Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
В системе физического воспитания спортивная гимнастика занимает особое место и является одним из основных средств укрепления здоровья, физического ра...полностью>>
'Документ'
Обучение компьютерным технологиям является важнейшей задачей современного образования. Во всем мире использование информационных технологий в различн...полностью>>
'Документ'
Как вести эффективную работу одновременно со всем классом и с каждым учеником в отдельности, помогая ребенку быть успешным в его индивидуальной траек...полностью>>
'Классный час'
Язык- это наша история, наше богатство и культура. Это язык А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л.Н.Толстого К.Г.Паустовского и других великих хранителей...полностью>>

Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР ТА ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ WINDOWS

Персональний комп’ютер та його місце у фаховій підготовці. Функції комп’ютерних технологій: інформаційна, навчальна, друкарська, науково-дослідна.

Загальна будова персонального комп’ютера. Основні складові, їх призначення та принцип роботи. Монітор. Режими роботи. Клавіатура. Функціональне призначення клавіш. Миша. Функції кнопок. Системний блок. Жорсткий диск. Оперативна пам’ять. Робота з дискетами. Робота із CD та DVD. Принтер. Режими друку. Сканер. Модем.

Поняття про операційні системи DOS, Windows. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, їх особливості та принципові відмінності.

Робота з вікнами. Головне меню. Програми. Запуск тематичних програм. Робота у фоновому режимі. Функціональні клавіші. Вихід з оболонки Windows.

Робота з файлами. Види файлів. Створення, копіювання, перейменування, знищення файлів.

Стандартні засоби Windows. Робота з калькулятором.

MICROSOFT WORD

Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів. Робоче поле.

Поняття про документи. Документи Word, їх типи. Папки документів. Папка “Мої документи”. Створення, редагування, збереження документів.

Вибір параметрів сторінки. Розміри тексту на сторінці.

Робота з текстом. Вибір робочої мови. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Робота з виділеними ділянками тексту. Вибір шрифту, величини літер, міжрядкового інтервалу, орієнтації тексту. Поділ тексту на сторінки. Нумерація сторінок. Перевірка граматики. Переноси слів. Можливості заміни.

Робота з таблицями. Вставка таблиці, вибір її параметрів. Редагування комірок, стовпчиків та рядків.

Вставка спеціальних символів. Написання формул.

Побудова графіків, діаграм, схем в режимі Word. Вставка “готових” об’єктів (малюнків, таблиць, графіків тощо) з інших програм.

Експорт-імпорт текстових документів. Можливості “Рути” та “Плай”.

Передрук документів.

MICROSOFT EXCEL

Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів. Робоче поле. Книги. Аркуші. Закладки.

Документи Excel, їх типи. Експорт-імпорт документів.

Вибір параметрів комірок. Введення цифрових даних. Вибір стилю цифр. Введення текстової інформації.

Математичні операції з рядками чисел. Розрахунок за формулами.

Блок статистичної обробки даних. Стандартні функції. Математичні та статистичні функції.

Графічний блок Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків, гістограм, діаграм. Стандартні і нестандартні діаграми.

Блок аналізу даних. Розробка сценаріїв. Розв’язок оптимізаційних задач. Кореляційно-регресійний аналіз.

STATISTICA FOR WINDOWS

Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів.

Документи Statistica, їх типи. Експорт-імпорт документів. Робота з файлами. Введення нових даних.

Модуль “Basic Statistics”. Розрахунок описової статистики. Побудова кореляційної матриці. Тести на відповідність нормальному розподілу.

Модуль “Multiple Regression”. Кореляційно-регресивний аналіз. Розрахунок рівняння регресії. Оціночні параметри.

Модуль “Cluster Analysis”. Кластерний аналіз. Об’єднавчі методи. Метод к-середніх. Побудова дендрограми. Модуль “Discriminant Analysis”. Дискримінантний аналіз. Розрахунок класифікаційних функцій.

Модуль “Factor Analysis”. Факторний аналіз. Вибір кількості факторів. Аналіз факторних навантажень. Оцінка факторних ваг.

Модуль “Time Series / Forecasting”. Аналіз динамічний рядів. Перевірка динамічних рядів на стаціонарність. Виявлення тренду. Усунення автокореляції. Згладжування динамічних рядів. Експоненційне згладжування. Сезонне згладжування.

3.4. Список рекомендованої літератури

 1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica – статистический анализ и обработка данных в среде Windows. – М., 1998.

 2. Боровиков В.П., Ивченко Р.И. Прогнозирование в системе Statistica в бреде Windows. Основы теории и интенсивной практики на компьютере. – М., 2000.

 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., 2001.

 4. Ильина О.П., Макарова Н.В. Статистический анализ и прогнозирование экономической информации в электронной таблице Excel 5.0. – СПб, 2000.

 5. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку. – К., 2004.

 6. Операційна система Windows XP. – К., 2006.

 7. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в экономике. – М., 2000.

3.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 1. Оцінка функцій комп’ютерних технологій у фаховій підготовці суспільно-географів (2 год.).

 2. Тестування щодо знання загальної будови персонального комп’ютера, вміння роботи з дискетами, дисками, зйомники запам’ятовуючими пристроями, принтером, сканером (2 год.).

 3. Робота з вікнами, запуск стандартних програм, створення, копіювання, перейменовування та знищення тематичних файлів (2 год.).

 4. Робота із стандартними засобами Windows (2 год.).

 5. Створення, редагування та збереження документів Word, визначення їх параметрів (2 год.).

 6. Робота з текстовими документами в програмі Microsoft Word (2 год.).

 7. Робота з таблицями та схемами в програмі Microsoft Word. Вставка об’єктів з інших програм (2 год.).

 8. Переклад документів на українську мову та з української мови на інші в програмі Microsoft Word (2 год.).

 9. Створення, редагування та збереження документів Excel, визначення їх параметрів (2 год.).

 10. Робота з цифровими масивами даних в програмі Microsoft Excel (2 год.).

 11. Статистична обробка даних та використання стандартних функцій у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 12. Робота з майстром діаграм, побудова стандартних і нестандартних діаграм у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 13. Аналіз даних у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 14. Експорт-імпорт даних у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 15. Створення, редагування та збереження документів Statistica, визначення їх параметрів, експорт-імпорт даних (2 год.).

 16. Робота з цифровими масивами даних у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 17. Розрахунок базової статистики в програмі Statistica for Windows (2 год.).

 18. Розрахунок множинної кореляції та регресії в програмі Statistica for Windows (2 год.).

 19. Кластерний та дискримінантний аналіз у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 20. Факторний аналіз у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 21. Робота із динамічними рядами в програмі Statistica for Windows (2 год.).

3.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Розкриття можливостей використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (4 год.).

 2. Розкриття можливостей використання комп’ютерних технологій та методів у науково-дослідній роботі (4 год.).

 3. Огляд сучасного програмного забезпечення суспільно-географічних досліджень (4 год.).

 4. Характеристика основних типів документів Word (2 год.).

 5. Характеристика основних типів документів Excel (2 год.).

 6. Розкриття змісту зміст основних математичних та статистичних функцій, що використовуються в Excel (2 год.).

 7. Порівняльна оцінка можливостей та цілей побудови основних типів діаграм в Excel (2 год.).

 8. Характеристика основних типів документів Statistica (2 год.).

 9. Систематизація основних елементів базової статистики в програмі Statistica (2 год.).

 10. Розкриття методичних основ здійснення кластерного та дискримінантного аналізів (2 год.).

 11. Розкриття методичних основ здійснення факторного аналізу (2 год.).

 12. Розкриття методичних основ здійснення кореляційно-регресійного аналізу (2 год.).

3.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

В курсі “Комп’ютерні методи” передбачено два модульних контролі. Перший спрямований на перевірку знань історії розвитку та можливостей використання комп’ютерних технологій і методів у суспільній географії; загальної будови персонального комп’ютера, функціонального призначення його основних складових, структури операційної системи Windows; можливостей та сфер застосування сучасних стандартних пакетів програм користувача. Другий модульний контроль має на меті перевірку вмінь та навичок роботи з дискетами, дисками, зйомними запам’ятовуючими пристроями, периферійними пристроями; роботи в операційній системі Windows; друкування тексту, побудови таблиць та виконання інших стандартних операцій у програмі Microsoft Word; введення, обробки статистичних даних, побудови графічних об’єктів, аналізу даних у програмі Microsoft Excel; здійснення розрахунків за допомогою математико-статистичних методів у програмі Statistica for Windows.

Підсумковим контролем є іспит.

4. “Соціальна географія”

(Упорядники – проф. Олійник Я., проф. Степаненко А.)

4.1. Загальні положення

Успішне вирішення теоретичних і методологічних проблем викладання соціальної географії у вузах вимагає формування навчальної програми курсу. Як відомо, навчальний курс - це не вся наука, а дидактично перероблена система знань, виділена із науки в цілях навчання, географічної освіти майбутнього спеціаліста. При його розробці необхідно керуватися певними концептуальними положеннями. Серед них необхідно відзначити направленість програми на вивчення сучасних проблем територіальної організації суспільства і регіональних соціальних структур. Завдання полягає в тому, щоб програма курсу відповідала сучасним вимогам, узагальнювала нові закономірності і тенденції, давала їм наукову інтерпретацію. Вона повинна бути на рівні передових досягнень науки. Важливо також, щоб усі розділи і теми програми були логічно взаємоув’язані. Зміст і логіка програми повинні виходити із того, що засвоєння соціально-географічних знань буде міняти стиль мислення студентів, вводити їх у зовсім новий світ понять, категорій і законів, навчить мислити строгими науковими категоріями. При цьому стиль і мова програми повинні носити проблемний характер, зацікавлювати студентів у пізнанні і вивченні соціальної географії.

Мета курсу - формування у студентів нового типу соціально-географічних знань, які відповідають рівню світової соціальної географії. При цьому, звичайно, нема потреби відмовлятися від власних наукових досягнень. У програмі ставиться завдання адаптувати досягнення західної соціальної географії до дослідницьких проблем вітчизняної соціальної географії з тим, щоб нове покоління студентів відповідало потребам світової практики.

Програма курсу включає теми, які утворюють кістяк, основну частину курсу, засвоєння якого дозволить студенту вступити у внутрішній світ соціальної географії, ознайомитися з досягненнями науки, основними соціально-географічними парадигмами і науково-дослідним інструментарієм, зв'язками і взаємодією з іншими науками і галузями знань. Усі теми згруповані в чотири роз­діли. У першому розділі показані соціальна географія як наука та її методологія. Другий розділ присвячений соціально-географічним основам народонаселення, які включають широкий круг знань з проблем вивчення соціальних аспектів населення. У третьому розділі розглядається географія соціального розвитку і соціальної динаміки. У четвертому розділі розкриті географічні аспекти соціального управління і геофутурологія.

Запропонована програма курсу показує прагнення до можливо більш повного охоплення соціальної реальності в результаті вивчення соціальної географії. Даний курс покликаний дати цілісне уявлення про територіальну організацію соціального життя суспільства, соціуму, його закономірності і тенденції в регіональному вимірі. Водночас він допоможе з’єднати абстрактну теорію з живою практикою, вийти на актуальні проблеми сьогодення.

4.2. Тематичний план

Згідно стандарту вищої освіти курс вивчається у другому семестрі другого курсу: всього 80 год., в т.ч. 28 год. лекцій, 14 год. семінарських занять і 38 год. самостійної роботи.

Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекції

практичні

1.

Онтологічний статус соціальної географії

4

2

2

2.

Становлення та розвиток соціальної географії в світі і в Україні

3

2

1

3.

Методологія соціально-географічних досліджень

3

2

1

4.

Соціально-географічні основи народонаселення

12

8

4

5.

Географія соціального розвитку і соціальної динаміки

14

10

4

6.

Географічні аспекти соціального управління і прогнозування

16

4

2

Разом

42

28

14

4.3. Програма дисципліни

ВСТУП

Соціальна географія як наука про територіальну організацію і регіональні закономірності соціальних процесів. Об'єкт і предмет пізнання. Визначення науки. Структура соціальної географії. Поняття "соціального" в структурі наукових знань. Функції соціальної географії в суспільстві. Група теоретико-пізнавальних функцій. Група управлінсько-перетворювальних і прогностичних функцій. Роль соціальної географії у вирішенні теоретичних і прикладних проблем суспільства. Місце соціальної географії в оточуючому світі. Соціальна географія в системі наук: географічних, економічних, соціологічних. Соціальна географія і регіональна соціологія. Завдання соціальної географії. Проб­леми і перспективи розвитку.

Соціальна географія як наука та її методологія

Становлення і розвиток соціогеографії в світі і Україні.

Економічні, соціально-політичні і наукові передумови виникнення соціальної географії. Особливості становлення та її основні віхи. Розвиток соціальної географії в зарубіжних країнах. Основні віхи розвитку в XIX - XX ст. Пошуки критеріїв у суспільному житті в природних факторах розвитку. Натуралістичні напрями в соціології. Географічний детермінізм. Розвиток соціальної географії в Україні. Основні етапи історичного розвитку соціологічної думки. Напрями, концепції, школи в соціальній географії: географія розвитку, географія сприйняття, часова, феміністична географія, географія спорту тощо.

Соціологія в ХХ ст. Сучасні соціологічні парадигми. Сучасний етап розвитку соціальної географії в Україні: наукові центри, організації, досягнення, проблеми розвитку. Соціологія українського відродження.

Теорія географічного і соціального простору та просторові властивості суспільства

Еволюція уявлень про географічний простір і діалектика розвитку геосистем в просторі і часі. Уявлення про соціально-географічний простір. Властивості геопростору. Сутність і структура соціального простору. Властивості соціального простору. Простір і життєве середовище. Особливості і тенденції просторової організації суспільства. Регіональна свідомість. Рівні організації простору. Соціально організований простір і його основні риси: об’ємність, розмірність, протяжність і т.д. Життєвий простір. Простір індивідуального буття. Фактори соціально-просторової диференціації суспільства. Соціальна дистанція. Умови і можливості життєдіяльності. Простір людського розвитку. Просторові зони і території людини.

Соціально-географічні дослідження: методологія, програма, методи.

Методологічні принципи соціально-географічних досліджень. Соціологічні підходи. Види і типи соціально-географічних досліджень. Соціологічні дослідження і суспільна практика. Принципи організації і проведення соціологічних досліджень. Програма досліджень, її значення і складові елементи. Основні дослідницькі стратегії. Методи прикладних соціологічних досліджень: вивчення документальних джерел, анкетні опитування та інтерв’ю, соціологічні спостереження і експерименти. Методика виборки та інформаційного забезпечення соціологічних досліджень. Поняття соціально-географічного факту. Розробка анкет і паспортів населених пунктів (регіонів). Специфіка анкетування як форми збору соціологічної інформації. Технологія обробки соціологічної інформації. Кількісні і якісні способи обробки і аналізу даних. Методи аналізу первинної соціологічної інформації. Оформлення результатів досліджень. Розробка практичних рекомендацій на основі результатів прикладних досліджень.

Соціально-географічні основи народонаселення

Географія соціально-демографічного розвитку

Соціальне відтворення населення. Види соціально-демографічних відносин. Основні фактори, що впливають на народонаселення. Динаміка і розміщення населення. Проблеми історичних та неісторичних народів. Природний рух населення. Народжуваність, смертність, природний приріст. Тривалість життя. Здоров’я населення. Вікова структура населення. Покоління як специфічна соціальна спільність і суб’єкт суспільного життя. Групи несамодіяльного населення та їх місце в соціальній структурі. Молодь як соціально-демографічна група, її соціальні функції, позиції, протиріччя розвитку. Місце молоді в структурі суспільства, її характер як особливої соціально-демографічної групи. Соціальні проблеми виховання і освіти молоді. Статевий склад населення. Соціальні функції статей. Сімейний склад населення. Структура сім’ї та її функції. Фактори, які впливають на стабільність сім’ї. Якість шлюбів. Тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин. Якість населення. Основні положення євгеніки. Наслідки росту населення. Закон народонаселення Т.Мальтуса. Теорії і концепції народонаселення. Соціально-демографічна політика та її регіональні особливості. Проблеми розвитку народонаселення.

Соціальна структура суспільства в регіональному вимірі.

Соціальна структура суспільства та її основні елементи. Соціальна інтеграція і диференціація. Соціальна нерівність. Теорії соціальної стратифікації. Структурно-функціональний підхід до побудови моделі стратифікації. Ранжирування видів соціальної діяльності. Нерівність людей за здібностями і освітою. Соціально-класова структура. Соціально-професійна структура. Соціальні групи. Соціальна стратифікація українського суспільства.

Людський розвиток в регіональному вимірі.

Глобальна концепція людського розвитку. Оцінка рівнів людського розвитку і його регіональний вимір. Розвиток людських ресурсів. Проблеми людського розвитку в Україні. Людський потенціал. Перспективи сталого розвитку людини.

Гендерні дослідження в соціальній географії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..