Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
И никто, даже Бог в этом им не поможет – Разгадать ее тайну, раскрыть его секрет. Как же трудно им вместе – врозь еще тяжелей....полностью>>
'Документ'
З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до осінньо-зимового періоду 2011–2012 років, ураховуючи рішення вико...полностью>>
'Документ'
В настоящее время в российских и зарубежных компаниях получает широкое распространение концепция управления стоимостью компании (управления компанией...полностью>>
'Документ'
Развитие международных экономических отношений предполагает создание государством эффективной системы налогообложения международных операций. Одним и...полностью>>

Затверджено (11)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №11 від 14 квітня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ

(II пусковий комплекс)

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3 

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3 

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 8 

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 11

Додаток №1. Технічне завдання (відомість обсягів робіт; відомість ресурсів)............................. 13

Додаток №2. Форма конкурсної пропозиції ..................................................................................... 87

Додаток №3 Пропозиції щодо залучення субпідрядників до виконання робіт..............................88

Розділ 1. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Сумський державний університет 

місцезнаходження 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Положій Анатолій Михайлович проректор з адміністративно-господарської роботи

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826

е-mail: info@mdu.edu.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ

(II пусковий комплекс)

вид предмета закупівлі 

роботи 

місце, кількість, обсяг виконання робіт

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

строк виконання робіт

2011р. – 2015р.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до 27 травня 2011 року до 11-00”

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

 • документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

 • конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів);

 • договірної ціни;

 • зведеного кошторисного розрахунку;

 • пояснювальної записки;

 • локальних кошторисів;

 • розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

 • підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису.

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 125 000,00 грн. (сто двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.)

види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:

щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

- довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору.

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

- довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору);

- позитивні відгуки від організацій, які зазначені в довідці про виконання аналогічних договорів.

щодо наявності фінансової спроможності:

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт.

- копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю:

- документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури:

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копію ліцензії на виконання робіт, визначених цією документацією.

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме:

- опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт;

- інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких) (згідно Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів);

- копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009 (або 9001:2001) стосовно виконання будівельно-монтажних робіт.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Не передбачається 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата 27 травня 2011р. до 10-00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата 27 травня 2011 р. Час об 11.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

3. Інша інформація 

Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектно-кошторисною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

 1. Предметом договору є роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс).

 2. Строки виконання робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) встановлюються Договором пiдряду.

 3. Планований ліміт фінансування робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) в 2011 році становить 1 500 000,00 грн.

 4. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник.

 5. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт.

 6. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт.

 7. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету.

 8. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків.

 9. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін.

 10. У разі зміни ліміту фінансування 2011 року, Замовник має право зкоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода.

 11. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів.

 12. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2011 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору.

 13. Замовник має право:

 • вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником;

 • вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень;

 • вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

 • вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт.

 • iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.

 1. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику.

 2. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить 10 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник.

 3. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок.

 4. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодування у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки.

 5. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт.

 6. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством та договором.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається

Додаток №1

Технічне завдання

Відомість обсягів робіт

п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця

виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Розділ. Підготовчі роботи :

Звалювання вручну в міських умовах дерев з м'яких

порід, діаметр стовбура до 30 см

м3

127,17

2

Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня

30 см

шт

300

3

Перевезення сміття до 15 км

т

190,755

Розділ. Демонтажні роботи.

4

Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли

10м3

6,917

5

Розбирання цегляних перегородок

м3

89,9

6

Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

м3

8,63

7

Пробивання прорізів в залізобетонних стінах

м3

6,72

8

Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки

в одному місці до 5 м3

м3

36,37

9

Демонтаж перемичок залізобетонних

100шт

0,04

10

Демонтаж плит перекриття

100шт

0,02

11

Демонтаж колон

100шт

0,02

12

Розбирання перегородок із газосилікатних блоків

100м2

1,7025

13

Розбирання монолiтних перекриттiв

м3

2,7

14

Розбирання підлоги з бетону

м3

15,2

15

Демонтаж монорейок прямолінійних із двотавра N36 і

елементів кріплення на висоті до 25 м

100м

1,8

16

Розбирання металевих сходових грат при вазi одного

метра грат до 60 кг

100м

0,639

17

Зрізання закладних деталей і віконних та сходових грат

т

2,50002

18

Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих

трубчастих iнвентарних риштувань при висотi

примiщень до 6 м

100м2

4,33

19

На кожнi наступнi 4 м висоти примiщень додавати до

норми 20-6-3

100м2

4,33

20

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

100 т

2,162

21

Перевезення сміття до 15 км

т

216,2

Розділ. Землянi роботи

22

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]

м3, група грунтiв 2

1000м3

0,2

23

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених

механiзованим способом

100м3

0,28

1

2

3

4

5

24

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю

59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група

грунтiв 2

1000м3

0,08

25

Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту

[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв

бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2

1000м3

0,08

26

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група

грунтiв 2

100м3

0,28

27

Навантаження грунту вручну на автомобiлi-самоскиди

100м3

1,2

28

Перевезення грунту до 15 км

т

198

29

Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3

1000м3

0,12

30

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група

грунтiв 1, 2

100м3

1,08

Розділ. Фундаменти

31

Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

м3

7,5

32

Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,

при ширинi зверху до 1000 мм бетон важкий В 5 (М 75),

крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3

0,539

33

Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,

при ширинi зверху до 1000 мм

100м3

0,41

34

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,237

35

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,237

36

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,16

37

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

0,16

38

Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1,

дiаметр 5 мм

т

0,8855

39

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,8855

40

Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

обклеювальна в 2 шари

100м2

0,32

Розділ. Стiни і перегородки

41

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті

поверху до 4 м

м3

162,8

42

Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної

товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

100м2

3,372

43

Армування мурування стiн та iнших конструкцiй

т

0,441

44

Кріплення цегляних стін до колон

т

3,1434

45

Мурування стін із блоків

м3

52,03

46

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент

100м2

1,26

47

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази

100м2

1,26

48

Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до 25 см

10м2

0,158

49

Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу

до 50 см2

100м

0,45

50

Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

м3

0,02

51

Гiдроiзоляцiя стiн, перегородок горизонтальна

обклеювальна в 2 шари

100м2

0,86

Перегородки в санвузлах:

52

Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих

сплавiв

100м2

1,35

53

Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена

ламінованим ДСП , або еквівалент

м2

135

54

Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт

0,48

55

Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1x

Вiдпускна цiна: 30x1,03

шт

10

56

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1x

Вiдпускна цiна: 30x1,29

шт

18

1

2

3

4

5

57

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1x

Вiдпускна цiна: 30x1,55

шт

13

58

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1x

Вiдпускна цiна: 30x1,68

шт

4

59

Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серiя 1.038.1-1 вип.1x

Вiдпускна цiна: 30x2,2

шт

3

60

Улаштування перемичок

100м3

0,001

61

Улаштування перемичок iз металевих балок

т

0,25

62

Сталь кутова 50х50 мм

т

0,09

63

Сталь кутова 63х63 мм

т

0,136

64

Сталь листова

т

0,008

65

Сталь кругла

т

0,016

66

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

100м2

0,1

67

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2

0,1

Розділ. Прорiзи

Двері

68

Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх

прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2

100м2

0,9674

69

Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх

прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу бiльше 3 м2

100м2

0,061

70

Установлення i крiплення наличникiв

100м

5,09

71

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з

глухим полотном, ДГ 21-7 індивідуальні

м2

5,56

72

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з

глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні

м2

19,8

73

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з

глухим полотном, ДГ 24-9 індивідуальні

м2

8,4

74

Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з

глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,63 м2

м2

47,34

75

Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з

полотном пiд склiння, ДО 21-13, площа 2,63 м2

м2

5,26

76

Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з

полотном пiд склiння, ДО 24-12, площа 2,77 м2

м2

5,54

77

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні зі

склінням, ДО 21-12, індивідуальні

м2

4,84

78

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з

глухим полотном, ДГ 21-15 індивідуальні

м2

6,1

79

Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, однопольних

комплект

19

80

Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до

помешкання, двопольних

комплект

26

81

Упор дверний

шт

6

82

Важіль для відкривання

шт

6

83

Скління дверних одинарних полотен армованим склом

100м2

0,1564

84

Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим

дерев'яних заповнень дверних прорiзiв

100м2

2,7664

85

Монтаж дверей металевих протиударних

т

0,324

86

Пена монтажная

шт

4

87

Саморізи ПШ

шт

25

88

Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

шт

25

89

Дюбель забивний

шт

25

90

Двері металеві протиударні

шт

3

91

Установлення залізних виробів дверних

100шт

0,03

92

Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

шт

3

93

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент

100м2

0,13

94

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,13

1

2

3

4

5

95

Монтаж дверей металевих протипожежних

т

2,32

96

Пена монтажная

шт

29

97

Саморізи ПШ

шт

184

98

Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

шт

184

99

Дюбель забивний

шт

184

100

Двері металеві протипожежні

шт

12

101

Двері металеві протипожежніні 2х-польні

шт

9

102

Установлення залізних виробів дверних

100шт

0,21

103

Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

шт

21

104

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,93

105

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,93

Фрамуги

106

Установлення фрамуг площею до 1 м2 з

металлопластику в кам'яних стiнах

100м2

0,1566

107

Фрамуги металопластикові з одинарним склопакетом

м2

15,66

108

Монтажна піна

шт

3

109

Дюбель-шурупы с пробками

шт

134

Вітражі

110

Заповнення прорізів вітражами площею до 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стiнах

100м2

0,148

111

Заповнення прорізів вітражами площею більше 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах

100м2

0,732

112

Вітражі металопластикові з одинарним склопакетом

м2

88

Вікна

113

Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками

площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах

100м2

0,018

114

Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками

площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних

стiнах

100м2

0,21

115

Блоки віконні металопластикові з двокамерним

склопакетом і антимоскітною сіткою

м2

22,8

116

Пена монтажная

шт

9

117

Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм

м

168,92

118

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

50,01

Розділ. Підлоги

119

Просіювання керамзиту

м3

159,928

1-й поверх.

120

Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20

мм

100м2

17,4598

121

Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних

стяжок

100м2

17,4598

122

Приготування легкого бетону конструкцiйно-

теплоiзоляцiйного класу В5

100м3

0,87299

123

Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої

нормами відстані [50 м]

т

66,84

Приміщення 50,51,53,56

124

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

5,9333

125

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

5,9333

126

Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного

на тканинній підоснові многошарового на клеї

(еквівалент)

100м2

5,9333

127

Лінолеум ПВХ (полукомерційний)

м2

605,197

128

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

1,91

Приміщення 31,72

129

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

0,3176

130

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

0,3176

131

Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки

100м2

0,3176

1

2

3

4

5

132

Улаштування шару з пінополіетилену

100м2

0,3176

133

Улаштування покриттів з ламінату

100 м2

0,3176

134

Ламінат

м2

32,2364

135

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

0,31

Приміщення 22,24,25,26,27,52,55,65,29,30,57,60,62,63,71

136

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

4,1421

137

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

4,1421

138

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

4,1421

139

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

422,4114

140

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

3,3

Приміщення 8,58,59,70

141

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

3,8311

142

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

3,8311

143

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

3,8311

144

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

390,696

145

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

2,04

Приміщення 61,64,66

146

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на

мастицi бiтумiноль, перший шар

100м2

0,3629

147

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на

мастицi бiтумiноль, наступний шар

100м2

0,3629

148

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

0,3629

149

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

0,3629

150

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,3629

151

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

37,01

152

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

0,42

Приміщення 23,28

Залізобетонний сходовий марш.

153

Улаштування покриття з гранiтних плит при кiлькостi

плит на 1 м2 до 10 шт

100м2

0,792

154

Установлення плінтусів із гранитних плит, або еквівалент

м2

14,4

155

Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i

прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi

пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм

м2

93,6

Приміщення 54.

156

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на

мастицi бiтумiноль, перший шар

100м2

2,8728

157

Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на

мастицi бiтумiноль, наступний шар

100м2

2,8728

158

Улаштування стяжок самовирівнюючих товщиною 20 мм

100м2

2,8728

159

Додати на 20 мм зміни товщини самовирівнюючих

стяжок

100м2

2,8728

160

Стяжки самовиравнювальні з суміші Cerezit CN-69,

товщина 5 мм, або еквівалент

100 м2

2,8728

161

Улаштування спецпокриття для спортзалів

100м2

2,8728

162

Плінтуси полівінілхлоридні

м

77,2

163

Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур)

м

294

164

Клей універсальний

кг

115,2

165

Спецпокриття для спортзалів

м2

295,9

2-й поверх

166

Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20

мм

100м2

7,4457

167

Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних

стяжок

100м2

7,4457

1

2

3

4

5

168

Приготування легкого бетону конструкцiйно-

теплоiзоляцiйного класу В5

100м3

0,37229

169

Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої

нормами відстані [50 м]

т

28,517

Приміщення 20,21,22,23,25,26,33

170

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

3,225

171

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

3,225

172

Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного

на тканинній підоснові многошарового на клеї

100м2

3,225

173

Лінолеум ПВХ (полукомерційний)

м2

328,95

174

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

2,03

Приміщення 4,27,28,29,30

175

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

1,5734

176

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

1,5734

177

Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки

100м2

1,5734

178

Улаштування шару з пінополіетилену

100м2

1,5734

179

Улаштування покриттів з ламінату

100 м2

1,5734

180

Ламінат

м2

160,49

181

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

1,1

Приміщення 45,48

182

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

2,476

183

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

2,476

184

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

2,476

185

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

252,503

186

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

0,92

Приміщення 24,46

187

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

0,1713

188

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

0,1713

189

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,1713

190

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

17,47

191

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

0,22

3-й поверх.

192

Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20

мм

100м2

7,0796

193

Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних

стяжок

100м2

7,0796

194

Приготування легкого бетону конструкцiйно-

теплоiзоляцiйного класу В5

100м3

0,35398

195

Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої

нормами відстані [50 м]

т

27,1

Приміщення 20,21,25,27,28

196

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

2,955

197

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

2,955

198

Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного

на тканинній підоснові многошарового на клеї

100м2

2,955

199

Лінолеум ПВХ (полукомерційний)

м2

301,41

200

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

1,2

Приміщення 22,24,26,29,30,31,32

201

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

1,9188

202

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

1,9188

203

Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки

100м2

1,9188

204

Улаштування шару з пінополіетилену

100м2

1,9188

205

Улаштування покриттів з ламінату

100 м2

1,9188

206

Ламінат

м2

195,7176

207

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

1,54

Приміщення 10,45

1

2

3

4

5

208

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

2,0962

209

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

2,0962

210

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

2,0962

211

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

213,771

212

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

1,04

Приміщення 23

213

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

100м2

0,1096

214

Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок

100м2

0,1096

215

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,1096

216

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

11,177

217

Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних

100м

0,13

Розділ. Сходи

Сходи Л1.

Фундамент під сходи Л1.

218

Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

м3

0,72

219

Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,

при ширинi зверху до 1000 мм

100м3

0,0572

220

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

10 мм

т

0,01075

221

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,01075

222

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,0258

223

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

0,0258

224

Установлення металевої огорожi з поручнями iз

твердолистяних порiд

100м

0,158

225

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,316

226

Монтаж косоурів К-1, К-2

т

0,4288

227

Виготовлення косоурів

т

0,4288

228

Сталь кутова

т

0,4288

229

Монтаж балок Б1

т

0,2856

230

Виготовлення балок та інших подібних конструкцій

т

0,2856

231

Сталь швелерна

т

0,2856

232

Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв

гладких

100м

0,288

233

Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що

не потребують додаткового опорядження

м

28,8

234

Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт

0,04

235

Перемички брусковi, висота 140 мм, довжина до 2,0 м,

ширина 120 мм, розрахункове навантаження до 300

кгс/м

м

6,4

236

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,4122

237

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,4122

Ділянки монолітні ПМ-1-1 шт., ПМ-2-1 шт.

238

Улаштування перекриттів по стальних балках і

монолітних ділянок при збірному залізобетонному

перекритті, приведеною товщиною до 200 мм

100м3

0,0051

239

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,00168

240

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,00168

241

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,0473

1

2

3

4

5

242

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,0473

Сходи Л2.

243

Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

м3

0,1

244

Улаштування плит залiзобетонних

100м3

0,002

245

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,005

246

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,005

247

Установлення анкерних болтів при бетонуванні

т

0,05

248

Установлення металевої огорожi з поручнями iз

твердолистяних порiд

100м

0,041

249

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,063

250

Мурування стiн сходів з цегли керамiчної

м3

0,8

251

Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв

гладких

100м

0,056

252

Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що

не потребують додаткового опорядження

м

5,6

253

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,05

254

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,05

255

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,035

256

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

3,5693

257

Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками.

Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт

(еквівалент)

100 м2

0,025

258

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

2,525

СХОДИ ІСНУЮЧІ.

259

Установлення металевої огорожi з поручнями iз

твердолистяних порiд

100м

0,468

260

Виготовлення огорожі

т

1,607

261

Сталь штабова

т

0,185

262

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої

звичайної якості, круглий та квадратний

т

1,422

263

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,6428

264

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь лаком

ХВ-784, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,6428

265

Покриття олійними і спиртовими лаками по

пофарбованій або обгрунтованій поверхні поручнів за

два рази

100м2

0,2262

266

Пробивання отворів в бетонних сходах, площею до 100

см2

100шт

0,86

267

Закладення бетоном в залізобетонних сходах отворів

м3

0,14

268

Монтаж віконних грат на сходових площадках

т

0,54

269

Рами вiконнi нестандартнi, жалюзiйнi та захиснi грати iз

гарячекатаних, холодногнутих профiлей та труб

т

0,54

270

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,288

271

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,288

Розділ. Монолітне перекриття Мп-1.

272

Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

м3

0,256

273

Улаштування залізобетонних фундаментів Фм-1

100м3

0,027

274

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,058

275

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

0,058

1

2

3

4

5

276

Установлення закладних деталей

т

0,025

277

Монтаж стійок СТ-1

т

0,0797

278

Виготовлення стійок

т

0,0797

279

Сталь швелерна

т

0,0797

280

Монтаж кріплень стійок, балок і плит

т

0,473

281

Виготовлення кріплень

т

0,473

282

Сталь листова

т

0,2378

283

Сталь кутова

т

0,1752

284

Сталь швелерна

т

0,06

285

Болти будiвельнi з гайками та шайбами

т

0,0096

286

Монтаж балок, прогонів Б1...Б4

т

3,222

287

Виготовлення балок та інших подібних конструкцій

т

3,222

288

Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi

"Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої

звичайної якостi спокiйної, N 26-40

т

3,222

289

Улаштування перекриття монолітного Мп-1

100м3

0,101

290

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,14497

291

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,13542

292

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,28039

293

Установлення закладних деталей вагою до 4 кг

т

0,0085

294

Монтаж покрівельного покриття з профільованого

настилу

100м2

1,3

295

Профнастил НС 58-960-0,7, або еквівалент

м2

130

296

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

2,1

297

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

2,1

Розділ. Покрiвля

298

Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

руберойдом

100м2

5,04

299

Утеплення покриттів плитним утеплювачем

100м2

5,04

300

Плити теплоізоляційні

м2

519,12

301

Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних

товщиною 15 мм

100м2

5,04

302

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на

15 мм зміни товщини

100м2

5,04

Додаткові роботи

303

Виготовлення та установлення крокв

м3

0,35

304

Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової

антиконденсатної

100м2

0,93

305

Улаштування покрівель із металочерепиці, або еквівалент

100м2

0,95

306

Металочерепиця

м2

109,25

307

Шурупи самонарізні

шт

1739

308

Прокладка вбираюча

м

77,9

309

Конькова планка LH4

шт

8

310

Концева конькова планка LHPK

шт

4

311

Карнизна планка

шт

8

312

Торцева планка

м

4

313

Планка внутрішнього стику ПЕВ

м

4

314

Снігозадержувач

шт

98

315

Сілікон (герметик)

флакон

2

316

Фарба спеціальна

флакон

2

317

Вогнезахист лат під покрівлю

1000м2

0,055

318

Підшивання карнизів плоским листом

100м2

0,68

319

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

68

320

Виготовлення огорожі

т

0,81

321

Обгородження покрівель огорожею

100 м

2,63

1

2

3

4

5

322

Грати металевi

т

0,81

323

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою

100м2

0,4807

324

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю за 2 рази

100м2

0,4807

325

Улаштування настінних жолобів

100м

2,6

326

Настінні жолоби

м

260

327

Комплектуючі жолобів

к-т

90

328

Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з

готових елементiв з драбин та помостiв

100м

1,83

329

Лійки водостокові

шт

21

330

Водостічні труби

м

190,32

331

Коліно для водостічних труб

шт

27

332

Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок,

крокв, мауерлатiв

10м3

12,39

333

Вогнезахист лат під покрівлю

1000м2

3,95

334

Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової

антиконденсатної (торці)

100м2

1,16

335

Обшивання торців металочерепицею

100м2

1,16

336

Вогнезахист лат під покрівлю

1000м2

0,116

337

Металочерепиця

м2

128,76

338

Шурупи самонарізні

шт

1739

339

Торцева планка

м

8,5

340

Сілікон (герметик)

флакон

3

341

Фарба спеціальна

флакон

3

Розділ. Опорядження внутрiшнє

Стеля.

342

Полiпшене штукатурення по сiтцi стелi без улаштування

каркаса

100м2

0,72

343

Шпаклювання стель стартовою шпаклiвкою

100м2

5,4

344

Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi

100м2

5,4

345

Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель

металевих

100м2

33,173

346

Облицювання каркасів стель плитами "Армстронг" і

пластиковими панелями, або еквівалент

100м2

33,173

347

Плити "Армстронг", або еквівалент

м2

3245

348

Пластикова вагонка Rolvaplast, або еквівалент

м2

72,3

349

Пiдсилення елементів стелі металевими тяжами

т

0,179

350

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,179

351

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,0716

352

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази, або еквівалент

100м2

0,0716

353

Очищення поверхонь стелі щiтками

м2

131

354

Грунтування стелі розчином "Пенетрон"

100м2

1,31

355

Пенетрон (гідроізоляційний розчин), або еквівалент

кг

104,8

356

Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500

100м2

1,31

357

Скрепа М500, або еквівалент

кг

917

358

Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель

металевих

100м2

3,972

359

Профіль СД 60/27

м

630

360

Профіль UД 28/27

м

720

361

Дюбелi КР6х40

шт

2130

362

Підвіс ES

шт

810

363

Саморіз3,5х9,5

шт

3190

364

Улаштування підшивки підвісних стель плитами

гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні

100 м2

3,972

365

Саморіз3,5х25

шт

7200

366

Листи гіпсокартонні для стель

м2

417,06

1

2

3

4

5

Стіни

367

Обшивання каналізаційних та вентиляційних стояків

гіпсокартоном

100 м2

0,72

368

Профіль СД 60/27

м

390

369

Профіль UД 28/27

м

180

370

Дюбелi КР6х40

шт

450

371

Саморіз3,5х9,5

шт

2100

372

Саморіз3,5х25

шт

1214

373

Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок

м2

75,6

374

Улаштування каркасів конструкцій стін металевих

100м2

28,1

375

Облицювання каркасів стін ГКЛ, або еквівалент

100м2

28,1

376

Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок

м2

2894,3

377

Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування

каркаса

100м2

35,82

378

Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по

каменю i бетону

100м2

1,8

379

Шпаклювання стін і косяків мінеральною шпаклівкою

"Cerezіt", або еквівалент

100м2

65,94

380

Поліпшене фарбування стін і косяків

полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по

штукатурці і ГКЛ

100м2

65,94

381

Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками.

Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт

(еквівалент)

100 м2

1,2928

382

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

130,5728

383

Утеплення стін плитами пенополістирольними т. 75 мм

м3

93

384

Блоки пінополістирольні т. 75 мм

м3

93

385

Установлення i розбирання внутрішніх iнвентарних

риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших

оздоблювальних робiт та утеплення стін

100м2 вп

12,9

386

Установлення i розбирання внутрішніх iнвентарних

риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування

100м2 вп

5,43

Розділ. Опорядження зовнiшнє

387

Улаштування пароiзоляцiї

100м2

15,6276

388

Плівка поліетиленова "Паробар'єр"

м2

1719,036

389

Утеплення покриттiв мінеральними плитами

100м2

15,6276

390

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 80 кг/м3

м3

160,9643

391

Улаштування пароiзоляцiї

100м2

15,6276

392

Плівка поліетиленова "Вітробар'єр"

м2

1719,036

393

Облицювання ворiт стальними касетами

100м2

15,6276

394

Касети металеві, або еквівалент

м2

1562,76

395

Направляюча ТМ-50

м

2341

396

Кронштейни KL150

шт

3120

397

Дюбель-зонт

шт

7795

398

Улаштування відкосів та відливів

100м2

2,43

399

Відливи та відкоси

м

810

400

Саморізи

шт

8130

401

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних

риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших

оздоблювальних робіт

100м2 вп

16,7876

Розділ. Вхідна група.

Вхідна група 2.

Крильце Кр-2.

402

Ущiльнення грунту щебенем

100м2

0,18

403

Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних

100м3

0,079

404

Улаштування крилець залізобетонних

100м3

0,0792

405

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,0983

406

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,0983

1

2

3

4

5

407

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,035

408

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,035

409

Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

т

0,072

410

Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

цементна з рiдким склом

100м2

0,08

411

Прокладання дошки, огорнутої 2-ма шарами толю

100м2

0,027

412

Мурування зовнішніх стін входу

м3

16,57

413

Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт

0,12

414

Перемички брусковi, висота 140 мм, довжина до 3,0 м,

ширина 120 мм, розрахункове навантаження 301-400

кгс/м

м

27,6

415

Установлення опорних плит масою до 0,5 т

100шт

0,03

416

Плити перекриттiв плоскi iз важкого, а також легких

бетонiв щiльнiстю 1600 кг/м3 та бiльше, довжина до 3 м,

товщина 16 см, нормативне навантаження 1000 кгс/м2

м2

0,6

417

Установлення металевих грат для витирання ніг

т

0,0512

418

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,18

419

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

18,36

420

Установлення металевої огорожi

100м

0,072

421

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,115

422

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,067

423

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,067

Козирок входу Кр-2.

424

Монтаж металоконструкцій козирка

т

0,41983

425

Виготовлення конструкцій козирка

т

0,41983

426

Сталь листова

т

0,004

427

Сталь кутова

т

0,1567

428

Сталь швелерна

т

0,252

429

Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм

кг

7,13

430

Виготовлення та установлення крокв

м3

0,322

431

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,

крокв, мауерлатів

10м3

0,0322

432

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,168

433

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,168

434

Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок

100м2

0,252

435

Вогнезахист лат під покрівлю

1000м2

0,0252

436

Улаштування покриття козирка входу з плоского листа

100м2

0,328

437

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

33,784

438

Обшивання дошками

100м2

0,0015

439

Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по вирівненій

поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари

100м2

0,018

440

Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

100м2

0,328

441

Облицювання каркасів стель плоским листом

(еквівалент)

100м2

0,328

442

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

33,784

443

Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з

готових елементiв з драбин та помостiв

100м

0,08

444

Лійки водостокові

шт

2

445

Водостічні труби

м

8,32

446

Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем

100м шва

0,03

447

Улаштування захисного фартуха з плоского листа

(еквівалент)

100м2

0,008

448

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

0,824

1

2

3

4

5

449

Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої

сталі

100м2

0,01

Вхідна група 3.

Крильце Кр-3.

450

Ущiльнення грунту щебенем

100м2

0,0787

451

Улаштування крилець залізобетонних

100м3

0,0101

452

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,0165

453

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,0165

454

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,0173

455

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,0173

456

Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

т

0,059

457

Установлення металевих грат для витирання ніг

т

0,0304

458

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на

клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт, або еквівалент

100 м2

0,0787

459

Плитки керамічні "Керамограніт"

м2

8,026

460

Установлення металевої огорожi

100м

0,036

461

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,058

462

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,059

463

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,059

Козирок входу КВ 3.

464

Монтаж металевих стійок

т

0,07314

465

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 150 мм,

товщина стiнки 4,5 мм

м

5,45

466

Монтаж металоконструкцій козирка

т

0,24847

467

Виготовлення конструкцій козирка

т

0,24847

468

Сталь листова

т

0,01556

469

Сталь кутова

т

0,09273

470

Сталь швелерна

т

0,13483

471

Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм

кг

5,35

472

Виготовлення та установлення крокв

м3

0,029

473

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,

крокв, мауерлатів

10м3

0,0029

474

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,132

475

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,132

476

Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок

100м2

0,1018

477

Вогнезахист лат під покрівлю

1000м2

0,01018

478

Улаштування покриття козирка входу з плоского листа

(еквівалент)

100м2

0,1018

479

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

10,4854

480

Улаштування каркасів конструкцій стель металевих

100м2

0,1

481

Облицювання каркасів стель плоским листом

(еквівалент)

100м2

0,1

482

Плоский лист RANNILA, або еквівалент

м2

10,3

483

Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з

готових елементiв з драбин та помостiв

100м

0,053

484

Лійки водостокові

шт

2

485

Водостічні труби

м

5,512

486

Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої

сталі

100м2

0,01

Розділ. Заходи щодо посилення конструкцій і

недопущення руйнування, усунення дефектів.

1

2

3

4

5

487

Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв

стiнових панелей прокладками на клеї в один ряд

100м шва

12,95

488

Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв

стiнових панелей мастикою вулканiзувальною

тiоколовою

100м

12,95

489

Чеканення і розшивання швів панелей розчином

100м шва

12,95

490

Заповнення бетоном окремих мiсць у перекриттях

м3

12

491

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,09

492

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм

т

0,09

493

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,28

494

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм

т

0,28

495

Закладення бетоном деформаційних швів

м3

2,3

496

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,03774

497

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм

т

0,03774

498

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,09028

499

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм

т

0,09028

500

Монтаж опорних столиків і закладних виробів стінових

панелей

т

1,8

501

Виготовлення опорних столиків і закладних виробів

стінових панелей

т

1,8

502

Сталь кутова

т

0,54

503

Сталь листова

т

1,26

504

Очищення поверхонь щiтками

м2

72

505

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,72

506

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,72

Розділ. Рiзнi роботи

Подіум в приміщенні 51,52 (дзеркально)

507

Установлення елементiв каркаса з брусiв

м3

21,841

508

Обшивання каркасних стінок подіуму дошками

100м2

0,72

509

Улаштування дощатого покриття

100м2

2,98

510

Гідроізоляція під лежні - 2 шари

100м2

0,254

Подіум в приміщенні 53.

511

Установлення елементiв каркаса з брусiв

м3

4,9736

512

Обшивання каркасних стінок подіуму дошками

100м2

0,27

513

Улаштування дощатого покриття

100м2

0,8

514

Гідроізоляція під лежні - 2 шари

100м2

0,078

Обрамлення прорізів П1-3 місця,П3-1 місце,П4-9 місць

515

Обрамлення прорізів швелером

т

2,417

516

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,9668

517

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази

100м2

0,9668

518

Свердління отворів в плитах перекриття

електроперфоратором

100м

4,26

Розділ. Опалення

519

Установлення термостатичного клапану з

терморегулятором д. 15 мм

шт

94

520

Клапан термостатический с терморегулятором д. 15 мм

шт

94

521

Клапан угловой 1/2"

шт

94

522

Клапан угловой запорный 1/2"

шт

94

523

Крани кульові , діаметр 15 мм

шт

15

1

2

3

4

5

524

Крани кульові , діаметр 20 мм

шт

4

525

Крани кульові , діаметр 25 мм

шт

8

526

Крани кульові , діаметр 32 мм

шт

6

527

Крани кульові , діаметр 40 мм

шт

2

528

Крани кульові , діаметр 50 мм

шт

8

529

Установлення радiаторiв стальних "Corado", або еквівалент

100кВт

2,33496

530

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700

шт

18

531

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=900

шт

6

532

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1100

шт

28

533

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1400

шт

2

534

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1600

шт

20

535

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1800

шт

7

536

Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=2000

шт

13

537

Кріплення радіаторів

шт

94

538

Установлення кранiв повiтряних

комплект

94

539

Крани повітряні конструкції Маєвського

шт

94

540

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 25 мм

шт

94

541

Клапан запорний д. 15 мм

шт

94

542

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 25 мм

шт

34

543

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 50 мм

шт

18

544

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду 20

шт

10

545

клапан запорный ручной ASV-M Ду20

шт

10

546

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду32

шт

9

547

клапан запорный ручной ASV-M Ду32

шт

9

548

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду25

шт

7

549

клапан запорный ручной ASV-M Ду25

шт

7

550

Муфта НР 40-1,1/4

шт

6

551

Крани кульовий, дiаметр 3/4" з америк.

шт

4

552

Крани кульовий, дiаметр 1 1/4" з америк.

шт

6

553

Крани кульові , діаметр 40 мм

шт

6

554

Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,

хомути]

кг

16

555

Установлення вузлів повітровідвідників діаметром 15 мм

шт

6

556

Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм

шт

6

557

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб високого тиску зовнішнім

діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним

зварюванням

100м

2,35

558

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

1,7

559

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,86

560

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

1,18

561

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,86

562

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,28

563

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 20 мм, або еквівалент

10м

23,5

1

2

3

4

5

564

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 25 мм, або еквівалент

10м

17

565

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 32 мм, або еквівалент

10м

8,6

566

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 40 мм, або еквівалент

10м

11,8

567

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 50 мм, або еквівалент

10м

8,6

568

Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик",

зовнішній діаметр 63 мм, або еквівалент

10м

2,8

569

Трійник редукційний PN 20 25х20х25

шт

60

570

Трійник редукційний PN 20 32х20х32

шт

78

571

Трійник редукційний PN 20 32х25х32

шт

6

572

Трійник редукційний PN 20 40х20х40

шт

18

573

Трійник редукційний PN 20 40х32х40

шт

6

574

Трійник редукційний PN 20 50х25х50

шт

16

575

Трійник редукційний PN 20 50х32х50

шт

6

576

Трійник редукційний PN 20 50х40х50

шт

6

577

Трійник редукційний PN 20 63х25х63

шт

8

578

Трійник редукційний PN 20 63х40х63

шт

8

579

Трійник редукційний PN 20 63х50х63

шт

8

580

Коліно 90 град. PN 20 діам. 20 мм

шт

320

581

Коліно 90 град. PN 20 діам. 25 мм

шт

230

582

Коліно 90 град. PN 20 діам. 32 мм

шт

180

583

Коліно 90 град. PN 20 діам. 40 мм

шт

90

584

Коліно 90 град. PN 20 діам. 50 мм

шт

10

585

Коліно 90 град. PN 20 діам. 63 мм

шт

8

586

Коліно 45 град. PN 20 діам. 20 мм

шт

26

587

Коліно 45 град. PN 20 діам. 25 мм

шт

40

588

Коліно 45 град. PN 20 діам. 32 мм

шт

26

589

Коліно 45 град. PN 20 діам. 40 мм

шт

36

590

Коліно 45 град. PN 20 діам. 50 мм

шт

8

591

Коліно 45 град. PN 20 діам. 63 мм

шт

6

592

Різьбове з'єднання PN 20 20х1/2

шт

98

593

Різьбове з'єднання PN 20 20х3/4

шт

6

594

Різьбове з'єднання PN 20 40х1 1/2

шт

6

595

Різьбове з'єднання PN 20 25х1

шт

28

596

Різьбове з'єднання PN 20 25х1 1/4

шт

6

597

Різьбове з'єднання PN 20 32х1 1/4

шт

28

598

Муфта з'єднувальна д. 20 мм

шт

20

599

Муфта з'єднувальна д. 25 мм

шт

18

600

Муфта з'єднувальна д. 32 мм

шт

16

601

Муфта з'єднувальна д. 40 мм

шт

8

602

Муфта з'єднувальна д. 50 мм

шт

6

603

Муфта з'єднувальна д. 63 мм

шт

4

604

Хомут PN 20 д.20мм

шт

260

605

Хомут PN 20 д.25мм

шт

280

606

Хомут PN 20 д.32мм

шт

160

607

Хомут PN 20 д.40мм

шт

190

608

Хомут PN 20 д.50мм

шт

34

609

Хомут PN 20 д.63мм

шт

8

610

Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 20х1/2

шт

140

611

Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 25х3/4

шт

12

612

Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 32х1

шт

32

613

Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 63х2

шт

6

614

Перехід PN20 д. 20х25

шт

32

615

Перехід PN20 д. 32х20

шт

12

616

Перехід PN20 д. 32х25

шт

24

617

Перехід PN20 д. 40х25

шт

6

1

2

3

4

5

618

Перехід PN20 д. 40х32

шт

24

619

Перехід PN20 д. 50х32

шт

16

620

Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм

100м

0,12

621

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм

100м

0,12

622

Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм

100м

0,66

623

Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм

100м

0,22

624

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання

дiаметром до 50 мм

100м

0,12

625

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання

дiаметром до 100 мм

100м

0,88

626

Установлення тепловідбіваючих екранів

100шт

1,88

627

Тепловідбиваючі екрани

м2

135

Розділ. Теплова ізоляція трубопроводів.

628

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,12

629

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази, або еквівалент

100м2

0,12

630

Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм

10м

8,8

631

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм, або еквівалент

м

66

632

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.76 мм, або еквівалент

м

22

Розділ. Тепловий вузол управління, розподільні гребінки.

Розподільна гребінка №1

633

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 50 мм

шт

2

634

Крани кульові з американкою , діаметр 50 мм

шт

2

635

Установлення елеваторiв номер 3 - 5

шт

1

636

Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3

шт

1

Розподільна гребінка №2 - 1 шт.

637

Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 15Б1п, тиск

1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм

шт

6

638

Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 370D-1/2,

дiаметр 15 мм

шт

2

639

Крани кульові , діаметр 25 мм

шт

2

640

Крани кульові , діаметр 50 мм

шт

2

641

Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа

[100 кгс/см2]

10 шт

0,4

642

Установлення елеваторiв номер 3 - 5

шт

1

643

Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3

шт

1

644

Установлення манометрiв з триходовим краном

комплект

2

645

Установлення термометрів в оправі прямих

комплект

2

646

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний МП4

шт

2

647

Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для рiдких

середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр

15 мм

шт

2

648

Термометри прямi в оправi

шт

2

649

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром 76 мм

100м

0,013

650

Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм

100м

0,02

651

Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих

труб дiаметром 32 мм

100м

0,02

652

Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих

труб дiаметром 50 мм

100м

0,02

Розділ. Теплопостачання установок П1-П3

1

2

3

4

5

653

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм

100м

1,47

654

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм

100м

0,61

655

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання

дiаметром до 50 мм

100м

2,08

656

Крани кульові , діаметр 15 мм

шт

6

657

Крани кульові , діаметр 20 мм

шт

2

658

Крани кульові , діаметр 25 мм

шт

2

659

Крани кульові , діаметр 32 мм

шт

4

660

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 100 мм

шт

2

661

Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 65 мм

шт

2

662

Установлення вузлів повітровідвідників діаметром 15 мм

шт

6

663

Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм

шт

6

Розділ. Теплова ізоляція трубопроводів.

664

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,12

665

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази, або еквівалент

100м2

0,12

666

Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм

10м

14,6

667

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм, або еквівалент

м

28

668

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.25 мм, або еквівалент

м

15

669

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм, або еквівалент

м

45

670

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.32 мм, або еквівалент

м

36

671

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.40 мм, або еквівалент

м

22

672

Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,

хомути]

кг

32

Розділ. Вентиляція.

673

Установлення кондиціонерів

10шт

0,1

674

Кондиціонер автономний LM-2166H3L, або еквівалент

шт

1

675

Установлення установок припливних

камеpа

3

676

Установка припливна у комплекті з автоматикою VS-40-

R-Y/NS, або еквівалент

шт

1

677

Установка припливна у комплекті з автоматикою VS-30-

R-Y/NS, або еквівалент

шт

1

678

Припливна установка "Єврокліма" в комплекті з

автоматикою, або еквівалент

шт

1

679

Монтаж автоматики керування

шт

3

680

Вузол змішування ОВ 10

комплект

1

681

Вузол змішування ОВ40

комплект

1

682

Вузол змішування ОВ 30

комплект

1

683

Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне

устаткування

100кг

3,5

684

Підставка під установку

шт

3

685

Установлення грат фасадних ПФР, розмір 400х200 мм

грати

10

686

Установлення вентиляторів радіальних канальних

шт

5

687

Вентилятор канальный VENT-315 L

шт

1

688

Вентилятор канальний VENT-125 L

шт

2

689

Вентилятор канальний VENT-150 L

шт

1

690

Вентилятор канальний ILT/4-315

шт

1

691

Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних круглого

перерiзу типу ШК-200-0,5 дiаметром обичайки 200 мм

шт

3

692

Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних круглого

перерiзу типу ШК-315-0,5 дiаметром обичайки 315 мм

шт

1

693

Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних ШП-65-35

перерiзом 650х350 мм

шт

1

694

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 315 мм

зонт

2

1

2

3

4

5

695

Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 400

мм

шт

2

696

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм

100м2

0,0792

697

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 250 мм

100м2

0,1413

698

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560

мм

100м2

0,2198

699

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,

1000 мм

100м2

0,347

700

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1000 до

1600 мм

100м2

0,842

701

Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н

[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100м2

0,08

702

Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром

до 1600 мм

клапан

22

703

Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром

до 3200 мм

клапан

3

704

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 200х200

шт

5

705

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х300

шт

2

706

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 400х400

шт

3

707

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х500

шт

3

708

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х250

шт

6

709

Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 250х250

шт

6

710

Установлення грат нерегульованих [РГН], розмір

100х200 мм

грати

16

711

Грати нерегулювальні РГН 100х200

шт

16

712

Установлення грат нерегульованих (РГН), розмір

200х200 мм

грати

11

713

Грати нерегулювальні РГН 200х200

шт

11

714

Установлення грат регулювальних [РГР], розмір

200х200 мм

грати

12

715

Грати регулювальні РГР 200х200

шт

12

716

Установлення грат регулювальних [РГР], розмір

400х200 мм

грати

5

717

Грати регулювальні РГР 400х200

шт

5

718

Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,

хомути]

кг

76

719

Iзоляція повітропроводів ізовером т. 50 мм

10м2

18

720

Ізовер т. 50 мм

м2

180

721

Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах

товщиною 100 мм, площею до 500 см2

100шт

0,1

722

Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни

в 1 цеглину

100шт

0,16

723

Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни

в 1,5 цеглини

100шт

0,06

724

Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах

товщиною 100 мм, площею до 500 см2

100шт

0,18

725

Монтаж електронного вимірника

шт

1

726

Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 80

мм

шт

2

727

Ультразвукові теплолічильники MULTICAL UF2фл

(електронни вимірник, 2 лічильниа тепла Ду 65)

(еквівалент)

комплект

1

728

Установлення фiльтрiв для очищення води у

трубопроводах систем опалення дiаметром 100 мм

10шт

0,2

1

2

3

4

5

729

Прилади, що монтуються на технологiчному

трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,

iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор

тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;

проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-

метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм

шт

1

730

регулятор перепада давления АFP/VFG2 Ду65

к-т

1

731

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 50 мм

шт

2

732

Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 50 мм

шт

2

733

Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз

стальних труб дiаметром до 100 мм

шт

8

734

Засувки клиновi фланцевi з висувним шпiнделем

30с76нжМ для газа, конденсата та води, тиск 6,4 МПа

[64 кгс/см2], дiаметр 100 мм

шт

2

735

Засувка "Баттерфляй" Ду65

шт

2

736

Задвижка типа"Баттерфляй" д80

шт

4

737

Установлення елеваторiв номер 3 - 5

шт

1

738

Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3

шт

1

739

кран кульовий з американкою, діаметром 15 мм

шт

2

740

Кран кульовий з американкою діам, 25мм

шт

4

741

Кран кульовий з амер. діам, 32мм

шт

6

742

кран кульовий з американкою, діам. 50

шт

2

743

перехід "американка" 1 1/4" пряма

шт

2

744

перехід американка 2"

шт

2

745

сгон 32 метал в зборі

шт

4

746

сгон 50 метал в зборі

шт

2

747

Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка

до 133 мм

шт

2

748

Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,

хомути]

кг

50,2

749

шпилька М10 2м

шт

8

750

Шайба, гайка М10

сто шт

0,5

751

Анкер М10

сто шт

0,2

752

Перехід К 108х3,5-76х3

шт

8

753

переход76х57

шт

1

754

переход89х57

шт

2

755

переход108х89

шт

4

756

Установлення фланцевих з'єднань на стальних

трубопроводах дiаметром 80 мм

шт

12

757

Установлення фланцевих з'єднань на стальних

трубопроводах дiаметром 100 мм

шт

14

758

Установлення фланцевих з'єднань на стальних

трубопроводах дiаметром 80 мм

шт

9

759

Установлення фланцевих з'єднань на стальних

трубопроводах дiаметром 65 мм

шт

10

760

Установлення фланцевих з'єднань на стальних

трубопроводах дiаметром 50 мм

шт

3

761

Установлення манометрiв з триходовим краном

комплект

19

762

Манометри загального призначення з триходовим

краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160

комплект

19

763

Сифона трубка під манометр

шт

19

764

Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових

комплект

6

765

Термометри прямi в оправi

шт

6

766

бобишка під термометр

шт

6

767

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,24

768

Труба PN20 40_6,7

м

24

1

2

3

4

5

769

Коліно 40_90

шт

4

770

Коліно 40_45

шт

4

771

хомут металевий 1 1/2"

шт

24

772

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних

полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм

дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,103

773

Труба PN20 63_10,5

м

10,3

774

Коліно 63_90

шт

8

775

Коліно 63_45

шт

6

776

Муфта НР 63-2

шт

2

777

хомут металевий 2 1/2"

шт

10

778

Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм

100м

0,081

779

Коліно 57 метал

шт

2

780

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм

100м

0,263

781

Коліно 76 метал

шт

8

782

Заглушка стальная Ду 76

шт

2

783

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм

100м

0,2741

784

Коліно 89 метал

шт

8

785

Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання

зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм

100м

0,076

786

Коліно 108 метал

шт

4

787

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.76 мм, або еквівалент

м

24

788

Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.89 мм, або еквівалент

м

24

789

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021, або еквівалент

100м2

0,243

790

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115 за 2 рази, або еквівалент

100м2

0,243

791

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання

дiаметром до 100 мм

100м

0,243

792

Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до

76 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару

40 мм

10м

6,5

793

Склолакотканина, марка ЛСК-155/180, ширина 690, 790,

890, 940, 990, 1060, 1140 мм, товщина 0,1 мм

10м2

0,587

794

Изовер

м3

0,23

Розділ. Водопровід господарчо-протипожежний В1.

795

Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру 40

мм

шт

2

796

Обв'язки водомiрiв крильчастих iз сталевих

водогазопровiдних та безшовних труб в комплектi з

вентилями муфтовими та фiтингами, з обводною лiнiєю,

дiаметр ввода 100 мм, дiаметр водомiра 50 мм

комплект

2

797

Лічильники [водоміри] холодної води "Премекс" д. 40 мм

шт

2

798

Фільтри сітчасті з неіржавіючої сталі діаметром 100 мм

шт

2

799

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний МПЗ

шт

2

800

Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких

середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр

40 мм

шт

2

801

Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р2 для води, тиск 1,6

МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм

шт

2

802

Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем

30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],

дiаметр 100 мм

шт

4

803

Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi 16ч6р для води,

тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм

шт

2

1

2

3

4

5

804

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 15 мм,

товщина стiнки 2,8 мм

м

0,4

805

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 40 мм,

товщина стiнки 3,5 мм

м

0,8

806

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,

оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 100 мм,

товщина стiнки 4,5 мм

м

8,4

807

Перехід, діаметр 100х40 мм

10шт

0,4

808

Муфта з контргайкою, діаметр 40 мм

10шт

0,4

809

Засувка з ел.приводом 87Б015,30Ч906БР,ДУ100,РУ10

шт

2

810

Крани кульові , діаметр 20 мм

шт

6

811

Крани кульові , діаметр 25 мм

шт

2

812

Крани кульові , діаметр 50 мм

шт

4

813

Крани кульові , діаметр 32 мм

шт

3

814

Кран сантехнічний

шт

46

815

Крани кульові з американкою діаметр 50 мм

шт

4

816

Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм

шт

28

817

Вогнегаситель хiмiчний повiтряно-пiнний ОХВП-10

шт

56

818

Важіль для відкриття вентилів

шт

28

819

Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм

шт

1

820

Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм

шт

11

821

Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм

100м

0,86

822

Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм

100м

0,3

823

Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм

100м

1,5

824

Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем

опалення, водопроводу i гарячого водопостачання

дiаметром до 100 мм

100м

2,56

825

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 20 мм зі

з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,29

826

Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 20, або еквівалент

м

29

827

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі

з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,12

828

Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 25 мм, або еквівалент

м

12

829

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних

поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі

з'єднанням контактним зварюванням

100м

0,2

830