливості.

Враховуючи величезну кількість підручників, які щороку з’являються на книжковому ринку, і які досить часто, не дають відповідей на складні питання суспільного розвитку, окрім того є не цікавими, дана програма орієнтує студента, насамперед, на підручник відомого польського соціолога, президента Міжнародної соціологічної асоціації П. Штомпки, який впродовж останніх років неодноразово перевидавався і став бестселером в Польщі (Польською мовою: Sztompka P. Socjologia. Analiza spoleczenstwa. Krakow: – Znak, 2002. – 654 p. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М., 2005).

Це допоможе студенту швидше знайти необхідний матеріал під час підготовки до практичних і лекційних занять, сприятиме входженню його в світ існуючих соціальних теорій, слугуватиме чіткій систематизації знань, формуванню соціологічної уяви, що дозволить ефективніше діяти в умовах сучасного соціуму.

Програма розрахована на студентів різних спеціальностей, передбачає вивчення як загальних, так і галузевих соціологічних теорій, існуючих проблем українського суспільства, а також глобальних тенденцій розвитку світової спільноти.

Список літератури, що пропонується сформований на основі наявної літератури в бібліотеці університету, та Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. Тімірязєва.

Метою вивчення курсу „Соціологія” є глибоке засвоєння і розуміння студентами механізмів функціонування суспільства та його інститутів, місця і ролі його особистості в соціальній структурі суспільства, природи соціальної стратифікації та соціальної мобільності, основних проблем, які розглядають галузеві соціологічні теорії, глобальних проблем людства, основних методів соціологічних досліджень.

У результаті вивчення курсу „Соціологія” студент повинен:

Знати:

– основні поняття та категорії соціологічної науки, особливості соціальних процесів як в Україні, так і за її межами, принципи та механізми функціонування соціальних інститутів, характер формування соціальної структури суспільства.

Уміти:

 • синтезувати і застосовувати набуті знання при аналізі складних соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві.

Тема 1. Вступ. Сутність та історія соціологічної науки.

Знання про суспільство і соціологія. Соціологія як наука. Суспільство – предмет соціології. Багатомірність соціальних ситуацій. Особистість в суспільстві – соціальний контекст. Соціологічна уява і мова соціології. Становлення соціології як науки: О. Конт, К.Маркс, Г. Спенсер. „Соціальні факти” Е.Дюркгейма – основа соціології. Соціологія М.Вебера. Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Т.Парсонс і його загальна теорія дії та соціальних систем. Соціологічна теорія конфлікту. Символічний інтеракціонізм. Соціологічна феноменологія та етнометодологія. Теорія суспільства і самореферентних систем Н.Лумана. Соціологічна концепція структуризації по Е. Гіденсу.

Тема 2.Активність людини і соціальні спільності.

Від поведінки до соціальних дій. Від соціальних дій до взаємодії. Від взаємодії до соціальних відносин. Від соціальних відносин до організації. Від організації до соціальної структури. Від масових дій до соціальних рухів. Соціальна група. Різновиди соціальних спільнот. Моральний зв'язок – зміст і радіус дії. Патологія морального зв’язку. Феномен одно часової участі. Організовані групи. Типи спільнот і динаміка їх кристалізації. Різновиди соціальних груп. Об’єктивні і суб’єктивні критерії класифікації. Синтетична типологія груп.

Тема 3. Соціальна стратифікація і мобільність. Соціальна нерівність.

Нерівність людей і соціальна нерівність. Джерела соціальної нерівності. Соціальна стратифікація. Соціальні прошарки. Соціальна мобільність. Соціальні класи. Функції і ґенеза нерівності. Теорія та ідеологія нерівності. Влада як різновид нерівності. Різновиди влади. Форми легітимації влади. Лідерство. Соціальні суперечності і конфлікти.

Тема 4.Функціонування суспільства. Соціальні інститути і процеси.

Соціалізація і соціальний контроль. Різновиди соціалізації. Функції соціалізації. Три перспективи інтерналізації культури. Межі соціального контролю. Процес інституалізації. Структурна детермінація і морфогенез. Інституалізація як різновид морфогенезу. Інновації та іноватори. Поява і розповсюдження інновацій. Відхід від правил і ерозія правил.

Тема 5. Соціальні зміни.

Соціальні зміни . Соціальні процеси. Соціальний розвиток. Соціальний прогрес. Травматичні соціальні зміни. Три рівня культурної травми. Генеалогія культурної травми. Час як міра соціального життя. Час як аспект соціальних змін. Кількісний і якісний час. Час в суспільній свідомості і культурі.. Соціокультурне управління часом. Соціальні функції часу. Класичні уявлення про історичний розвиток. Становлення суспільства. Соціальна революція.

Тема 6. Галузеві соціологічні теорії. Соціологія культури.

Поняття культури. Сфери культурного регулювання. Культурні універсалії. Культурна традиція. Створення культури. Норми і цінності. Сила регулювання. Комплекси правил: процедури , інститути , ролі. Ціннісно-нормативна підсистема: звичай, мораль. і право. Цілісність і конфліктність ціннісно-нормативної системи. Пристосування до норм: конформізм і девіація. Мова-інструмент ідеї. Від індивідуальної свідомості до суспільної. Різновиди суспільної свідомості. Патології суспільної свідомості. Культура довіри.

Тема 7. Галузеві соціологічні теорії. Економічна соціологія.

Становлення і розвиток економічної соціології. Предмет економічної соціології. Господарська мотивація і типи раціональності. Економіка як соціальна система. Соціологічний аналіз економічних інститутів. Соціологічний аналіз ринку. Соціологія науково-технічного прогресу та економічного зростання. Соціологія споживання. Соціологічний аналіз господарських ідеологій. Економічна культура. Господарська система України.

Тема 8. Галузеві соціологічні теорії. Соціологія організації та управління.

Розвиток управлінської думки. Предмет соціології управління. Соціальна сутність і принципи управління. Структура і функції управління. Методи управління. Система управління як сукупність соціальних відносин. Місце і роль комунікації в системі управління. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Особливості управлінської діяльності в організаціях. Стратегічне управління. особливості управління ринковими системами. Створення продуктивного робочого середовища. Управління персоналом. Управління ризиками. Управління конфліктами. особливості управління в екстремальних ситуаціях. Роль лідерства в управлінській діяльності.

Тема 9. Галузеві соціологічні теорії.Соціологія зв’язків з громадськістю.

Принципи і функції паблік рілейшнз. Витоки та історія розвитку паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз у функціональній структурі організації. Громадськість у сфері паблік рілейшнз. Громадська думка і паблік рілейшнз. Комунікація і вплив на громадськість. Управління процесом паблік рілейшнз. Створення іміджу. Паблик рілейшнз у кризових ситуаціях. Цивілізоване лобіювання. Виборча кампанія. Майстерність комунікації.

Тема 10. Галузеві соціологічні теорії. Соціологія політики.

Соціологія політики як наукова дисципліна. Суб’єкти і об’єкти політичної діяльності. Соціологія політичної ідеології. Політична влада. Механізм реалізації політичної влади. Регулювання політичних процесів. Демократія. Політичне життя. Політична соціалізація. Політична культура. Людина в системі світової політики і концепції світового розвитку.

Тема 11. Сучасне суспільство.

Поняття сучасності: історичний і аналітичний аспекти. Полярні моделі. Сучасна індивідуальність. Критика сучасності. Пізня сучасність. Від ізоляції до глобалізації. Передвісники теорії глобалізації. Глобалізація культури. Теорії культурної глобалізації. Глобалізація економіки і політики. Теорії економічної і політичної глобалізації. Чотири картини глобалізації.

Тема 12. Соціальне становище і майбутнє України.

Український національний характер і тип суспільства. Соціальний розвиток України до ХХ століття. Соціальний розвиток України в ХХ столітті. Соціальна структура радянського суспільства. Україна на рубежі тисячоліть. Сучасні тенденції і майбутнє України.

Тема 13. Прикладна соціологія.

Стратегія соціологічного дослідження. Програма дослідження. Документальне дослідження. Соціологічне спостереження. Соціологічний експеримент. Масове опитування і інтервьюіровання. Вибірковий метод в соціологічному досліджені. Аналіз і узагальнення соціологічної інформації.

Орієнтовна тематика семінарських занять з курсу „Соціологія”

Тема 1. Соціологія як наука.

Тема 2.Теорія і практика соціалізації особистості.

Тема 3. Соціальна стратифікація і мобільність.

Тема 4. Соціальні процеси.

Тема 5. Соціальна революція.

Тема 6. П. Сорокін. „Соціокультурна динаміка”.

Тема 7. Макс Вебер. „Протестантська етика і дух капіталізму”.

Тема 8. Соціологія управління.

Тема 9. Метод аналізу документів.

Тема 10. Соціологія політичного життя.

Тема 11. Книга Елвіна Тоффлера „Третя хвиля”.

Тема 12. Демографічна ситуація на Вінниччині та її вплив на подальший розвиток регіону.

Тема 13. Методи збору та аналізу соціологічної інформації.

Література

1. Арон, Реймон Мир і війна між націями : монографія/ Реймон Арон; Пер. з фр. В.Шовкун. -К.: Юніверс, 2000. -688 с.

2.Гречихин В.Лекции по методике и технике социологических исследований.-М., 1988.

3. Арон Р. Демократия и тоталітаризм. – М., 1993.

4. Арон, Реймон Етапи розвитку соціологічної думки: Монтеск'є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер/ Р. Арон; Пер. з фр. Г. Філіпчук. – К.: Юніверс, 2004. – 88 с.

5. Афонін, Едуард Андрійович Велика розтока : (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз)/ Е.А. Афонін, О. М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 352 с.

6. Афонин Эдуард Андреевич. Великая коэволюция: Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ: монографія/ Е. А. Афонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Парламентское изд-во, 2003. – 384 с.

7. Бабосов Е.Социология управления.-Минск,2006.

8. Бабосов Е. Общая социология. – Минск, 2006.

9. Бакай, Станіслав Степанович Основи теорії організації: Курс лекцій/ С.С. Бакай. – Протвино; Полтава: Камелот, 1999. – 96 с.

10. Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности.// Американская соціологія. – М., 1972

11. Бебик, Валерій Михайлович Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посіб./ В. М. Бебик, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова. -К.: Університет "Україна", 2006. -208 с. – Бібліогр.: с. 195-207

12. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : Монографія/ В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с

13. Белл, Даниел. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования: Пер. с англ./ Д. Белл; Ред. В.Л. Иноземцев. – М.: Академия, 1999. – 956 с.

14. Бек Ульрих Общество риска: На пути к другому модерну/ Ульрих Бек; Пер. с нем. В. Седельник. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

15. Белов, Александр Александрович Теория и практика связей с общественностью: Учеб. пособие; А.А. Белов. – Ростов н/Д: Феникс; СПб.: Северо-Запад, 2005. – 208 с.

16. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2003.

17. Білоус, Василь Степанович Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб./ В.С. Білоус, Н.В. Задорожна. – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с.

18. Бляхер, Леонид Ефимович Нестабильные социальные состояния : наукове видання; Л.Е. Бляхер. -М.: РОССПЭН, 2005. -208 с.

19. Бодрийяр Жан Система вещей : монографія/ Ж. Бодрийяр; Пер. с фр. С. Зенкин. -М.: Рудомино, 1999. -222 с

20. Бодрийяр, Жан Общество потребления: Его мифы и структуры : наукове видання; Ж. Бодрийяр; Пер. с фр. Е.А. Самарская. – М.: Культурная революция: Республика, 2006. – 269

21. Булгаков С. Философия хозяйства.-М.,1990.

22. Бурдье П. Социология политики.-М.,1993.

23. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом.-М., 1989.

24. Ватова, Людмила Сергеевна Социально-психологические основания молодежного вандализма и его профилактики/ Л. С. Ватова. – М.: Народное образование: МПСИ, 2007. – 298 с.

25. Вебер Альфред. Избранное: Кризис европейской культуры/ А. Вебер. – СПб.: Университетская книга, 1999. -565 с.

26. Вебер М. Избранные произведения. – М.,1990.

27. Вебер М. «Протестантська етика і дух капіталізму». – К.,1994.

28. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. – 1994. – № 5.

29. Гайденко, Пиама Павловна История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс/ П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – Изд. 2-е, стер. – М.: КомКнига, 2006. -368 с. – Библиогр.: с. 356-364.

30. Гаєвська, Оксана Борисівна Управління як соціальний феномен : Монографія/ О.Б. Гаєвська. -К.: КНЕУ, 2000. -168 с.

31. Гіденс, Ентоні Соціологія: монографія/ Е. Гіденс; Пер.з англ. В.Шовкун, А. Олійник. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

32. Головатий М.Соціологія політики. – К., 2003.

33. Горелов А.Социология.-М.,2006.

34. Городяненко В. Социологический практикум.-К.,1999.

35. Гундарин Михаил. Книга руководителя отдела PR: Практ. рук./ М.В. Гундарин. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.

36. Дергачев, Владимир Александрович Глобалистика : Учеб. пособие для студ. вузов/ В.А. Дергачев. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 303 с. – Библиогр.: с. 295-301.

37. Доган М., Пеллеси Д. Сравнительная политическая социология.-М.,1994.

38. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.,1991.

39. Дюркгейм, Эмиль Социология: её предмет, метод, предназначение : монографія; Э. Дюркгейм; Пер. с фр. А.Б. Гофман. – М.: Канон+: Реабилитация, 2006. – 352 с.

40. Емельянов, Станислав Михайлович Теория и практика связей с общественностью: Ввод. курс: Учеб. пособие для студ. вузов/ С.М. Емельянов. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.

41. Зборовский, Гарольд Ефимович Социология управления : Учеб. пособие для студ. вузов; Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина. -М.: Гардарики, 2007. – 272 с.

42. Кара-Мурза С.Советская цивилизация. От великой победы до краха.-Харьков-Белгород, 2007.

43. Кракович Д., Сердюк А. Интервюирование в социологическом исследовании.-К.,1992.

10. Колесников Ю. Прикладная социология.-Ростов-на-Дону,2001.

44. Карцева, Лидия Валерьевна Социология культуры : учеб. пособие для студ. вузов/ Л. В. Карцева, Ю. В. Шабалина. – М.: Дашков и К., 2007. –232 с.

45. Кондратьев, Эдуард Викторович Связи с общественностью : учеб. пособие для высш. шк./ Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. – Изд. 4-е, испр. и доп. -М.: Академ. Проект, 2007. – 432 с

46. Королько В. Паблик рілейшнз.Наукові основи, методика, практика. – Київ, 2001.

47. Костенко, Наталія Вікторівна Досвід контент-аналізу: Моделі та практики/ Н.В. Костенко, В.Ф. Іванов. – К.: Центр вільної преси, 2003. -200 с.

48. Культура времен Апокалипсиса: збірка/ Ред. А. Парфрей, Пер. с англ. А. Ведюшкин. – Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. – 600 с.

49. Лебон Г. Психология народов и масс.-СПб.,1995.

50. Леш Скот Соціологія постмодернізму: монографія/ С. Леш; Пер. з англ. Ю. Олійник. – Л.: Кальварія, 2003. – 344 с.

51. Лукашевич М. Соціологія економіки. – Київ, 2005.

52. Лысикова, Ольга Валерьевна. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере : Учеб. пособие/ О.В. Лысикова, Н.П. Лысикова. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 168 с.

53. Масленников Е.Метод интеграции концепций экспертов в социологическом исследовании.-М., 1992.

54. Методы сбора информации в социологическом исследовании: В 2-х книгах. – М., 1990.

55. Матвєєв С., Лясота Л. Економічна соціологія. – Суми, 2006.

56. Матецкая, Анастасия Витальевна Социология культуры: учеб. пособие/ А. В. Матецкая, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

57. Маркин, Александр Викторович Функции отклоняющегося поведения в условиях информационной аномии: Монография; А.В. Маркин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 159 с.

58. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года.// Полн.собр.соч. – Т. 42. – М., 1974.

59. Маркс Карл. Социология: Сборник/ К. Маркс; Пер. с нем. – М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучкове поле, 2000. – 432 с.

60. Масионис Джон Социология: наукове видання/ Д. Масионис; Пер. с англ. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с.

61. Мельник, Леонід Григорович Основи стійкого розвитку : Навч. посіб. для післядипломної освіти/ Л.Г. Мельник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 383 с.

62. Мертон Р. Социальная структура и аномія // Социологические исследования. – 2000. – № 3,4.

63. Мертон Р. Социальная теорія и социальная структура // Социологические исследования. – 1992. – № 2.

64. Михайлова, Людмила Ивановна Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики : монографія; Л.И. Михайлова. – 3-е изд. – М.: Вузовская книга, 2006. – 264 с.

65. Мюллер Адреас. Организационная коммуникация: Структуры и практики; А.П. Мюллер, А. Кизер; Пер. с англ. А.А. Киселева. – Х.: Гуманитарный центр, 2005. – 438 с

66. Огаренко, Віктор Миколайович Соціологія малих груп: Підручник/ В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 292 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія України 1

  Документ
  Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбною спільнотою, що героїне минуле козацтва — це і є справжня історія нашого краю.
 2. Історія україни (4)

  Документ
  Кушпетюк О.І. Історія України: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання за напрями підготовки / О.І. Кушпетюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2011.
 3. Історія україни (3)

  Навчально-методичний посібник
  Навчально-методичний посібник містить тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх виконання з курсу “Історія України ”, список джерел та літератури, питання для самоконтролю, тестові завдання з курсу, історичний словник.
 4. «Історія України»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка І політика»; «Гроші, фінанси І кредит»

  Документ
  із спеціальності «Історія України»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; «Гроші, фінанси і кредит»; «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; «Соціальна філософія та філософія історії».
 5. Історія. України. Плани семінарів І завдання для самостійної роботи студентів-Донецьк, 2010. 21 с

  Документ
  ст. викл. Колганова Л.М. ст. викл. Тюльченко І.К. доц. Пєшкова Л.В. доц. Борбачова Л.В. доц. Губарев В.К. доц. Федорова Л.О. ст. викл. Койнаш В.В. проф.
 6. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.

Другие похожие документы..