Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для измерения использовать клещи электроизмерительные Ц4505М ( в дальнейшем клещи), переносные, аналоговые, предназ­наченные для кратковременного изм...полностью>>
'Документ'
День учителя - профессиональный праздник всех работников сферы образования - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Обычно отмечается в первое воскресенье ...полностью>>
'Документ'
Умение обращаться с файлами данных - чуть ли не одна из самых важных ступений в обучении программированию на Visual Basic! Здесь я постараюсь выложить...полностью>>
'Документ'
На початку статті, у першому рядку ліворуч, зазначається індекс УДК. Нижче праворуч – прізвище, ім’я і по батькові автора, науковий ступінь, вчене зв...полностью>>

Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет вивчення “Вступу до фаху”. Місце дисципліни в системі підготовки економіко-географів. Методи і завдання курсу, зв’язки з іншими дисциплінами.

Основи промислового виробництва.

Промисловість в системі народного господарства.

Місце промисловості в структурі господарства. Суспільний поділ і інтеграція праці та розвиток промисловості. Класифікація промислових виробництв. Поділ промисловості на добувну і обробну; виробництво засобів виробництва і предметів споживання. Поняття "галузь промисловості". Групи галузей промисловості щодо техніко-економічних особливостей виробництва (енерго-, матеріале-, паливо-, водо-, трудомісткі тощо). Основні напрями науково-технічного прогресу в промисловості. Інтенсифікація промислового виробництва.

Форми суспільної організації виробництва.

Раціоналізація розміщення промислового виробництва на основі вдосконалення форм суспільної організації.

Концентрація виробництва в промисловості. Рівень концентрації в галузях важкої, легкої і харчової промисловості. Техніко-економічні переваги великих підприємств, вплив концентрації на собівартість продукції. Оптимальні розміри підприємств в різних галузях. Недоліки виробничої концентрації виробництва. Територіальне зосередження виробництва та його форми.

Спеціалізація виробництва як одна з форм суспільного поділу праці. Форми спеціалізації (предметна, подетальна, стадійна або технологічна). Рівень спеціалізації та його визначення. Економіч­ні переваги спеціалізації. Проблеми стандартизації, типізації і уніфікації промислових виробів.

Кооперування виробництва, промисловості та. його зв’язок із спеціалізацією виробництва. Форми кооперування - предметне (агрегатне), подетальне, технологічне. Класифікація коопераційних зв’язків за масштабами (міжгалузеве, внутрігалузеве, міжрайонне, внутрірайонне, міжнародне тощо). Рівень кооперування в різних галузях промисловості.

Комбінування виробництва, його зміст та переваги. Форми комбінування. Комбінати з послідовною і комплексною переробкою сировини. Прогресивне значення комбінування у комплексному розвитку виробництва і раціоналізації розміщення продуктивних сил.

Вплив природних і економічних умов на розвиток промисловості.

Роль природних умов і ресурсів у промисловому виробництві. Природні ресурси і добувна промисловість. Територія як ресурс і фактор розміщення промислових виробництв. Сировина у промисловості та її класифікація (первинна, вторинна, основна, допоміжна тощо). Вплив кліматичних, гідролого-кліматичних, геолого-геоморфологічних факторів. Промислове виробництво і охорона навколишнього природно­го середовища.

Вплив економічних умов та промислове виробництво. Населення і характер розселення. Транспорт і виробництво. Сезонність в роботі промисловості. Ринкові чинники функціонування і розміщення промислового виробництва.

Основи промислового виробництва в енергетиці.

Значення енергетики в господарстві. Паливно-енергетичний комплекс та його галузева структура. Види палива, їх калорійність. Умовне паливо. Паливний баланс та його зміни в умовах НТП.

Основні способи видобутку і переробки нафти. Фізична перегонка нафти, основні нафтові фракції. Способи хімічної переробки нафти. Крекінг, пироліз, риформінг нафти. Зберігання і транспортування нафтопродуктів.

Видобуток, переробка і транспортування природного газу, його економічні і екологічні переваги. застосування ґазу в господарстві.

Вугільна промисловість. Класифікація вугілля. Застосування бурого, кам’яного, коксівного вугілля. Способи видобутку вугілля: відкритий (кар’єри і розрізи) та підземний (шахтний). Схема шахтного поля.

Видобуток чорних сланців і торфу.

Склад, значення електроенергетики. Енергоресурси та їх еквіваленти. Нетрадиційні види енергії. Основи виробничих процесів у теплоенергетиці. ТЕС, ДРЕС, ТЕЦ, принципи їх розміщення і роботи.

Гідравлічні електростанції, їх переваги і недоліки. Види ГЕС - греблеві і дериваційні. Гідроакумулятивні станції.

Атомні електростанції. Типи атомних реакторів. АЕС і охорона. довкілля, ядерна безпека.

Використання інших видів енергії (припливів, відпливів, віт­ру, сонячної енергії, геотермальної енергії).

Передача електричної і теплової енергії. Енергосистеми.

Основи промислового виробництва в металургії.

Структура металургійного комплексу. Чорна і кольорова металургія. Склав виробництв чорної металургії, основні властивості чорних металів, їх застосування в господарстві. Сировинна база чорної металургії. Підготовка руди до плавки. Вогнетривкі матеріали. Флюси. Кокс. Доменне виробництво. Властивості чавуну. Виробництво сталі в мартенах, конверторах, електропечах. Прокатне виробництво. Феросплави та їх застосування.

Властивості, класифікація і застосування кольорових металів. Особливості сировинної бази кольорової металургії, збагачення руд кольорових металів. Комплексний характер використання руд. Типи комбінатів кольорової металургії. Особливості технологічних процесів і розміщення комбінатів з виплавки легких і важких кольорових металів.

Металургійне виробництво і навколишнє середовище.

Основи промислового виробництва в машинобудуванні.

Значення машинобудування в господарстві і розвитку інших галузей. Машинобудування і НТП. Сучасні напрямки інтенсифікації виробництва - автоматизація, роботизація, електронізація, комп'ютеризація. Структура машинобудівного комплексу. Загальні поняття про машини і механізми. Види машинобудівних виробництв. Ливарне виробництво Ковальського - штампувальне і зварювальне виробництво. Складальні виробництва. Структура сучасного машинобудівного заводу. Роль спеціалізації і кооперування виробництва в машинобудуванні. Міжгалузеві зв’язки.

Основи промислового виробництва в хімічній промисловості.

Структурні особливості хімічної промисловості. Роль і значення галузі в НПТ, розвитку і розміщенні інших галузей господарства. Хімізація народного господарства. Сировинна база. Використання відходів інших виробництв. Комплексоутворююча роль хімічної промисловості. Новітні галузі.

Техніко-економічні особливості гірничохімічної промисловості.

Технологічні процеси виробництва кислот, соди, мінеральних добрив та ін. галузей основної хімії.

Виробництво синтетичного каучуку, гумових виробів, хімічних волокон, пластичних мас. "Тонка" хімія. Хімія оргсинтезу. Екологічні проблеми галузі.

Основи промислового виробництва в лісовій і деревообробній промисловості.

Значення і склад галузі. Сировинна база, класифікація деревини. Заготівля і вивезення деревини. Сплавляння лісу. Технологічні процеси у лісопильному виробництві. Склад деревообробної промисловості. Виробництво фанери, сірників. Техніко-економічні особливості целюлозно-паперової промисловості. Гідролізне виробництво і лісохімічна промисловість.

Комбінування лісової промисловості з іншими галузями. Екологічні аспекти функціонування лісопромислового комплексу.

Основи промислового виробництва в промисловості будівельних матеріалів.

Будівельна індустрія як самостійна галузь матеріального виробництва. Масштаби будівництва. Капітальне і житлове будівництво. Склад галузей будівельного комплексу. Природні і керамічні будівельні матеріали. Виробництво в’яжучих будівельних матеріалів (гіпсу, вапна, бітуму, дьогтю). Цементна промисловість. Виробництво бетону і залізобетону. Будівельна індустрія і екологія.

Основи промислового виробництва в легкій і харчовій промисловості.

Склад комплексу з виробництва товарів народного споживання (ТНС). Роль легкої і харчової промисловості у виробництві ТНС. Технологічні і економічні зв'язки з галузями важкої промисловості, сільським господарством тощо.

Текстильна промисловість, її галузева структура. Сировинна база. Співвідношення натуральних і хімічних волокон у різних галузях. Структура, виробництва текстильного комбінату. Техніко-економічні особливості швейної, трикотажної, взуттєвої, хутрової промисловості.

Галузева структура і значення харчової промисловості. Сировинна база і її класифікація. Техніко-економічні особливості борошномельно-круп'яної , хлібопекарської, цукрової, олійної, м'ясної, молочної, рибної, плодоовочеконсервної, спиртової промисловості.

Основи сільськогосподарського виробництва

Основи загального землеробства.

Землеробство як галузь сільськогосподарського виробництва і як наука. Основні галузі сільського господарства і їх взаємозв'язок. Основні закони землеробства. Родючість ґрунту, показники родючості і окультуреності ґрунту. Основні режими ґрунту і їх регулювання. Заходи окультурення ґрунту. Поняття про бур'яни і системи заходів боротьби з ними.

Системи землеробства. Основні та спеціальні заходи обробітку ґрунту і технологічні операції. Системи обробітку ґрунту під конкретні культури (ярі та озимі). Насіння та сівба (садіння) сільськогосподарських культур. Способи сівби. Строки сівби. Догляд за рослинами.

Сівозміни. Основні фактори сівозмін.

Значення сівозмін у сільському господарстві. Вплив беззмінних посівів на врожайність сільськогосподарських культур. Агрегатні основи сівозміни. Озимі і ярі зернові в сівозміні. Просапні, зернобобові, льон і багаторічні трави в сівозміні. Роль пару в сівозміні, основні види парів. Проміжні посіви (підсівні, післяукісні, післяжнивні та озимі).

Класифікація сівозмін. Специфіка польових, кормових та спеціальних сівозмін. Роль хімічного, фізичного, біологічного і економічного факторів у чергуванні культур. Запровадження і освоєння сівозмін. Книга історії полів. Меліорація земель і її види. Мінеральні, органічні і бактеріальні добрива. Строки, способи і дози внесення. Системи добрив у сівозміні. Збирання врожаю.

Основи виробництва продукції рослинництва. Технологія вирощування основних сільськогосподарських культур.

Рослинництво як галузь сільськогосподарського виробництва. Біологічні особливості польових культур. Класифікація польових культур. Характеристика вирощування основних груп сільськогосподарських культур. Зернові культури (озимі і ранні ярі). Технологія вирощування озимої пшениці, жита., ячменю. Технологія вирощування ярих хлібних злаків. Технологія вирощування кукурудзи, сорго, проса і гречки. Зернобобові культури (горох, квасоля, соя, чина, нут та ін.).

Технологічний аналіз вирощування культур подається за схемою: загальна характеристика і значення культури, основні райони поширення посівів, сортовий склад, умови життя і живлення, агротехнічні міроприємства, попередники у сівозміні, система обробітку ґрунту, внесення добрив, посів, догляд за посівами і збирання врожаю.

Кормові трави. Коренеплоди: цукрові буряки, кормова бруква і турнепс. Бульбоплоди: картопля. Баштанні: гарбузи, кавуни, дині. Олійні культури: соняшник, льон-кудряш, гірчиця, озимий ріпак, ярий ріпак, рицина, мак, кунжут, арахіс, сафлор, рижій, перила, лялеманція.

Ефіроолійні: коріандр, тмин, м’ята перечна, аніс, фенхель.

Прядильні; бавовник, льон-довгунець, коноплі, кенаф, джут.

Наркотичні: тютюн і махорка, хміль,

Кормові трави: однорічні бобові і злакові, багаторічні бобові і злакові. Значення трав у рільництві та луківництві.

Основі технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва.

Тваринництво як галузь сільськогосподарського виробництва. Структура тваринництва. Основи розведення сільськогосподарських тварин. Продуктивність тварин. Добір і підбір у тваринництві. Поняття про породи. Методи розведення тварин. Племінна робота. Основи годівлі. Оцінка кормів за загальною поживністю. Основні технологічні процеси у скотарстві: породний склад ВРХ, годівля і утримання худоби, вирощування молодняка, доїння корів, відгодівля і нагул.

Свинарство: біологічні особливості, породний склад, види м’ясної продукції. Свиновідгодівельні комплекси на промисловій основі. Племінна робота в свинарстві. Види відгодівлі (на м’ясо, на бекон, на сало).

Вівчарство; породи овець, годівля і утримання, відтворення стада.

Птахівництво: породи сільськогосподарської птиці, класифікація порід курей. Породи індиків, качок, гусей, цесарок. Племінна робота в птахівництві. Утримання птиці. Птахівництво на промисловій основі.

Кролівництво: біологічні і господарські особливості, породний склад, розмноження, годівля, утримання.

Ставкове рибництво: як допоміжна галузь тваринництва, біологічні особливості ставкових риб. Типи рибних господарств.

Конярство: породний склад і використання, годівля і утримання. Звіринництво і перспективи його розвитку на Україні.

2.4. Список рекомендованої літератури

1. Дербинова М.П. Промышленные узлы. – М., 1997

2. Загальне землеробство. За ред. В.П.Гордієнка. - К.: Вища шк., 1988.

3. Ивенина В.К. Основы промышленного производства. (Словарь-справочник). Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.

4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка – К., 2006

5. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства (под ред. А.Ф.Куракина). - М.; Просвещение, 1981.

6. Плоткин М.Р. Основы промышленного производства. - М, : Высш. шк., 1987.

7. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропро­мислових комплексів. - К.: Либідь, 1997.

8. Польський Б.М., Стеблянко М.І. та ін. Основи сільського господарства. - К.: Вища шк., 1991.

9. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії. - К.: Рад. шк., 1982.

10. Хрущев А.Т. География промышленности СССР. - М.: Мысль, 1990.

11. Шрач Н.И. Промышленные комплексы. – М., 1990

2.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Предмет, метод і завдання курсу (1 год.)

2. Форми суспільної організації виробництва (1 год.)

3. Вплив природних і економічних умов на територіальну організацію виробництва - 2 год.

4. Техніко-економічні особливості паливної промисловості (1 год.)

5. Техніко-економічні особливості електроенергетики (1 год.)

6. Техніко-економічні особливості чорної металургії (1 год.)

7. Техніко-економічні особливості кольорової металургії (1 год.)

8. Техніко-економічні особливості хімічної промисловості (1 год.)

9. Техніко-економічні особливості лісової та деревообробної промисловості (1 год.)

10. Техніко-економічні особливості промисловості будівельних матеріалів (1 год.)

11. Техніко-економічні особливості легкої промисловості (1 год.)

12. Техніко-економічні особливості харчової промисловості (1 год.)

13. Основи загального землеробства (1 год.)

14. Основи виробництва продукції рослинництва (2 год.)

15. Основні технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва (2 год.)

2.6. Завдання для самостійної роботи

 1. Основні напрями інтенсифікації суспільного виробництва

 2. Суспільний поділ та інтеграція праці у виробництві

 3. Сланцева і торфяна промисловість

 4. Енергосистеми. Способи передачі електроенергії

 5. Розвиток альтернативних галузей електроенергетики

 6. Екологічні проблеми розміщення ПЕК

 7. Екологічні проблеми металургії і хімії

 8. Міжгалузеві і регіональні зв’язки у машинобудуванні

 9. Технологічні процеси в цел.-паперовому виробництві

10. Технол. процеси виробництва в’яжучих матеріалів

11. Проблеми використ. сировинних ресурсів в пром-ті

12. Інтенсифікація у землеробстві

13. Системи землеробства та їх еволюція

14. Сучасні засоби зв’язку і телекомунікацій

2.7. Проміжний та підсумковий контроль

І модуль – теми 1-8; ІІ модуль – теми 9-17; Підсумковий контроль – іспит.

3. “Комп’ютерні методи”

(Упорядник – доц. Мезенцев К.)

3.1. Загальні положення

Мета курсу “Комп’ютерні методи” – набуття студентами вмінь та навичок щодо використання комп’ютерних технологій та методів у навчальній та науково-дослідній роботі. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

 • розкрити місце курсу в структурі підготовки фахівців з управління розвитком регіонів та розміщення продуктивних сил;

 • проаналізувати історію розвитку комп’ютерних технологій у суспільній географії;

 • розкрити можливості та сфери застосування комп’ютерних методів у суспільно-географічних дослідженнях;

 • висвітлити загальні відомості про персональний комп’ютер та операційну систему Windows;

 • визначити методичний арсенал Microsoft Word та Microsoft Excel;

 • визначити методичний арсенал програми Statistica for Windows.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • історію розвитку та можливості використання комп’ютерних технологій і методів у суспільній географії;

 • загальну будову персонального комп’ютера, функціональне призначення його основних складових, структуру операційної системи Windows;

 • можливості та сферу застосування сучасних стандартних пакетів програм користувача (Microsoft Word, Excel, Statistica) у суспільно-географічних дослідженнях;

вміти:

 • запускати тематичні програми, працювати з дискетами, дисками, зйомними запам’ятовуючими пристроями, вільно користуватись основними периферійними пристроями (принтер, сканер);

 • вільно працювати в операційній системі Windows;

 • друкувати текст, будувати таблиці та виконувати інші стандартні операції в програмі Microsoft Word;

 • вводити, обробляти статистичну інформацію, будувати графіки, діаграми, аналізувати дані в програмі Microsoft Excel;

 • здійснювати розрахунки за допомогою математико-статистичних методів у програмі Statistica for Windows.

3.2. Тематичний план

З даної дисципліни навчальним планом передбачено 42 години практичних занять та 30 годин самостійної роботи студентів.

п/п

Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

практичні

самостійні

1.

Вступ

14

2

12

2.

Загальні відомості про персональний комп’ютер та операційну систему Windows

6

6

3.

Microsoft Word

10

8

2

4.

Microsoft Excel

18

12

6

5.

Statistica for Windows

24

14

10

Разом

72

42

30

3.3. Програма дисципліни

ВСТУП

Мета, завдання та структура курсу “Комп’ютерні методи”. Зв’язок з іншими спецкурсами. Місце курсу в структурі підготовки фахівців з управління розвитком регіонів та розміщення продуктивних сил.

Історія розвитку комп’ютерних технологій у суспільній географії.

Можливості застосування комп’ютерних технологій та методів у навчальному процесі. Значення комп’ютерних технологій у підготовці фахівців зі спеціальності “економічна та соціальна географія”.

Можливості застосування комп’ютерних технологій і методів у науково-дослідній діяльності фахівців із суспільної географії. Науковий експеримент у курсовій роботі. Комп’ютерне моделювання як важливий сучасний метод наукових досліджень.

Програмне забезпечення. Огляд стандартних пакетів програм користувача – суспільного географа.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..