Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
местного самоуправления Хохольского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развит...полностью>>
'Практическая работа'
Цель. Изучение химического состава клетки, особенностей функционирования биологических систем на молекулярном уровне; формирование навыков самостояте...полностью>>
'Документ'
Предметом истории экономических учений является процесс возникновения, развития и смены экономических воззрений различных идеологов социальных групп,...полностью>>
'Доклад'
Автономное учреждение дошкольного образования "Ишимский городской центр развития ребёнка детский сад № 19" (далее – АУ ДО ЦРР) открыто в 19...полностью>>

Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

31.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Географія внутрішньої і зовнішньої торгівлі як одна з галузевих суспільно-географічних дисциплін. Місце географії торгівлі у системі географічних наук і підготовці спеціалістів з проблем регіонального управління і викладання географії.

Методи географії торгівлі. Статистика внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Джерела знань курсу.

Теоретичні основи територіальної організації торгівлі

Предмет, зміст і завдання курсу "Географія торгівлі"

Об'єкт вивчення географії торгівлі - торгівля як галузь народного господарства, її товарні ресурси і торговельне обслуговування населення; предмет - територіальні аспекти цієї діяльності. Внутрішня і зовнішня торгівля, їх взаємозв'язки.

Основні терміни і поняття географії торгівлі. Роздрібний товарообіг, забезпеченість населення торговельною площею, кількість підприємств торгівлі у розрахунку на 10 тис. жителів, фактичні і раціональні норми споживання продовольчих і непродовольчих товарів, "споживчий кошик", обсяги продажу окремих груп товарів та їх співвідношення тощо. Основні завдання курсу - вивчення товарних ресурсів торгівлі, формування і розміщення роздрібного товарообігу у територіальному аспекті, розміщення торговельної мережі у системах міського і сільського розселення, роль експортно-імпортних поставок у розвитку і реформуванні економіки України, виявлення територіальних відмінностей у рівнях виробництва, реалізації і споживання основних груп товарів.

Торгівля у господарському комплексі і територіальних суспільно-географічних системах

Структура господарства, його поділ на матеріальне виробництво і невиробничу сферу. Торгівля як галузь матеріального виробництва і сфери обслуговування населення. Основні форми товарного обігу: товарний обіг засобів і знарядь виробництва; товарний обіг предметів споживання. Функції торгівлі у системі директивно-адміністративних і ринкових економічних відносин. Економічна роль торгівлі з доведення вироблених товарів до споживача і зміни форм власності з товарної на грошову; соціальна роль торгівлі - надання населенню торговельних послуг, підвищення рівня життя, раціоналізація використання позаробочого часу; виховні функції торгівлі - формування розумних потреб, вимог до споживчих якостей товарів, естетичних смаків. Місце торговельних систем як структурних елементів територіальних суспільно-географічних систем, їх взаємозв'язок з іншими підсистемами: природно-ресурною, виробничою, інфраструктурною, розселенською та ін. Критерії раціональності територіальної організації торговельного обслуговування населення через показники доступності ТНС: територіальної, нормативної, часової, вартісної, асортиментної, інформаційної. Об'єктивність і неминучість існування територіальної диференціації рівнів розвитку і розміщення торгівлі.

Міжгалузеві і регіональні зв'язки торгівлі в умовах

ринкової економіки

Зв'язки торгівлі з іншими галузями господарства та їх роль у розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. Особливості основних фондів торгівлі. Напрями удосконалення технологічних процесів у торгівлі. Класифікація міжгалузевих зв'язків на зв'язки з доставки товарів і формування товарних ресурсів; забезпечення устаткуванням і обладнанням; забезпечення пакувальними, конструкційними та допоміжними матеріалами. Формування виробничо-торговельних комплексів.

Регіональні зв'язки торгівлі у системі "виробництво - торгівля - споживання". Класифікація регіональних зв'язків торгівлі: 1) з визначення попиту; 2) укладання договорів і контрактів за участю ярмарків, бірж, посередницьких структур; 3) з їх реалізації. Аспекти формування регіональних зв'язків: товарно-асортиментний, комерційно-правовий, територіально-функціональний та їх поєднання: товарно-комерційний, товарно-територіальний і комерційно-територіальний. Оптимізація регіональних зв'язків торгівлі через раціональне розміщення і спеціалізацію виробництва ТНС. Зміни у співвідношенні оптової і роздрібної ланок торгівлі в умовах ринкових відносин, підвищення ролі зовнішньої торгівлі у насиченні споживчого ринку. Зовнішньоекономічні зв'язки і торгівля.

Суспільно-географічні аспекти вивчення торгівлі

Аспекти вивчення географії внутрішньої торгівлі: 1) як частини суспільного відтворення; 2) як самостійної галузі народного господарства і сфери обслуговування. Завдання першого аспекту - вивчення умов і територіальних особливостей формування товарних ресурсів і товарних потоків, торговельно-виробничих систем і комплексів; завдання другого аспекту - вивчення закономірностей, принципів і факторів розміщення, територіальних особливостей розвитку і організації торгівлі, формування регіональних торговельних систем і елементів територіальної структури торгівлі - торговельно-економічних зон, районів, центрів торговельного обслуговування населення різних рангів у містах і сільській місцевості. Групування факторів регіональної диференціації розвитку і розміщення торгівлі - виробничо-економічних, демографічних, соціальних, природно-екологічних.

Системно-структурний підхід вивчення географії торгівлі. Компонентна, економічна, організаційно-управлінська і територіальна структура торговельних систем, їх сутність та основні елементи. Необхідність врахування змін в соціально-економічній, екологічній, демографічній ситуації в Україні, в умовах становлення ринкових відносин.

Формування і розвиток торгівлі і науки про її розміщення і розвиток

Суспільний поділ праці і виникнення торгівлі. Роль товарного виробництва у розвитку торгівлі. Особлива роль торгівлі у формуванні світового господарства, географічному поділі праці і інтеграції країн світу.

Торгівля в Україні в античні часи (Крим, Причорномор'я), в часи Київської Руси, Козацької держави, у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Виникнення торговельних центрів. Роль торгів і контрактових ярмарків у розвитку господарства. Торгівля в радянський період: згортання товарно-грошових відносин, витіснення недержавних форм торгівлі, усуспільнення галузі. Адміністративно-розподільчі методи організації внутрішньої торгівлі. Основні етапи розвитку торгівлі і стан споживчого ринку України, наростання розриву платіжноспроможного попиту населення і товарного забезпечення.

Періоди суцільного дефіциту і карткової системи 40-60-х років; певного насичення товарного ринку 70-х рр.; наростання "відкладеного", "імпульсивного" попиту у 80-рр.,"порожніх полиць" і розбалансованості початку 90-х рр.; розкручення інфляційних процесів і спаду виробництва ТНС 1992-1995 рр. Сучасний стан споживчого ринку України.

Формування науки про розміщення торгівлі. Торговельні нариси в "Описі Нідерландів" Л. Гвіччардіні (1567 р.), "Загальній географії" Б. Ва-реніуса (1650 р). Розвиток географії торгівлі в ХУІІІ-ХІХ ст. в Англії, Франції, Німеччині.

Питання географії торгівлі в роботах М.В. Ломоносова, В.М. Татіщева, І.К. Кирилова, М. Д. Чулкова, К. І. Арсеньєва, Г. П. Небольсіна.

Відомості про розвиток і розміщення торгівлі в Україні в роботах І.С. Аксакова, Д. П. Журавського. Перші підручники з комерційної географії А. П. Субботіна, Д. Д. Морєва, М. М. Соболева. Праці академіка К. Г. Воблого 20-х рр.

Виникнення географії торгівлі як самостійної галузі суспільної географії в 60-ті рр. Сучасний стан.

Закономірності і принципи територіальної організації торгівлі

Співвідношення понять "територіальна організація" і розміщення підприємств торгівлі. Вплив економічних законів суспільства на характер територіальної організації торгівлі. Закономірності як просторовий вираз дії економічних законів: раціональність, пропорційність, комплексність, рівномірність, соціальна пріоритетність. Принципи розміщення підприємств торгівлі: максимальна доступність торговельних послуг для всіх територіальних груп населення; узгодження динаміки і структури роздрібного товарообігу з чисельністю і структурою населення; вирівнювання територіальних відмінностей у рівнях розвитку торгівлі; врахування спеціалізації господарства району і участі в міжрайонних і міжнародних торговельно-економічних зв‘язках; врахування інтересів охорони навколишнього природного середовища та ін.

Географія товарних ресурсів внутрішньої торгівлі України

Торговельний потенціал, його суть, структура, аспекти вивчення

Поняття "торговельний потенціал", його ієрархічні рівні. Дві складові структури торговельного потенціалу: товарно-ресурсна (обсяги і асортимент ТНС); територіально-галузева (особливості розміщення і забезпечення території закладами торгівлі). Зв'язок торговельного і економічного потенціалів. Джерела формування товарних ресурсів внутрішньої торгівлі. Підходи до класифікації ТНС. Поділ ТНС на товари повсякденного, періодичного, епізодичного і унікального попиту. Зміни у структурі споживання окремих груп ТНС в залежності від соціально-економічного становища і платіжоспроможного попиту населення.

Товарно-ресурсна структура торговельного потенціалу України.

Роль окремих галузей господарства України у виробництві ТНС: АПК, легкої, місцевої промисловості, окремих галузей важкої промисловості. Динаміка і сучасні обсяги виробництва основних продовольчих і непродовольчих ТНС в Україні. Поняття "раціональні норми споживання". Фактичний рівень споживання окремих груп ТНС в Україні, їх регіональні відмінності. Роль зовнішніх поставок у формуванні товарно-ресурсної структури торговельного потенціалу. Проблеми удосконалення асортименту, підвищення якості і збільшення обсягів випуску ТНС в сучасних умовах.

Територіальні аспекти формування товарних ресурсів торгівлі. Особливості галузевої структури виробництва ТНС в суспільно-географічних районах України.

Розміщення товарних ресурсів торгівлі і споживання непродовольчих ТНС в Україні

Структура виробництва непродовольчих ТНС. Характеристика сировинної бази та розміщення основних районів і центрів виробництва текстильної (бавовняної, вовняної, лляної, шовкової), трикотажної, швейної, взуттєвої, хутрової, меблевої, фарфоро-фаянсової, скляної, місцевої промисловості, виробництва музичних інструментів, сувенірів, товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку в Україні.

Місце продукції відповідних галузей у структурі роздрібного товарообігу, регіональні відмінності у структурі роздрібного товарообігу у розрізі суспільно-географічних районів. Рівні споживання окремих непродовольчих ТНС.

Розміщення товарних ресурсів торгівлі і споживання продовольчих товарів в Україні

Структура, динаміка обсягів виробництва і споживання продовольчих товарів в Україні. Сировинна база, принципи і фактори та основні райони розміщення м'ясної, молочної, маслосироробної, борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, кондитерської, цукрової, олійно-жирової, рибної, плодоовочеконсервної, крохмале-патокової, харчосмакової промисловості, виробництва алкогольних і безалкогольних напоїв, розливу мінеральних вод. Місце окремих продовольчих товарів у структурі роздрібного товарообігу, регіональні відмінності у товарній структурі товарообігу по суспільно-географічних районах України. Рівні споживання окремих продовольчих товарів.

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Територіально-галузева структура торговельного потенціалу. Регіональні фактори розвитку торгівлі

Галузевий аспект вивчення торговельного потенціалу - особливості розміщення і побудови торговельної мережі в системах міського і сільського розселення. Територіальний аспект - розміщення торгівлі в територіальних торговельних системах і регіональних споживчих комплексах.

Класифікація регіональних факторів розвитку роздрібного товарообігу та характер їх дії на різних рівнях: районному, локальному, селищному.

Характеристика соціально-економічних, історичних, демографічних, розселенських, природно-екологічних чинників формування регіональних торговельних систем.

Територіальні аспекти організації торгівлі в містах

Фактори, що визначають розміщення і побудову торговельної мережі міст і міських агломерацій: вплив центральних місць, економіко- і транспортно-географічного положення, людності і величини міського поселення, структури господарського комплексу.

Двоступінчатий характер побудови торговельної мережі в містах. стандартного (масового) і вибіркового (спеціального) обслуговування для різних товарних груп. Критерії раціональності розміщення торговельних підприємств для міст різної величини. Необхідність досягнення рівномірності, комплексності і концентричності побудови торговельної мережі у містах. Рівні ієрархії торговельних центрів, роль загальноміського і внутріміських підцентрів торговельного обслуговування.

Територіальні аспекти організації торгівлі в сільській місцевості

Галузево-компонентна структура підприємств торгівлі в сільській місцевості. Роль споживчої кооперації та інших недержавних типів закладів торгівлі. Особливості дії окремих груп факторів на формування торговельної мережі в сільському низовому адміністративному районі. П'ятиступеневий характер торговельної мережі. Структура магазинів і асортименту ТНС окремих сільських поселень в залежності від їх ієрархічного місця в системі розселення. Типологія торговельних центрів у сільській місцевості. Вплив близькості міських поселень на торгівлю на селі. Перспективні зміни у сільському розселенні та їх вплив на розміщення торговельної мережі.

Торговельно-економічне районування України

Торговельно-економічне районування України (ТЕР) як різновид спеціального районування території України.

Принципи ТЕР: економічний, адміністративний. Ознаки ТЕР: рівень розвитку і спеціалізації промисловості і сільського господарства з виробництва окремих груп ТНС; чисельність і структура населення; показники діяльності і розміщення торгівлі.

Коефіцієнт концентрації роздрібного товарообігу як інтегральний показник рівня торговельного обслуговування населення. Місце окремих областей та суспільно-географічних районів за рівнем торговельного обслуговування та їх зміни.

Таксономічні одиниці ТЕР: торговельно-економічні мікрорайони, райони, зони. ТЕР з високим, підвищеним, середнім і низьким рівнем розвитку торговельного обслуговування населення.

Проблеми розміщення підприємств громадського харчування населення

Роль громадського харчування у задоволенні потреб споживачів у продовольчих товарах. Типи підприємств громадського харчування, нові форми господарювання і власності. Необхідність комплексності у розміщенні підприємств громадського харчування з підприємствами торгівлі та сфери послуг. Особливості розміщення окремих типів підприємств громадського харчування у містах і сільській місцевості.

Екологічні проблеми розміщення виробництва і торгівлі ТНС

Значення і роль екологічних факторів у виробництві ТНС. Класифікація галузей з виробництва продовольчих і непродовольчих ТНС за ступнем впливу і забруднення на навколишнє природне середовище. Основні види забруднень ТНС: хімічне, радіоактивне, механічне. Рівень забруднення ТНС і здоров'я населення, необхідність і обов'язковість екологічного контролю ТНС. Проблеми реалізації забруднених і екологічно чистих ТНС. Роль торгівлі у розвитку екологічної ситуації. Еколого-економічні аспекти у діяльності торговельних підприємств: територіально-виробнича (використання земельних ділянок), реалізація товарів, використання тари та пакувальних матеріалів, утилізація відходів, заощадження ресурсів, покращення екологічних умов праці працівників торгівлі і споживачів.

Зовнішня торгівля України

Зовнішня торгівля України та її місце у системі зовнішньоекономічних зв'язків

Розширення зовнішньоекономічних зв'язків як необхідна умова розвитку національної економіки України, зрушення в її галузево-територіальній структурі. Нове місце незалежної Української держави у системі міжнародного поділу праці і світових товарних ринків. Зовнішня торгівля як одна з форм зовнішніх зв'язків. Основні поняття: торговельний баланс, сальдо зовнішньої торгівлі, експорт, імпорт.

Структура зовнішньої торгівлі - товарна і регіональна та основні зрушення в них.

Роль окремих країн і економічних об'єднань у експорті і імпорті України. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в умовах реформування економіки і переходу до ринку.

Товарна і регіональна структура експорту України

Значення експортних поставок у стабілізації становища в господарстві України і надходження валюти. Форми та види експорту. Зустрічна торгівля: бартер, зустрічні закупки, відкуп застарілої продукції. Роль міжнародних товарних бірж, торгів (тендерів), ярмарків і аукціонів у експорті товарів.

Основні товарні групи в експорті України. Характеристика експортного потенціалу окремих галузей господарства України. Регіональна структура експорту України, особливості експорту до розвинутих країн і країн, що розвиваються, країн СНД. Місце окремих суспільно-географічних районів і областей у експорті України.

Товарна і регіональна структура імпорту України

Роль імпорту у задоволенні потреб господарства в товарах та послугах. Динаміка імпорту України та її структура. Місце в імпорті паливно-енергетичних, сировинних товарів, готових виробів, ТНС тощо. Особливості регіональної структури імпорту. Значення окремих країн у поставках в Україну певних груп товарів. Проблеми вдосконалення структури імпорту на перспективу.

Проблеми розвитку і удосконалення регіонального споживчого ринку на сучасному етапі

Соціально-економічні передумови формування регіональних споживчих ринків і роль внутрішньої і зовнішньої торгівлі у цьому.

Засади регіональної інвестиційної політики. Основні напрями державного регулювання торговельної діяльності. Економічний механізм та форми регулювання регіональних споживчих ринків. Удосконалення податкової політики щодо суб'єктів споживчого ринку. Форми і методи регіонального регулювання цін на ТНС. Перебіг процесів роздержавлення і приватизації торговельних підприємств і посилення антимонопольного регулювання їх діяльності. Нові концепції функціонування споживчого ринку.

31.4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996. - 182 с.

2. Байдаков Н. Ф. Размещение розничной торговой сети в сельской местности. - К.: Техніка, 1985. - 104 с.

3. Баранова Л. Я., Левин А.И. Моделирование и прогнозирование спроса населения. - М.: Статистика, 1988. -180 с.

4. Беляевский И. К. Население и товарооборот. - М.: Статистика, 1980.- 120с.

5. Воронов А. Н. Покупательный фонд населения и товарооборот. -М.: Экономика, 1981. - 96 с.

6. Воронова Е. Н. Научные основы территориальной организации торговли. - К., 1982. - 49 с.

7. Воронова Е. Н. Территориальная организация внутренней торговли СССР. - К.: Вища шк., 1981. - 40 с.

8. Гогулан И. К., Смирнов И. Г. Региональные связи торговли и их моделирование. - К.: Вища шк., 1984. - 40 с.

9. Дорошенко В.І. Географія внутрішньої торгівлі. – К., 2005-101с.

10. Жук М.В. Комерційна географія України – Чернівці, 1998 – 240 с.

11. Иваницкий В. И. Интеграция в торговле и ее эффективность. - К., 1989.- 172с.

12. Иваницкий В. И., Бланк И. А. Совершенствование методов планирования розничного товарооборота. - К.: КТЗИ, 1986. - 64 с.

13. Карсекин В. И., Мазараки А. А. Функционирование торговли в продовольственном комплексе. - К.: Техніка, 1984. - 126 с.

14. Крие А., Жалле Ж. Внутренняя торговля: Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1993. - 192 с.

15. Мазаракі А. А. Сучасні проблеми регіонального розвитку торгівлі. - К., 1994. - 120с.

16. Мазаракі А. А., Карсекін В. І., Воронова Є. М., Дорошенко В. і. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України: Навч. посібник. - К.: КТЕІ, 1992.-84с.

17. Мусатова В. П. Оптимизация структуры торговой сети города. - М.: Экономика, 1978. - 63 с.

18. Никольский И. В. География внутренней торговли СССР: Уч. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 98 с.

19. Орлов М. А. и др. Организация и размещение городской торговой сети. - М.: Экономика, 1980. - 120 с.

20. Олейников Н. Ф. Торгово-промышленный комплекс: проблемы создания и развития. - М., 1988. - 64 с.

21. Роміщення виробництва товарів народного споживання в Україні: Навч. посібник. - К.: КТЕІ, 1992. - 76 с.

22. Рогач П. И., Сосновский В. Н. Коммерческая география Республики Беларусь: Уч. пособие. - Минск: БГЗУ, 1993. - 90 с.

23. Світовий ринок товарів та послуг: Навч. посібник. - К.: КТЕІ, 1994.-93с.

24. Спирин А.А., Фомин Г. П. Экономико-математические методы и модели в торговле. - М.: Экономика, 1988. - 150 с.

25. Территориальная организация производства товаров и услуг: В 2-х кн. /под ред. А. И. Кочерги. - К.: Наук. думка, 1987.

26. Територіальна організація виробництва товарів народного споживання: Навч. посібник. - К.: КТЕІ, 1992. - 64 с.

27. Торговля в системе межотраслевых связей: Уч. пособие. /под ред. В.И. Иваницкого. - К.: КТЗИ, 1977. - 88 с.

28. Фаминский И. П. Современная международная торговля. - М.: Экономика, 1991. - 240 с.

29. Эколого-экономические проблемы развития производства и торговли товарами народного потребления: Уч. пособие. - К.: КТЗИ, 1991. -68с

30. Юрковский В. М. География сферы обслуживания: Уч. пособие. - К.: УМКВО, 1989. 84 с.

31.5. Теми семінарських та практичних занять

 1. Торгівля в господарському комплексі і територіальних суспільно-географічних системах - 1год.

 2. Міжгалузеві і регіональні зв’язки торгівлі - 1год.

 3. Суспільно-географічні аспекти вивчення торгівлі - 1год.

 4. Формування і розвиток торгівлі і науки про її розвиток в Україні - 1год.

 5. Закономірності і принципи територіальної організації торгівлі -2 год.

 6. Розміщення виробництва непродовольчих товарів -2 год.

 7. Розміщення виробництва продовольчих товарів -2 год.

 8. Територіально-галузева структура торговельного потенціалу -2 год.

 9. Територіальні аспекти організації торгівлі в містах -2 год.

 10. Територіальні аспекти організації торгівлі в сільській місцевості -2 год.

 11. Екологічні проблеми розміщення виробництва -2 год.

31.6. Завдання для самостійноЇ РОБОТИ

1. Основні засади міжнародної торгівлі

2. Зони спадаючої віддачі і концепція порівняльної переваги в торгівлі

3. Умови і чинники розвитку міжнародної торгівлі.

4. Класичні теорії міжнародної торгівлі

5. Основні теорії торгової політики

6. Зони вільної торгівлі

7. Методи протекціонізму в торгівлі

8. Торгівельні угоди та їх укладання

9. Торговельні бар’єри та тарифи в міжнародній торгівлі

10. Квотування зовнішньої торгівлі

11. Торгівельний та платіжний баланс, їх структура

12. Регіональні споживчі ринки

13. Товарні споживчі ринки

14. Територіальна структура зовнішньої торгівлі України

31.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

І модуль – теми 1-7;

ІІ модуль – теми 8-20.

Форма підсумкового контролю – іспит.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..